www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hebben de Israëlische orthodoxe religieuze joodse Aäronitische priesters Gods Autoriteit om dierlijke bloedoffers te doen aan de God van Israël wanneer zij hun nieuwe Tempel bouwen op de berg Sion?

9 mei 2023 - door Richard Aaron Honorof/p>

Laten we eens kijken wat Gods Woord hierover te zeggen heeft.

Toen God in Jeremia 31:24-27 aankondigde dat Hij een Nieuw Verbond met Israël zou sluiten, was Zijn reden om dit te doen omdat Israël via het Aäronitische priesterschap Gods Verbond had verbroken dat door Mozes bij de berg Sinaï aan Israël was gegeven.

Jeremia 31:31-34 "Zie, de dagen komen, zegt de HEERE, dat Ik een Nieuw Verbond zal maken met het huis van Israël en met het huis van Juda, niet naar het Verbond dat Ik met hun vaderen gemaakt heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, Mijn Verbond dat zij verbroken hebben hoewel Ik hun tot een man was, zegt de HEERE. Maar dit is het Verbond, dat Ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, zegt de HEERE: Ik zal Mijn Torah in hun verstand leggen, en die op hun hart schrijven; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mijn volk zijn. Niet langer zal een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder onderwijzen, zeggende: 'Ken de HEERE', want zij zullen Mij allen kennen, van de minste tot de grootste, zegt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonde zal Ik niet meer gedenken."

Omdat de Aäronitische priesters niet in staat waren het verbond dat God met hen sloot te houden, en vanwege Gods grote Liefde en Barmhartigheid, niet alleen voor de Aäronitische priesters maar ook voor heel Gods Joodse volk (en ook voor heel Gods volk op aarde), zou het aangekondigde Nieuwe Verbond er een zijn waarin niemand buitengesloten hoeft te worden. Iedereen zou opgenomen kunnen worden in dit Nieuwe en Eeuwige Verbond met God. Want de Torah zou aan de binnenkant van alle ware gelovigen in de Messias Jesjoea worden gezet, in hun gedachten en ook op hun harten geschreven, zodat Gods Woord veel gemakkelijker bewaard zou kunnen worden.

In het boek Ezechiël 36:24-27 zei God ook tegen Israël dat Hij Zijn eigen Geest in het binnenste van elke gelovige zou zetten, om het voor de gelovigen veel gemakkelijker te maken God te gehoorzamen.

Ezechiël 36:24-27: "Want Ik zal u uit de volken halen, u uit alle landen verzamelen en u in uw eigen land brengen. Dan zal Ik rein water over u sprengen, en gij zult rein zijn; Ik zal u reinigen van al uw vuiligheid en van al uw afgoden. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u leggen; Ik zal het hart van steen uit uw vlees wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in u leggen en u in Mijn inzettingen doen wandelen, en gij zult Mijn oordelen bewaren en ze doen."

Dit Nieuwe Verbond van God zou ook een totaal nieuw priesterschap vereisen, dat aanvankelijk zou bestaan uit die eerste 120 Joodse gelovigen in Jesjoea. En dan zou dit Nieuwe Verbond bekrachtigd moeten worden met speciaal bloed, niet het bloed van stieren en bokken.

Want om Gods Torah aan de binnenkant van elke persoon te laten zetten, met de Geest van God ook in hen geplaatst, was zondeloos bloed nodig, het zondeloze bloed van een volmaakte zondeloze Mens, het Bloed van Immanu El (God met ons), het Bloed van de beloofde Messias van Israël, Degene die geprofeteerd was uit de maagd geboren te worden als zowel de Zoon van God als ook de Zoon des Mensen!

Pas nadat Jesjoea's Bloed op de Verzoendeksel in de Hemel was geplaatst (Hebreeën 9:2-14) werd het Nieuwe Verbond bekrachtigd. Toen kon het Melchi Zedek Priesterschap (Psalm 110:1, 4) van de Hemel, dat geleid wordt door Gods Zoon Jesjoea, op aarde worden gebracht en in die eerste 120 gelovigen in die Bovenzaal in Jeruzalem.

De uitstorting van Gods Geest viel op die volgende Shavuot in Jeruzalem. Dat was 50 dagen nadat Jesjoea was gekruisigd en gestorven, en vervolgens uit de dood was opgestaan (Mattheüs 28:6; Marcus 16:9; Lucas 24:6; Johannes 20:17). Dan 40 dagen later opgevaren naar de hemel (Marcus 16:19; Lucas 24:51).

De volgende grote verandering die God aanbracht na de eerste aankondiging van dit Nieuwe Verbond met Israël is te vinden in het boek Ezechiël, toen God feitelijk alle Aäronitische priesterfamilies vertelde dat Hij hen zojuist allemaal voorgoed had verwijderd van het komen in Zijn aanwezigheid, behalve slechts één Aäronitische priesterfamilie, de zonen uit de Zadokitische hogepriesterfamilie.

Ik raad u aan dit te lezen, want dit is zo belangrijk en gerelateerd aan alles wat nu naar Israël zal komen. Dit staat op zes plaatsen in het boek Ezechiël: Ezechiël 40:46; Ezechiël 42:13; Ezechiël 43:18,19; Ezechiël 44:15,16; Ezechiël 45:4; en Ezechiël 48:10,11;

Ezechiël 44:10-14: En de Levieten, die verre van Mij gegaan zijn, toen Israël afdwaalde, die van Mij afdwaalden naar hun afgoden, die zullen hun ongerechtigheid dragen. Toch zullen zij dienaars zijn in Mijn heiligdom, als poortwachters van het huis en dienaars van het huis; zij zullen het brandoffer en het offer voor het volk slachten, en zij zullen voor hen staan om hen te dienen. Omdat zij hun dienden voor hun afgoden en het huis Israëls in ongerechtigheid deden vervallen, daarom heb Ik Mijn hand in een eed tegen hen opgeheven, zegt de Here GOD, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. En zij zullen niet tot Mij naderen om Mij als priester te dienen, noch tot een van Mijn heilige dingen naderen, noch in het Heilige der Heiligen komen; maar zij zullen hun schande en hun gruwelen dragen, die zij begaan hebben. Toch zal Ik hen de leiding van de Tempel laten houden, voor al zijn werk, en voor alles wat daarin gedaan moet worden."

Ezechiël 44:15-16: "Maar de priesters, de Levieten, de zonen van Zadok, die de leiding over Mijn heiligdom hebben gehouden toen de kinderen Israëls van Mij afdwaalden, zij zullen tot Mij naderen om Mij te dienen; en zij zullen voor Mijn aangezicht staan om Mij het vet en het bloed te offeren", zegt de Here GOD. "Zij zullen Mijn Heiligdom binnengaan, en zij zullen tot Mijn tafel komen om Mij te dienen, en zij zullen Mijn last bewaren."

Yeshua, via Zijn moeder Mirjam, werd geboren als de feitelijke vervulling van deze Zadokitische hogepriesterfamilie. Deze Waarheid over Yeshua die geboren is uit de Zadokitische hogepriester familie kan op 20 verschillende plaatsen gevonden worden in de Heilige Schriften van het Oude en Nieuwe Verbond. In mijn nieuwste boek getiteld: "Het Grootste Mysterie van alle Bijbelse Mysteries is de geheime identiteit van koning-priester Jesjoea, afkomstig uit de twee families van de maagd Mirjam, de familie van koning David via Mirjam's vader, en de Zadokitische hogepriesterfamilie via Mirjams moeder.

In dit boek heb ik uitgebreid geschreven over de 20 plaatsen in de Schrift die bewijzen dat Jesjoea uit deze Zadokitische hogepriesterfamilie stamt. Was Jesjoea een Zadokitische priester? Nooit! Waarom niet? Omdat Jesjoea, geboren uit een maagd, geen biologische aardse vader had. Jesjoea's Vader is de Almachtige God!

Dit boek is nu gratis te downloaden van mijn website onder Auteursboeken.

Alle Aäronitische priesterfamilies, behalve de familie van de zonen van de Zadokitische hogepriesters, kregen van God te horen: "... zij zullen niet bij Mij komen om Mij als priester te dienen, noch bij een van Mijn heilige dingen komen, noch in het Heilige der Heiligen ...". Ezechiël 44:13

Toen de Tempel van Jeruzalem in 70 na Christus door de Romeinen werd verwoest, werden ook alle verslagen van de Cohanim vernietigd. Daarom bestaan er tegenwoordig geen Aäronitische priesterverslagen meer, en niemand weet echt wie er uit deze Zadokitische hogepriesterfamilie komt. Maar onze Heer Jesjoea, als de Koning en Hogepriester van de Hemel (Melchi Zedek - Mijn Koning der Gerechtigheid) werd feitelijk geboren als de vervulling van deze Zadokitische hogepriesterfamilie van Aäron in het vlees.

Na de kruisiging van onze Heer Jesjoea, rond 33 na Christus, begonnen de rabbijnen Joodse gelovigen te vervolgen die zich tot hun Joodse Messias hadden bekeerd. En zelfs nadat de Tempel was verwoest in 70 na Christus, gingen deze religieuze vervolgingen door.

Wat deden de Israëlische rabbijnen daarna om het Israëlische Joodse volk ervan te weerhouden zich tot hun Joodse Messias Jesjoea te wenden? Zij kwamen met een nieuwe Torah, genaamd de Mondelinge Torah!

Rond 200 - 300 na Christus stelde Rabbi Judah Ha-Nasi samen wat nu de Mondelinge Torah wordt genoemd, de Talmoed, die bestaat uit de Misjna en de Gemara, een verzameling rabbijnse geschriften.

De orthodoxe rabbijnen beweerden toen ook dat deze geschriften van Rabbi Ha-Nasi oorspronkelijk door God aan Mozes waren gegeven bij de berg Sinaï. Maar dat is totaal onmogelijk, simpelweg omdat Mozes heel Israël in 12 verschillende Schriftverwijzingen had opgedragen het geschreven Woord van God uit de Torah (de eerste vijf boeken van Mozes) nooit te verlaten voor iets anders.

Deze 12 Schriftverwijzingen van Mozes + 8 andere in de geschriften van de profeten zeggen allemaal hetzelfde: nooit het geschreven Woord van God te verlaten voor iets anders.

Sorry, er bestaat niet zoiets als een Mondelinge Thora die door God aan Mozes is gegeven!

Ik heb op mijn website twee stukken geschreven van deze 20 Schriftverwijzingen, onder Author's Articles. Het ene is in het Engels en het andere in het Hebreeuws, genaamd: "20 Schriftverwijzingen die bewijzen waarom de Mondelinge Torah nooit door God aan Mozes gegeven kan zijn bij de berg Sinaï.

Bron: Home | Feed My Sheep Jerusalem

Hier zijn enkele voorbeelden van de Schriftverwijzingen uit dat artikel:

Exodus 24:3-4 Toen kwam Mozes en vertelde het volk alle woorden van de HEERE en alle oordelen. En het hele volk antwoordde met één stem en zei: "Al de woorden die de HEERE gezegd heeft, zullen wij doen." En Mozes schreef al de woorden des HEREN op ...

Deuteronomium 4:2 "Gij zult aan het Woord, dat ik u gebied, niets toevoegen, noch daarvan afnemen, opdat gij de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebied, bewaart."

Deuteronomium 12:28 Houdt u aan al deze Woorden die ik u gebied, en gehoorzaamt ze, opdat het u en uw kinderen na u voor altijd goed moge gaan, wanneer u doet wat goed en juist is in de ogen van de HEERE, uw God." 12:32 "Wat ik u ook gebied, neem het in acht; u zult er niets aan toevoegen, noch van afnemen!"

Deuteronomium 28:58-59 "Als u al de woorden van deze Torah, die in dit Boek geschreven staan, niet zorgvuldig in acht neemt, opdat u deze heerlijke en ontzagwekkende naam, de HEERE, uw GOD, vreest, dan zal de HEERE over u en uw nakomelingen buitengewone plagen, langdurige plagen ... langdurige ziekten brengen.

Jozua 23:6 Wees daarom zeer moedig om alles wat in het boek van de Torah van Mozes geschreven staat te bewaren en te doen, opdat u zich daarvan niet afwendt naar de rechter- of naar de linkerhand.

Spreuken 30:6 Elk woord van God is zuiver; Hij is een schild voor wie op Hem zijn vertrouwen stelt. Voeg niets toe aan Zijn woorden, opdat Hij u niet berispt en u een leugenaar wordt bevonden!

De rabbijnse geschriften in de Mondelinge Tora ontkennen allemaal dat Jesjoea de Messias van Israël is.

Maar er zijn meer dan 200 Messiaanse Geschriften in de geschreven Torah en Tanakh die duidelijk bewijzen dat Yeshua werkelijk de beloofde Messias van Israël is. Ik heb de top 70 of meer van deze Messiaanse Geschriften opgesomd, die nu ook in gratis boekjes in 15 verschillende talen op mijn website staan.

Bron: Home | Feed My Sheep Jerusalem

Hier zijn een paar van de beste voorbeelden van deze Messiaanse Schriftprofetieën over Jesjoea gevonden in het Oude Testament:

Jesaja 9:6, 7 Want ons is een Kind geboren, ons is een Zoon gegeven. En de regering zal op zijn schouder rusten. En Zijn Naam zal genoemd worden Wonderbaar, Raadsman, de Machtige God, de Eeuwige Vader, de Vredevorst. Aan de toename van Zijn regering en vrede zal geen einde komen op de Troon van David, en over Zijn Koninkrijk, om het te ordenen, en te vestigen met Recht en Gerechtigheid, van nu af aan en tot in eeuwigheid. De ijver van de HEERE der heerscharen zal dit volbrengen.

Spreuken 30:4 Wie is ten hemel opgevaren, of nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde opgericht? Wat is Zijn naam en wat is de naam van Zijn Zoon, als u dat kunt zeggen?

Jesaja 7:14 Daarom zal de HEER zelf u een teken geven: zie de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en hij zal zijn naam Immanu El (God is met ons) noemen!

Deuteronomium 18:15 "De HEER, uw God, zal uit uw midden, uit uw broeders, voor u een profeet verwekken zoals ik. Hem zult u horen ... 18:18 "Ik zal voor hen een Profeet als u doen opstaan uit het midden van hun broeders, en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond leggen, en Hij zal tot hen spreken al wat Ik hem gebied. 18:19 En het zal zijn dat wie Mijn woorden niet wil horen, die Hij in Mijn Naam spreekt, Ik zal het van hem eisen!"

Micha 5:2,4 Maar gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de duizenden van Juda, toch zal Hij uit u voortkomen tot Mij, die Heerser zal zijn in Israël; wiens uitgang van oudsher is geweest, van eeuwigheid aan. En Hij zal staan en zich voeden in de Kracht des HEEREN, in de Majesteit van den Naam des HEEREN, Zijns Gods; en zij zullen blijven. Want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde.

Zacharia 12:10 En Ik (de HEERE) zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der smeking, en zij zullen zien op Mij, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwen, gelijk iemand rouwt over zijn enige zoon, en zij zullen in bitterheid zijn over Hem, gelijk iemand, die in bitterheid is over zijn eerstgeborene.

Genesis 22:8 En Abraham zei: "Mijn zoon, God zal Zich het Lam ten brandoffer geven!"

Jesaja 53:1 Wie heeft ons verslag geloofd? En aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? 53:4 Zeker, Hij heeft onze smarten gedragen en onze smarten gedragen; toch achtten wij Hem getroffen, door God geslagen en verdrukt. 53:5 Maar Hij werd gewond om onze overtredingen, Hij werd gekneusd om onze ongerechtigheden; de straf voor onze vrede was op Hem, en door Zijn striemen zijn wij genezen. 53:6 Wij zijn allen als schapen afgedwaald, wij hebben ons, een ieder, naar zijn eigen weg gekeerd; en de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem gelegd. 53:7 Hij werd verdrukt en Hij werd veracht, doch Hij deed Zijn mond niet open; Hij werd geleid als een lam ter slachting, en gelijk een schaap voor zijn scheerders zwijgt, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 53:8 Hij is uit de gevangenis en uit het oordeel weggenomen, en wie zal Zijn geslacht verklaren? Want Hij werd afgesneden uit het land der levenden; om de overtredingen van Mijn volk werd Hij getroffen. 53:9 En zij maakten Zijn graf bij de goddelozen, maar bij de rijken in Zijn dood, omdat Hij geen geweld gedaan had, en er geen bedrog in Zijn mond was. 53:10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem tot droefheid gebracht. Als U Zijn ziel tot een zondoffer maakt, zal Hij Zijn zaad zien, Hij zal Zijn dagen verlengen, en het welbehagen des HEEREN zal in Zijn hand voorspoedig zijn. 53:11 Hij zal den arbeid zijner ziel zien, en voldaan zijn. Door Zijn kennis zal Mijn Rechtvaardige Knecht velen rechtvaardigen, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 53:12 Daarom zal Ik Hem een deel geven met de groten, en Hij zal de buit delen met de sterken, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft tot in de dood, en Hij met de overtreders geteld is geweest, en Hij de zonde van velen gedragen heeft, en voor de overtreders voorspraak gedaan heeft.

Psalm 24:7-10 Hef uw hoofden op, gij poorten, en wees opgeheven, gij eeuwige deuren, en de Koning der Glorie zal binnenkomen. Wie is deze Koning der heerlijkheid? De HEER Sterk en Machtig, de HEER Machtig in de strijd. Hef uw hoofden op, gij poorten; hef ze op, gij eeuwige deuren; en de KONING der Glorie zal binnenkomen. Wie is deze Koning der Glorie? De HERE der heerscharen, Hij is de Koning der heerlijkheid!

Daniël 9:26 En na tweeënzestig weken zal Messias worden afgesneden, maar niet voor Zichzelf! En het volk van de vorst die komen zal (de Romeinen) zal de stad (Jeruzalem) en de tempel verwoesten...

Psalm 22:1,16 Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Zij hebben Mijn handen en Mijn voeten doorboord!

Jesaja 61:1,2 De Geest van de Here GOD is op Mij, want de Here heeft Mij gezalfd om de zachtmoedigen goed nieuws te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden om de gebrokenen van hart te verbinden, om de gevangenen de vrijheid te verkondigen, en de gevangenen die gebonden zijn de opening van de gevangenis; om het aanvaardbare jaar van de Here en de dag van de wraak van onze God te verkondigen; om allen die treuren te troosten;

Daniël 7:9,13,14 Ik zag toe, totdat de tronen op hun plaats gezet werden en de Oude van dagen zat; zijn kleed was wit als sneeuw, het haar van zijn hoofd als zuivere wol... Ik zag in de nacht visioenen, en zie, iemand als de Mensenzoon kwam met de Wolken des hemels, en kwam tot de Oude van dagen, en zij brachten Hem voor Zijn aangezicht. En Hem werd heerschappij gegeven, en heerlijkheid, en een Koninkrijk, opdat alle volken, naties en talen Hem zouden dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en Zijn Koninkrijk dat niet zal worden vernietigd!

God had alle families in het Israëlische Aäronitische priesterschap, behalve alleen de zonen van de Zadokitische hogepriesterfamilie, gezegd dat zij nooit meer in de tegenwoordigheid van God mochten komen, en nooit meer een dierlijk bloedoffer aan God mochten brengen in de Tempel van Jeruzalem.

De Israëlische orthodoxe religieuze Joden verschuilen zich achter hun Mondelinge Tora! Want zowel zij als hun Mondelinge Torah ontkennen dat Jesjoea de Messias van Israël is, en verkiezen te geloven in en het bestuderen van hun Mondelinge Torah boven het geschreven Woord van God van de Torah en de Tenach (Oude Testament).

Maar meer dan 200 Geschriften in de geschreven Torah en de Tanakh profeteerden honderden jaren lang over de beloofde komende Messias.

Omdat de orthodoxe religieuze Joden niet geloven dat Jesjoea Israëls ware Messias is, heeft dit de meeste andere Joden sterk beïnvloed om ook deze zelfde leugen te geloven. Yeshua's eigen geboorte, leven, dood en opstanding hebben echter volledig bewezen dat Yeshua inderdaad de beloofde Messias van Israël was, het Lam van God dat geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld. (Openbaring 13:8)

Het nieuw gevormde Israëlische orthodoxe Aäronitische priesterschap zal inderdaad spoedig na de komende Gog Magog Oorlog beginnen met de bouw van hun Tempel op de berg Sion. Want in deze Gog Magog Oorlog zal de God van Israël niet alleen alle vijandelijke machten die Israël aanvallen totaal hebben vernietigd, maar ook alle demonische goden van de Islam die met deze vijandelijke machten tegen Israël zullen zijn meegekomen. Lees en bestudeer heel Ezechiël 38 en 39.

God beloofde Israël dat Hij aan het einde van deze Gog-Magog oorlog zijn Geest zal uitstorten over het huis van Israël ...

Ezechiël 39:29 " 'En Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, want Ik zal Mijn Geest over het huis van Israël hebben uitgestort,' zegt de Here GOD."

De Israëlische orthodoxe religieuze Joodse Aäronitische priesters zullen geloven dat dit vers op hen betrekking heeft. Maar de waarheid is totaal het tegenovergestelde!

Waarom zou de God van Israël ooit Zijn Geest uitstorten over die Joden die niet alleen Gods geschreven Woord hebben verlaten in plaats daarvan de rabbijnse geschriften hun Mondelinge Torah, maar die ook de Waarheid ontkennen, dat Gods eniggeboren Zoon Yeshua Israëls beloofde Messias is?

Kort nadat deze oorlog voorbij is, zullen deze Israëlische Aäronitische priesters beginnen met het bouwen van hun tempel op de berg Sion, en hoogstwaarschijnlijk ook beginnen met het brengen van dierlijke bloedoffers aan de God van Israël, terwijl God hen specifiek had opgedragen dat nooit meer te doen. Want als de Aäronitische priesters dat gaan doen, is dat een directe schending van Gods Woord dat God in Ezechiël 44:10-14 tot alle Aäronitische priesters heeft gesproken!

En dus weten we nu welke groep Israëlische Joodse gelovigen God heeft uitgekozen, de Messiasbelijdende Joodse gelovigen in Jesjoea over wie God Zijn Geest zal uitstorten aan het einde van deze Gog-Magog oorlog, om deze Grote Opwekking te brengen.

En deze Opwekking wordt ook geprofeteerd in zowel Amos 9:11-13 als in Joël 2:28-30 ...

Amos 9:11 "Te dien dage zal Ik de Tent (Sukkel) van David, die gevallen is, oprichten en haar schade herstellen. Ik zal haar puinhopen oprichten, en haar herbouwen als in de dagen van weleer; 9:12 Opdat zij het overblijfsel van Edom bezitten, en al de heidenen, die door Mijn Naam geroepen zijn, zegt de HEERE, die dit doet. 9:13 "Zie, de dagen komen," zegt de HEERE, "wanneer de ploeger de maaier zal inhalen, en de druiventrekker hem die zaad zaait; de bergen zullen druipen van zoete wijn, en alle heuvelen zullen ervan vloeien. 9:14 Ik zal de gevangenen van Mijn volk Israël terugbrengen; zij zullen de verwoeste steden bouwen en bewonen; zij zullen wijngaarden planten en daaruit wijn drinken; zij zullen ook tuinen maken en daaruit vruchten eten. 9:15 "Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen niet meer getrokken worden uit het land dat Ik hun gegeven heb", zegt de HEERE, uw God.

Joël 2:28-30 "En het zal daarna geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees; uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw oude mannen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. En ook op Mijn herenknechten en op Mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. En Ik zal wonderen laten zien in de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookpilaren."

De waarheid is dat die Joden in dit Israëlisch-orthodoxe Aäronitische priesterschap het gezag dat God hun eens lang geleden had geschonken, en dat God hun sindsdien heeft ontnomen, niet willen loslaten! Want zij maken zich meester van het gezag dat God slechts aan één Aäronitische priesterfamilie had gegeven, namelijk aan de zonen van de Zadokitische hogepriesterfamilie van Aäron. Maar ook vandaag de dag weet niemand meer wie er werkelijk uit de Zadokitische hogepriesterfamilie komt.

Maar God heeft deze priesterlijke autoriteit ook overgedragen aan een ander priesterschap, aan hen die priesters zijn in het Melchi Zedek priesterschap van Jesjoea. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit met betrekking tot de tempel in Jeruzalem die de Aäronitische priesters binnenkort op de Sion-heuvel zullen bouwen?

Wij als gelovigen in het Melchi Zedek-priesterschap van God weten dat ons lichaam de tempel is van de Heilige Geest van God ...

1Korintiërs 6:19 Of weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent?

1Korintiërs 3:16, 17 Weet u niet dat u de tempel van God bent en dat de Geest van God in u woont? 3:17 Als iemand de tempel van God verontreinigt, zal God hem vernietigen. Want de tempel van God is heilig, welke tempel jullie zijn.

Jesjoea, als de Zoon van God, Melchi Zedek bekrachtigde het Nieuwe Verbond met Zijn eigen Bloed door Zichzelf op te offeren en fysiek te sterven als de Zoon des mensen, het Lam van God aan het Kruis, om zowel de mensheid te verlossen van alle zonde, als ook om de aarde te verlossen voor de zonden van de mensheid die op de aarde werden begaan.

Dit werd het best geprofeteerd in Jeremia 33:17, 18, de Man die voor God komt uit een Aäronitische priesterfamilie, die de 'zebach kol ha yamin' doet, (het slachten van dieren, d.w.z. van het Lam van God, 'voor alle dagen,' ) ... de Man die komt uit de twee families van de maagd, vers 24.

In vers 18 is Jesjoea de Man uit Aäron die voor God staat (de familie van de Zadokitische hogepriesters), die als Melchi Zedek, de Hogepriester van de hemel, deze dierlijke slachting van Zichzelf ('voor alle dagen' d.w.z. Eeuwig), als het Lam van God, toestond!

Lees deze hele profetische passage over Jesjoea, uit Jeremia 33:14-26:

'Zie, de dagen komen,' zegt de HEER, 'dat Ik dat goede zal uitvoeren, dat Ik beloofd heb aan het huis van Israël en aan het huis van Juda. 'In die dagen en te dien tijde zal Ik aan David een tak (Tzemach) van gerechtigheid doen opgroeien. Hij zal het oordeel en de gerechtigheid uitvoeren op de aarde. In die dagen zal Juda gered worden, en Jeruzalem zal veilig wonen. En dit is de naam waarmee Hij in haar genoemd zal worden: De HEERE, onze Gerechtigheid!' "Want zo zegt de HEERE: David zal nooit een Man tekort komen om op de troon van het huis van Israël te zitten; noch zal het de priesters, de Levieten, ontbreken aan een Man voor Mijn aangezicht om brandoffers te offeren, graanoffers te ontsteken, en om voortdurend te offeren ['zebach', Strong's # 2077, een slachting, een dierlijk bloedoffer (d.i. het Lam van God)] (het Hebreeuwse woord is 'kol ha yamin', of 'voor alle dagen')." En het Woord van de HEERE kwam tot Jeremia, zeggende: "Zo zegt de HEERE: Indien gij Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat er geen dag en nacht in hun jaargetijde zullen zijn, dan kan Mijn verbond ook verbroken worden met David, Mijn knecht, zodat hij geen zoon zal hebben om op zijn troon te regeren, en met de Levieten, de priesters, Mijn dienaren. Zoals het heir des hemels niet geteld kan worden, noch het zand der zee gemeten, zo zal Ik het nageslacht van David, Mijn knecht, en de Levieten, die Mij dienen, vermenigvuldigen. " Bovendien kwam het Woord van de HEERE tot Jeremia, zeggende: 'Hebt gij niet overwogen wat dit volk gesproken heeft, zeggende: 'De twee geslachten, die de HEERE verkoren heeft, heeft Hij ook afgeworpen'? Zo hebben zij Mijn volk veracht, alsof het voor hun aangezicht geen volk meer zou zijn. "Zo zegt de HEERE: Als Mijn verbond niet is met dag en nacht, en als Ik de verordeningen van hemel en aarde niet heb ingesteld, dan zal Ik het nageslacht van Jakob en David, Mijn knecht, wegwerpen, zodat Ik geen van zijn nakomelingen zal aannemen om heersers te zijn over het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob. Want Ik zal hun gevangenen doen terugkeren en Mij over hen ontfermen."

De Man in vers 17 is Jesjoea uit de familie van Mirjams vader van koning David. En ook de Man in vers 18 is Jesjoea uit de familie van Mirjams moeder, die voor God wordt gezien, wat betekent dat deze Man uit de Zadokitische hogepriesterfamilie van Aäron komt.

Yeshua wordt hier gezien als Melchi Zedek, de Hogepriester van de Hemel, die Zichzelf aanbiedt als de Zoon des Mensen, het Lam van God dat geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld, met Zijn eeuwige Bloedoffer en Offer voor God voor alle zonden van de mensheid die op de aarde zijn begaan.

Luister eens naar deze aanvullende instructies van God die alleen aan de zonen van de Zadokitische hogepriesterfamilie zijn gegeven ...

Ezechiël 44:23 "En zij (de priesters uit het geslacht van de zonen van hogepriester Zadok) zullen Mijn volk het verschil leren tussen het heilige en het onheilige, en hen doen onderscheiden tussen het onreine en het reine. 44:24 In twistgesprekken zullen zij staan als rechters, en rechtspreken naar Mijn oordelen. Zij zullen Mijn wetten en Mijn inzettingen houden in al Mijn aangewezen bijeenkomsten, en zij zullen Mijn sabbatten heiligen." Ezechiël 44:28 "Het zal zijn, wat hun erfenis betreft, dat Ik hun erfenis ben! U zult hun geen bezit geven in Israël, want Ik ben hun bezit!"

Jesjoea gaf Zijn Eeuwig Leven als zowel de erfenis als ook het bezit van de Aäronitische priesters in het algemeen (Numeri 18:20), en ook voor de zonen van de Zadokitische hogepriesterfamilie van Aäron in het bijzonder. (Ezechiël 44:28)

Alleen priesters die het bloed van de Zadokitische hogepriesterfamilie in zich hebben, hebben deze autoriteit van God gekregen om ook Gods oordelen te vellen die God zal eren.

Verbazingwekkend genoeg hebben alle ware gelovigen in Jesjoea het Bloed van Jesjoea in hun Geest, dat nooit gescheiden is van de Heilige Geest. En Jesjoea's Bloed bevat het bloed van deze Zadokitische hogepriester familie.

Hebreeën 9:14: Hoeveel te meer zal het Bloed van de Messias, die zich door de eeuwige Geest vlekkeloos aan God heeft aangeboden, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen?

Het Melchi Zedek priesterschap op aarde heeft dus ook dit gezag van God gekregen om vanuit Zijn Woord Gods oordelen te vellen die de God van Israël zal eren.

Wat zal God doen wanneer de Messiasbelijdende gelovigen en hun leiders hier in het land Israël onder ernstige vervolgingen komen te staan van het nieuw gevormde Israëlische orthodoxe religieuze Joodse Aäronitische priesterschap, die ook hun dierlijke bloedoffers zullen offeren wanneer zij hun tempel op de berg Sion oprichten? Want God zal nooit hun dierlijke bloedoffers aan God eren.

Wanneer deze vervolgingen komen, is dit het moment waarop God mij heeft getoond dat Hij zal beginnen Zijn Heilige Geest uit te storten op het volk Israël, te beginnen met de Messiasbelijdende gelovigen die vervolgd worden en tot God roepen vanaf de plaats die God in Zijn Woord heeft uitgekozen voor deze komende Grote Uitstorting, de Ben Hinnom Vallei in Jeruzalem, gelegen onder de berg Sion hotel net ten zuiden van de Jaffa Poort, en ook net onder de Oude Stadsmuur van Jeruzalem.

Dit zal de tijd zijn van grote verlossing voor zowel het volk van Jeruzalem als Israël, en ook voor vele mensen die uit de naties van de wereld zullen zijn gekomen om deze grote beweging van Gods Heilige Geest mee te maken!

Op 16 juni 1999, terwijl ik sterk in aanbidding was in een Mount Zion Fellowship toen in het noorden van Jeruzalem, toonde God mij twee snelle visioenen van deze komende Grote Uitstorting van Gods Heilige Geest, over die exacte locatie, over de Ben Hinnom Vallei net onder Mount Zion hotel ....

Jeremia 31:40, "En het hele dal van de lijken en van de as, en alle velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het oosten, zal heilig zijn voor de HEERE. Het zal voor altijd niet meer worden opgeruimd of neergehaald."

Maar waarom heeft weg die specifieke locatie gekozen voor deze komende grote Opwekking. Omdat dat de locatie in de Bijbel was waar Abram werd ontmoet door God, wiens titel Melchi Zedek was, die vervolgens Abram en zijn Zaad zegende, terwijl Abram op weg was naar het volgende dal, het Dal der Koningen. Genesis 14:18-20

De Israëlische orthodoxe religieuze Joden zullen willen dat Gods vuur op hen valt en op hun dierlijke bloedoffers op de berg Sion. Maar dat zal nooit gebeuren!

Na de Gog Magog Oorlog die de God van Israël soeverein zal winnen, zal deze Oorlog heel Israël, zowel de Joden als de Christenen, en ook alle Arabische Moslims die in Israël wonen, laten zien dat de God van Israël niet alleen heel erg Levend is, maar ook voor altijd trouw en in totale controle, en altijd hier om heel Zijn Volk te redden.

Het Israëlische Joodse volk is nu al zoveel jaren zo enorm misleid, dat het niet langer het verschil weet tussen de religie van de Israëlische orthodoxe religieuze Joodse Aäronitische priesters, die voornamelijk het geschreven Woord van God hebben verlaten in plaats van hun Mondelinge Torah, geschreven door rabbijnen die niet geloofden in Jesjoea als hun Messias. Tegenover de priesters van het Melchi Zedek priesterschap van Jesjoea. Dit zijn die Joodse gelovigen die volledig geloven in de geschreven Woorden van de God van Israël; niet alleen in de Tenach, maar ook dat het Woord van God vlees is geworden in de persoon van Jesjoea, de Messias van Israël, en in het Nieuwe Verbond, de Brit HaDasjah.

Want Jesjoea staat op het punt heel Israël te laten zien welke van deze twee priesterschappen, het nieuw gevormde Israëlische Aäronitische priesterschap van de orthodoxe religieuze Joden, of het Melchi Zedek priesterschap van de Israëlische Joodse gelovigen in Jesjoea, Gods uitverkoren priesterschap van vandaag is voor Israël.

Want het vuur van Gods Heilige Geest staat op het punt te vallen op de ware offers van God, op de gelovigen in Jesjoea, wier lichamen de ware Tempel van God zijn, die zich hebben overgegeven aan Gods Heilige Geest die woont in het binnenste van alle ware gelovigen in Jesjoea.

Zij zullen roepen tot de God van Israël, tot Jesjoea, tijdens de komende dagen van religieuze vervolgingen vanuit de locatie beneden in het Ben Hinnomdal in Jeruzalem. En dan zal het vuur van God op hun offer vallen!

Want de God van Israël staat op het punt Zijn Heilige Geest uit te storten met de vrijlating van de grootste tekenen en wonderen die ooit eerder op aarde zijn gezien voor deze grote Eindtijdopwekking en deze grote Zielenoogst. Deze grote uitstorting van Gods Geest zal een paar jaar duren en zich ook over de hele aarde verspreiden.

Jesaja 8:18 Hier ben ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft! Wij zijn voor tekenen en wonderen in Israël van de HEER der heerscharen, die op de berg Sion woont.

Psalm 102:13 U zult opstaan en U ontfermen over Sion, want de tijd om haar gunstig te stemmen, ja, de vastgestelde tijd, is gekomen. 102:16 Want de HEERE zal Sion opbouwen; Hij zal verschijnen in Zijn Glorie.

Romeinen 11:26 En zo zal heel Israël gered worden, zoals er geschreven staat: De Bevrijder zal uit Sion komen, en Hij zal de goddeloosheid van Jakob afwenden. 11:27 Want dit is Mijn Verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem."

Dit alles doet mij denken aan de dagen van Eliyahu, toen Eliyahu de priesters van Baäl uitdaagde, om het volk Israël het verschil te laten zien tussen het geloven in de werkelijkheid van de levende God van Israël, versus het geloven in menselijke tradities en in een door mensen gemaakte godsdienst, zodat het Joodse volk van God kon terugkeren naar hun God, de enige ware en levende God van Israël.

En toen viel het vuur van God op de ware offers aan de God van Israël.

()

1 Koningen 18:21 En Elia kwam tot het hele volk en zei: "Hoe lang zult u nog twijfelen tussen twee meningen? Indien de HERE God is, volgt Hem; maar indien Baäl, volgt Hem." Maar het volk antwoordde hem geen woord. 8:23 "Laat hen ons dan twee stieren geven; en laat hen één stier voor zichzelf kiezen, die in stukken snijden, en die op het hout leggen, maar er geen vuur onder leggen; en ik zal de andere stier bereiden, en die op het hout leggen, maar er geen vuur onder leggen. 18:24 Dan roept gij den naam uwer goden aan, en ik zal den naam des HEEREN aanroepen; en de God, die door vuur antwoordt, die is God." Toen antwoordde het ganse volk en zei: "Het is goed gesproken." 18:27 En zo was het, 's middags, dat Elia hen bespotte en zei: "Roep luid, want hij is een god; of hij is aan het mediteren, of hij is bezig, of hij is op reis, of misschien slaapt hij en moet gewekt worden." 18:28 Toen riepen zij luid en sneden zich, zoals hun gewoonte was, met messen en lansen, totdat het bloed eruit gutste..." 18:36 En het geschiedde, ten tijde van het offeren van het avondoffer, dat Elia, de profeet, nabij kwam en zei: "HEERE, God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël en ik Uw dienaar ben, en dat ik al deze dingen gedaan heb op Uw woord. 18:37 Hoor mij, o HEER, hoor mij, opdat dit volk weet dat U de HEER God bent, en dat U hun hart weer tot U hebt gekeerd." 18:38 Toen viel het vuur des HEREN en verteerde het brandoffer, en het hout en de stenen en het stof, en het likte het water op, dat in de geul was. 18:39 Toen nu al het volk het zag, vielen zij op hun aangezichten; en zij zeiden,

"De HEERE, Hij is God!

De HEERE, Hij is God!"

Hebben de Israëlische Orthodoxe Religieuze Joodse Aäronitische Priesters Gods gezag om dierlijke bloedoffers aan God te offeren als ze hun nieuwe Tempel op de berg Sion bouwen?

Het antwoord: "Nee!"

()

Johannes 17:3 "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God, en Jesjoea, de Messias, die U gezonden hebt."

()

Jesjoea zei in Johannes 12:32 "En Ik, als Ik van de aarde ben opgeheven, zal alle volken tot Mij trekken!"

()

Een heilsgebed

Redding en Eeuwig Leven zijn gratis geschenken van God! Maar je moet God erom vragen door Gods Zoon Yeshua te aanvaarden als je Heer en Verlosser. Hij betaalde de ultieme prijs, door in uw plaats aan het kruis te sterven voor al uw zonden, en door al uw zonden op Zich te nemen.

Of u nu een van de meest religieuze Orthodoxe Joodse personen bent of gewoon een Jood die nooit in de God van Israël heeft geloofd, als u Yeshua, de Koning en Hogepriester van de Hemel, uw Schepper, niet persoonlijk kent als uw eigen persoonlijke Verlosser, zeg dan het volgende gebed, en meen het met heel uw hart. En u zult Hem kunnen leren kennen en u zult gered worden, en ook wanneer u sterft, kunt u er zeker van zijn dat u naar de Hemel zult gaan. En u zult de Liefde van God ervaren van Yeshua, de God van de Liefde!

Lieve Heer Yeshua, ik vraag U om mijn Heer en Redder te zijn, mijn Messias! Ik belijd dat ik een zondaar ben, en dat ik Uw geboden en Uw wetten heb overtreden. Dat ik U nodig heb als mijn Verlosser. Ik heb berouw voor al mijn zonden. Vergeef me van al mijn zonden, en kom in mijn hart wonen. Vul mij met Uw liefde, en Uw vergeving, en met Uw wonderbaarlijke Heilige Geest! Amen.

()

Ik zegen allen die mij vervloeken!

Stuur dit speciale onderricht naar veel van uw familie en vrienden om te lezen.

Ik heb in de loop der jaren vele andere boeken en artikelen geschreven die allemaal gratis te downloaden zijn van mijn website.

Mijn belangrijkste boek heet: 'Yeshua, mijn Koning der gerechtigheid, Hemelse Koning en Grote Hogepriester, dat bewijst dat Yeshua werd geboren uit de twee families van de maagd, de familie van koning David via Mirjams vader, en de familie van de Zadokitische hogepriesters van Aaron via Mirjams moeder.

Ook de volledige Waarheid over Jesjoea's Eeuwige Bloedoffer wordt vandaag de dag niet onderwezen. Vader God eerde Jesjoea's Bloedoffer volledig, omdat Jesjoea als de Zoon des mensen uit de familie van koning David kwam via Mirjams vader en ook uit de (toen niet onderwezen) familie van Miriams moeder.

Jesjoea werd geboren als de vervulling van de Zadokitische hogepriesterfamilie van Aäron via Mirjam's moeder!

Maar Jesjoea was nooit een Aäronitische priester, simpelweg omdat Hij geen biologische aardse vader had; maar Jesjoea is altijd uit de twee families van Zijn maagdelijke moeder Mirjam.

()

Koning der Koningen en Heer der Heren

Schilderij met dank aan mijn bevriende kunstenaar Ron DiCianni.

Bron: Do the Israeli Orthodox Religious Jewish Aaronic Priests have God’s Authority to do Animal Blood offerings to the God of Israel when they build their new Temple on Mount Zion hill? – Feed My Sheep Jerusalem