www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het Sanhedrin vermaant de EU

Ik zal alle naties verzamelen en hen naar de Vallei van Yehoshafat brengen. Daar zal Ik met hen strijden over Mijn eigen volk, Yisrael, dat zij onder de naties hebben verstrooid. Want zij hebben Mijn land onder elkaar verdeeld
Joel (de Israël bijbel)

Adam Eliyahu Berkowitz - 4 januari 2023

Tien dagen geleden werd een brief ontdekt waaruit bleek dat de Europese Unie werkte aan een strategie om de Palestijnse aanwezigheid in door Israël gecontroleerd gebied in Judea en Samaria uit te breiden. De EU wilde de PA helpen de controle te krijgen over land in gebied C - dat volgens de Oslo-akkoorden volledig onder Israëlische controle zou moeten staan - en stelde voor om daarvoor linkse NGO's in Israël in te schakelen. De EU financiert daartoe illegale Palestijnse bouwwerken. Bovendien lijkt de EU niet te overwegen te bouwen in gebied A en gebied B, waar alleen een vergunning van de Palestijnse Autoriteit nodig is.

Deze onthulling leidde tot Israëlische ontsteltenis en veertig leden van de Knesset stuurden officieel een protestbrief naar de EU. Bovendien gaf het Sanhedrin in wording een officiële reactie, waarin het de EU waarschuwde dat hun acties indruisen tegen de Bijbelse band tussen de Joden en het land Israël.

De officiële verklaring van het Sanhedrin opende met een dankgebed aan de God van Israël en Meester van de Wereld:

"Generaties lang zijn er altijd Rechtvaardigen onder de Volkeren geweest die de verlossing van Israël bepleitten en zich ervoor inzetten, zoals koning Cyrus, de Balfour Verklaring, de San Remo Verklaring en de verklaring van de Verenigde Naties over een Joodse staat," zo begon de verklaring. "Men mag niet vergeten dat de goede daden van ieder mens voor de eeuwigheid in de hemel worden opgetekend."

Met die preambule bracht het Sanhedrin de acties van de EU in verband met die welke bedoeld zijn om te voorkomen dat Joden in Judea en Samaria wonen.

"De Tora heeft de grenzen van het Land Israël op verschillende plaatsen duidelijk vastgelegd, evenals de eis voor de Joden om het te bezitten:

Ik zal uw grenzen stellen van de Rietzee tot de Zee van Filistea, en van de woestijn tot de Eufraat; want Ik zal de inwoners van het land in uw handen uitleveren, en u zult hen voor uw aangezicht uitdrijven. Exodus 23:31

En gij zult het land in bezit nemen en u daarin vestigen; want Ik heb u het land toegewezen om het te bezitten. Numeri 33:53

"De profeten waarschuwen dat de Volkeren zullen trachten het Land Israël te verdelen en dat dit het middel tot de ondergang zal zijn:

"Want zie! In die dagen en op die tijd, wanneer Ik het fortuin van Jehoeda en Jeroesjalajim herstel, zal Ik alle volken verzamelen en hen naar de vallei van het oordeel van God brengen. Daar zal Ik met hen in het oordeel treden voor Mijn volk en voor Mijn erfdeel - Yisrael, die zij onder de volkeren hebben verstrooid. Want zij hebben Mijn land onder elkaar verdeeld" Joël 4:1-2

Wij herinneren de Europese Unie eraan dat het steunen van terroristische elementen ertoe kan leiden dat God Europese landen straft. Door de geschiedenis heen hebben we gezien dat naties die hun hand ophieven tegen de Joden werden gestraft en dit is waar gebleken met naties die het land Israël verdeelden. De Britten verdeelden het land Israël en werden gestraft met het uiteenvallen van het Britse Rijk in stukken, precies zoals de profeet Joël schrijft over het hierboven geciteerde "Grote Oordeel".

Daarom is de regering van Israël verplicht de soevereiniteit te aanvaarden over alle gebieden van Israël binnen de in de Torah beschreven grenzen.

Wij willen graag dat u het volgende opmerkt:

- Geen enkele oplossing zal standhouden als zij gebaseerd is op een leugen.

- Arabieren die zichzelf Palestijnen noemen, liegen en maken zich schuldig aan identiteitsdiefstal.

- De Palestijnen eisen een valse identiteit op. Het bestond niet als een nationale identiteit voor 1968. Het werd slechts uitgevonden als een truc om een valse aanspraak te maken op het voorouderlijke Joodse thuisland en om de schijn te wekken dat zij een onderdrukte minderheid zijn. Zij zijn geen van beide.

- Zij hebben geen van de kenmerken van een natie; geen geschiedenis, geografie of unieke cultuur.

Het Sanhedrin vertelde de geschiedenis van de Palestijnse nationalistische beweging, die alleen maar heeft geleid tot niet aflatende terroristische aanvallen zonder enig voordeel op te leveren voor het betrokken Arabische volk en zelfs heeft geleid tot de vervolging van de regionale Arabieren door andere Arabische naties. De Verenigde Naties hebben hun lijden bestendigd door de afstammelingen van deze mensen een permanente vluchtelingenstatus over de generaties heen op te leggen.

Het Sanhedrin verklaarde dat de Oslo-akkoorden die in 1993 met deze regionale Arabieren zijn ondertekend, oproepen tot het vergroten van het conflict en het lijden door hun corrupte leiders te bewapenen en onrealistische verwachtingen te wekken dat zij land binnen Israël zullen krijgen. Dit kwam het duidelijkst tot uiting in Gush Katif, nu Gaza genoemd, dat etnisch is gezuiverd van Joden en een terroristische basis is geworden met zijn burgers als menselijke schilden.

"Dit beleid van etnische zuivering is endemisch in de hele Palestijnse Autoriteit. Bijvoorbeeld: Ramallah was voor de Oslo-akkoorden voor 95% christelijk, en nu, na de oprichting van de door de PLO geleide PA, zijn er nog maar 3% christenen."

"Wij roepen de EU op te stoppen met het steunen van de Islamitische Broederschap en andere islamistische organisaties zoals de PLO die deel uitmaakt van de Islamitische Broederschap. De EU heeft er belang bij omdat terroristische organisaties de successen van de PLO in Israël hebben gezien en dit vervolgens in Europese landen gaan toepassen.

Wij, het Sanhedrin in wording, hebben ontmoetingen gehad met gematigde leiders en moefti's uit de islamitische wereld in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Jordanië en Israël. Wij roepen de EU op om hetzelfde te doen en onderscheid te maken tussen de goedwillenden en degenen die terrorisme en lijden willen verspreiden.

"Wij zijn er niet van overtuigd dat uw bedoelingen het beste zijn. Voor een buitenstaander lijkt het erop dat uw bedoelingen erop gericht zijn de Israëlische staat te elimineren. U steunt organisaties die radicale islamitische terroristen steunen.

De VN heeft gestemd om Israël te laten berechten in het Internationaal Strafhof in Den Haag om zich uit te spreken over de Israëlische "bezetting" en "annexatie". Het is duidelijk dat dit proces ertoe zal leiden dat uw eigen landen zullen worden beoordeeld en geregeerd door de terroristen binnen hen die nu al streven naar dominantie.

U bent gewaarschuwd dat het eindresultaat van uw pogingen om Israël te ondermijnen zal mislukken zoals beschreven in de Bijbel. Het bestaan van Israël is het bewijs dat de God van Israël zijn beloften zal vervullen:

"Want zie! In die dagen en op die tijd, wanneer ik het fortuin van Jehoeda en Jerushalayim herstel, zal ik alle volken verzamelen en hen naar de vallei van het oordeel van God brengen. Daar zal Ik met hen in het oordeel treden voor Mijn volk en voor Mijn erfdeel - Yisrael, die zij onder de volkeren hebben verstrooid. Want zij hebben Mijn land onder elkaar verdeeld" Joël 4:2

Het historische Sanhedrin zijn de 71 Joodse Oudsten die op verzoek van Mozes door God werden verordend. Het Sanhedrin was 1800 jaar actief. Het Nascent Sanhedrin werd 18 jaar geleden heropgericht en nu zijn er meer dan 400 Rabbijnen die gewijd zijn om te dienen in het Nascent Sanhedrin.

Het Sanhedrin besluit werd ondertekend door Rabbi Amon Hever, Rabbi Erel Segal , Rabbi Yaakov Halevi, de woordvoerder van het Nascent Sanhedrin.

Bron: Sanhedrin admonishes the EU - Israel365 News