www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het feest van de bazuinen en de opname: Verbanden en veronderstellingen

Door Olivier Melnick op 12 september 2023

()

Elk jaar betekent het einde van de zomer dat de Joodse Hoge Heilige Dagen voor de deur staan. Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kippoer (Verzoendag) en Soekkot (Loofhuttenfeest) staan voor de deur. Deze Herfstfeesten zijn heel betekenisvol voor het Joodse volk en hebben een grote betekenis, profetisch gesproken. Als we Leviticus 23 bekijken, zien we dat alle feesten van de Heer in een bepaalde volgorde aan de kinderen van Israël zijn gegeven. Alle zes feesten (of zeven feesten, omdat sommige mensen Pesach en Ongezuurd brood van elkaar scheiden) worden jaarlijkse samenroepingen genoemd en zijn onderverdeeld in twee verschillende categorieën:

Lentefeesten

- Pesach - Pascha: Leviticus 23:4-8

- Eerste Vruchten: Leviticus 23:9-14

- Shavuot - Pinksteren: Leviticus 23:15-21

Herfstfeesten

- Rosj Hasjana: Leviticus 23:23-25

- Jom Kippoer: Leviticus 23:26-32

- Sukkot: Leviticus 23:33-44

We kunnen ook een profetische betekenis aan deze feesten ontlenen, omdat ze betrekking hebben op de verlossingscarrière van Jesjoea de Messias. Dit kan zowel een zegen als een vloek zijn, afhankelijk van hoe we de profetische connectie leggen en hoeveel we aannemen. De studie van Bijbelse profetie kan lijden onder vrienden en vijanden, en toch is het cruciaal dat we als hedendaagse discipelen van Jesjoea de profetische woorden van de Bijbel bestuderen. De verbanden bestaan, en ze zijn sterk.

De Lentefeesten zijn vervuld door de Eerste Komst van Jesjoea de Messias:

- Pesach: Leviticus 23:4-8 - Dood van de Messias (Jesaja 53:5-8; 1 Korintiërs 5:7-8)
- Eerste Vruchten: Leviticus 23:9-14 - Opstanding van de Messias (1 Korintiërs 15:14, 17, 20-24)
- Pinksteren: Leviticus 23:15-21 - Geboorte van het Lichaam van de Messias (Exodus 19:1, 3-8, Handelingen 2:1-4)

Profetisch gesproken liggen deze feesten achter ons en zijn er nog drie om naar uit te kijken. Deze staan bekend als de Herfstfeesten en,

De Herfstfeesten zullen vervuld worden bij de wederkomst van Jesjoea de Messias:

- Rosh Hashanah: Leviticus 23:23-25 - Het opnieuw verzamelen van de heiligen (Jesaja 27:12-13 - 1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:15-58).
- Jom Kippoer: Leviticus 23:26-32 - De Grote Verdrukking (Ezechiël 36:24-25; Zacharia 13:8-9, 12:10, 2 Korintiërs 5:10)
- Sukkot: Leviticus 23:33-44 - Het verzamelen van de Messias en de gelovigen (Johannes 7:38-39, 8:12; Zacharia 14:16-19; Matteüs 17:4)

Gebaseerd op verschillende bijbelse redenen - waaronder niet in de laatste plaats de Levitische feesten van de Heer - ben ik voorstander van een pre-verdrukking, pre-millenniale kijk op de eindtijd. Met andere woorden, Rosj Hasjana komt vóór Jom Kippoer, dat vóór Sukkot komt, dus logisch en bijbels gezien kunnen we het opnieuw verzamelen van de gelovigen, de Grote Verdrukking en het Duizendjarig Rijk in die volgorde bekijken. Deze verbanden kunnen worden gelegd op een bijbelse basis, maar hoe helpt ons dat met de timing van de Opname, of niet?

Er zijn meer boeken, artikelen en video's geproduceerd om te bewijzen dat de opname zal plaatsvinden op Rosj Hasjana dan ik kan tellen. Het lijdt geen twijfel dat mensen zeer geïnteresseerd zijn in de Opname, en dat zou ook moeten, maar kan er een datum worden vastgesteld? De mate waarin mensen gaan om de datum van de opname te berekenen is verbijsterend. Laten we proberen wat punten met elkaar te verbinden.

- Verbinding tussen Rosj Hasjana en de Opname:

Het blazen van de bazuin in 1 Tessalonicenzen 4:13-18 - Het Joodse publiek van Paulus kon niet geweten hebben van de bazuinen van Openbaring, omdat het boek nog niet geschreven was toen hij de Korintiërs toesprak. Zij zouden wel op de hoogte zijn van de laatste bazuin van Rosj Hasjana, die bekend staat als de "Tekiah Gedolah". Wanneer God een einde maakt aan het kerkelijk tijdperk - wat de vervulling is van het interval van enkele maanden tussen Shavuot en Rosh Hashanah (Leviticus 23:22)- zal Hij Jesjoea sturen om de heiligen (dood en levend) te verzamelen. Shofars werden gebruikt om op te roepen tot de strijd, een nieuwe maan aan te kondigen of een bijeenkomst van mensen bijeen te roepen. Er is dus een thematisch verband tussen de Laatste Trompet en de Opname, omdat het de tijd zal zijn die God heeft uitgekozen om de heiligen weer tot Zich te verzamelen.

- Veronderstelling tussen Rosj Hasjana en de Opname:

Vanwege het verband met de Laatste Bazuin zijn velen de Opname op Rosj Hasjana gaan plaatsen, gebruikmakend van andere "bewijzen" uit de numerologie, Talmoedische geschriften en andere bronnen. Kan de Opname plaatsvinden op Rosj Hasjana? ABSOLUUT! Maar als dat zo is, dan zal dat niet zijn OMDAT het Rosj Hasjana is, maar omdat dat de dag is die God in Zijn oneindige wijsheid heeft uitgekozen.

Als we passages over Jesjoea's terugkeer opzoeken om ons te halen, kunnen we geen specifieke datum vinden, dus de Opname is tekenloos. Er hoeft niets te gebeuren voordat de Opname plaatsvindt...NIETS! We weten dat Jesjoea een thuis voor ons aan het voorbereiden is en dat Hij zal terugkeren om ons allemaal te halen, zoals we lezen in Johannes 14:3. Toch vertelt de Bijbel ons niet wanneer de Opname zal plaatsvinden. Toch vertelt de Bijbel ons niets over een datum, maar het vertelt ons dat het voor Jom Kippoer zal zijn aangezien Rosj Hasjana altijd tien dagen voor de Verzoendag komt.

Rabbijnen leren dat het lot van alle Joden wordt beslist op Jom T'roeah (De Dag van Trompetten), maar het wordt niet verzegeld tot Jom Kippoer. Dit is een tijd van introspectie en berouw, waarin Joodse mensen hun best doen om vergiffenis te vragen aan iedereen die ze het hele jaar hebben gekwetst. De sabbat die binnen deze tien dagen valt staat bekend als Shabbat Shuvah (de sabbat van berouw).

Een gebeurtenis in Jesjoea's verlossende bediening hoeft niet op de exacte dag van een feest te gebeuren om dat feest te vervullen, maar de betekenis en symboliek van de gebeurtenis volstaan om één van de Levitische feesten te vervullen. Dat zal waar zijn voor de Opname, de Verdrukking en het Duizendjarig Rijk. Als Rosj Hasjana, de Grote Verdrukking en het Duizendjarig Rijk de vervulling zijn van de laatste drie Herfstfeesten, terwijl ze niet op de exacte dag van elk feest hoeven te gebeuren - maar dat zou wel kunnen - zullen ze nog steeds plaatsvinden in de onveranderlijke volgorde van de feesten die in Leviticus 23 staan: Jom Teruah, Jom Kippoer en Soekkot...Dat weten we!

De echte vraag is dus niet: "Wanneer zal de Opname plaatsvinden?" maar: "Wanneer de Opname plaatsvindt, word ik dan opgenomen of achtergelaten?"

Als je je vertrouwen hebt gesteld in de dood en opstanding van Jesjoea de Messias voor je zonden, dan heb je eeuwig leven in Gods aanwezigheid en ZUL JIJ OPGENOMEN worden. Speculeer niet op data die niet berekend kunnen worden, maar investeer je tijd in het vrijmoedig delen van onze hoop in Jesjoea met de verlorenen. Je weet maar nooit... De Opname zou voor, tijdens of na Rosj Hasjana kunnen plaatsvinden, maar daarna zal onze invloed op hen die Jesjoea niet kennen verdwenen zijn. Laten we de tijd die we nog hebben verstandig gebruiken.

Olivier Melnick is auteur, antisemitisme expert, commentator, en zit in de Raad van Bestuur van Uitverkorenen Frankrijk.

Bron: The Feast of Trumpets and The Rapture: Connections and Assumptions | Harbingers Daily