www.wimjongman.nl

(homepagina)


Messias: Van verborgen naar onthuld

Brandon donderdag, 07 september 2023

Gods verlossingsplan om te voorzien in bloedverzoening door middel van de komende Messias is door het hele Oude Testament heen geweven, niet alleen in profetieën, maar ook in typen, schaduwen en patronen. In Genesis wordt de eerste profetie over een komende Messias aan Adam en Eva geopenbaard, vlak voordat God een dier doodde om kleding te verschaffen om hun naaktheid te bedekken, waarvoor ze zich hadden geschaamd, nadat ze hadden gezondigd door ongehoorzaam te zijn aan Gods bevel om niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten.

Maar van de boom der kennis van goed en kwaad zult gij niet eten, want ten dage als gij daarvan eet, zult gij zeker sterven. Genesis 2:17

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; het zal uw hoofd verbrijzelen, en gij zult zijn hiel verbrijzelen. Genesis 3:15

En den HEERE God maakte den Adam en zijn vrouw mantels van huiden, en bekleedde hen. Genesis 3:21

Misschien als Kaïn had nagedacht over de dood die nodig was om zijn ouders huiden te geven voor hun ongehoorzaamheid, dan had hij zich misschien gerealiseerd waarom God blij was dat Abel het bloed van een lam offerde.

En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. En Abel was een schapenherder, maar Kaïn was een grondbewerker. En het geschiedde na verloop van tijd, dat Kaïn van de vrucht der aarde een offer bracht aan de HEERE. En Abel bracht ook van de eerstelingen van zijn kudde en van het vet daarvan. En de HEERE had eerbied voor Abel en voor zijn offerande: Maar voor Kaïn en zijn offer had Hij geen achting. En Kaïn was zeer vertoornd, en zijn aangezicht verduisterde. Genesis 4:2-5

()

Door Abraham en Izaäk krijgen we ook een glimp te zien van hoe God zichzelf zou voorzien, door middel van de Zoon van God, de Messias, als een offer voor de zonde.

En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige zoon Izaäk, die gij liefhebt, en trek naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen, die Ik u zeggen zal. Genesis 22:2

En Izaäk sprak tot Abraham, zijn vader, en zeide: Mijn vader; en hij zeide: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie het vuur en het hout; maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: Mijn zoon, God zal Zich een lam ten brandoffer voorzien; alzo gingen zij beiden tezamen. Genesis 22:7-8

In Exodus moest een vlekkeloos lam op de tiende dag worden uitgekozen en op de vierde dag na de uitverkiezing worden gedood, en het bloed moest op de deurposten worden aangebracht zodat de doodsengel voorbij een huis kon gaan. Dit was een voorafschaduwing van hoe de Messias geofferd zou worden op de "vierde" duizendjarige dag, om zijn volk te verlossen van de slavernij van de zonde.

Uw lam zal zonder smet zijn, een mannetje van het eerste jaar; gij zult het uit de schapen nemen, of uit de geiten: En gij zult het bewaren tot den veertienden dag derzelve maand; en de ganse vergadering der gemeente Israels zal het des avonds slachten. Exodus 12:5-6

Want duizend jaren zijn in Uw ogen slechts als gisteren, als zij voorbijgegaan zijn, en als een wacht in den nacht. Psalm 9:4

Maar, geliefden, wees van deze ene zaak niet onkundig, dat één dag bij de Here is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. 2 Petrus 3:8

Aan hetzelfde volk dat het Pascha in Egypte meemaakte, openbaarde God zijn naam, die tegenwoordig in een King James Bijbel wordt vertaald als "Jehovah". Ik heb de LSV hieronder geciteerd om die de werkelijke naam laat zien, in plaats van het algemene "Lord" in de KJV.

En God spreekt tot Mozes en zegt tot hem: "Ik [ben] YHWH, en Ik verschijn aan Abraham, aan Izaäk en aan Jakob, als God Almachtig; wat betreft Mijn Naam YHWH, Ik ben hun niet bekend geweest; Exodus 6:2-3, LSV

Zeg daarom tot de zonen van Israël: Ik [ben] YHWH, en Ik heb u uit de last van de Egyptenaren gebracht, en Ik heb u uit hun dienst verlost, en Ik heb u verlost door een uitgestrekte arm, en door grote oordelen, en Ik heb u tot Mij genomen tot een volk, en Ik ben u tot God geweest, en gij hebt geweten dat Ik [ben] uw God YHWH, Die u uit de last van de Egyptenaren breng; Exodus 6:6-7, LSV

()

Zoals hierboven geïllustreerd is, openbaarde de naam van God zelf de liefde van de Messias voor zijn schepping van man en vrouw, die hij naar zijn eigen beeld gemaakt heeft. De oude picturale symbolen van YHWH correleren met het Hebreeuwse alfabet om te interpreteren als, "Aanschouw de Nagel, Aanschouw de Hand". Hoe adembenemend mooi voor God om zijn liefde voor ons zo intiem te identificeren door middel van zijn naam.

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laat hen heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de ganse aarde, en over al wat op de aarde kruipt. Genesis 1:26

De komende Messias wordt profetisch voorafschaduwd in Leviticus door de symboliek van het lam zonder smet, doordat het vergieten van onschuldig bloed het middel is voor de verzoening van zonden.

En bijna alle dingen zijn door de wet met bloed gereinigd; en zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving. Hebreeën 9:22

"Verzoening" H3722: כָּפַר, kâphar, kaw-far'
1. bedekken, zuiveren, verzoening doen, bedekken met pek
2. figuurlijk boeten of vergoelijken, sussen of ongedaan maken: sussen, verzoenen, reinigen, onschadelijk maken, vergeven, genadig zijn, pacificeren, vergeven, pek opwerpen, zuiveren (weg), uittrekken, (verzoenen).

Indien zijn offerande een brandoffer van de kudde is, zo zal hij een mannelijk dier zonder smet offeren; hij zal het vrijwillig offeren voor de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen; en het zal voor Hem aangenomen worden, om voor Hem verzoening te doen. Leviticus 1:3-4

De verzoeningsoffers met bloed werden op het "verzoendeksel" gebracht. Ze werden precies boven op de Ark van het Verbond gedaan, die God instrueerde hoe ze gemaakt moesten worden toen hij Mozes de Wet gaf. De aanwezigheid van God woonde in de Ark van het Verbond, waarin zich de staf van Aäron bevond, de wet die op de berg Sinaï werd gegeven en de kruik met een deel van het manna dat God aan de Israëlieten gaf om te eten terwijl ze 40 jaar lang in de woestijn rondzwierven. Deze 3 elementen in de Ark zijn een voorafschaduwing van de Messias, die zou komen als het brood des levens (manna), om de wet voor ons te vervullen als onze smetteloze perfecte verzoening (wet gegeven op de berg Sinaï), om leven te brengen (de staf van Aäron was zelfvoorzienend zoals Jezus, die de wijnstok is die leven geeft aan zijn takken).

Interessant is dat, net als de boom waaraan Jezus werd gekruisigd, de takken waaruit de ark van Mozes was gemaakt en het hout waaruit de ark van Noach was gebouwd, de ark van het verbond niet van puur goud was gemaakt, maar eveneens een kern van nederig hout had.

En zij zullen een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte. Exodus 25:10

()

Daarom is het geen verrassing dat God een ark van hout gebruikte om Mozes en Noach te bevrijden op een manier die een voorafschaduwing is van de bevrijding van de komende Messias bij de kruisiging. Volgens Gods instructies werd de ark gebouwd met beschermende "pek" die de buiten- en binnenkant bedekte om lekken te voorkomen. Het Hebreeuwse woord "en zult pek" is het Hebreeuwse woord kaphar dat ook kan worden geïnterpreteerd als "verzoening".

En toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een ark van biesstruiken, bekleedde die met slijm en met pek, en legde het kind erin; en zij legde hem in de vlaggen aan de rand van de rivier. Exodus 2:3

Maak u een ark van goferhout; kamers zult gij in de ark maken, en gij zult haar van binnen en van buiten met pek pekelen. Genesis 6:14

Ik ben de deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden, en zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. Johannes 10:9>

()

Zoals God degenen die in de ark werden uitgeleverd verzegelde, zo verzegelt ook de Messias, die onze goede herder is, zijn schapen ter bescherming door onze deur te zijn en door de Heilige Geest te zenden om het Lichaam van Christus in te wijden. Deze inwoning van de Heilige Geest wordt verderop in dit boek in meer detail besproken.

En zij, die ingingen, gingen in mannelijk en vrouwelijk geslacht, gelijk als God hem geboden had; en de HEERE sloot hem in. Genesis 7:16

Ik ben de goede herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Johannes 10:11

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot zaligheid door onzen Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, met Hem zouden leven. 1 Tessalonicenzen 5:9-10

Voordat het oordeel van de Verdrukking begint, zal Jezus zijn schapen opvangen, zodat ze beschermd worden tegen zijn toorn.

Kom, mijn volk, ga in uw kamers, en sluit uw deuren om u heen; verberg u als het ware voor een klein ogenblik, totdat de toorn voorbij is. Jesaja 26:20

Het boek Psalmen toont God als Israëls verlosser, hun komende Messias, die hun zonden zou zuiveren.

Ongerechtigheden heersen tegen mij; wat onze overtredingen betreft, Gij zult ze wegzuiveren. Psalm 65:3

Help ons, o God van ons heil, tot eer van Uw Naam; en verlos ons, en reinig onze zonden weg, om Uws Naams wil. Psalm 79:9

Laten we eens snel kijken naar de "doornenkroon" die tijdens de kruisiging op Jezus' hoofd werd geplaatst. Jezus maakte de vloek ongedaan door als onze verzoening aan het kruis te sterven, net als de plaatsvervangende ram die in het struikgewas werd gevangen om Abrahams enige zoon te vervangen, die net als Christus door een wonderbaarlijke geboorte kwam die door God was beloofd.

En tot Adam zeide Hij: Omdat gij naar de stem uwer vrouw geluisterd hebt, en van den boom gegeten hebt, waarvan Ik u geboden had, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; vervloekt is de grond om uwentwil; met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens; ook doornen en distelen zal zij u voortbrengen; en het kruid des velds zult gij eten; Genesis 3:17-18

En Abraham hief zijn ogen op, en zag, en hij zag achter zich een ram, die bij zijn horens in het struikgewas gevangen was; en Abraham ging heen, nam die ram, en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. Genesis 22:13

()

Hoe de Messias die bevrijding zou bewerkstelligen wordt in Psalmen tot in detail getoond.

Want honden hebben mij omsingeld; de vergadering der goddelozen heeft mij ingesloten; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Psalm 15:16

De Messias zou worden verlaten, veracht, geminacht en in handen en voeten worden doorboord; lang voordat de Romeinse kruisiging ooit een vorm van doodstraf werd.

(Aan de opperzangmeester op Aijeleth Shahar, een psalm van David.) Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Waarom zijt Gij zo ver van mij te helpen, en van de woorden van mijn schreeuwen? Psalm 22:1

En ten negende ure riep Jezus met luide stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Dat is, wordt uitgelegd: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Markus 15:34

Toen Jezus aan het kruis werd gekruisigd, schreeuwde hij een zin uit die de mensen aan Psalm 22 had moeten doen denken. Als ze het verband hadden gelegd, dan hadden ze geweten dat Psalm 22 voor hun ogen in vervulling ging. Jezus werd zo veracht dat er in zijn plaats een moordenaar werd vrijgelaten. Ze verachtten Hem door Hem te bespotten om van het kruis af te komen. De moderne wetenschap heeft ontdekt dat "takotsubo cardiomyopathie", meestal veroorzaakt door extreme stress, ervoor zorgt dat er water rond de verzwakte hartwanden komt te staan. Ik vermoed dat dit de reden is waarom er bloed en water uit Jezus' doorboorde zijde stroomde en waarom de Psalmist zijn hart met was vergeleek. Je zou kunnen concluderen dat Jezus gewillig zijn geest opgaf, terwijl hij leed met een "gebroken hart". Bovendien was de hysop die werd gebruikt om zijn dorst te lessen eveneens een voorafschaduwing in Psalm 22.

Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Psalm 22:6

Allen, die mij zien, lachen mij uit; zij schieten den lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: Hij vertrouwde op den HEERE, dat Hij hem verlossen zou; laat Hij hem verlossen, dewijl Hij in hem behagen heeft. Psalm 22:7-8

Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen zijn uit het gewricht; mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Psalm 22:14

Mijn kracht is uitgedroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn kaken; en Gij hebt mij gebracht in het stof des doods. Psalm 22:15

In feite wordt hysop ook gevonden bij het bloed van het lam dat op de deurposten werd aangebracht, voor het Pascha in Egypte.

En men zette een vat vol azijn; en men vulde een spons met azijn, en men legde die op hysop, en men zette die aan zijn mond. Johannes 19:29

En gij zult een tros hysop nemen, en zult die dopen in het bloed, dat in den toom is, en zult den bovendorpel en de twee zijposten slaan met het bloed, dat in den toom is; en niemand uwer zal uitgaan aan de deur zijns huizes, tot den morgen. Exodus 12:22

Deze "lijdende knecht" profetie wordt ook gevonden in het boek Jesaja, dat specifiek laat zien hoe de Messias zou komen om te lijden en te sterven als het aanvaardbare Lam van God, dat verzoening zou doen voor alle zonden.

Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heerscharen: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en naast Mij is er geen God. Jesaja 44:6

Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Openbaring 22:13

()
()

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf onzer vrede is op Hem geweest, en met Zijn striemen zijn wij genezen. Wij allen zijn als schapen afgedwaald; een iegelijk heeft zich tot zijn eigen weg gekeerd; en de HEERE heeft de ongerechtigheid onzer allen op Hem gelegd. Hij is verdrukt geweest, en Hij is getroffen, en toch heeft Hij Zijn mond niet opengedaan; als een lam is Hij ter slachting gebracht, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht harer scheerders, zo heeft Hij Zijn mond niet opengedaan. Hij is uit de gevangenis en uit het oordeel weggenomen; en wie zal zijn geslacht verkondigen? Want hij is uitgeroeid uit het land der levenden; om de overtreding mijns volks is hij getroffen. Jesaja 53:5-8

Door de engel Gabriël openbaarde God aan Daniël zelfs het exacte tijdstip waarop de Messias zou komen.

Zeventig weken zijn vastgesteld over Uw volk en over Uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, om een einde te maken aan de zonden, om verzoening te doen voor de ongerechtigheid, om eeuwige gerechtigheid te brengen, om het visioen en de profetie te verzegelen, en om het Allerheiligste te zalven. Daniël 9:25

En na twee en zestig weken zal Messias uitgeroeid worden, maar niet voor Zichzelf; en het volk van den vorst, die komen zal, zal de stad en het heiligdom verwoesten; en het einde daarvan zal zijn met een vloed, en tot het einde van den oorlog zijn verwoestingen bepaald. Daniël 9:26

God voorzag ook in een profeet om te getuigen van de komst van de Messias. Die profeet was Johannes de Doper, wiens bediening om de weg van de Heer te bereiden door Jesaja was voorspeld.

De stem van hem die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de HEER, maakt in de woestijn een weg recht voor onze God. Jesaja 40:3

Want deze is het van wie gesproken is door de profeet Jesaja, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEREN, maakt zijn paden recht. Mattheüs 3:3

Toen Johannes Jezus identificeerde als het Lam van God, onthulde hij niet alleen aan de mensen dat Jezus de Messias was, maar wees hij hen ook op de woorden van de profetie van Jesaja die hierboven werd genoemd, waarin werd onthuld dat de Messias zou komen als een lijdende dienaar, om te sterven als offer voor hun ongerechtigheid.

De volgende dag ziet Johannes Jezus tot zich komen en zegt: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1:29

En Jezus aanziend, als Hij wandelde, zeide Hij: Zie, het Lam Gods! Johannes 1:36

Terwijl Johannes Jezus doopte, werd de waarheid van Johannes' identificatie van de Messias bevestigd door de stem van God en het neerdalen van de Geest van God, in de vorm van een duif.

En de Heilige Geest daalde in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neder, en er kwam een stem uit de hemel, die zei: Gij zijt mijn geliefde Zoon; in u heb Ik mijn welbehagen. Lucas 3:22

Om deze redenen is de "doop van bekering" van Johannes van het grootste belang om te begrijpen. Zijn doop van bekering bevestigde wat alle profeten en wetten van het Oude Testament hadden voorzegd. Het beloofde "zaad" dat uit Eva zou voortkomen, het lam dat voor de zonden zou sterven, de gezalfde, was nabij.

Want alle profeten en de wet profeteerden tot Johannes. Matteüs 11:13

Paulus en Marcus laten zien dat de "doop van bekering" van Johannes specifiek een oproep was om te geloven in de komende Messias, voor de vergeving van zonden. Hij bereidde het volk Israël voor om te geloven dat de Messias vergeving van zonden zou brengen.

Johannes doopte in de woestijn en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. Markus 1:4

Toen zeide Paulus: Voorwaar, Johannes doopte met de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat het zou geloven in Hem, die na hem komen zou, namelijk in Christus Jezus. Handelingen 19:4

Bekering G3341: μετάνοια, metanoia, met-an'-oy-ah
1. verandering van denken, bekering

Kwijtschelding G859: ἄφεσις, aphesis, af'-es-is:
1. bevrijding van slavernij of gevangenschap
2. vergeving van zonden (ze laten gaan alsof ze nooit begaan zijn), kwijtschelding van straf

Geloven G4100: πιστεύω, pisteuō, pist-yoo'-o
1. denken dat het waar is, overtuigd zijn van, krediet geven, vertrouwen stellen
2. iemand iets toevertrouwen, d.w.z. zijn trouw

Berouw hebben "jegens God" door te geloven in de komende Messias, Jezus Christus, voor de vergeving van zonden, zoals onderwezen door Johannes de Doper, was het gepaste antwoord van geloof jegens God dat de mensheid vóór de kruisiging moest hebben.

Berouw jegens God:

Toen zeide Paulus: Johannes doopte waarlijk met de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat het zou geloven in Hem, die na hem komen zou, namelijk in Christus Jezus. Handelingen 19:4

Maar de mensheid wordt nu ook opgeroepen om geloof te hebben "in onze Here Jezus Christus". Wat betekent dat precies? Welnu, ik geloof dat geloof in onze Heer Jezus Christus in de Schrift wordt getypeerd als een volledig overtuigd geloof in Jezus' dood, begrafenis en opstanding als Gods plaatsvervangend verzoenend offer voor de mensheid, toen Jezus, de Messias, de straf voor de zonden van de wereld op zich nam door zijn eigen onschuldige leven in onze plaats op te offeren.

Geloof in onze Heer Jezus Christus:

Bovendien, broeders, verklaar ik u het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat ook gij ontvangen hebt en waarin gij staat; waardoor ook gij behouden wordt, indien gij in gedachtenis houdt wat ik u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u vooreerst overgeleverd, hetgeen ook ik ontvangen heb, dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij begraven is, en ten derde dage opgestaan is, naar de Schriften: 1 Korintiërs 15:1-4

Die door Hem geloven in God, Die Hem uit de doden opgewekt en Hem de heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en uw hoop op God zouden zijn. 1 Petrus 1:21

Wanneer ze samengevoegd worden, staan "bekering tot God" en "geloof in onze Heer Jezus Christus" voor geloof in Gods nu volledig geopenbaarde evangelie, dat gewoonlijk slechts gedeeltelijk en door weinigen begrepen werd, totdat het na de kruisiging door de Heilige Geest geïnspireerde mannen van God gepredikt werd. Dit eens verborgen, maar nu geopenbaarde evangelie was gepland vóór de grondlegging van de wereld (Openbaring 13:8), tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade (Efeziërs 1:6). Het verbergen van de omvang van wat door het kruis zou worden bereikt, werd door God gebruikt om de vijand te laten doen wat de vijand NIET zou hebben gedaan als het resultaat volledig was begrepen.

Getuigen zowel aan de Joden als aan de Grieken, bekering tot God en geloof in onze Here Jezus Christus. Handelingen 20:21

Welke niemand der vorsten dezer wereld wist; want indien zij het geweten hadden, zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. 1 Korintiërs 2:8

Jezus had een betere doop te bieden na zijn overwinning op de dood. Beginnend in de bovenzaal op Pinksteren, vulde de Heilige Geest de ruimte en viel op ieder van hen, verschijnend als "samengeklonterde van vuur" (Handelingen 2:3). Dit markeerde het begin van de "Kerk", die geen gebouw is, maar het best omschreven kan worden als het lichaam van gelovigen die het evangelie van verlossing hebben geloofd. Dit huidige "Kerktijdperk" is een tijd waarin de Heilige Geest gezonden is om diegenen met een dergelijk geloof te dopen in het "Lichaam van Christus" en daarmee in het eeuwige leven van de Messias. Zij die "in Christus" zijn, worden opnieuw geboren, omdat zij nu volledig met de Messias zijn geïdentificeerd; zij zijn met Christus gekruisigd in zijn dood, begrafenis en opstanding. Jezus is het hoofd van de gemeente en de heiligen zijn zijn lichaam. Dit is een onbegrijpelijke zegen die God mogelijk heeft gemaakt door zijn dood, begrafenis en opstanding. Wee, wee degenen die Christus en de rijkdom van zijn genade verloochenen!

Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is machtiger dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen; Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur: Mattheüs 3:11

Ik ben met Christus gekruisigd; nochtans leef ik, doch niet ik, maar Christus leeft in mij; en het leven, dat ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft. Galaten 2:20

Opdat wij zouden zijn tot lof Zijner heerlijkheid, die eerst op Christus vertrouwd hebben. Op Wie ook gij vertrouwd hebt, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer verlossing, gehoord hebt; in Wie ook gij, nadat gij geloofd hebt, verzegeld zijt met die heilige Geest der belofte, Welke de verdienste is onzer erfenis, tot de verlossing der gekochte have, tot lof Zijner heerlijkheid. Daarom ook heb ik, nadat ik gehoord heb van uw geloof in de Here Jezus en uw liefde tot alle heiligen, Efeziërs 1:12-15

En Hem alles onder Zijn voeten gelegd hebbende, en Hem gegeven hebbende het hoofd te zijn over alles, over de gemeente, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem, die alles in allen vervult. Efeziërs 1:22-23

Vandaag de dag is de verzegelende doop met de Heilige Geest nog steeds van kracht. Maar wees gewaarschuwd, de zeer spoedig komende verlossing van het gekochte (Handelingen 20:28) bezit, voor hen die in Christus gedoopt zijn, zal dit tijdperk van genade beëindigen met het vertrek van de heiligen die tot God worden opgenomen. Dan zal de tijd van Jakobs Benauwdheid (Jeremia 30:7), Daniëls 70e Week (Daniël 9:27), nabij zijn.

Dan zullen wij, die leven en overblijven, samen met hen worden opgenomen in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. 1 Tessalonicenzen 4:17

In een ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 1 Korintiërs 15:52

De Schriften onthullen dat verlossing altijd alleen door "geloof" (Hebreeën 11:4-13) door Gods genade te verkrijgen is geweest en altijd zal zijn. Maar in deze komende tijd van Jakobs benauwdheden zal de Heilige Geest anders werken, zoals in de tijd van het Oude Testament; verwacht dat bovendien degenen die het merkteken van het beest nemen voor eeuwig verdoemd zullen zijn.

Huidige Dispensatie:

Door dit testament worden wij geheiligd door de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd. Hebreeën 10:10

Want door één offerande heeft Hij hen, die geheiligd worden, voor eeuwig volmaakt. Hebreeën 10:14

Gericht op Jezus, de Auteur en Voleinder van ons geloof, Die om de vreugde, die Hem gesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande verachtende, en Die nedergezet is aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 12:2

Spoedig komende bedeling:

Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Matteüs 24:13

Velen speculeren dat het merkteken misschien iemands menselijkheid zal verontreinigen, doordat iemands door God gegeven beeld wordt aangetast door de aanvaarding van het merkteken van het beest. Dit zou goed overeenkomen met Satans eerdere poging om de mensheid te corrumperen (Genesis 6:2, Genesis 6:4, Genesis 6:9) "zoals in de dagen van Noach" door het nemen van vrouwen door de engel om reusachtige "Nephilim" nakomelingen te produceren. Interessant is dat mensen momenteel proberen uit te vinden hoe ze nanolipiden kunnen gebruiken om een DNA-verandering teweeg te brengen van een dubbele helix naar een drievoudige helixketen. Pas op voor die digitale tatoeages met kwantumdots die waarschijnlijk in de toekomst komen, als middel om jezelf te verbinden met het beeld van het beest. Welke vorm het merkteken van het beest in de toekomst ook aanneemt, de waarheid van de Bijbel blijft dat degenen die het merkteken nemen uiteindelijk voor eeuwig in de poel van vuur zullen doorbrengen. Dat is zeker een doop die niemand zou willen als eeuwige staat van bestaan.

En de rook van hun pijniging stijgt op tot in eeuwigheid; en zij hebben dag noch nacht rust, die het beest en zijn beeld aanbidden, en wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Openbaring 14:11

Helaas verwarren de meeste "genade" onderwijzende kerken, in de context van verlossing, de betekenis van bekering. In plaats van "bekering tot God en geloof in onze Here Jezus Christus" te onderwijzen, wordt er ten onrechte onderwezen: "bekering van het zondigen" + "bekering tot God en geloof in onze Here Jezus Christus", of soms wordt er zelfs onderwezen dat bekering het afkeren van het zondigen is.

En als het uit genade is, dan is het niet meer uit werken, anders is genade geen genade meer. Maar als het uit werken is, dan is het geen genade meer; anders is werk geen werk meer. Romeinen 11:6

De tragedie van deze dwalingen is dat er valse evangeliën (2 Korintiërs 4:4, Galaten 1:6-7, 2 Korintiërs 11:3-4, 2 Korintiërs 11:15) worden gepresenteerd aan degenen die zo'n boodschap horen, waardoor geloof in die boodschap niet in staat is om het individu te redden. Hen wordt verteld dat ze om gered te worden hun gedachten over hun zonden effectief moeten veranderen, door hun best te doen om te stoppen met zondigen, door zich 180 graden af te keren van hun zondige aard. Deze "afkeer" van de zonde wordt dan gedefinieerd als "berouw". Zulke predikers, die zeggen dat verlossing een gratis geschenk is, onderwijzen feitelijk dat verlossing geen gratis geschenk is, maar eerder een afspraak die gemaakt wordt als iemand zich verplicht om de wet te gehoorzamen (door zich af te keren van de zonde) als voorwaarde voor God om in te stemmen met het zegenen van die persoon met Zijn "gratis" geschenk van verlossing. Dit is het onzinnige denken dat Paulus uitgebreid aan de orde stelde in het boek Galaten, toen de vroegchristelijke Joden wilden dat de heidenen besneden werden en zich daarom met hen identificeerden als wetsgetrouwen!

Want zijzelf, die besneden zijn, houden de wet niet, maar willen u besneden hebben, opdat zij in uw vlees roemen. Galaten 6:13

De Galaten, die de wet nooit konden vervullen, waren teruggekeerd naar hun eigen zelfingenomen pogingen om de wet te vervullen door hun eigen wet te houden, in plaats van door in geloof te staan dat de Here Jezus Christus de wet voor hen had vervuld.

Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te vernietigen: Ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen. Matteüs 5:17

Jezus vervulde niet alleen de hele wet door de wet tijdens zijn hele leven te houden, maar hij vervulde ook permanent de vereisten van de Levitische verzoening voor ons, door als ons offer te sterven.

Die niet dagelijks offers hoeft te brengen, zoals die hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden en daarna voor die van het volk; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, toen Hij zichzelf offerde. Hebreeën 7:27

Maar deze mens, nadat Hij voor eeuwig één offerande voor de zonden gebracht had, is gaan zitten aan de rechterhand Gods; Hebreeën 10:12

Want door één offerande heeft Hij hen, die geheiligd worden, voor eeuwig volmaakt. Hebreeën 10:14

Mijn vrienden, "je afkeren van de zonde" is geen bijbels berouw onder het Nieuwe Verbond. De verlossing van iemands ziel komt door geloof in de offerdood, begrafenis en opstanding van de Messias, toen Jezus, die de Messias is, het Lam van God, zijn onschuldige bloed vergoot en stierf aan het kruis en opstond in overwinning op de dood. De doop door de Heilige Geest in het lichaam van Christus is de enige manier om gered te worden. Dit "afkeren van zonde" door de wet te gehoorzamen, wordt in Hebreeën 6:1 negatief beschreven als "dode werken". We worden opgeroepen om van gedachten te veranderen over het proberen God te behagen door de "dode werken" van het proberen het Oude Verbond, de wet, te houden.

Daarom, de beginselen van de leer van Christus verlatende, laat ons voortgaan tot de volmaaktheid, niet opnieuw leggende het fundament van bekering van dode werken, en van geloof jegens God, Hebreeën 6:1

Want indien het bloed der stieren en der bokken, en de as van een vaars, die de onreinen besprenkelt, heiligt tot reiniging des vleses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die Zich door den eeuwigen Geest vlekkeloos aan God heeft aangeboden, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen? Hebreeën 9:13-14

In het hele boek Hebreeën behandelt Paulus de Levitische rituelen waarop de belijdende Joodse christenen hadden vertrouwd vóór hun geloof in Christus. Hij laat zien hoe het enige en laatste offer van Christus dat oude Levitische systeem heeft vervangen en veel beter was dan dat oude Levitische systeem.

Anders gezegd, voor hen die in Christus zijn wedergeboren, die in zijn dood, begrafenis en opstanding zijn gedoopt, is de wet voor hen dood geworden en het houden van de wet is voor hen dode werken geworden. Als je mensen leert dat Gods verlossing ontvangen wordt door je af te keren van je zonden, concentreer je dan niet langer op het vervullen van de wet, maar rust in geloof in Jezus Christus door te geloven in zijn volbrachte werk. Rust in waar berouw jegens God en geloof jegens onze Heer Jezus Christus door te geloven dat Jezus de Christus (aka Messias) je met God heeft verzoend door zijn dood, begrafenis en opstanding. Stop alsjeblieft met het oproepen van de ongeredden om dat te doen wat je zelf niet hebt gedaan om gered te worden (aangenomen dat je op een bepaald moment gered werd door genade alleen door geloof alleen); wees niet zoals de dwaze Galaten tot wie Paulus zich richtte, die Gods genade vergeten waren.

Ik verwonder mij dat gij zo spoedig verwijderd zijt van Hem, die u geroepen heeft in de genade van Christus, tot een ander evangelie: Galaten 6:1

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit uzelf: het is een gave Gods: Efeziërs 2:8

Laten we eens snel kijken naar degenen die zich niet hadden bekeerd van hun dode werken, maar er nog steeds aan vasthielden, zelfs voor de rechterstoel.

Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgedreven, en in Uw Naam vele wonderbare werken gedaan? En dan zal Ik tot hen zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid werkt. Matteüs 7:22-23

In een notendop, "perfectie" wordt alleen gevonden door genade door Jezus' toegerekende gerechtigheid. Volmaaktheid wordt niet gevonden door ons streven om de wet te gehoorzamen, door ons verdriet over het slechte dat we hebben gedaan, door onze haat voor zonden, door onze toewijding om een godvruchtig leven te leiden, maar toch is dat wat de meeste predikers je willen laten geloven dat nodig is om gered te worden! Ze roepen op om Gods allesomvattende "Het is volbracht"-offer te vermengen met "dode werken!".

Maar wij zijn allen als een onrein ding, en al onze gerechtigheden zijn als vuile vodden, en wij verbleken allen als een blad, en onze ongerechtigheden hebben ons als de wind weggevoerd. Jesaja 64:6

Waarom geloven veel goedbedoelende predikers dan dat het zich afkeren van zonde bijbels berouw is? Wel, de Israëlische natie keerde zich voortdurend van God af door de wet te overtreden die Hij hun gegeven had.

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Exodus 20:3

Maar indien uw hart zich afwendt, zodat gij niet hoort, maar u laat meeslepen, en andere goden aanbidt en dient; Deuteronomium 30:17

En een vloek, indien gij de geboden des HEEREN, uws Gods, niet zult gehoorzaam zijn, maar u afwenden zult van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te gaan, die gij niet gekend hebt. Deuteronomium 11:28

Daarom riep God hen op om zich weer tot Hem te keren, door zich van goddeloosheid naar gehoorzaamheid te keren door Zijn wetten te houden, zodat de Israëlische natie vergeving zou krijgen van hun zonden die zij begaan hadden door Gods wetten te overtreden.

Als de hemel gesloten is en er geen regen valt, omdat zij tegen U gezondigd hebben, als zij dan tot deze plaats bidden en Uw Naam belijden en zich van hun zonden afkeren, wanneer Gij hen kwelt, dan hoort Gij uit de hemel en vergeeft de zonde van Uw knechten en van Uw volk Israël, wanneer Gij hen de goede weg hebt geleerd, waarop zij moeten wandelen en zendt regen over Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfdeel hebt gegeven. 2 Kronieken 6:26-27

Indien Mijn volk, dat bij Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt, en bidt, en Mijn aangezicht zoekt, en zich bekeert van hun boze wegen, zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonde vergeven, en hun land genezen. 2 Kronieken 7:14

Wanneer de hemel gesloten is, en er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd hebben; indien zij naar deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en zich van hun zonde bekeren, wanneer Gij hen verdrukt: 1 Koningen 8:35

Doch de HEERE getuigde tegen Israel, en tegen Juda, door al de profeten, en door al de zieners, zeggende: Keert af van uw boze wegen, en onderhoudt Mijn geboden en Mijn inzettingen, naar al de wet, die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik u gezonden heb door Mijn knechten, de profeten. 2 Koningen 17:13

Daarom zal Ik u oordelen, o huis Israels, een iegelijk naar zijn wegen, spreekt de Here GOD. Bekeert u, en bekeert u van al uw overtredingen; zo zal de ongerechtigheid u niet verderven. Ezechiël 18:30<

Maar indien gij van daar den HEERE, uw God, zult zoeken, zo zult gij Hem vinden, indien gij Hem zoekt met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Wanneer gij in verdrukking zijt, en al deze dingen over u komen, ja, in de laatste dagen, indien gij u tot den HEERE, uw God, wendt, en gehoorzaam zijt aan Zijn stem; (want de HEERE, uw God, is een barmhartig God) Hij zal u niet verlaten, noch u verderven, noch het verbond uwer vaderen vergeten, hetwelk Hij hun gezworen heeft. Deuteronomium 4:29-31

Indien gij naar de stem des HEEREN, uws Gods, zult horen, om Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn, te onderhouden, en indien gij u tot den HEERE, uw God, wendt met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Deuteronomium 30:10

Helaas was het oude verbond, de Wet, een verbond des doods en slechts een schaduw van het goede dat komen zou. Het kon niemand volmaakt maken omdat niemand het kon houden. Daarom werkte Gods heilige verbond van de wet alleen maar om de zondigheid van de mensheid aan te tonen en zijn onvermogen om eraan te voldoen. In feite werd door de wet de behoefte van de wereld aan de Messias als onze bloedverzoening sterk geopenbaard.

Want de wet heeft niets volmaakt gebracht, maar de inbrenging van een betere hoop wel, waardoor wij tot God naderen. Hebreeën 7:19

Want de wet, die een schaduw is van het goede, dat komen zal, en niet het beeld zelf van dat goede, kan nooit met de offers, die zij van jaar tot jaar brachten, de toetreders tot die wet steeds volmaakt maken. Hebreeën 10:1

Daarom was de wet onze leermeester, om ons tot Christus te brengen, opdat wij door het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Galaten 3:24

Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade kunnen we voor altijd dankbaar zijn voor Gods liefde voor ons en bereidheid om de wet te vervangen door een nieuw verbond. Een verbond dat niet is gesloten door het vergieten van dierlijk bloed, maar door het vergieten van het bloed van de Messias zelf, dat op precies de juiste voorspelde tijd werd geleverd, voor de zonden van de wereld, door Jezus die de wet vervulde waar wij dat niet konden. Er is een reden dat Zijn naam in het Hebreeuws Verlossing betekent!

En Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis, om alle dingen met Zichzelf te verzoenen; door Hem, zeg ik, of het nu dingen op aarde zijn of dingen in de hemel. En u, die eens vervreemd en vijandig waart in uw geest door goddeloze werken, heeft Hij nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en onberispelijk voor te stellen voor zijn ogen: Kolossenzen 1:20-23

Beter dan welke dierlijke bloedverzoening dan ook, is Jezus de perfecte hogepriester, wiens ene en laatste bloedoffer volledige verzoening heeft gebracht!

Want door één offerande heeft Hij hen, die geheiligd zijn, voor eeuwig volmaakt. Hebreeën 10:14

Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarin Hij ons in de Geliefden aangenomen heeft. In Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving der zonden, naar de rijkdom Zijner genade; Efeziërs 1:6-7

Daarom moest Hij in alles zijn broeders gelijkvormig worden, opdat Hij een barmhartige en getrouwe hogepriester zou zijn in alles wat God aangaat, om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Hebreeën 2:17

Indien dan iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, alle dingen zijn nieuw geworden. En alle dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en Die ons de bediening der verzoening gegeven heeft; Namelijk, dat God in Christus geweest is, de wereld met Zichzelf verzoenende, hun schuld hun niet toerekenende; en Die ons het woord der verzoening gegeven heeft. 2 Korintiërs 5:17-19

We staan niet eens meer onder de wet. Door ons te wassen in het kostbare bloed van onze hogepriester, Jezus de Christus, zijn we "heilig en onberispelijk" geworden, wat betekent dat God ons "onze schuld niet toerekent"! Het delen van deze "bediening van verzoening" is onderdeel van het goede nieuws dat het lichaam van Christus moet delen. Jezus kan in gerechtigheid deze verzoening schenken waardoor we niet meer onder de wet staan, omdat hij de wet voor ons heeft vervuld.

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, onder de wet, om hen te verlossen die onder de wet waren, opdat wij de aanneming tot zonen zouden ontvangen. Galaten 4:4-5

Daarom, mijn broeders, zijt ook gij dood geworden voor de wet door het lichaam van Christus, opdat gij met een ander getrouwd zoudt zijn, met Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden voortbrengen voor God. Romeinen 7:4

Want de wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Romeinen 8:2

Want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. Romeinen 10:4

De vijandschap, ja, de wet der geboden, in verordeningen vervat, in Zijn vlees afgeschaft hebbende, om uit Zichzelven een nieuw mens te maken, alzo vrede makende; Efeziërs 2:15

Toegerekende gerechtigheid

()

Jezus nam de zonden van de wereld op zich, zodat zijn gerechtigheid kon worden gegeven aan allen die geloven.

Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, omdat Hij voor ons een vloek geworden is; want er staat geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan een boom hangt: Galaten 3:13

Zijn lichaam zal niet den gansen nacht aan den boom blijven, maar gij zult hem te eniger tijd te dien dage begraven; (want die gehangen is, is van God vervloekt;) opdat uw land niet verontreinigd worde, hetwelk de HEERE, uw God, u tot een erfdeel geeft. Deuteronomium 21:23<

Want Hem heeft Hij zonde voor ons gemaakt, Die geen zonde gekend heeft, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 2 Korintiërs 5:21

Niet onder de wet = geen toegerekende zonde

Kan een christen zondigen? Ja, christenen kunnen zondigen en doen dat ook. Kan God die zonden tegen ons gebruiken? Nee, God houdt geen zonden tegen christenen, omdat hun leven al volledig door God is gekend en hun zonden door Jezus Christus de Messias zijn betaald.

Ik ben met Christus gekruisigd; nochtans leef ik, maar niet ik, maar Christus leeft in mij; en het leven dat ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2:20

Zo rekent ook gij uzelven, dat gij voor de zonde dood zijt, maar voor God leeft, door Jezus Christus, onze Here. Romeinen 6:11

Denk daarom goed na voordat je op je knieën valt om je zonden voor God te belijden, om "vergeving te vragen", want daarmee spreek je God tegen dat er zonde is waarvoor Hij niet al verzoening heeft gedaan. Laten we in plaats daarvan, door de vernieuwing van onze geest (Romeinen 12:2), onszelf dood achten voor de zonde (Romeinen 6:11). Laten we in geloof God danken dat Hij ons al geestelijk vrijgemaakt heeft van de straf en de heerschappij (Romeinen 6:9) van die zonden, zodat we door het geloof in nieuwheid van leven mogen wandelen.

Want voor de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Romeinen 5:13

Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE geen ongerechtigheid toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Psalm 32:2

Welgelukzalig is de mens aan wie de Here de zonde niet toerekent. Romeinen 4:8

Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is geen overtreding. Romeinen 4:15

Toegerekende gerechtigheid door geloof (niet de wet!)

Het evangelie is het goede nieuws dat alleen Jezus' offer de verzoening is voor de zonden van de wereld, voor iedereen die het gelooft. Het evangelie is geen levensstijl die gevolgd moet worden, maar het is goed nieuws dat geloofd moet worden; het leven van Christus dat ontvangen moet worden.

Wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben ook wij in Jezus Christus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus, en niet uit werken der wet; want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Galaten 2:16

Ik verijdel de genade Gods niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet komt, zo is Christus tevergeefs gestorven. Galaten 2:21

Dit alleen wil ik van u leren: Hebt gij den Geest ontvangen door de werken der wet, of door het gehoor des geloofs? Galaten 3:2

Maar dat niemand uit de wet gerechtvaardigd wordt voor God, dat is duidelijk; want: De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Galaten 3:11

En door Hem worden allen, die geloven, gerechtvaardigd uit alles, waarvan gij door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Handelingen 13:39<

En wordt in Hem gevonden, niet hebbende mijn eigen gerechtigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, de gerechtigheid, die uit God is, door het geloof: Filippenzen 3:9

Deze eens en voor altijd eeuwige betaling voor onze zonden wordt allemaal mogelijk gemaakt door de toereikendheid van zijn bloed dat voor onze zonden werd vergoten en zijn eigen bereidheid om de straf van onze zonden op zich te nemen.

Verzoening" G2434: ἱλασμός, hilasmos, hil-as-mos'
1. een middel tot verzoening
2. een verzoening, verzoenend offer
3. verzoening

Hierin ligt de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden tot een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 4:10

Die God heeft gesteld tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed, om Zijn gerechtigheid te verkondigen tot vergeving van de zonden, die voorbij zijn, door de verdraagzaamheid Gods; Romeinen 3:25

En Hij is de verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. 1 Johannes 2:2

Laten we standvastig zijn op de rots van onze verlossing, in de volle overtuiging dat Christus, die in alles trouw is, zoals beloofd een nieuw leven en een nieuwe identiteit geeft aan hen die geloven dat hij de Messias is, die stierf, werd begraven en opstond. Zijn bloed was meer dan voldoende.

Maar indien gij door de Geest geleid wordt, zijt gij niet onder de wet. Galaten 5:18<

Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij weder tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming, waardoor wij roepen: Abba, Vader. Romeinen 8:15

()

De wonderbaarlijke zegening van het Nieuwe Verbond was in het volle zicht verborgen, maar werd pas op het juiste moment geopenbaard. Vandaag is onze dag van verlossing (2 Korintiërs 6:2). Vandaag is de Messias geopenbaard. Geloof in hem. Geloof in het vergieten van zijn bloed. Geloof in zijn dood, begrafenis en opstanding. De getuigenis van zijn woord is waar. Het is leven. Het kruis is altijd YHWH's enige verlossingsplan geweest.

()

Net zoals er maar één weg was naar de tabernakel die God had gebouwd, is er maar één weg om Gods aanwezigheid binnen te gaan om verzoening te ontvangen: die weg is door genade alleen door geloof alleen in het bloed van het Lam. Heb geloof in IK BEN. Heb vertrouwen in YHWH. Heb vertrouwen in Jezus de Messias, die kwam en stierf aan dat kruis in JOUW plaats. Heb vertrouwen in Gods liefde voor JOU.

Denk wijselijk na over hem die het einde van het begin heeft verklaard. De Aleph (Alpha/Begin/sterke stier) en Tav (Omega/End/kruis) getuigen dat de komst van de Messias als lijdende dienaar door de hele Schrift is vastgelegd. Het is ALLEMAAL waar en de brullende leeuw van de stam van Juda - de Koning der Koningen en Heer der Heren - komt zeer binnenkort weer! Alleen God verklaart het einde vanaf het begin. Alleen God kan de profetische openbaring van zijn Woord over duizenden jaren hebben georkestreerd tot één samenhangend thema dat niet alleen van tevoren vertelt wat er nu is gebeurd en nog zal gebeuren, maar dat ook doet op een manier die zijn karakter, aard en liefde voor de hele mensheid laat zien.

Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6

Groter liefde heeft niemand dan deze, dat een mens zijn leven geeft voor zijn vrienden. Johannes 15:13

En ik zag den hemel geopend, en ziet een wit paard; en Die op hetzelve zat, heette getrouw en waarachtig, en in gerechtigheid richt en voert Hij oorlog. Zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele kronen; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hijzelf. En hij was bekleed met een gewaad dat gedoopt was in bloed; en zijn naam wordt genoemd Het Woord van God. En de legers, die in den hemel waren, volgden hem op witte paarden, bekleed met fijn linnen, wit en rein. En uit zijn mond gaat een scherp zwaard, om de volken mee te slaan; en hij zal hen regeren met een ijzeren staf; en hij betreedt de wijnpers van de felheid en toorn van de almachtige God. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij een naam geschreven: KONING der koningen, en HEERE der heren. Openbaring 19:11-16

Dank U, Jezus, dat U zichzelf op het verzoendeksel voor onze zonden hebt opgeofferd. Mogen we snel zijn om het goede nieuws van het evangelie te delen, voor de bediening van verzoening waartoe U ons zo genadig hebt geroepen om te ontvangen en te delen. Moge alle lof, glorie en eer voor altijd alleen van U zijn.

Als je dit webadres wilt delen via een QR-code, kun je de onderstaande afbeelding gebruiken.

()

Jongen onthult Jezus in elk boek van de Bijbel

Bron: Messiah: From Concealed to Revealed - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates