www.wimjongman.nl

(homepagina)


Twee groepen - Twee wederkomsten

Door Greg Lauer - december 2022

(Pijl omlaag en omhoog, pijl omlaag)

Er zijn tegenwoordig een aantal kerkgenootschappen - sommige van de meest prominente - die een variant van het idee dat de Kerk Israël heeft vervangen, of dat de Kerk het ware Israël is, of geestelijk Israël, omarmen en omhelzen. Deze doctrine wordt gewoonlijk vervangingstheologie genoemd, en wordt ook wel aangeduid met de iets respectabelere naam supersessionisme - d.w.z. dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen, dat van zijn voetstuk is gehaald als Gods uitverkoren volk, uit Gods plan is geschrapt en naar de vuilnisbelt van de geschiedenis is verwezen.

In de eerste eeuw - vooral na de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 na Christus - begonnen de zaden van de vervangingstheologie al wortel te schieten en te groeien, geplant door de geschriften van mannen als Marcion van Sinope (85-160 na Christus). Marcion ondernam een kruistocht om de vroege Kerk te zuiveren van wat hij zag als gevaarlijke en ketterse Joodse ideeën en invloeden; en hoewel sommigen hem misschien als ketter beschouwden, verspreidden zijn ideeën zich en vonden ze hun weg naar de geschriften van enkele van de meest gerespecteerde vroege kerkvaders. Bijvoorbeeld die van Irenaeus in de late tweede eeuw:


Want voor zover de eersten [d.w.z. de Joden, die hij eerder noemde] de Zoon van God verworpen hebben, en Hem uit de wijngaard hebben geworpen toen zij Hem doodden, heeft God hen terecht verworpen, en aan de heidenen buiten de wijngaard de vruchten van zijn teelt gegeven.

nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)
- Irenaeus, uit Tegen ketterijen
(Boek IV, hoofdstuk 36) [Bron].Dit bleef etteren, en bloeide uiteindelijk nog verder op in de werken van sommige van de protestantse hervormers in de zestiende eeuw, waaronder vooral de vereerde Maarten Luther - zonder meer een van de meest virulent antisemitische mannen in de geschiedenis van de Kerk. Hier is een relatief milde smaak:


Bijgevolg moet en durft men het niet als een kleinigheid, maar als een zeer ernstige zaak beschouwen om hiertegen raad te vragen en onze zielen te redden van de Joden, dat wil zeggen van de duivel en van de eeuwige dood. Mijn advies, zoals ik eerder zei, is:

Ten eerste, dat hun synagogen worden platgebrand, en dat allen die in staat zijn zwavel en pek erin gooien; het zou goed zijn als iemand ook wat hellevuur erin zou gooien. Dat zou voor God een bewijs zijn van onze ernstige vastberadenheid en voor de hele wereld dat wij in onwetendheid dergelijke huizen hebben getolereerd, waarin de Joden God, onze lieve Schepper en Vader, en zijn Zoon tot nu toe op de meest schandelijke wijze hebben beschimpt, maar dat wij hen nu het hun toekomende loon hebben gegeven.
- Maarten Luther, uit
Over de Joden en hun leugens [Bron]Ik heb de vervangingstheologie bij verschillende gelegenheden besproken, en het is niet mijn bedoeling hier hetzelfde materiaal te herhalen. Ik weet zeker dat de grote meerderheid van de gelovigen met profetische kennis de leugens en dwalingen van deze verraderlijke leer begrijpt, en zich ervan bewust is dat Gods beloften aan zijn uitverkoren volk eeuwig en onaantastbaar zijn. Zij begrijpen dat de Schrift duidelijk leert dat de Kerk en Israël twee afzonderlijke lichamen van mensen zijn met verschillende oorsprong, doelen en bestemmingen (hier volgt een kort overzicht van deze kernpunten).

Op dit punt vraag je je misschien af:

"Dus... als hij niet van plan is om de vervangingstheologie bij de Schrift te ontmantelen, waarom brengt hij het dan überhaupt ter sprake?"

Onlangs trof de Heer me met een paar prachtige juweeltjes in de Schrift, en het zijn observaties die de fundamentele Schriftuurlijke waarheid dat Israël en de Kerk twee verschillende groepen zijn, duidelijk maken:

Twee verschillende groepen waarnaar
de Heer terugkeert op twee verschillende
en op twee verschillende manieren.

Deze observaties helpen een glashelder onderscheid te maken tussen Israël en de Kerk, en ook een glashelder onderscheid tussen de wederkomst en de opname. En het zijn prachtige juweeltjes die al tientallen jaren onder mijn neus lagen, maar ik had ze alleen nooit bewust in het juiste licht bekeken.

Een noodlottige dag in de tempel

Zoals u ongetwijfeld weet, geeft Jezus in het Nieuwe Testament een aantal uitgebreide lezingen, vaak aangeduid als redevoeringen. Soms spreekt Hij tot een publiek van gewone mensen (waartoe gewoonlijk ook Zijn discipelen behoren), soms spreekt Hij tot een groep Joodse religieuze leiders, en vaak spreekt Hij tot een mengeling van al het voorgaande. In sommige gevallen spreekt Hij echter onder vier ogen met zijn discipelen. Twee van de meest prominente toespraken die de Heer privé tot Zijn discipelen houdt, worden algemeen aangeduid als de Olijfbergpreek en de Bovenzaalpreek.

Jezus hield beide verhandelingen voor aan Zijn discipelen tijdens de Passieweek, de laatste week van Zijn aardse leven. Bijbelgeleerden die veel slimmer zijn dan ik discussiëren over de details van de dag waarop Jezus in die week bepaalde dingen deed of specifieke gebeurtenissen die in de evangeliën worden beschreven plaatsvonden, dus ik ga niet proberen de dagen nauwkeurig vast te stellen. Gelukkig is het niet cruciaal voor de punten die ik wil maken.

Dit gezegd zijnde, geloven velen echter dat het de dinsdag van de Passieweek was toen we Jezus in Matteüs 22-23 in de tempel aantreffen om te onderwijzen. Een menigte mensen en Zijn discipelen zijn aanwezig, en zoals gewoonlijk zijn de Joodse religieuze leiders daar en doen een laatste poging om Jezus in Zijn woorden te vangen en Zijn reputatie te beschadigen in de ogen van het gewone volk, dat massaal naar Hem toe is getrokken. Deze vereerde religieuze leiders vuren hun beste salvo's op Jezus af, en telkens overstijgt Zijn antwoord hun legalistische gedachteprocessen zozeer dat Hij hen laat struikelen met hun gebedsriemen.

De Joodse religieuze leiders hebben hun uiterste best gedaan om een barst of een fout in Jezus' leer te vinden (of misschien moet ik zeggen: de schijn ervan te wekken), en zijn daar telkens op spectaculaire wijze in gefaald. Maar nadat Jezus - de Zoon van God en de beloofde Messias van de Joden - hen voor de laatste keer het zwijgen heeft opgelegd, keert Hij zich tegen hen en werpt een laatste bom in hun gezicht:


Terwijl de Farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus hen, Zeggende: Wat denkt gij van Christus? [d.w.z. de gezalfde, of de Messias] wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: De zoon van David. Hij zei tot hen: Hoe noemt David hem dan in de geest Heer, zeggende,

De HEER [God de Vader] zei tegen mijn Heer [Christus de Messias, die de schrijver David "mijn Heer" noemt]: Zit u aan mijn rechterhand [d.w.z. de rechterhand van de Vader], totdat ik uw vijanden tot uw voetbank maak?

Als David hem dan Heer noemt, hoe is hij dan zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden en niemand durfde hem vanaf die dag nog vragen te stellen.

(Matteüs 22:41-46 AKJV / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)


Natuurlijk kon David de Messias zowel zoon als Heer noemen, want hoewel Jezus feitelijk Davids nakomeling in het vlees was, was Hij ook de Zoon van God en de Heer over alles - ook David.

Davids verklaring heeft alleen zin als de Messias letterlijk God in het vlees is, en dit is de donderende bijbelse openbaring die de Joodse religieuze leiders gedurende de hele aardse bediening van Christus had verblind - en het is toepasselijk genoeg de bom die Hij gebruikt om hen nog een laatste keer in brand te zetten.

Terwijl de rook uit de oren van de Farizeeën komt, geeft Jezus zijn laatste, vernietigende berisping aan de Joodse religieuze leiders, en zijn zinderende litanie van "Wee jullie" gaat het grootste deel van hoofdstuk 23 door.

Maar mis dit niet: Ook al wisten God de Vader en God de Zoon beiden van tevoren dat de Joodse religieuze leiders uiteindelijk hun Messias zouden afwijzen, toch was het aanbod van Christus van het koninkrijk aan hen een legitiem aanbod - het lag op tafel en voor het grijpen. Zij hoefden alleen maar Jezus als hun Messias te omarmen en Zijn woorden te geloven, en zij zouden hun beloofde koninkrijk volledig ontvangen. Met andere woorden:

Christus was gekomen om de Joden hun beloofde koninkrijk aan te bieden, en God heeft niet de gewoonte onoprechte aanbiedingen te doen.

Op dit moment is
Jezus klaar met Israël.
Hij is klaar met hen
(voorlopig).

Maar tot deze noodlottige, climactische dag in de tempel in de laatste week van Jezus' aardse bediening was hun afwijzing van hun Messias en het koninkrijk dat Hij hun kwam aanbieden nog niet compleet en vervuld. Het was geen voldongen feit - theoretisch hadden ze nog tot bezinning kunnen komen, van gedachten kunnen veranderen en Zijn leer kunnen omarmen.

Op dit moment is Jezus klaar met Israël - Hij is klaar met hen (voorlopig). Op dit moment is het officieel:

Het volk Israël heeft nu formeel
hun Messias verworpen en het koninkrijk
het koninkrijk dat Hij hen kwam aanbieden.

Nu is het een voldongen feit. Wat betreft Jezus' omgang met Israël in de context van Zijn aardse bediening...

Het is allemaal voorbij op een paar drie spijkers en een doornenkroon na.

Jezus loopt weg met zijn discipelen op sleeptouw; en terwijl ze vertrekken, vertelt een van de discipelen - waarschijnlijk om de stemming wat op te vrolijken - over het prachtige steenwerk van de tempel:


En terwijl Hij de tempel uitging, zei een van Zijn discipelen tot Hem: Meester, zie eens wat een stenen en wat een gebouwen hier staan! En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote bouwwerken? Er zal geen steen op de andere overblijven, die niet zal worden neergeworpen.
(Marcus 13:1-2 AKJV)


Jezus blaast hun de haren van het hoofd door de komende verwoesting van de tempel te voorspellen, die minder dan 40 jaar later zal plaatsvinden door toedoen van de Romeinen, aan wie de Joodse leiders trouw hebben gezworen. En iedereen die ook maar enigszins bekend is met de tempel weet dat het tientallen jaren zou duren om hem weer op te bouwen tot iets wat ook maar enigszins lijkt op zijn huidige glorie.

Dus, terwijl de discipelen nog steeds verwachten dat Jezus op het punt staat het koninkrijk in de nabije toekomst op te richten (een koninkrijk waarvan ze weten dat het een werkende tempel vereist), gaan ze terug naar het kamp op de Olijfberg - sprakeloos en met draaiende hoofden:

"De tempel...VERNIETIGD?! Waar heeft Hij het over?

Ze hebben antwoorden nodig... en later die avond in het kamp krijgen ze die.

Een groep op de Olijfberg...

Wanneer ik de Eindtijdrede bespreek, heb ik de sterke neiging om te verwijzen naar de versie van Matteüs - het is de langste en meest diepgaande van de drie versies ervan in de Evangeliën, en het is meestal de eerste waar ik naar grijp. Het is u dus misschien opgevallen dat ik deze keer gekozen heb om uit de versie van Marcus te citeren.

En daar is een goede reden voor.

(Namen van alle 12 discipelen)

Er zijn vier plaatsen in de Schrift waar alle discipelen worden genoemd, en op alle vier plaatsen zijn Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas de eerste vier die worden genoemd (Matt. 10:2-4; Marcus 3:16-19; Lucas 6:13-16; Handelingen 1:13). Zij waren de eerste vier discipelen die Jezus uitkoos, en zij worden altijd als eerste vier genoemd (hoewel zij als groep niet altijd in precies dezelfde volgorde worden genoemd).

Ik heb echter gekozen om uit Marcus' versie van de Olijfbergrede te citeren, omdat van de drie versies die in de evangeliën voorkomen (Matteüs 24-25, Marcus 13 en Lucas 21), alleen de versie van Marcus een schijnbaar triviaal feitje vermeldt:

Jezus richt zich alleen tot die vier discipelen, niet tot alle twaalf.Toen Hij op de Olijfberg tegenover de tempel zat, vroegen Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas Hem persoonlijk: Vertel ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat zal het teken zijn, wanneer al deze dingen vervuld zullen zijn?
(Marcus 13:3-4 AKJV / nadruk toegevoegd)


Dus, wanneer Jezus deze gevierde toespraak houdt in die nacht op de Olijfberg, spreekt Hij privé tot alleen deze vier discipelen: Petrus en zijn broer Andreas, en Jakobus en zijn broer Johannes. Slechts vier van de 12.

Dus deze vier discipelen - Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas - gaan privé naar Jezus om uit te vinden wat er in hemelsnaam aan de hand is, en wat Jezus' woorden betekenen, niet alleen voor hun toekomst als Zijn discipelen, maar ook voor de toekomst van Israël.

Jezus begint aan zijn langste onderwijs dat in de Schrift is vastgelegd (Matt. 24-25), en het is gericht op het beantwoorden van de vragen van zijn discipelen over wanneer de verwoesting van de tempel zal plaatsvinden (dat is wat Jezus hen eerder die middag had aangezegd en dat deze hele reeks gebeurtenissen in gang had gezet), en wat het teken zou zijn van zijn terugkeer en het einde van het huidige tijdperk (en het begin van het tijdperk van het koninkrijk). Zij begrepen dat het koninkrijk zou worden opgericht, en zij namen zonder twijfel aan dat dit vrij snel zou gebeuren - zeker tijdens hun leven.

Maar nu...oh, nee. Als de tempel zou worden verwoest, zoals Jezus hen zojuist had geopenbaard, dan was alles van de baan - nu hadden ze geen idee wanneer Jezus het koninkrijk zou oprichten waar ze zo naar uitkeken om er integraal deel van uit te maken.

Je zou kunnen zeggen dat Jezus deze vier Joodse mannen iets meer geeft dan waar ze op gerekend hadden. Hij gaat in op de aard van de tijden die zullen leiden tot de Verdrukking, en beschrijft belangrijke gebeurtenissen die zullen plaatsvinden tijdens Daniëls 70e week - met name de gruwel van de verwoesting die door de antichrist in de tempel wordt uitgevoerd, de gebeurtenis die de zwaarste periode van oordeel zal inluiden die Israël ooit zal kennen. Hij geeft hun een grafische beschrijving van Zijn fysieke terugkeer op het hoogtepunt en het verzamelen van het Joodse overblijfsel in het land Israël om het koninkrijk binnen te gaan. Hij geeft hun ook een reeks gelijkenissen over wat degenen die de Verdrukking overleven kunnen verwachten na Zijn terugkeer - wie wel of niet zal worden toegelaten tot het koninkrijk, enzovoort.

Het punt is dat deze vier discipelen Jezus vroegen naar de toekomst van Israël in de context van Zijn terugkeer om het aardse koninkrijk te vestigen dat God aan de Joden had beloofd, en Jezus spreekt tot deze vier Joodse mannen over het oordeel dat over Israël valt tijdens de Verdrukking vóór de komst van dat koninkrijk.

Alleen v-i-e-r van de 12...

"Oh, in vredesnaam! Vier, zeven, negen... wat maakt het uit?! Wat maakt het voor verschil? Sheesh... kom op Bible Dude, je ziet eruit alsof je op het punt staat een pakking op te blazen. Zeg het maar!"

Ik heb dit bewaard, oké? De profeet Zacharia profeteerde over de eindtijd, en de meeste Bijbelcommentatoren geloven dat hij spreekt over het gelovige Joodse overblijfsel tijdens de Verdrukking in de volgende passage - en ik ben het daar volledig mee eens:


En het zal geschieden, dat in het gehele land, zei de HEER, twee delen daarvan zullen worden afgesneden en sterven; maar het derde deel zal daarin overblijven.

En Ik zal het derde deel door het vuur brengen, en hen verfijnen als zilver, en hen beproeven als goud; zij zullen Mijn Naam aanroepen, en Ik zal hen verhoren: Ik zal zeggen: Het is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEER is mijn God.
(Zacharia 13:8-9 AKJV / nadruk toegevoegd)


Het is heel duidelijk dat Zacharia zegt dat tijdens de Grote Verdrukking (het "vuur" dat Gods volk "verfijnt") tweederde van het Joodse volk "zal worden afgesneden en sterven", en dat eenderde van hen "door het vuur zal worden gehaald" en "zal worden gezuiverd als zilver". En vergis je niet:

Dat derde deel van het Joodse volk is het
gelovige Joodse overblijfselen, de Joden die...
tijdens de Verdrukking tot geloof in Christus komen.

En die nacht op de Olijfberg vertegenwoordigen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas vier van de twaalf, ofwel een derde van Jezus' discipelen.

Toeval? Je weet wel beter.

Ik ben er meer dan overtuigd dat de Heilige Geest ons een subtiele maar onmiskenbare aanwijzing geeft dat, terwijl Jezus zijn toespraak houdt over de omstandigheden die kenmerkend zullen zijn voor de aanloop naar de Verdrukking, de oordelen die Israël zullen treffen tijdens het ergste ervan, en zijn fysieke terugkeer op het hoogtepunt ervan om het koninkrijk te vestigen dat God aan zijn volk Israël heeft beloofd, Hij spreekt tot een derde van zijn discipelen als profetisch vertegenwoordiger van het Joodse overblijfsel, dat volgens de profeet Zacharia een derde van het Joodse volk omvat tijdens de Grote Verdrukking.

Het feit dat deze vier discipelen de eerste discipelen waren die Jezus uitkoos, wijst er ook op dat zij op een ander niveau het Joodse overblijfsel vertegenwoordigen, want God koos Israël eerst, vóór de Kerk.

Maar een paar dagen later zou Jezus een heel andere toespraak houden tot zijn discipelen.

...en een andere groep in de bovenzaal.

Later in de Passieweek, de nacht dat Jezus door de Romeinen werd gearresteerd en de nacht voordat Hij werd gekruisigd, maakten Jezus en Zijn discipelen er een punt van om samen de traditionele Pesach-maaltijd te houden.

Zij spraken af om hun Pesach-maaltijd te houden in de "bovenzaal" van een woning in Jeruzalem, wat in die tijd een kamer op de tweede verdieping was (of mogelijk alleen het dak bedekt met een baldakijn) die vaak diende als gastenkamer, en die ook gebruikt kon worden voor speciale bijeenkomsten en dergelijke. Gewoonlijk konden dergelijke kamers buiten het huis worden betreden, om de bewoners niet te storen.

Hoewel het Bovenkamergesprek vaak wordt beschreven als omvattende Johannes 13-17, is het duidelijk dat niet al dit materiaal plaatsvindt binnen de grenzen van de Bovenkamer. Volgens sommige commentatoren komt in feite alleen hoofdstuk 14 in de Bovenzaal voor (persoonlijk ben ik geneigd een groot deel van hoofdstuk 13 ook bij de maaltijd te zien). Desondanks worden deze vijf hoofdstukken vaak allemaal als onderdeel van hetzelfde betoog opgenomen, omdat alles daarin plaatsvindt binnen de stroom van gebeurtenissen op dezelfde avond.

Dit is Jezus' afscheidsrede tot zijn geliefde discipelen, en Hij deelt een aantal krachtige waarheden met hen. Een van de thema's die Jezus aansnijdt is het feit dat Hij weggaat, en dat zij Hem pas later kunnen volgen:


"Kinderen, ik zal nog even bij jullie zijn. Jullie zullen Mij zoeken, en zoals Ik tegen de Joden zei: 'Waar Ik heen ga, kunnen jullie niet komen,' zo vertel Ik jullie nu. Een nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar liefhebben. Zoals Ik jullie heb liefgehad, hebben jullie ook elkaar lief. Daaraan zal iedereen weten dat jullie mijn leerlingen zijn, als jullie elkaar liefhebben." Simon Petrus zei tegen hem: "Heer, waar gaat u heen?" Jezus antwoordde: "Waar ik heen ga, kunnen jullie nu niet volgen, maar jullie zullen daarna volgen."
(Johannes 13:33-36 / nadruk toegevoegd)


Petrus vraagt de Heer rechtuit waar Hij heen gaat, en let goed op hoe Jezus zijn vraag in vers 36 beantwoordt: "Waar Ik heen ga, kunnen jullie nu niet volgen, maar jullie zullen daarna volgen."

Wat een intrigerend antwoord. OK, laten we hier eens over nadenken:

Vr. Waar gaat Jezus heen?

A. Terug naar de hemel.

Vr. Hoe komt hij daar?

A. Hij zal opstijgen in de wolken en doorgaan (bij de Hemelvaart).

Vr. Hoe gaan de discipelen Hem volgen?

A. Blijkbaar zullen ook zij opstijgen naar de wolken en doorgaan.

Dan, slechts een paar verzen later, vervolgt Jezus dit met een nog meer algemeen erkende (maar even versluierde) verwijzing naar de opname, als om de gedachte die Hij had geïntroduceerd kracht bij te zetten:


"Laat uw hart niet verontrust zijn. Geloof in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga een plaats voor jullie bereiden. Als Ik ga en voor u een plaats bereid, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook daar zijt, waar Ik ben."
(Johannes 14:1-3)


Jezus verwijst in hoofdstuk 16 nog eens cryptisch naar het idee dat zij Hem over "een tijdje" zullen terugzien, en dat laat de discipelen net zo verbijsterd achter:


"Nog even en jullie zullen mij niet zien. Nog even en jullie zullen mij zien." Sommigen van zijn leerlingen zeiden daarom tegen elkaar: "Wat is dit dat hij tegen ons zegt: 'Een tijdje, en jullie zullen mij niet zien, en weer een tijdje, en jullie zullen mij zien;' en: 'Omdat ik naar de Vader ga'?" Zij zeiden dan: "Wat is dit dat Hij zegt: 'Een korte tijd'? Wij weten niet wat hij zegt."
(Johannes 16:16-18 / nadruk toegevoegd)


Mijn vrienden, dit kunnen absoluut niets anders zijn dan verhulde verwijzingen naar de Opname, de gebeurtenis waarbij niet alleen de discipelen (die tot de doden in Christus zullen behoren die het eerst zullen opstaan), maar ook degenen onder ons die leven en overblijven, zullen opstijgen in de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten, en dan de rest van de weg naar de hemel zullen blijven gaan met de Heer aan het hoofd (1 Thess. 4:16-17). Ik zie geen andere redelijke manier om deze passages te interpreteren.

Dit is wanneer Jezus terugkeert om ons tot zich te nemen, zodat Hij ons kan meenemen naar een plaats die Hij voor ons heeft bereid: het Nieuwe Jeruzalem.

Op, op, en weg: Merk op dat de Bovenzaal redevoering wordt uitgesproken in de Bovenzaal (duh...), en terwijl Jezus en zijn discipelen in die Bovenzaal zijn, zijn ze op enige afstand van de grond verheven (met andere woorden, het heet niet voor niets een "bovenzaal"). Maar mijn o mijn, wat een toepasselijke plaats om te zinspelen op de gebeurtenis waarbij Jezus het lichaam van Christus van de grond en in de lucht zal tillen om voor altijd bij Hem te zijn. (Vergeef me terwijl ik een vuistslag doe in de stijl van de wachter...)

Het wordt nog beter. Merk op dat die vier discipelen op de goede oude 'terra firma' zaten tijdens de Eindtijd-rede op de Olijfberg, waar zij het Joodse overblijfsel vertegenwoordigden en luisterden naar de Heer die leerde over Zijn terugkeer bij de wederkomst om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Later werden de discipelen boven de grond verheven in het Bovenzaalgesprek, waar zij de Kerk vertegenwoordigden en de Heer hintte naar de Opname, als Hij hen naar de hemel zal brengen.

Ik heb dit in een eerder artikel besproken, maar dit geeft nog een subtiel, elegant getuigenis van het feit dat Israël Gods aardse volk is, terwijl de Kerk Gods hemelse volk is.

Ik aarzelde om dit erin te gooien omdat het niet iets is dat 100 procent door de Schrift kan worden ondersteund, maar toch. Veel Bijbelgeleerden en historici houden vast aan de traditionele overtuiging dat het Laatste Avondmaal werd gehouden in een structuur op korte afstand van de tempel in de Stad van David, alias de berg Sion, bekend als het Cenakel (Latijn voor "eetzaal"). Natuurlijk is het ook mogelijk dat de werkelijke plaats van Jezus' afscheidsdiner met zijn discipelen verloren is gegaan in de loop der tijd, en ik heb geen zin om te proberen iemand daarvan te overtuigen. Met zoveel nep historische monumenten over de hele wereld, ben ik geneigd sceptisch te zijn over zulke dingen. Maar ik geef toe dat het mogelijk is dat het Cenakel echt is.

Bovendien geloven veel van diezelfde bijbelgeleerden en historici dat toen de Heilige Geest op de dag van Pinksteren op de discipelen en andere gelovigen viel, zij allen bijeen waren in het Cenakel: dezelfde ruimte waar twee maanden eerder het Laatste Avondmaal werd gehouden. De Schrift helpt hier niet veel, want er staat alleen dat zij allen in hetzelfde huis bijeen waren (Handelingen 2:1-2), maar er staat niet in welk huis.

Maar het zit zo: als zij op de dag van Pinksteren werkelijk in dezelfde ruimte waren waar het Laatste Avondmaal werd gehouden (of het nu het Cenakel was of een andere locatie), dan passen de gebeurtenissen tijdens de Passieweek die we hebben besproken en de conceptie van de Kerk die daarop volgde allemaal samen in een verbluffend profetisch mozaïek. Overweeg dit...

- In de Eindtijdrede spreekt Jezus tot de eerste vier discipelen die Hij uitkoos en die het Joodse overblijfsel vertegenwoordigen, en vertelt hen over Zijn fysieke terugkeer naar de aarde bij de Tweede Komst om hun beloofde aardse koninkrijk te vestigen aan het einde van de Verdrukking. En waar komt Hij precies terug bij Zijn wederkomst om die belofte te vervullen? Op dezelfde plaats waar Hij tot hen spreekt: de Olijfberg (Zach. 14:1-4).

- Tijdens het Laatste Avondmaal spreekt Jezus tot al zijn ware discipelen, die nu de Kerk vertegenwoordigen, en vertelt hen dat Hij weggaat en dat zij Hem zullen volgen op een niet nader genoemd toekomstig tijdstip, waarmee Hij zinspeelt op de Opname. Hij vertelt hen ook dat Hij hen de Heilige Geest zal zenden, die ongeveer twee maanden later de Kerk verwekt. En waar komt de Heilige Geest om die belofte te vervullen? Naar dezelfde plaats waar Hij tot hen spreekt: de Bovenzaal.

Opgeblazen verstand.

Nu we het hebben over mogelijke verwijzingen naar de opname in Jezus' onderwijs, voel ik me genoodzaakt om een wijdverspreide interpretatieve blunder die grote delen van het eindtijdonderwijs in de hele kerk bezoedelt, de kop in te drukken.

Kies maar uit: Veel mensen proberen uit alle macht de kerk en de opname te lezen in de Eindtijd-verhandeling, in het bijzonder in Mattheüs 24, waar Jezus de wederkomst beschrijft en het Joodse overblijfsel dat wordt verzameld in het land Israël om te worden ingeluid in hun koninkrijk. Dit is een directe vervulling van ongeveer een half dozijn profetieën uit het Oude Testament die hier worden vervuld (sommige bijna woordelijk) en nergens anders in de Schrift worden vervuld:


Onmiddellijk na de beproeving van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen uit de hemel vallen, en de krachten van de hemelen zullen geschud worden: En dan zal het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnen; en dan zullen alle stammen der aarde rouw bedrijven, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen zenden met een groot bazuingeschal, en zij zullen verzamelen [zie Q1 hieronder] zijn uitverkorenen[zie Q2 hieronder] vanuit de vier windstreken, van de ene kant van de hemel tot de andere.

(Matteüs 24:29-31 AKJV / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)


Vr. 1. Staat er werkelijk dat zij naar de hemel worden verzameld, zoals in de opname?

A. Nee, want dat worden ze niet. Zij zijn het Joodse overblijfsel dat verzameld wordt in het land Israël. Ik besef dat dit er eigenlijk ook niet staat; maar als je me niet gelooft, lees dan de oudtestamentische profetieën waarnaar ik hierboven gelinkt heb.

vr. 2. Verwijst het woord "uitverkorenen" altijd naar de Kerk?

A. Nee, het betekent gewoon "uitverkoren" en de verwijzing hangt af van de context. En wat is de context in de Olijfbergrede? Honderd procent Israël.

Oh, het wordt nog erger voor post-tribbers - zij hebben een nog groter probleem. Ongeveer 20 jaar later introduceert Paulus de opname als een "mysterie" (1 Kor. 15:51-53). In het Grieks noemt hij het een musterion, wat verwijst naar iets dat voorheen verborgen was en nu pas voor het eerst door God wordt geopenbaard. Dat kan maar één ding betekenen: als Jezus ons een grafische beschrijving geeft van de opname in de Eindtijd-verhandeling, zoals post-tribbers dat zo graag willen geloven, dan heeft ofwel Jezus ofwel Paulus het helemaal mis. Kies maar.

Zoals ik al zei, nadat Jezus Zijn discipelen heeft verteld dat Hij een plaats voor hen zal bereiden en zal terugkeren om hen tot Zich te nemen om bij Hem te zijn waar Hij is (Johannes 14:1-3), belooft Jezus de Heilige Geest te zenden, die de Kerk in iets minder dan twee maanden op de Pinksterdag zal verwekken:


Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Raadsman geven, opdat Hij voor altijd bij u is: 17de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet. U kent hem, want hij woont bij u [tegenwoordige tijd - dat was op dat moment waar] en zal in u zijn [let op de verschuiving van de tijd - dit was nog toekomstig].

(Johannes 14:16-17 / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)


Jezus spreekt tot al zijn ware discipelen, zonder Judas Iskariot, die de maaltijd al heeft verlaten om in het geheim met de overpriesters af te spreken om de Heer later die avond te verraden. (Waarom 30 zilverlingen?) Wat ik echter wil dat je ziet, is dat Hij op dit punt in de Passieweek tot deze 11 gelovige discipelen spreekt in het Bovenzaalgesprek als vertegenwoordigers van de Kerk, die over een paar maanden zal worden verwekt als de Heilige Geest naar de aarde wordt gezonden om gelovigen in te wijden.

Jezus richt zich dus eerst tot zijn discipelen (een derde van hen, overeenkomend met een derde van de Joden die het gelovige Joodse overblijfsel zullen vormen) en beantwoordt hun vragen over de toekomst van Israël in de eindtijd. Jezus gaat verder in op de aanloop naar Daniëls 70e week, de ontheiliging van de tempel door de antichrist in het midden daarvan, de oordelen van de Grote Verdrukking die de Joden zullen overkomen, Zijn terugkeer naar de aarde om het koninkrijk van Israël te lanceren, hoe overlevenden van de Verdrukking de toegang tot het koninkrijk zal worden verleend of geweigerd op grond van hun daden tijdens de Verdrukking, enz.

Hij spreekt hen aan als het Joodse overblijfsel,
en spreekt over Zijn terugkeer bij de wederkomst
om hun beloofde aardse koninkrijk in te wijden.

Dan, een paar avonden later, richt Jezus zich tot al zijn ware, gelovige discipelen en vertelt hen dat Hij weggaat, maar hen de Heilige Geest zal zenden - de gebeurtenis die de Kerk verwekt op de Pinksterdag ongeveer twee maanden daarna. Hij antwoordt op hun vragen waarom zij Hem niet kunnen volgen waarheen Hij gaat, en verzekert hen eenvoudig dat zij Hem even later zullen volgen. Hij vertelt hen dat Hij een plaats voor hen zal bereiden, en dat Hij zal terugkeren om hen mee te nemen naar de plaats waar Hij is.

Hij spreekt hen aan als de Kerk,
en spreekt over Zijn terugkeer bij de Opname
om hen mee te nemen naar een plaats die Hij heeft voorbereid.

Het punt is dat Jezus' beschrijving van deze twee terugkomsten onmogelijk anders kan zijn. Sommigen hebben dappere pogingen gedaan om deze twee wederkomsten zo te masseren dat het lijkt alsof Jezus naar dezelfde gebeurtenis verwijst, maar zulke pogingen vallen in het niets.

- Nadat de Joden uiteindelijk en officieel Jezus als hun Messias afwijzen en het aanbod van het koninkrijk afwijzen, beschrijft Hij verder Zijn terugkeer na de voltooiing van de oordelen van de Verdrukking om Israëls beloofde koninkrijk te vestigen aan een groep van Zijn discipelen die profetisch het Joodse overblijfsel vertegenwoordigen, dat in dat koninkrijk zal worden verzameld wanneer Hij terugkeert.

- Dan, met Zijn omgang met Israël als tijdelijk opgeschort, vertelt Jezus Zijn gelovige discipelen, die nu de Kerk vertegenwoordigen, dat Hij gaat vertrekken, maar dat Hij hun de Heilige Geest zal zenden, die het Kerkelijk Tijdperk inluidt. Hij vertelt hen dat Hij een plaats voor hen zal bereiden, en dat Hij op een niet nader genoemd tijdstip in de toekomst zal terugkeren om hen mee te nemen naar de plaats waar Hij is.

Deze twee toespraken van Jezus in de laatste week van zijn aardse leven onderstrepen met verbluffende duidelijkheid twee fundamentele waarheden die velen in de Kerk van vandaag moeten begrijpen - en hoe eerder hoe beter:

1. Israël en de Kerk zijn twee verschillende groepen.

2. Hij zal naar deze twee verschillende groepen terugkeren op twee verschillende tijden en op twee verschillende manieren.

De titel zegt het al:

Twee groepen - twee wederkomsten.

Merk tenslotte op dat Jezus tijdens de Passieweek eerst in de Eindtijd-toespraak zijn terugkeer bij de Wederkomst beschrijft, en later in de Bovenzaal-toespraak zijn terugkeer bij de Opname laat doorschemeren. Maar merk op dat in de eindtijd deze twee terugkomsten in omgekeerde volgorde plaatsvinden - een spiegelbeeld hiervan:

- De Opname vindt eerst plaats, vóór de Verdrukking.

- De Wederkomst komt als tweede, na de Verdrukking.

Dit is echter volkomen logisch, want hoewel Jezus sprak over het komende Kerktijdperk nadat Hij sprak over de Wederkomst, moet het Kerktijdperk worden afgesloten voordat Israël wordt ondergedompeld in de Verdrukking en haar koninkrijk ontvangt bij de Wederkomst, omdat God in de hele Schrift rechtstreeks handelt over de Kerk en Israël afzonderlijk. (Nog afgezien van het feit dat in Openb. 3:10 onomwonden wordt beloofd dat de Kerk zal worden verwijderd uit de tijd en plaats van de Verdrukking).

Wee u

(Jood huilt bij de Westelijke Muur)

Mijn hart doet pijn voor het Joodse volk, omdat hun zo lang zoveel is geleerd dat gewoon niet zo is. Tweeduizend jaar lang is hun een volledig nieuwe versie van het Jodendom geleerd, die gebaseerd is op bewuste verkeerde interpretaties en verdraaiingen van wat de Schrift eigenlijk leert. Veel hiervan was oorspronkelijk bedacht om de reputatie van de Joodse religieuze leiders, die verantwoordelijk waren voor de executie van de Messias, te beschermen. En wat heeft dit opgeleverd? Het heeft het Joodse volk vervreemd van een God die van hen houdt en die Zijn beloften aan hen zal houden - gegarandeerd.

Die beloften omvatten het feit dat Hij hen heeft hersteld als een natie in het land dat Hij hen niet voor niets heeft gegeven, en dat is om hen te zegenen en Zijn beloften aan hen te vervullen. Hij zal hun harten spoedig weer tot Hem wenden en hun relatie met Hem herstellen. Hij zal hen zuiveren, zoals de profeet Zacharia zei, en een gelovig overblijfsel door het vuur van de Grote Verdrukking brengen om uiteindelijk als zilver te worden gezuiverd en in vrede met Hem en hun ware Messias te leven in het koninkrijk dat Hij hun zo lang geleden heeft beloofd.

Mijn hart doet ook pijn voor veel mensen in de kerk van vandaag, die ook zo lang zoveel geleerd hebben wat gewoon niet zo is.

- Hen is geleerd dat God Zijn Woord heeft gebroken en Israël, Zijn oogappel, heeft verlaten.

- Hun is door veel populaire predikers geleerd dat alles draait om de glorieuze, zegevierende Kerk.

- Hun is geleerd dat we nu in het koninkrijk leven, of dat zullen doen zodra we de wereld een betere plaats maken en de rotzooi die we hier op aarde hebben gemaakt opruimen.

- Hen is geleerd dat het Joodse volk en de natie Israël zijn afgedankt als vuilnis, omdat God zo gecharmeerd is van de kerk in hun plaats.

En zo gaat het maar door.

Er zijn momenten waarop het mij opvalt dat een aanzienlijk deel van de huidige kerk een paar "Wee jullie"-s verdient, net zo goed als de Joodse religieuze leiders in Mattheüs 23 deden. Zo niet meer.

Maar het ultieme "Wee jullie" zou gericht moeten zijn aan degenen in de wereld - degenen die de genade en barmhartigheid hebben afgewezen die een heilige, rechtvaardige, liefdevolle God door Christus aan hen heeft betoond, en als gevolg daarvan op weg zijn om te worden ondergedompeld in de angstaanjagende oordelen van de Verdrukking. Met andere woorden:

Wee u die de eerste terugkeer van Christus mist, dat is Zijn terugkeer om de Kerk tot Zich te nemen vóór de oordelen van de Verdrukking.

Zoek Hem, ken Hem, vertrouw Hem. Vandaag. Mis Zijn eerste terugkeer niet.

Geloof me, je wilt geen deel hebben aan wat leidt tot de tweede.

Foto's
1. Samengesteld door mij.
2. Malheur à vous, scribes et pharisiens (Woe unto You, Scribes and Pharisees) by James Tissot creator QS:P170,Q381248, marked as public domain [PD], more details on Wikimedia Commons
3. Samengesteld door mij
4. Brooklyn Museum - La prédication de la ruine du Temple (The Prophecy of the Destruction of the Temple) by James Tissot creator QS:P170,Q381248, marked as public domain [PD], more details on Wikimedia Commons
5. The Last Supper—WGA4710 by Philippe de Champaigne artist QS:P170,Q314814, marked as public domain [PD], more details on Wikimedia Commons
6. Adapted from 7a–7b:
7a. The Cenacle, Last Supper Room—Mount Zion, Jerusalem 07 © Hoshvilim (cropped) [CC BY-SA 4.0] 7b. PikiWiki Israel 73790 Mount Zion, Jerusalem © Heritage Conservation Jerusalem Pikiwiki Israel (cropped) [CC BY-SA 2.5]
8. Adapted from Jerusalem—20190207–DSC 1602 © Ilya Varlamov (cropped) [CC BY-SA 3.0]

Bron: A Little Strength