www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom kijken Christenen speciaal uit naar het Bazuinenfeest?

In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, zult gij een heilige gelegenheid in acht nemen: gij zult niet werken in uw bezigheden. Jullie zullen het vieren als een dag waarop de sjofar wordt geblazen.
NUMERI 29:1 (DE ISRAËLBIJBEL)

Door Christine Darg, september 2023

()

Ben jij voorbereid op de plotselinge verdwijning van miljoenen christenen van de planeet Aarde?

Geloof het of niet, maar het Bazuinenfeest is in evangelische kringen steeds meer een hoog wachttijd geworden voor de verschijning van Jezus in de wolken om zijn volgelingen te verzamelen met het geluid van de bazuin van God. Deze op handen zijnde gebeurtenis wordt "de dag of het uur dat niemand kent" genoemd.

Het Bazuinenfeest is de enige dubbelzinnige datum onder de zeven aangewezen moediem van de HEER vanwege de noodzaak om de nieuwe maan te zien. Over zijn wederkomst zei Jezus in Matteüs 24:36: "Maar van die dag en dat uur weet niemand, niet de engelen in de hemel, maar alleen mijn Vader."

Misschien is het geen toeval dat we de precieze dag en het precieze uur van het Bazuinenfeest en het Joodse Nieuwjaar (Rosj Hasjana) niet kunnen weten, omdat dit het enige Levitische feest is dat wordt berekend door het zien van de nieuwe maan in de maand Tisjrei.

Bovendien werd het Trompettenfeest in Leviticus 23:24 eerst Zichron Teruah genoemd, wat een Herdenking van Trompetgeschal betekent, en in Numeri 29:1 wordt het Jom Teruah genoemd, wat de Dag van de Schreeuw of de Dag van het Trompetgeschal betekent.

Al deze beelden houden evangelische gelovigen alert. Dit komt omdat Rabbi Shaul, alias de Apostel Paulus, mogelijk refereerde aan het Bazuinenfeest toen hij onderwees in 1 Korintiërs 15: 51-52, "Luister, ik vertel u een mysterie: We zullen niet allemaal slapen [sterven], maar we zullen allemaal veranderd worden - in een oogwenk, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen worden veranderd."

Paulus' openbaring wordt de opname genoemd (een gelatiniseerd woord uit de Vulgaat Bijbel), in het Engels vertaald als "opgetrokken" in de wolken. Deze massale evacuatie werd ook beschreven door de apostel Paulus in 1 Tessalonicenzen 4: 16-17 in taal die geassocieerd wordt met het Bazuinenfeest:

"Want de Heer zelf zal neerdalen uit de hemel met een schreeuw, met de stem van een aartsengel en met de bazuin [de shofar] van God, en de doden in de Messias zullen als eersten opstaan. Daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen in de wolken worden opgenomen [vervoerd, vertaald] om de Heer in de lucht te ontmoeten. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Bemoedig elkaar daarom met deze woorden."

Het klinkt misschien allemaal fantastisch, maar vergeet niet dat deze woorden ook werden vereeuwigd in de aria "The Trumpet Shall Sound" in het beroemde "Messiah" oratorium van Händel.

Ik stel geen datum vast voor de Opname in de wolken of voor de Tweede Komst van Jezus naar de aarde. Maar ik wil wel dat iedereen op de hoogte is voor het geval wij gelovigen, die grotendeels Israël-aanhangers zijn, plotseling van de aarde verdwijnen! De oorzaak van onze verdwijning zal niet aan buitenaardse wezens of UFO's liggen. De oorzaak zal veeleer de Opname zijn, die het einde van het Kerkelijk Tijdperk zal inluiden en de voltooiing van de Tijden der Heidenen voorafgaand aan de 70e Week van Daniël. (Daniël 9:24-27; Lucas 21:24; Romeinen 11:25) Talloze bijbelgeleerden en commentatoren uit het Nieuwe Testament leren dat de opname-doctrine al in de Hebreeuwse Bijbel werd voorafgebeeld. De profeet Elia werd plotseling zonder dood naar de hemel overgebracht. Henoch, een nakomeling van Noach, werd ook zonder te sterven ten hemel opgenomen.

Veel Israël-ondersteunende christenen willen de nieuwtestamentische doctrine van de opname ontkennen, omdat ze niet geloven dat Israël verlaten moet worden. Maar God is heel goed in staat om Zijn overgebleven volk te beschermen. Bovendien komt het volhouden dat de Kerk op aarde aanwezig moet zijn tijdens Daniëls laatste en 70e Week van Israëls geschiedenis weer neer op een vorm van Vervangingstheologie.

In feite zullen veel Christenen verrast worden door de gebeurtenis van de Opname omdat ze niet wandelen in het licht van Bijbelse profetieën en omdat ze de tijden met betrekking tot het herstel van Israël niet begrijpen. In het algemeen zouden de patronen van de feesten van de HEER helpen om gelovigen bijbels te gronden om de tijden te begrijpen. Christenen zouden bekend moeten zijn met de Levitische feesten van de HEER. Jezus nam alle Levitische feesten en Chanoeka in acht (Johannes 10:22-23).

Toen de institutionele Kerk zich van haar Hebreeuwse Bijbelse wortels losmaakte, werden de Feesten van de HEER grotendeels onbekend in het Christendom.

Is het logisch dat Vader God de Levitische feesten zou opdragen om in de toekomst te vieren volgens Zacharia 14:16 - en ze vandaag de dag niet algemeen bekend zou maken? We moeten de Bijbelse feesten herstellen omdat deze heilige dagen in acht genomen zullen worden wanneer Jezus terugkeert om het Davidische Koninkrijk in Israël te herstellen. Op dat moment zullen alle volken naar Jeruzalem moeten komen om te aanbidden. (Zacharia 14: 16-19)

Christine Darg is oprichter en presentator van The Jerusalem Channel www.JerusalemChannel.tv

Bron: Why Do Christians Especially Anticipate the Feast of Trumpets? - Israel365 News