www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe kan God Israël verstoten als Jezus belooft vanuit Jeruzalem te regeren?

Door Barry Stagner - 11 november 2023

( )

Wapperende Israëlische nationale vlag

Psalm 132:17-18 KJV - "Daar zal Ik de hoorn van David doen ontluiken: Voor Mijn gezalfde heb Ik een lamp verordend. 18 Zijn vijanden zal Ik met schande bekleden; maar op Zichzelf zal zijn kroon bloeien."

In vers twaalf van onze psalm lezen we Gods belofte aan David dat de zonen van zijn zonen voor altijd op zijn troon zouden zitten. Zonen betekent in dit geval natuurlijk afstammelingen. Het vers noemt de hoorn van David. Dit verwijst naar zijn koninkrijk en macht. Dus uit Davids koninkrijk zou iemand komen die voor altijd op Davids troon zou zitten, wiens heerschappij (kroon) zal bloeien!

Dit werd ook voorspeld in het Nieuwe Testament. In het evangelie van Lucas vinden we het verslag van de engel Gabriël die op Gods bevel naar Maria kwam. Hij sprak tot deze jonge maagd: "Verheug u, zeer begunstigde, de Heer is met u; gezegend bent u onder de vrouwen" (1:26-28). Maria was verontrust door wat hij zei, maar de engel troostte haar: "Wees niet bang, Maria, want je hebt gunst gevonden bij God. . . . Zie, gij zult zwanger worden in uw schoot en een Zoon baren, en gij zult Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd; en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven. En Hij zal heersen over het huis van Jakob tot in eeuwigheid, en aan Zijn koninkrijk zal geen einde komen" (vs. 30-33).

Wie was dit Kind dat uit Maria geboren zou worden? Zijn naam was Jezus en Hij zal de enige Koning van de Joden zijn die nog vanuit Jeruzalem zal regeren! Hoe komt Hij hiervoor in aanmerking, behalve dat Hij Gods eniggeboren Zoon is? David zelf was zijn voorvader. Tot welke nationale bevolkingsgroep behoorde David? De natie Israël. Waar zal zijn troon zijn? In Jeruzalem!

Door dit alles heen moeten we begrijpen dat als, zoals sommigen beweren, God Israël voor altijd heeft verstoten vanwege hun ongehoorzaamheid, Jezus het recht zou hebben verspeeld om op Davids troon te zitten en de Bijbelse profetie een leugen zou zijn. Heiligen, Gods Woord liegt niet en verandert niet. Er kan geen ander hoogtepunt zijn in de geschiedenis van de mensheid dan wat is voorspeld dat zal gebeuren als we het laatste van de laatste dagen naderen.

De lamp waarover in vers 17 wordt gesproken, spreekt van verlichting. We zien dat er is voorspeld dat uit het geslacht van David het Licht van de wereld zal komen, wiens vijanden met schaamte zullen worden bekleed. "Laten we, omdat we omringd zijn door zo'n grote wolk van getuigen, elk gewicht en ... zonde opzij leggen en laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, met het oog op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof, die om de vreugde die Hem was gesteld het kruis heeft doorstaan, de schande verachtend, en is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God" (Heb 12:1).

Jezus kwam als het Lam van God om de zonden van de wereld weg te nemen. Hij droeg de schande van het kruis om dat te bereiken. Zagen we dan de schande waarmee Zijn vijanden bekleed zouden zijn (zie vers 18 hierboven)? "Mijn toorn is ontstoken tegen de herders [de religieuze leiders]. . . . Want de Heere der heerscharen zal Zijn kudde, het huis van Juda, bezoeken en zal hen maken als Zijn koninklijk paard in de strijd. ... . . Zij zullen zijn als machtige mannen, die hun vijanden in het slijk der straten vertrappen in de strijd. Zij zullen strijden omdat de Heer met hen is, en de ruiters op de paarden zullen beschaamd worden. Ik zal het huis van Juda versterken, en Ik zal het huis van Jozef redden. Ik zal hen terugbrengen, omdat Ik Mij over hen ontferm. Zij zullen zijn alsof Ik hen niet had verstoten, want Ik ben de Heer, hun God, en Ik zal hen verhoren" (Zach 10:3-6).

Zelfs nu zien we dat God Israël beschermt en Juda versterkt vanwege Zijn barmhartigheid. Op nationaal niveau heeft Hij hen zelfs nu nog niet volledig aan de kant gezet. Maar er is nog één onafgemaakte zaak met betrekking tot de Joden, Jeruzalem en Jezus. Jezus moet terugkeren naar de aarde, dit keer als Koning, de nakomeling van David, die goddelijk was verordend om vanuit Jeruzalem te regeren, maar die de troon nog moet bestijgen. Hij komt spoedig weer! De waarachtigheid van de Schrift met betrekking tot deze gebeurtenissen is essentieel als het gaat om Bijbelse integriteit en onfeilbaarheid, die onafscheidelijke profetische metgezellen zijn. Kom toch snel, Heer Jezus!

Barry Stagner is auteur, spreker en oprichter en senior pastor van Calvary Central OC in Californië.

Bron: How Could God Cast Off Israel When Jesus Promises To Reign From Jerusalem? | Harbingers Daily