www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe de wederkomst van Christus eruit zal zien

Door Gene Lawley op: 27 september 2023

De manier waarop de Schrift de details van de wederkomst van Christus weergeeft is veel anders dan het beeld dat we krijgen van hen die hardnekkig willen vermijden om de Opname te noemen als een levensvatbare eindtijdverwachting. In dit artikel zullen we Schriftteksten bekijken en deze citeren die de gebeurtenis van Zijn wederkomst in detail beschrijven en daarmee het feit vaststellen dat er een komende "verzameling van de heiligen" voorafgaand is aan die wederkomst.

De beloften van God in de Bijbel zijn feiten, vaststaande waarheden, vanwege de Persoon die de beloften deed. We zien dat in 2 Korintiërs 1:20: "Want alle beloften van God in Hem zijn Ja, en in Hem Amen, tot heerlijkheid van God....". De feiten getuigen dus van de waarheid van het Woord met betrekking tot de wederkomst van Christus.

Hoe Jezus vertelde over Zijn Tweede Komst, allereerst, in Mattheüs 24:29-31, zegt Hij dit: "Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar licht niet geven; de sterren zullen uit de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen geschud worden. Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, en dan zullen alle stammen van de aarde rouwen, en zij zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met een groot trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere."

Enkele specifieke dingen om op te merken in die passage die de timing van de wederkomst correct plaatsen:

1. Het is na de verdrukking van die dagen. Het is geen tijd geweest van "eten en drinken en trouwen en uithuwelijken", wat duidt op een tijd van rustig leven zonder enige turbulentie en moeilijkheden. In die dagen voordat de Heer naar de aarde komt om te heersen als Heer der Heren en Koning der Koningen, zoals in Openbaring 13 tot 19 wordt verteld, zullen de omstandigheden zodanig zijn dat mensen als hun grootste zorg een behoefte aan overleven zullen hebben. De impact van het merkteken van het beest zal voor velen de dood hebben gebracht (zie Openb. 7) en het gebrek aan voedsel zal gruwelijk worden vergroot. Weet je nog dat Christus hongersnood toestond toen Hij het derde zegel in Openbaring 6 opende en er een zwart paard met ruiter verscheen?

2. Let op wie er al in de hemel zijn - de uitverkorenen: "En Hij zal Zijn engelen zenden met een groot trompetgeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere." De passage in Mattheüs 24:37 en volgende vertelt over "twee mannen die samen zijn; de ene wordt weggenomen en de andere wordt achtergelaten," een actie die niet past in de gelijkenis van de heerlijke Tweede Komst van de Heer met Zijn Uitverkorenen, zoals afgebeeld in Openbaring 19:9, na het bruiloftsmaal van het Lam. Het is een duidelijke tegenstrijdigheid dat de Heer "de één neemt en de ander achterlaat" als Zijn Uitverkorenen al met Hem in de hemel zijn. Het is duidelijk dat zo'n één-op-één uitverkiezing beter geplaatst kan worden in de context van de Opname, zoals ook beschreven staat in Lucas 17:26-30. We zagen immers net dat Zijn heiligen al in de hemel waren, de plaatsen die Hij voor hen heeft bereid, volgens Johannes 14:1-4.

3. Jezus komt naar de aarde met Zijn lichaam van gelovigen en er wordt een eindstrijd gestreden met Jezus, Degene die de antichrist en zijn valse profeet overwint en hen vervolgens levend in de vuurpoel werpt. Dit wordt geopenbaard in Openbaring 19 en is een getuigenis dat Hij niet in de hemel is gebleven en het Millenium nu vanaf Zijn troon daar bestuurt. De bewering dat we het Millennium nu hier op aarde meemaken is een misvatting die de Reformatoren in hun Reformatie blijkbaar van de Rooms Katholieken hebben overgenomen.

Het beeld dat de Schrift laat zien van de wederkomst in Openbaring 19 is veel levendiger met grootsheid, glorie en macht die wereldwijd gezien zal worden dan dat van de Opname. Dat komt omdat bij de Opname het publiek beperkt is tot de verlosten en het waarschijnlijker is dat alleen de gelovigen de bazuin zullen horen schallen. De gelijkenis in Mattheüs 22:1-14 identificeert degenen die aan het bruiloftsmaal van het Lam zullen deelnemen. Het zullen zij zijn die Zijn uitnodiging om te komen hebben geaccepteerd, zij die in dit tijdperk van genade in Hem hebben geloofd.

Er staan meer details over Zijn Tweede Komst in Zacharia 14:4 en volgende. Vers 4 zegt: "En te dien dage zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan, die aan de oostkant naar Jeruzalem gericht is, en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, van oost naar west, zodat er een heel groot dal ontstaat; de helft van de berg zal naar het noorden bewegen en de andere helft naar het zuiden."

Zacharia beschrijft verder de gebeurtenissen van het uitrollende Millennium, en het wordt gedefinieerd als een periode van slechts duizend jaar. Openbaring 20 spreekt zes keer over "duizend jaar", waarmee specifieker wordt benadrukt dat het Millennium nu niet plaatsvindt in zijn tweede duizend jaar. Om dat geloof te weerleggen, lijkt Satan helemaal niet gebonden te zijn in de bodemloze put; elke controle over het kwaad vanuit de hemel ontbreekt duidelijk nu we het groeiende bewijs zien van een "wegvallen" van geloof, rechtmatigheid, rechtvaardigheid en morele integriteit. Waarlijk, God staat nu toe dat deze dingen voortduren totdat Hij op het juiste moment komt, want de Schrift in 2 Tessalonicenzen 2:3 vertelt ons dat het "wegvallen" eerst moet komen, daarna wordt Degene die de dringende aanval van het kwaad tegenhoudt, uit de weg geruimd. Dat, beste gelovige, is de Opname, het "wegrukken" van hen die Christus als hun Verlosser hebben ontvangen.

Als de Reformatoren het geloof van de Rooms-Katholieken overnemen dat het Boek Openbaring geen enkele overweging waard is in hun begrip van Gods verlossingsplan en dat het een verzameling mythen en allegorieën is, dan laten ze belangrijke gebeurtenissen die nog moeten komen buiten beschouwing.

Eén belangrijke gebeurtenis die niet wordt behandeld door hen die de profetieën van de laatste dagen willen overslaan, is de kwestie van het roepen van de 144.000 getuigen of boodschappers uit de twaalf stammen van Israël. In Openbaring 6, bij het openen van het vijfde zegel, geeft Jezus toestemming voor en een voorproefje van hun bediening, en in Openbaring 7 vertelt Johannes over de resultaten van hun prediking van het evangelie van het koninkrijk aan "een grote schare die niemand tellen kan, uit alle naties, stammen, volken en tongen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden, met palmtakken in hun handen....".

Dit zijn gelovigen die het merkteken van het beest in Openbaring 13 en volgende hebben verworpen. Zij worden gedood en er staat dat er nog meer gedood zullen worden. Zij behoren niet tot de kerk, die al naar de hemel is opgenomen. Zij hebben een dienende rol in de tijd van de verdrukking, zoals de ouderling die Johannes bijstaat lijkt aan te geven.

De bediening van de Heilige Geest, zoals Johannes ons vertelde in Johannes 16:13: "Wanneer echter Hij, de Geest der waarheid, gekomen zal zijn, zal Hij u in alle waarheid leiden; want Hij zal niet op eigen gezag spreken, maar wat Hij hoort, zal Hij spreken; en Hij zal u zeggen wat komen gaat."

Leidt Hij ons in valse doctrines? Schept Hij zelf doctrines? Vertelt Hij ons niet wat komen gaat? Zal Hij iets openbaren dat niet in de geïnspireerde Schriftteksten staat? We hebben de hele raad van God in de Bijbel, het Woord van God. Het is niet uitgelegd als een encyclopedie, het ene onderwerp na het andere, in detail. We moeten het doorzoeken en het Woord van de Waarheid zonder tegenstrijdigheden juist verdelen.

In mijn ervaring in het Woord merk ik dat een chronologisch volgen van het verloop van de gebeurtenissen in de Bijbel duidelijk is en dat zo'n benadering van de profetieën van de laatste dagen veel verwarring en valse doctrines wegneemt die in deze laatste dagen ontstaan. Ik word bijvoorbeeld bekritiseerd als een "dispensationalist" en dus moet ik geloven dat de vervoeringdoctrine halverwege de vorige eeuw door ene John Darby werd uitgevonden. Dispensationalisme betekent het geloof dat de ene gebeurtenis na de andere heeft plaatsgevonden die Gods patroon van de openbaring van Zijn plan voor de verlossing van de mensheid identificeert, voor zover dat volbracht kan worden. Tenminste, zo komt het op mij over in zijn eenvoudigste vorm, en ik krab op mijn hoofd en vraag me af hoe dat anders is dan het volgen van een chronologische uitrol van Gods programma op dezelfde manier.

Tot slot, het beeld in Openbaring 19 van Jezus die voor de tweede keer naar de aarde terugkeert toont Hem op een wit paard, vooruitstormend, zoals de apostel Johannes het vertelt: "Ik zag nu de hemel geopend, en zie, een wit paard. En Hij die op het paard zat werd getrouw en waarachtig genoemd, en in gerechtigheid oordeelt Hij en voert oorlog. Zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen" (vers 11). Dan, in vers 14, zegt hij dit: "En de legers in de hemel, gekleed in fijn linnen, wit en rein, volgden Hem op witte paarden."

"En op Zijn hoofd waren vele kronen." Wanneer kreeg Hij die kronen? Ze werden aan Zijn voeten geworpen toen de heiligen, vertegenwoordigd door de vierentwintig oudsten, voor Zijn troon verschenen, zoals Johannes zo rapporteerde in Openbaring 14 - vóór de zeven jaar van verdrukking.

Betekent deze verschijning dat Hij zal afrekenen met hen die worden meegenomen terwijl anderen worden achtergelaten?

Twee herinneringen komen bij me op: "Vertrouw met heel je hart op de Heer en leun niet op je eigen verstand" (Spreuken 3:5) en "Kennis van de Heilige is inzicht" (Spreuken 9:10b).

Bron: What Christ's Second Coming Will Look Like :: By Gene Lawley - Rapture Ready