www.wimjongman.nl

(homepagina)


De spotters zijn gekomen

Door Hal Lindsey - 8 mei 2023

Tekenen van het einde van het tijdperk blijven in aantal en intensiteit toenemen. De Bijbel presenteert veel van zulke tekenen, waaronder deze verrassende in 2 Petrus 3:3-4. "Weet dit allereerst, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die hun eigen begeerten volgen en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, gaat alles door zoals het was vanaf het begin van de schepping.'"

Het is verrassend omdat deze mensen beter zouden moeten weten. Zij zijn degenen die al jaren horen over de komst van de Heer. Ze weten iets van de Bijbel. Velen van hen zijn, of doen zich tenminste voor als gelovigen. Ze behoren vaak tot of leiden zelfs kerken. Toch kiezen ze ervoor om de spot te drijven. En wat is het voorwerp van hun spot? De Heer zelf.

"Waar is de belofte van Zijn komst?" vragen ze. We vinden "de belofte van Zijn komst" in de woorden van de Heer zelf. De vervulling van Zijn belofte hangt af van Zijn waarachtigheid en Zijn trouw. Daarom is het bespotten van Zijn belofte het bespotten van de Heer zelf. Jezus heeft het duidelijk gezegd. Hij zei het vaak en op veel verschillende manieren. In Johannes 14:3 zegt Hij het zo. "Ik zal wederkomen."

Wat is duidelijker dan dat? IK... ZAL... WEDERKOMEN!

Kunt u zich voorstellen in Zijn gezicht te kijken en te spotten met wat Hij beloofde? Toch legde een prominente Christelijke leider uit waarom hij stopte met preken over Bijbelse profetie. Hij zei dat jonge mensen "dat niet willen horen."

Moeten we nu grote delen van de Bijbel negeren vanwege wat deze of gene bevolkingsgroep "wil" horen? Moeten de grillen van "jeukende oren" onze kansels beheersen? Jezus berispte de religieuze leiders van zijn tijd omdat ze de tekenen van de tijd niet begrepen (Matteüs 16:14). Wat vindt Jezus nu van leiders die weigeren grote delen van Zijn boodschap te prediken omdat jongeren "dat niet willen horen"?

Hebreeën 9:28 zegt dat Jezus een tweede keer zal verschijnen "voor hen die Hem met spanning verwachten". "Gretig wachten" is de Engelse vertaling van het Griekse woord apekdechomai. Het betekent met blijde verwachting uitzien. Deze passage gebruikt de uitdrukking "zij die reikhalzend naar Hem uitzien" als een synoniem voor "de volgelingen van Christus". Het zegt niet dat we onze redding verdienen door de juiste houding ten opzichte van de wederkomst. Maar het wijst erop dat het reikhalzend uitzien naar Zijn wederkomst de normale, gezonde houding is van hen die Jezus volgen.

Toch schuwen individuele kerken en hele kerkgenootschappen tegenwoordig elke verwijzing naar de wederkomst van de Heer. Veel kerken die ooit met vreugde de wederkomst onderwezen, behandelen die nu als een vieze geur. Ironisch genoeg hebben zij zich afgekeerd van de leer over de wederkomst van Christus in een tijd waarin tekenen van die wederkomst de wereld overspoelen. Hedendaagse gebeurtenissen dienen als levendig bewijs voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de Bijbel. Toch weigeren velen van hen die zeggen de Bijbel te prediken de mensen te laten weten wat er werkelijk aan de hand is.

Marketingdeskundigen moeten onze preekonderwerpen niet kiezen. Wij moeten prediken wat Handelingen 20:27 "de hele raad van God" noemt, en we moeten dat consequent doen.

De loop van de wereldgebeurtenissen bewijst opnieuw dat de boodschap die God in de Bijbel heeft gegeven volkomen betrouwbaar is. Als we God vertrouwen, zullen we Zijn woord vertrouwen. Als we op Zijn woord vertrouwen, vertrouwen we op Hem.

Bron: Hal Lindsey