www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een voorafschaduwing van wat komen gaat: Tekenen die aangeven dat Jezus' terugkeer nabij is

Door David Jeremiah - 7 november 2023

() 

Als we de krantenkoppen lezen, is het niet moeilijk om te zien dat onze wereld op een neerwaartse glijbaan zit. Politieke spanningen, natuurrampen en ziekte-uitbraken escaleren. Steeds meer gelovigen lijken van het geloof af te vallen. Hierdoor vragen veel mensen zich af of deze gebeurtenissen deel uitmaken van de Bijbelse profetie.

Ik kan met zekerheid zeggen dat we dichter bij de Opname en de Verdrukking zijn dan ooit tevoren. En zelfs nu de wereld naar de laatste dagen van de aarde snelt, kunnen we hoop vinden in Gods Woord.

De volgende profetische gebeurtenis die in de Schrift wordt beschreven is de Opname. Op die dag "zal de Heer zelf neerdalen uit de hemel met een bevelend geschreeuw, met de stem van de aartsengel en met het bazuingeschal van God". Eerst zullen de gelovigen die gestorven zijn opstaan uit hun graven. Dan zullen wij, die nog leven en op aarde zijn, samen met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. Dan zullen wij voor altijd bij de Heer zijn" (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

In Zijn Eindtijd-rede verklaarde Jezus dat niemand - ook Hijzelf en de engelen niet - weet wanneer de Opname zal plaatsvinden (Matteüs 24:36). Maar profetische gebeurtenissen werpen schaduwen en geven ons een voorbode van wat komen gaat. In afwachting van het einde van het tijdperk, schetste onze Heer verschillende tekenen die zouden aangeven dat Zijn wederkomst nabij was. Deze verschijnselen zijn vandaag de dag steeds duidelijker aanwezig in onze wereld.

Het teken van misleiding

Naarmate we de laatste dagen naderen, zo zei Jezus dat er een toenemend gevaar van misleiding door valse leraren zou zijn. "Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen in Mijn naam komen en zeggen: 'Ik ben de Christus' en velen misleiden" (Matteüs 24:4-5). Meer en meer mensen zullen op zoek gaan naar leiders die hen kunnen verlossen, en ze zullen op zoek gaan naar mystici en religieuze leiders die beweren diepere kennis te hebben.

Misleiding is misschien wel een van de grootste bedreigingen voor de kerk van vandaag, maar het is niets nieuws. Vóór de religieuze hervormingen van Josia, koning van het oude Israël, stelden de priesters - Gods vertegenwoordigers voor het volk - stelden valse afgoden op in de tempel (2 Koningen 23:4). En het volk nam gewillig deel aan deze afgoderij. Ze gooiden God niet uit hun aanbidding. In plaats daarvan behandelden ze Hem alsof Hij één van de vele goden was. De Israëlieten synthetiseerden hun religie met een andere.

Dit soort syncretisme viert vandaag de dag hoogtij in de wereld. Onze samenleving wordt gekenmerkt door een cultuur van tolerantie die voor iedereen werkt, behalve voor Christenen. Er is veel acceptatie en begrip voor allerlei vormen van immoreel gedrag, maar de wereld vindt het onacceptabel om over de absolute Waarheid te spreken. Als reactie hierop zijn sommige kerken en voorgangers afgeweken van de gezonde leer. Dit is niet zomaar een trend. Het is een geest van misleiding die onze cultuur in zijn greep heeft.

Ondanks al het bedrog dat vandaag de dag gaande is, kunnen we onze tijd niet besteden aan het najagen van elk gerucht. We kunnen ons beter richten op de oplossing en dat is Jezus Christus. In Johannes 14:6 zei Hij: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." Door Hem "zullen we de waarheid kennen en de waarheid zal ons vrijmaken" (Johannes 8:32).

Het teken van geschillen tussen naties

Jezus waarschuwde Zijn discipelen dat het einde van het tijdperk gekenmerkt zou worden door "oorlogen en geruchten van oorlogen" waarbij naties tegen elkaar opstaan (Matteüs 24:6,7). Wanneer tweedracht escaleert, kunnen we dit zien als een teken van de tijd. Het boek Openbaring vertelt ons dat de periode van de Verdrukking gevuld zal zijn met conflicten - onophoudelijke, eindeloze, verschrikkelijke oorlogen - en dat deze zullen escaleren tot de hele wereld erbij betrokken is.

Veel landen leven vandaag de dag in vrede, maar er is een groeiend gevoel van instabiliteit in internationale aangelegenheden. Er is gerapporteerd dat vijftig procent van alle onderzoekswetenschappers betrokken is bij wapenontwikkeling. Er is minstens één militair wapen en vierduizend pond explosieven voor elke man, vrouw en kind op aarde. In 2019 stegen de wereldwijde militaire uitgaven tot een verbazingwekkende 1,92 biljoen dollar. Hoe schokkend dit ook mag lijken, lang geleden voorspelde de Bijbel een escalatie van conflicten, grensschermutselingen, rassenoorlogen en nationale veldslagen tijdens de Eindtijd.

Het teken van verwoesting

Samen met het bedrog en de geschillen van de Laatste Dagen waarschuwde Jezus voor "hongersnoden, plagen en aardbevingen op verschillende plaatsen" (Matteüs 24:7). We leven in een tijd waarin we nauwelijks de tv kunnen aanzetten zonder iemand te zien die geld probeert in te zamelen om de hongerigen te voeden. Hoewel God ons gezegend heeft met een vruchtbare, overvloedige planeet, worden miljoenen mensen in de wereld geconfronteerd met voedselonzekerheid en -schaarste.

COVID-19 heeft ons wereldwijd bewust gemaakt van onze kwetsbaarheid voor nieuwe ziektes, maar het is niet de enige uitbraak in onze huidige wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er recent uitbraken geweest van gele koorts, de pest, het Nipah virus, meningitis en vele andere. Tot overmaat van ramp ontwikkelen "superbacteriën" een resistentie tegen antibiotica.

We zijn ook getuige van een toename in de frequentie en intensiteit van aardbevingen. Tussen 1900 en 1969 waren er ongeveer zes grote aardbevingen per tien jaar. Recente gegevens geven aan dat "grote aardbevingen" nu meer dan eens per maand voorkomen en dat "grote aardbevingen" de aarde elk jaar doen schudden. Al deze verwoestende trends zijn tekenen die wijzen op de op handen zijnde terugkeer van Jezus Christus.

Het teken van bevrijding in de verdrukking

In de laatste dagen zal er een explosie zijn van vijandschap tegen Gods volk: "Dan zullen ze u overleveren aan de verdrukking en u doden, en u zult gehaat worden door alle volken omwille van mijn naam" (Matteüs 24:9). We zien hier vandaag de dag al bewijs van. De krantenkoppen berichten over Christelijke bedrijfseigenaren van wie wordt verwacht dat ze hun geloof opzij zetten om seculiere, progressieve idealen te steunen. Universiteiten en schoolbesturen geven toe dat ze routinematig Christelijke faculteitsleden overslaan voor promoties. Overal waar we kijken wordt het Christendom in Amerika aangevallen.

Wereldwijd is de situatie nog ontnuchterend. Tijdens de rapportageperiode van de World Watch List in 2023 registreerde Open Doors de volgende misdaden tegen Gods volk:

  • Meer dan 360 miljoen christenen leefden onder hoge niveaus van vervolging en discriminatie

  • 5.621 christenen werden gemarteld

  • 2.110 kerken en andere aan christenen gelieerde gebouwen werden aangevallen

  • 4.542 gelovigen werden zonder proces vastgehouden, gearresteerd, veroordeeld of gevangengezet4

Nu de Verdrukking nadert, zullen nog velen een hoge prijs betalen voor het uitleven van hun geloof in onze wereld.

De Eindtijd-rede is één van de meest uitgebreide profetische overzichten in de Schrift. Jezus deelde deze informatie zodat we de tijden konden zien en begrijpen. In Matteüs 24:6 zei Hij tegen Zijn discipelen: "Zorg ervoor dat jullie niet verontrust zijn, want al deze dingen moeten gebeuren."

Bijbelse profetie herinnert ons eraan dat het bedrog, de conflicten, de verwoestingen en de beproevingen van de laatste dagen geen partij zijn voor de Almachtige God. Wanneer we verschrikkelijke gebeurtenissen meemaken zoals de COVID-19 pandemie en vervolging, herinnert de Schrift ons eraan dat God "het einde van het begin af aan" verklaart en dat Zijn "raad stand zal houden" (Jesaja 46:10). Door de tekenen van de eindtijd in deze context te begrijpen, kunnen we ons aansluiten bij de apostel Paulus en zeggen: "Want onze lichte verdrukking, die slechts van korte duur is, werkt voor ons een veel groter en eeuwig gewicht van heerlijkheid" (2 Korintiërs 4:17).

David Jeremiah is auteur, oprichter en presentator van Turning Point for God en senior pastor van Shadow Mountain Community Church.

Bron: A Foreshadowing Of What’s To Come: Signs That Indicate Jesus’ Return Is Drawing Near | Harbingers Daily