www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Eindtijd richt zich op het Voorhoofd: Waar ligt uw trouw?

Door Dean Dwyer 12 oktober 2023

()

Wist je dat de Bijbel veel zegt over je voorhoofd? Het is een lichaamsdeel waar we niet veel aandacht aan besteden - tenzij we het ergens hard tegenaan stoten! Maar in het grote drama van de eindtijd is er intense aandacht voor het voorhoofd van de mensheid. Waarom? Omdat het voorhoofd de geest van de mens vertegenwoordigt. Markeringen op het voorhoofd zijn als een merk - een markering van identiteit en trouw. Het vertegenwoordigt gemaakte beslissingen en ingenomen standpunten, die niet alleen je leven hier beïnvloeden, maar ook waar je de eeuwigheid zult doorbrengen.

Laten we eerst eens kijken naar wat het Joodse volk het Sjema noemt. Deuteronomium 6:4-9: "Hoor, o Israël: De HEER, onze God, de HEER is één! U zult de HEER, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u vandaag opleg, zullen in uw hart zijn. Gij zult ze uw kinderen leren, en gij zult erover spreken, als gij in uw huis zit, als gij onderweg wandelt, als gij nederligt en als gij opstaat. Gij zult ze als een teken op uw hand binden, en zij zullen als frontkleppen tussen uw ogen zijn. U zult ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven."

Je hebt misschien foto's gezien van Joodse mannen met een klein zwart doosje vastgemaakt aan hun voorhoofd en hun arm. Dit wordt tefillin of phylacteries genoemd. Aan deze één tot twee-inch blokjes zijn lange leren riemen bevestigd van twee tot drie meter lang. Eén van de doosjes wordt op het voorhoofd geplaatst (Hebreeuws - shel rosh) en het andere wordt op de arm geplaatst (shel yad). De shel yad bevat passages uit de Schrift die door een schriftgeleerde op een stuk perkament zijn geschreven. Deze passages, afkomstig uit de Torah (de vijf boeken van Mozes), zijn Exodus 13:1-16 en Deuteronomium 6:4-9 en 11:13-21. De shel rosh bevat dezelfde Schriftteksten, maar ze zijn geschreven op vier afzonderlijke stukjes perkament, waarbij het Exodusgedeelte verdeeld is tussen verzen 10 en 11. Elk perkament is in een perkament gestoken. Elk perkament wordt in een van de vier aparte vakjes van de kubus geplaatst.

Het bevel dat in deze passages wordt gegeven was hoogstwaarschijnlijk figuurlijk en was bedoeld om de aanbidder te herinneren aan zijn toewijding en toewijding aan de God die Zijn volk verloste na vier eeuwen van slavernij in Egypte.

Bepaalde Joodse groepen - waaronder (waarschijnlijk) de Sadduceeën en zeker de middeleeuwse Karaiten - begrepen het gebod als figuurlijk. De Farizeeën namen de tekst echter letterlijk. Voor Joden die het gebod wel letterlijk nemen, wordt de sjel yad net boven de elleboog geplaatst met het doosje naar het hart gericht, altijd op de zwakkere arm. Daarom, als een persoon rechtshandig is, wordt het blokje op de linkerarm geplaatst en vice versa. Deze regel komt van een rabbijnse interpretatie van Deuteronomium 6:8-9 dat leert dat de hand die schrijft ook de hand moet zijn die bindt.

De leren riem wordt zeven keer om de arm gewikkeld. Deze gewoonte is gebaseerd op de zeven Hebreeuwse woorden van Psalm 145:16. Asjkenazische Joden (van Oost-Europese afkomst) wikkelen de band met de klok mee, terwijl Sefardische Joden (van Mediterrane afkomst) de band tegen de klok in wikkelen. Het bandje wordt dan drie keer rond de ring- en middelvinger gewikkeld en vormt zo de Hebreeuwse letter voor "Shaddai", wat "Almachtig" betekent. De drie wikkelingen herinneren aan de passage in Hosea 2:19 en 20 waarin Gods drievoudige belofte aan Israël staat: "Ik zal je voor altijd aan Mij verloven; ja, Ik zal je aan Mij verloven in gerechtigheid en recht, in goedertierenheid en barmhartigheid; Ik zal je aan Mij verloven in trouw, en je zult de HEER kennen."

In Mattheüs 23:5 vermaande Jezus sommigen die uiterlijk vromer wilden lijken dan hun broeders door grotere tefillinen te dragen: Maar al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Zij maken hun phylacteries breed en vergroten de randen van hun kledingstukken." Hij veroordeelde het gebruik ervan niet, maar wees erop dat de keuze om de grotere tefillin te gebruiken om indruk te maken op de mensen tegen de geest van het gebod is.

Bij het instellen van de Hogepriesterlijke gewaden in Exodus 28, lezen we in verzen 36-38: "Gij zult ook een plaat van zuiver goud maken en daarop graveren, zoals het graveerwerk van een zegel: HEILIGHEID AAN DE HEERE. En je zult het op een blauw koord zetten, zodat het aan de tulband zit; het zal aan de voorkant van de tulband zitten. Zo zal het op het voorhoofd van Aäron zijn, opdat Aäron de ongerechtigheid zal dragen van de heilige dingen, die de kinderen Israëls heiligen in al hun heilige gaven; en het zal altijd op zijn voorhoofd zijn, opdat zij voor het aangezicht des HEREN aangenomen zullen worden."

De zinsnede "Heiligheid voor de HEER" duidde op eigendom - de hogepriester was gemarkeerd als iemand die aan de Heer was toegewijd om te dienen, en het gaf ook aan dat hij werd geaccepteerd.

Maar wanneer we het Boek Openbaring bereiken, wordt de focus op het voorhoofd intenser. We zien opnieuw een verwijzing naar het voorhoofd van Joodse mensen. Bij de verzegeling van de 144.000 Joodse evangelisten lezen we in Openbaring 7:3: "Doe de aarde, de zee en de bomen geen kwaad, totdat wij de dienaren van onze God op hun voorhoofd verzegeld hebben."

Openbaring 14:1 zegt ook: "En ik zag, en zie, een Lam, staande op den berg Sion, en met Hem honderdvierenveertigduizend, hebbende den naam zijns Vaders op hun voorhoofden geschreven. Maar dan hebben we twee bekende passages die betrekking hebben op de economische en religieuze controle die wordt uitgeoefend door de antichrist en de valse profeet."

Openbaring 13:16-17: "Hij doet allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand mag kopen of verkopen dan wie het merkteken of de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft."/p>

Openbaring 17:4-5: "De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en versierd met goud en edelstenen en parels, met in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de vuiligheid van haar ontucht. En op haar voorhoofd was een naam geschreven: MYSTERIE BABYLON DE GROTE, DE MOEDER DER HOERERIJEN EN DER GRUWELEN DER AARDE."

Het is interessant dat Israël vanwege hun afgoderij ook ooit een hoer werd genoemd. Jeremia 3:3: "U hebt het voorhoofd van een hoer gehad; u weigert u te schamen."

Door de Schrift heen zien we dat wat er in het voorhoofd zit een teken is of iemand geestelijk rein of onrein is. Hoe interessant is het dat er veel Schriftgedeelten zijn die zich richten op het voorhoofd! Maar daar houdt het niet op. Nadat de Duizendjarige Heerschappij van Christus is voltooid en de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde zijn geschapen, lezen we dit in Openbaring 22:3-4. "En er zal geen vloek meer zijn: "En er zal geen vloek meer zijn, maar de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en Zijn dienaren zullen Hem dienen. Zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofd staan."

Dus, de volgende keer dat je naar je voorhoofd kijkt, overweeg dan dit: er ontvouwt zich een intens eindtijddrama dat het voorhoofd (d.w.z. de geest) van elke man en vrouw zal beïnvloeden. Als je nog geen beslissing hebt genomen om Jezus Christus als je Verlosser te accepteren, dan dring ik er bij je op aan om dat te doen. De tijd dringt.

Dean Dwyer is al meer dan 20 jaar pastor en president van Eiser Street Baptist Church in Queensland, Australië.

Bron: The End Times Focus On The Forehead: Where Does Your Allegiance Lie? | Harbingers Daily