www.wimjongman.nl

(homepagina)


WAAR IS DE HOOP?

4 november 2023 door Jonathan Brentner

()

Ik kan de vraag van zo lang geleden bijna horen: "Waar is het vlees?" Deze vraag kwam van een reclamecampagne van Wendy's die benadrukte dat hun hamburgers meer vlees bevatten dan die van andere fastfoodketens.

Er is een soortgelijke vraag die velen van ons stellen op basis van onze recente ervaring met het bezoeken van kerken: "Waar is de hoop?"

Als er iets is wat mensen vandaag de dag nodig hebben, dan is het hoop. We worden ondergedompeld in een cultuur van geweld, bedrog en dood. In de VS zijn massale schietpartijen aan de orde van de dag. De gruwelen van het bloedbad van Hamas hebben mensen geschokt die niet zijn meegezogen in de duivelse leugens die door de Palestijnen worden verspreid. Antisemitische tirades zijn aan de orde van de dag in onze straten en op vele universiteitscampussen, waardoor velen voor hun leven vrezen.

Het besef groeit dat de COVID-injecties mensen eerder vermoorden dan beschermen. Volgens een Rasmussen-enquête die eind oktober 2023 werd gehouden, zegt 24% van de Amerikanen dat ze iemand kennen die is gestorven als gevolg van deze injecties en 42% zegt dat ze zich zouden aansluiten bij een rechtszaak tegen de producenten van deze "vaccins" als ze daartoe in staat zouden zijn.[1]

In plaats van de broodnodige hoop te bieden in een tijd als deze, horen we prachtige preken die veel te vaak eindigen zonder een kik te geven over de belofte van het eeuwige leven, zelfs wanneer de voorganger het Evangelie presenteert. Het is alsof Jezus stierf zodat wij nu ons goede leven kunnen hebben. Hmmm. . .

De basis van ons geloof is natuurlijk de opstanding van Jezus en die wordt vaak met vrijmoedigheid verkondigd. Wat in veel gevallen bijna niet voorkomt, is de hoop die deze waarheid garandeert, namelijk dat we een verheerlijkt lichaam krijgen op het moment dat Jezus verschijnt. In 1 Korintiërs 15:17-19 vertelt Paulus ons dat zonder deze waarheden ons "geloof zinloos" is en we in onze "zonden" blijven. En dat niet alleen, "wij zijn van alle mensen het meest te beklagen." Neem de toekomstige lichamelijke opstanding van de heiligen weg en zoals de KJV het zegt: "wij zijn van alle mensen het meest ellendig."

Het is niet alleen de stilte die mij zorgen baart, maar ook de groeiende populariteit van een leer die de ontvangst van onsterfelijke lichamen voor nieuwtestamentische heiligen ontkent.

Natuurlijk ontkennen niet alle preteristen wat de Bijbel zegt over onze toekomstige lichamelijke opstanding. Sommige van hun aanhangers, zoals RC Sproul, plaatsen de vervulling van 1 Korintiërs 15:47-55 ergens in de toekomst, ondanks dat ze onderwijzen dat de wederkomst plaatsvond in 70 na Christus.

Maar veel preteristen stellen de belofte van een onsterfelijk lichaam door Jezus gelijk aan de wedergeboorte van gelovigen en dat is een groot probleem.

Weten ze niet dat Paulus precies deze fout in zijn laatste brief aan de orde stelde?

DE WAARHEID VERLATEN

In 2 Timoteüs 2:16-18 richt de apostel zich tot de dwalende leer van Hymenaeus en Filetus:

Maar vermijd oneerbiedig geklets, want het zal de mensen tot meer en meer goddeloosheid leiden, en hun gepraat zal zich verspreiden als koudvuur. Onder hen zijn Hymenaeus en Filetus, die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Zij brengen het geloof van sommigen van hun stuk.

D. Edmond Hiebert, bijbelgeleerde en auteur van verschillende bijbelcommentaren, beschreef hun dwaling op deze manier:

De leerstellige fout van Hymenaeus en Filetus, die zich vernietigend als gangreen verspreidde, was hun ontkenning van een eschatologische opstanding. Ze allegoriseerden de opstanding door vol te houden dat het een geestelijke ervaring uit het verleden was, die plaatsvond toen ze werden opgewekt uit onwetendheid en zonde toen ze de ware God leerden kennen.[2]

Net als veel Preteristen vandaag de dag, vertelden Hymenaeus en Filetus medegelovigen dat hun "opstanding al heeft plaatsgevonden". Zij stelden het geschenk van Jezus aan ons van onsterfelijke lichamen, dat Paulus beschreef in 1 Korintiërs 15:50-55, gelijk aan wat er gebeurt op het moment van onze wedergeboorte. Dit is, zoals de apostel ons vertelt, een verloochening van Gods waarheid.

Ik heb Preteristen zowel gelezen als horen zeggen die beweren dat de gebeurtenis die Paulus beschrijft in 1 Korintiërs 15:50-55 plaatsvindt op het moment van onze verlossing. Ik ben er altijd door geschokt.

EEN INFECTIE ALS GANGREEN

Is dit een ernstige fout? Absoluut!

De apostel verwijst naar deze leer als "een infectie als gangreen" (ESV). Het woord in het Grieks is letterlijk gaggraina, waar we ons Engelse woord "gangreen" van krijgen. De dwaalleer is als een besmettelijke zweer in het lichaam van Christus; het veroorzaakt veel schade. Dat is het tragische gevolg van het ontkennen van de toekomstige lichamelijke opstanding van de heiligen.

Paulus stelt dat een dergelijke leer het geloof van sommigen al ten val heeft gebracht (2 Timotheüs 2:18). Hymenaeus en Filetus moeten enige invloed op andere gelovigen hebben gehad, omdat hun leer al schade had berokkend aan medegelovigen.

De hedendaagse preteristen hebben dezelfde ondermijnende invloed op het geloof van anderen, net zoals de ontkenning van een toekomstige opstanding dat had in Efeze in de eerste eeuw na Christus. Dit gebeurt omdat de populaire leer van vandaag:

  • Jezus onteert door Zijn toekomstige glorieuze terugkeer naar de aarde in 70 na Christus te plaatsen, wat vijfentwintig jaar is voordat Johannes het boek Openbaring schreef waarin Zijn Naam groot wordt gemaakt.
  • Gaat in tegen de woorden van de Schrift door te onderwijzen dat alle gelovigen zullen sterven (1 Korintiërs 15:51 en 1 Tessalonicenzen 4:17).
  • Richt alle aandacht van de heiligen op dit leven.
  • Roept trots op omdat de voorstanders een speciaal inzicht in bijbelse profetieën claimen door ze allemaal in het verleden te plaatsen.
  • Berooft gelovigen van de vreugdevolle verwachting van de ontmoeting met Jezus in de lucht.

Het gemeenschappelijke thema in al deze dingen is dat van het onteren van Jezus.

DE ABSOLUTE ZEKERHEID VAN ONZE TOEKOMSTIGE LICHAMELIJKE OPSTANDING

1 Korintiërs 15 gaat helemaal over hoe Jezus' zekere lichamelijke opstanding ons garandeert dat we bij Jezus' verschijning een onvergankelijk lichaam zullen ontvangen. Helemaal! Verzen 47-54 veranderen in iets dat in ons verleden gebeurt, gaat in tegen alle gezonde principes van bijbelse interpretatie. Bovendien is het precies de fout van Hymenaeus en Filetus, die Paulus vergeleek met "gangreen" in het lichaam van Christus.

Filippenzen 3:20-21 is een andere passage waarin Paulus de waarheid verkondigt dat, of we nu leven of dood zijn op het moment van de Opname, Jezus ons een heerlijk lichaam zal geven zoals dat van Zijn opgestane lichaam:

Maar ons burgerschap is in de hemel, en van daaruit verwachten wij een Verlosser, de Heer Jezus Christus, die ons nederig lichaam zal veranderen om te zijn als zijn heerlijk lichaam, door de kracht die Hem zelfs in staat stelt om alle dingen aan Zichzelf te onderwerpen.

De woorden van de Schrift garanderen dat allen die in Christus zijn op een dag onsterfelijke lichamen zullen ontvangen bij Zijn verschijning. Als deze dingen niet waar zijn, dan heeft de Bijbel het mis en zijn we nog steeds in onze zonden.

Waarom zijn voorgangers zo stil met zo'n heerlijke boodschap om te verkondigen? Waarom verlaten mensen hun kerk met de vraag: "Waar is de hoop?"

Mensen lopen onze gebedshuizen binnen en zijn zich pijnlijk bewust van de cultuur van de dood waarin ze leven en ademen. Wie aandachtig volgt wat er in het Midden-Oosten gebeurt, weet dat de wereld op de rand van een verwoestende en dodelijke wereldoorlog staat. Ze horen praten over dodelijke terreuraanslagen die vele duizenden mensen het leven zullen kosten in Amerika en de vrije wereld.

Als gevolg van de angst die vandaag de dag over de mensen hangt, moeten ze horen over de hoop die voortkomt uit het begrijpen en geloven van Bijbelprofetie.

De mensen buiten Christus moeten horen dat de Bijbel voorspelde dat de wereld er in de eindtijd zo uit zou zien. Boodschappen die zowel Jezus' aanbod van vergeving uitleggen als wat dat betekent voor het eeuwige leven zullen weerklank vinden bij velen die op zoek zijn naar hoop in een wereld die gek is geworden.

De heiligen moeten de details horen over hun hoop om Jezus in de lucht te ontmoeten.

De oorverdovende stilte van de herders van vandaag laat zowel gelovigen als mensen buiten Christus zich afvragen:

Waar is de hoop?

Maranatha!


[1] https://www.westernjournal.com/killer-jab-24-americans-say-know-someone-died-covid-vaccine-42-sue-big-pharma-poll/

[2] D. E. Hiebert, "Hymenaeus," De Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, Vol 3, Pagina 224.

Bron: Where Is the Hope? — Jonathan Brentner