www.wimjongman.nl

(homepagina)


De tijd dringt

Door Nathele Graham op: 21 oktober 2023

Wat is tijd? We zijn er allemaal aan onderhevig, maar niemand kan het zien of aanraken. We zien het effect dat de tijd op alles heeft - de seizoenen veranderen van lente naar zomer; baby's worden na verloop van tijd volwassen; en we zien gebeurtenissen uit Bijbelse profetieën in vervulling gaan. De Schrift bevat vele profetieën die vervuld zijn, maar vele worden nog vervuld en sommige zullen in de nabije toekomst vervuld worden.

Hoe kan God zo nauwkeurig zijn toen Hij tot de profeten van vroeger sprak? Als mensen zien we het verleden, leven we in het heden en kijken we vooruit naar de toekomst, maar God staat buiten de tijd. Hij ziet duidelijk de toekomst omdat, vanuit Zijn gezichtspunt, de toekomst al gebeurd is.

Denk aan een film die je hebt gezien. Misschien heb je hem meer dan eens gezien en ken je elke plotwending en elk betrokken personage. Als je de film bekijkt met iemand die hem niet gezien heeft, kun je hem alles vertellen wat er gaat gebeuren. In tegenstelling tot de film heeft God geen verhaallijn die je moet volgen, maar omdat Hij het einde van het begin kent, kan Hij mensen wel enkele hints geven over onze toekomst. We noemen dat profetie.

"Verkondigende het einde van den beginne, en vanouds de dingen, die nog niet geschied zijn, zeggende: Mijn raad zal standhouden, en Ik zal al Mijn welbehagen doen" (Jesaja 46:10).

Profetie is een zeer verwaarloosde studie door de meeste Christenen. Als het wordt bestudeerd, wordt het vaak verdraaid om door mensen begrepen te kunnen worden. God vertelt ons toekomstige dingen, dus kan het moeilijk zijn om Bijbelse profetie te interpreteren met onze beperkte menselijke kennis. Het is moeilijk voor iemand die alleen een pijl en boog kent als het meest geavanceerde wapen om te begrijpen hoe Damascus in één dag vernietigd kan worden.

"De last van Damascus. Zie, Damascus wordt weggenomen als stad en zal een ruïneuze hoop worden" (Jesaja 17:1).

Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het duidelijker. We kunnen er zeker van zijn dat Gods profetieën altijd uitkomen zoals Hij zegt.

De meest verbazingwekkende profetieën gaan over Jezus. God gaf Israël veel profetieën over hun Messias en het is moeilijk te begrijpen hoe ze Hem hebben kunnen missen. Micha was één van de profeten van God die over de Messias sprak.

"Maar gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgang van oudsher is, van eeuwigheid aan" (Micha 5:2).

Deze heerser in Israël was Jezus. Hij werd geboren in het stadje Bethlehem, vlakbij Jeruzalem, en zal eeuwig heersen wanneer andere profetieën over de eindtijd in vervulling gaan. Toen de Wijzen Herodes bezochten voordat zij Jezus bezochten, vroegen zij waar Hij geboren was. Matteüs beschrijft dit bezoek. Herodes riep de overpriesters en schriftgeleerden bijeen.

"En toen hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeengebracht had, vroeg hij hun waar Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot hem: In Bethlehem van Judea; want zo is het geschreven door de profeet: En gij Bethlehem, in het land van Juda, zijt niet de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal een Overste komen, die over mijn volk Israël zal heersen" (Matteüs 2:4-6).

Matteüs liet vele manieren zien waarop Jezus profetieën had vervuld. Matteüs legde het verband tussen Jesaja 7:14 en de geboorte van Jezus.

"Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en hem Immanuel noemen" (Jesaja 7:14).

Matteüs beschrijft de worsteling die Jozef had toen hij zich realiseerde dat zijn verloofde, Maria, zwanger was. Hij wist dat hij geen relatie met haar had gehad, maar dat zij een baby zou krijgen. Een engel stelde hem gerust dat ze niet ontrouw was geweest.

"Maar terwijl hij deze dingen overdacht, verscheen hem de engel van de Heer in een droom, zeggende Jozef, gij zoon van David, vrees niet u Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar verwekt wordt, is van de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult hem JEZUS noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dit alles geschiedde opdat vervuld zou worden hetgeen van de Here gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal zijn naam Emmanuël noemen, hetwelk geïnterpreteerd wordt als: God met ons" (Matteüs 1:20-23).

Er zijn nog veel meer profetieën over het leven van Jezus, maar het zijn er te veel om ze hier allemaal te noemen. Bestudeer profetieën en je zult versteld staan over hoe God wil dat we de toekomst kennen.

Profetie is een geweldig hulpmiddel om te getuigen. Bestudeer ze en zie dat de tijd dringt. Het nieuws van vandaag staat vol met verhalen over oorlogen en aardbevingen en onrust in naties. Jezus zei dat dit tekenen van de tijd zouden zijn. Bijna 2000 jaar geleden wilden de discipelen van Jezus iets weten over de eindtijd.

"En toen Hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen tot Hem in afzondering, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde der wereld?" (Matteüs 24:3).

De King James vertaling vertaalt het Griekse woord "aion" met "wereld" en de meeste moderne vertalingen vertalen het met "tijdperk". Ze vroegen niet naar de Opname. Jezus ging in detail in op tekenen waarnaar ze moesten zoeken, maar elk "teken" dat Hij gaf was een teken van de tijd die naar het einde toe ging. Hij zei dat we ons niet moesten laten misleiden. Er zouden mensen zijn die zich voordoen als Christus maar het niet zijn, en er zou veel onrust in de wereld zijn.

"En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe dat gij niet verontrust zijt; want al deze dingen moeten geschieden, maar het einde is nog niet gekomen" (Matteüs 24:6).

Dit wordt zeker vervuld. Israël heeft net de meest gruwelijke aanval van Hamas meegemaakt, die niets minder was dan een door Satan geïnspireerd kwaad. Baby's werden onthoofd, ouderen werden ontvoerd en vele onschuldige levens werden genomen door een zeer wrede en onmenselijke groep. Deze aanval zorgde ervoor dat Israël terugvocht en veel profetieleerkrachten geloven dat Psalm 83 door deze oorlog vervuld kan worden en sommigen kijken of Jesaja 17 (de verwoesting van Damascus) vervuld zal worden. God heeft gezegd dat deze dingen zullen gebeuren, dus je kunt er zeker van zijn dat het allemaal vervuld zal worden.

Voor de bijbelprofetiestudent is dit een heel goed hulpmiddel om te getuigen. Petrus begreep het belang van profetie. Hij vertelde ons over de houding van veel mensen.

"Dit eerst wetende, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals ze waren vanaf het begin van de schepping" (2 Petrus 3:3-4).

Er zijn vandaag de dag veel spotters. Mensen zien Gods waarheid niet als autoriteit en pastors vinden dat prima. Evolutie heeft de waarheid vervangen dat God alle dingen heeft geschapen. Te veel mensen spotten met de waarheid dat God mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen en dat het geslacht niet je eigen keuze is. God heeft ons duidelijk verteld dat er een tijd van beproeving komt zoals we die nog nooit gezien hebben. De verschrikkingen die op 7 oktober 2023 in Jeruzalem plaatsvonden zijn slechts een schaduw van hoe de Grote Verdrukking zal zijn.

Petrus was ooggetuige van vele wonderen van Jezus, maar hij vond dat profetie zekerder was.

"Wij hebben ook een zekerder woord van profetie; en gij doet er goed aan daarop te letten, als op een licht dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de dagster opgaat in uw harten. Dit ten eerste wetende, dat geen profetie der Schrift een eigen uitlegging heeft. Want de profetie is van oudsher niet uit de wil van mensen geschied; maar heilige mannen Gods spraken, naarmate zij door de Heilige Geest werden bewogen" (2 Petrus 1:19-21).

Bestudeer profetie en zie wat God ons vertelt over de toekomst.

Profetie wordt snel vervuld. Zal de Opname morgen plaatsvinden of over een paar jaar? We kunnen niet zeker zijn van de timing, maar we kunnen wel zien dat de puzzelstukjes van de eindtijd op hun plaats vallen. Christenen zullen hier niet zijn gedurende de laatste zeven jaar van de wereldgeschiedenis. Jezus zal ons vóór het einde van het tijdperk naar huis roepen. Er is maar één manier waarop je de tijd van Jakobs moeilijkheden kunt vermijden en dat is door je leven aan Jezus te geven. Erken dat je een zondaar bent. Dat zijn we allemaal. Jezus Christus kwam Zijn schepping binnen om ons allemaal de enige manier te bieden waarop onze zonden vergeven kunnen worden. Alleen geloof in Zijn dood, begrafenis en opstanding zal vergeving van je zonden brengen.

Onthoud dat God het verschil kent tussen iemand die alleen maar woorden herhaalt en iemand met een veranderd hart. Als je als baby gedoopt bent, heb je die keuze niet gemaakt. Maak die keuze vandaag nog en keer je af van je zonden. Niets is belangrijker dan dichter bij God komen. Je relatie met Hem zal je eeuwigheid beïnvloeden.

"Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en in uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden" (Romeinen 10:9). Hij verandert nooit en Hij houdt van Zijn schepping. Hij kwam naar deze wereld om redding te brengen aan een dood en stervend volk.

Profetie is een goed hulpmiddel om te getuigen, maar als je de Schrift niet bestudeert, zul je het niet kunnen gebruiken om met mensen te praten en hun angsten en die van jezelf te kalmeren. Gebruik het om een verloren ziel tot de reddende genade te brengen die alleen door geloof in Jezus gevonden kan worden. De Opname nadert en de tijd dringt. Toen Jezus werd gearresteerd en gekruisigd, was Israël blind en herkende het zijn Messias niet. De apostel Paulus vertelt ons dat er een tijd zal komen dat de blindheid van die prachtige natie zal worden opgeheven.

"Want ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt van dit geheimenis, opdat gij niet wijs zijt in uw eigen verbeelding, dat Israël ten dele verblind is, totdat de volheid der heidenen zal zijn binnengekomen" (Romeinen 11:25).

Deel je geloof met anderen en open de ogen van de verlorenen. De beslissing om Jezus te volgen moet individueel genomen worden; niemand kan die keuze voor jou maken.

De tijd dringt, dus geef je leven nu aan Jezus.

God zegene u allen,

Nathele Graham

Alle oorspronkelijke geschriften zijn "theopneustos", door God geschapen.

Bron: Time Is Running Out :: By Nathele Graham - Rapture Ready