www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE VERKEERDE DIAGNOSES VAN DE SPOTTERS

4 oktober 2023 door Jonathan Brentner

()

Een van mijn favoriete Peanuts cartoons laat een getroebleerde Charlie Brown zien die Lucy's vijf cent psychiatrische hulp inroept. Nadat Lucy verschillende waarschuwingen heeft gegeven over piekeren, zegt ze: "Als je je zorgen moet maken, dan moet je dat nu doen."

Als antwoord vraagt een verbaasde Charlie Brown: "Dit moment? Waarom dit moment?" Op dat moment vliegt er een voetbal door de lucht, stoot hem tegen zijn hoofd en laat hem op de grond vallen.

Lucy verklaart dan haar diagnose: "Ik zag deze bal deze kant op komen, zie je, en ...".

In zijn tweede brief waarschuwt de apostel Petrus ons voor mensen die, in tegenstelling tot Lucy, niet de juiste diagnose stellen van het moment waarin ze leven. Zij zien dezelfde tekenen van de naderende Verdrukking als wij, maar interpreteren ze heel anders. Ze verwerpen niet alleen onze diagnose, maar maken ook onze hoop belachelijk.

... dit allereerst wetende, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die hun eigen zondige verlangens volgen. Zij zullen zeggen: "Waar is de belofte van zijn komst?" (2 Petr. 3:3-4a)

De woorden van de apostel geven onze tijd nauwkeurig weer. De Opname is in veel kerken het voorwerp van minachting geworden, zelfs daar waar het ooit als een kerngeloof werd onderwezen. En natuurlijk zijn er mensen buiten Christus die ons veel verdriet doen over onze hoop op de spoedige verschijning van Jezus, maar dat is te verwachten.

Wat zit er achter het spotten in onze tijd? Zoals de apostel uitlegt, komt het voort uit een verkeerde interpretatie van de dag waarin we leven. In tegenstelling tot Lucy zien onze spotters het dreigende gevaar van de snel naderende periode van de Verdrukking niet.

Ze stellen een verkeerde diagnose van onze tijd door de woorden van de apostelen ...

DE WOORDEN VAN DE APOSTELEN

Voordat Petrus zijn lezers waarschuwt voor de spotters, spoort hij hen aan om "te denken aan de voorspellingen van de heilige profeten en aan het gebod van de Heer en Heiland door uw apostelen" (2 Petr. 3:2). De term die hij in het origineel gebruikt voor "voorspellingen" is rhema, wat het woord betekent.

Ik vind het meer dan toevallig dat de apostel aan het einde van 2 Petrus de "brieven" van Paulus gelijkstelt aan de Schrift (2 Petrus 3:15-16). Hij is degene die ons de meeste details geeft over het verschijnen van de Heer in passages als 1 Korintiërs 15:50-54, Filippenzen 3:20-21 en 1 Tessalonicenzen 4:13-5:10. Deze passages vormen, samen met vele andere, de basis voor het geloof in de Opname.

Onze hoop is stevig gegrond in de woorden van de apostelen in het Nieuwe Testament. De spotters houden geen rekening met de woorden die de basis vormen voor onze Bijbelse verwachting van de verschijning van Jezus. In plaats daarvan beschuldigen ze ons er ten onrechte van dat we voor ons geloof op John Darby vertrouwen. Zo'n bewering illustreert hun verwerpelijke falen om de duidelijke betekenis te begrijpen van de passages die in de vorige paragraaf zijn aangehaald en die de enige basis vormen voor onze verwachting.

BIJBELSE WAARSCHUWINGEN VOOR OORDEEL

De tweede verkeerde diagnose is die van het over het hoofd zien van de zekerheid van Gods oordeel.

Zij zullen zeggen: "Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals ze waren vanaf het begin van de schepping." Want zij zien opzettelijk dit feit over het hoofd, dat de hemelen lang geleden bestonden, en de aarde uit water en door water gevormd werd door het woord van God, en dat daardoor de wereld die toen bestond overstroomd werd met water en verging. Maar door hetzelfde woord zijn de hemel en de aarde die nu bestaan, opgeslagen voor het vuur, bewaard tot de dag van het oordeel en de vernietiging van de goddelozen. (2 Petrus 3:4-7)

Hoewel veel van onze critici de wereldwijde reikwijdte van de Genesis 6-8 zondvloed ontkennen, "zien" de meesten het eenvoudigweg over het hoofd als een aspect van Gods karakter om de zondige mensheid te oordelen. Ze zien dezelfde goddeloosheid, wetteloosheid, misleiding en bloedig geweld als in onze tijd, maar ze komen niet tot de conclusie dat deze dingen Gods toorn zullen brengen. Ze vergeestelijken de woorden van Openbaring hoofdstuk 4-18, vertellen ons dat ze een code waren voor gelovigen uit de eerste eeuw of beweren dat de Heer ze in het verre verleden heeft vervuld. Ze negeren ten onrechte de Bijbelse profetieën over Gods oordeel over de zonde in het huidige rijk.

De bewering dat het vandaag de dag niet anders is dan andere tijden in de geschiedenis is de kern van hun schokkende misrekening van de tijd waarin ze leven.

Deze vraag blijft een mysterie voor mij: "Hoe komt het dat degenen die de tekenen van de snel naderende Verdrukkingsperiode niet kunnen zien, net zo blind lijken te zijn voor het feit dat de Heer Amerika en de wereld spoedig moet oordelen vanwege zijn extreme goddeloosheid?" De ontkenning van de Opname samen met de nabijheid van Gods oordeel over deze wereld kenmerkt velen, zo niet de meesten van hen die onze hoop belachelijk maken.

HET FEIT DAT GOD DE TIJD HEEL ANDERS ZIET

Een andere verkeerde diagnose van de tijd is dat men niet begrijpt dat God de tijd veel anders ziet dan wij:

Maar zie dit ene feit niet over het hoofd, geliefden, dat voor de Heer één dag is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. (2 Petrus 3:8)

De Heer heeft een heel ander perspectief op tijd dan wij. Hij bestaat los van de tijd en dat is iets wat wij niet volledig kunnen bevatten.

De spotters zien woorden als "spoedig" en "snel" in het boek Openbaring en dringen er ten onrechte op aan dat de Heer al zijn profetieën al heeft vervuld. Hun verkeerde diagnose komt voort uit het niet begrijpen van de plotselingheid van deze toekomstige gebeurtenissen en uit het vergeestelijken van gebeurtenissen die duidelijk nog nooit in de geschiedenis hebben plaatsgevonden.

GODS LANGZAAMHEID

Het verkeerde oordeel van degenen die onze hoop verachten komt ook voort uit het niet begrijpen van het geduld van de Heer door te wachten tot mensen zich bekeren voordat Hij de gruwelijke oordelen van de verdrukking zendt.

De Heer is niet traag in het vervullen van zijn belofte, zoals sommigen met traagheid rekenen, maar is geduldig jegens u, niet willende dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9)

Als we de volle omvang begrijpen van de dood en verwoesting die op aarde zullen plaatsvinden na de Opname, helpt dit ons om beter te begrijpen dat God wil dat zoveel mogelijk mensen tot Hem komen voordat de Dag des Heren begint (2 Tessalonicenzen 5:1-10).

God is buitengewoon geduldig en dat is goed omdat Hij zoveel met mij heeft doorstaan terwijl Hij wachtte tot ik volwassen werd in mijn geloof. De Vader weet wanneer Hij Zijn Zoon zal sturen om ons te halen en we kunnen er zeker van zijn dat Zijn timing perfect zal zijn.

DE TIJDELIJKE AARD VAN HUN LEVEN

De vooringenomenheid van normaliteit in de V.S. is buitengewoon sterk, wat er volgens mij voor zorgt dat de tegenstanders van onze hoop aannemen dat wat we zien in de nabije toekomst zal blijven bestaan. Ze erkennen niet ten volle dat dit leven tijdelijk is en dat Gods oordeel onderweg is.

In het onderstaande vers kijkt Petrus verder dan de Opname, de Verdrukking, de Wederkomst en het Millennium naar het hoogtepunt van de Dag des Heren:

Maar de dag des Heren zal komen als een dief, en dan zullen de hemelen met geraas voorbijgaan, en de hemellichamen zullen verbrand en opgelost worden, en de aarde en de werken die erop gedaan zijn, zullen ontbloot worden. (2 Petrus 3:10)

Vlak voor het begin van de eeuwige staat, zoals beschreven in Openbaring hoofdstuk 21-22, zal de Heer onze huidige wereld door vuur vernietigen. Hij doet dit om alle overblijfselen uit het verleden te verwijderen en om ons voor te bereiden op een nieuwe hemel en aarde (2 Petrus 3:13).

Hoewel dit zeker niet voor iedereen geldt, vallen velen de Opname aan uit liefde voor hun huidige leven. Ze begrijpen niet dat wat er komt, ongeacht hun omstandigheden, veel beter zal zijn dan alles wat ze in dit leven zullen meemaken.

Het is ironisch dat het bespotten van onze hoop de profetie van Petrus vervult over wat er in de laatste dagen zal gebeuren voordat de Opname werkelijkheid wordt. Hun gedrag onthult de nabijheid van de gebeurtenis die ze bespotten en het is een veel voorkomende reactie voor degenen die spreken of schrijven over onze blijde verwachting van de ontmoeting met Jezus in de lucht.

Lucy zag het dreigende gevaar voor Charlie Brown, ook al waarschuwde ze hem niet. De tegenstanders van onze hoop zien dezelfde gevaren en tekenen als wij, maar ze diagnosticeren ze verkeerd en blijven zich daardoor niet bewust van zowel de bedreigingen voor hun welzijn als de aanstaande vreugde van de ontmoeting met Jezus in de lucht.

Bron: The Mistaken Diagnoses of the Scoffers — Jonathan Brentner