www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gods beloften aan Israël in de strijd

Hij geeft grote overwinningen aan Zijn koning, houdt vertrouwen in Zijn gezalfde, in David en zijn nageslacht voor altijd.
PSALM 18:51 (DE ISRAËLBIJBEL)

Bisschop Jerry L. Bowers 16 november 2023

()

De Israel Defense Forces (IDF) behoren tot de best getrainde en gemotiveerde soldaten ter wereld, maar ze hebben nog steeds onze gebeden en steun nodig terwijl ze in deze oorlog verwikkeld zijn.

Ik kan me herinneren dat ik als jongeman de basistraining volgde om marinier te worden.

De opleiding tot marinier is een van de zwaarste trainingen in de Amerikaanse militaire takken. Ik leerde de basis, zoals het gebruik van een geweer, leren marcheren met anderen en eendrachtig samenwerken. We leerden gevechtsvoorbereiding, zo cruciaal voor het overwinnen van een vijand, zoals het opvolgen van bevelen en samenwerken met een missie voor ogen. Terwijl ik aan boord van een schip in een vreemd land diende, leerde ik de waarde van de wetenschap dat ik gesteund werd door het thuisfront.

"Onthoud wanneer je in de strijd bent dat je naar Hashem moet kijken - Voor Wie je vecht.

en Wie je rug dekt."

Een van de grootste dingen die we tijdens onze training hebben geleerd, is dat we steun hadden. Als soldaten werden we gesteund door de marine, luchtmacht en andere grondtroepen. We leerden dat we konden rekenen op onze natie om ons te steunen waar we ook naartoe werden gestuurd om voor de vrijheid te vechten.

Onze God (Hashem) heeft in de Bijbel speciale beloften gedaan om Zijn soldaten in de strijd te verdedigen. Als gelovige mensen is het belangrijk dat we in dit uur naar onze God (Hashem) kijken en ons door gebed achter Israël scharen. Het is door Zijn Woord dat we moed putten in het aangezicht van oorlog, wetende dat onze God zal reageren op de roep van gebed namens Zijn volk.

Bid alsjeblieft met mij voor Israël nu Israël een grondoorlog in Gaza uitvecht. Deze volgende fase van de oorlog is gevaarlijker omdat het gaat om stedelijke oorlogsvoering, waarbij van straat tot straat, van gebouw tot gebouw en zelfs in tunnels wordt gevochten. Bovendien verdedigt Israël zich op drie fronten. De naties en gebieden die Israël nu officieel de oorlog verklaren zijn Gaza (Hamas), Libanon (Hezballah) en Jemen (Houthi's). Terroristen in Syrië en Irak doen mee aan de aanvallen. Terroristenkampen op de zogenaamde "Westelijke Jordaanoever", die Judea-Samaria is, vallen Israëlische soldaten aan.

( )

Schade aan de Tze'elim basisschool in Eilat na een explosie met een drone, 9 november 2023. Credit: Woordvoerderseenheid van de Israëlische politie.

Hashem's (God's) Beloften aan Zijn Soldaten.

In Psalmen 18 belooft Hashem (God) om Zijn soldaten in de strijd te beschermen. Ik weet zeker dat velen bidden voor de Israëlische soldaten die dag en nacht vechten om hun natie te beschermen en te behouden tegen kwade complotten om het te vernietigen. Een officiële toespraak namens Hamas en de naties die de terroristen steunen, zei dat hun doel is om voortdurend tegen Israël te blijven vechten totdat Israël er niet meer is. Dit is wat degenen die zulke complotten smeden niet begrijpen. De Schrift vertelt ons dat God Zelf de strijd aangaat met Zijn leger.

Hoe Hashem Zijn soldaten beschermt en kracht geeft Gebaseerd op Psalmen 18

 1. Hashem houdt hun lampen brandende en Hij verandert duisternis in licht dat hun vijanden, die zich schuilhouden, ontmaskert. (Ps. 18:29).
 2. Gods soldaten kunnen oprukken tegen vele vijandelijke legers en over elk obstakel heen klimmen. In deze opmars is Hashem een schild voor de soldaten die hun toevlucht tot Hem nemen. (v 30-32).
 3. Hashem wapent Zijn soldaten met kracht en houdt hun weg veilig, zelfs tegen de valstrikken van hun vijand. (v 33).
 4. Hashem neemt de verantwoordelijkheid om Zijn soldaten uit te rusten voor de strijd en onderhoudt hen. (v 35,36).
 5. Hashem belooft Zijn leger dat ze de vijand zullen inhalen totdat ze vernietigd zijn. Zijn leger zal hun vijanden verpletteren totdat ze niet meer kunnen opstaan (v 38-39).
 6. Hashem verklaart dat Hij ervoor zal zorgen dat jouw vijanden hun rug in de vlucht zullen keren terwijl jij tegen hen oprukt (v 41).
 7. Zijn leger zal vijandelijke soldaten op straat (en onder hen) verslaan. God zal Zijn leger over hen heen laten lopen als stof. (v 43).
 8. Hashem belooft ervoor te zorgen dat Israël gered wordt van de aanvallen van volken die hen haten of tegenwerken, waardoor Israël het hoofd van de naties wordt. Zelfs vreemdelingen zullen zich vernederen om Israël te helpen dienen. (v 44-45)

Het einde van de oorlog is in zicht (Psalm 18)

Vanuit Gods perspectief wordt het einde van de oorlog al gezien als een grote overwinning, verzekerd door Zijn rechterarm. Dit is wat God zegt over de komende overwinning.

 1. Spoedig zal de vijand de moed verliezen en bevend uit zijn schuilplaatsen komen. (v 46).
 2. Hashem zal het bloedbad van 7 oktober wreken. Hij zal hen die oorlog voeren tegen Israël onderwerpen en hen onder hun voeten leggen (v 48).
 3. Hashem zal Israël redden van hun vijanden en hen verheffen boven gewelddadige (Hamas) mannen. (v 49).
 4. Hashem geeft Zijn heersers in Israël grote overwinningen zoals Hij dat met Koning David deed en toont Zijn grote liefde aan al Davids nakomelingen (v 51).

Een oproep aan de wachters van alle naties.

Het is tijd voor wachters over de hele wereld om hun gebeden op te heffen voor een spoedig einde van de oorlog en voor de vestiging van veiligheid in Israël. In dit verband moeten we blijven bidden voor de soldaten van de Israëlische defensiemacht (IDF). Laat hen waar mogelijk weten dat we achter hen staan en voor hen bidden. Een van de uitkomsten van deze oorlog is dat we zien wie de vrienden van Israël zijn en wie hun vijanden zijn die zich tegen hen verzetten. Hij die over Israël waakt heeft over Abrahams nakomelingen gezegd:

"Zij die u zegenen, zullen gezegend worden en zij die u vervloeken, zullen vervloekt worden. En in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden." (Genesis 12:1-3).

God houdt in deze tijd van oorlog in de gaten wie achter Israël staat en Israël steunt, en Hij houdt de tegenstanders in de gaten. Ik zie ook dat God Israëls verbondsbijbelse aanspraken op het land Israël en haar recht op dit land onder de aandacht brengt. Mogen we nooit de beloften vergeten die God via Abraham aan Israël heeft gedaan.

Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram, zeggende: "Aan uw nageslacht geef ik dit land, van de grote rivier Egypte tot aan de rivier de Eufraat (Genesis 15:18).

Wanneer de soldaten in gevecht zijn, en voorbidders bidden voor hen die in gevecht zijn, kijken we naar Hashem, "Herinnerend voor Wie je vecht.

En Wie je rug dekt."

PSALM 18 GEBED VOOR DE SOLDATEN IN DE STRIJD VOOR GAZA

Toepassing van de Schriftteksten

"Here God (Hashem) in de hemel, wij heffen onze ogen op naar de bergen vanwaar onze hulp komt. Onze hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Zie, Hij die Israël bewaart, zal niet sluimeren noch slapen" (Ps. 121:1-6).

Here God, (Hashem) wij verklaren met Koning David dat U de schepper van hemel en aarde bent en dat U over de hele aarde heerst. We herinneren ons voor wie we vechten in Gaza en wie ons steunt.

Volgens Uw Woord bidden we voor de soldaten en degenen die achter Israël staan, die op meerdere fronten in Israël en aan haar grenzen in oorlog zijn. Uw beloften presenteren we deze dag voor de troon der genade, om Uw bovennatuurlijke interventie in deze oorlog te vragen.

Laat onze lampen branden. Verander duisternis in licht terwijl U de vijanden ontmaskert die zich op donkere plaatsen verbergen (v 29). Zorg ervoor dat de Israëlische soldaten elk obstakel dat de vijand voor hen plaatst overwinnen en overklimmen (v 30-31). Houd hun weg veilig, zelfs tegen vijandelijke vallen die voor hen zijn opgezet. (v 33). Volgens Uw woord, Hashem, zorg ervoor dat Israëls leger hun vijanden verplettert, zodat ze niet kunnen opstaan. (v 38-39). Veroorzaak dat de vijanden van Israël in deze oorlog hun rug toekeren terwijl ze voor Uw aangezicht vluchten. (v 41). Wij verklaren door het Woord van Hashem dat Israëlische soldaten in overwinning over hun vijand zullen lopen op de straten, en onder de straten, als stof op de grond. (v 43).

Red uw erfgoed, Israël, van de aanvallen van de mensen die Israël haten en tegenwerken. Maak hen tot het hoofd van de volken. Zend vreemdelingen uit die zich zullen vernederen om Israël in dit uur te helpen dienen (v 45). We zijn het eens met het Woord van Hashem: "Spoedig zal de vijand de moed verliezen en bevend uit zijn schuilplaatsen komen" (v 45).

Hashem zal het bloedbad van 7 oktober wreken. Hij zal hen die oorlog voeren tegen Israël onderwerpen en hen onder Israëls voeten leggen (v 48). Hashem zal Israël redden van haar vijanden en haar verheffen boven gewelddadige (Hamas) mannen (v 49). We bevestigen dat Hashem Zijn heersers in Israël grote overwinningen zal geven, zoals Hij dat met Koning David deed, en Zijn grote liefde zal tonen aan al Davids nakomelingen (v 51).

We herinneren ons "voor wie we vechten in dit uur en wie onze rugsteun heeft." Het is naar de Schepper van hemel en aarde naar wie we kijken voor onze overwinningen. En we vertrouwen op Hasjems machtige beloften. Amen!

Bron: God’s Promises to Israel in Battle - Israel365 News