www.wimjongman.nl

(homepagina)


Maakt de Gaza-oorlog deel uit van de eindtijdprofetie? Hoe zit het met Psalm 83? Wat vertellen de 20 Bijbelse verwijzingen naar Gaza ons?

Joel C. Rosenberg | Gepubliceerd: 17 oktober 2023

( )

Joel C. Rosenberg op TBN's The Rosenberg Report (Foto: Screenshot)

JERUSALEM, ISRAEL - Terwijl de situatie hier in Israël van kwaad tot erger gaat en het dodental en het aantal gewonden aan beide kanten van de grens blijft stijgen, sturen christenen over de hele wereld me geweldige vragen via e-mail, sms, WhatsApp en Twitter's Direct Messaging.

Christelijke leiders, journalisten en omroepen stellen me ook vragen tijdens radio-, tv-, digitale en gedrukte interviews en via podcasts.

Bovenal willen ze niet alleen weten wat er van moment tot moment gebeurt, maar ook waar dit allemaal naartoe gaat en wat het allemaal betekent vanuit een bijbels perspectief.

Ik ben zo blij dat ze geïnteresseerd zijn.

Het betekent dat ze erom geven.

Mijn collega's en ik creëerden ALL ISRAEL NEWS, ALL ARAB NEWS en THE ROSENBERG REPORT op TBN om christenen antwoorden te geven op deze en soortgelijke vragen.

Op de speciale editie van THE ROSENBERG REPORT die ik zaterdagavond presenteerde, heb ik drie specifieke variaties van deze vragen behandeld.

Ten eerste, wat zegt de Bijbel precies over het verleden en de toekomst van Gaza?

Ten tweede, maakt deze afschuwelijke oorlog in Gaza deel uit van de Bijbelprofetie van de eindtijd?

Ten derde, hoe zit het met Psalm 83 - onthult die iets belangrijks over de huidige oorlog in Gaza?

Je kunt het volledige programma hier op YouTube bekijken.

Hier is ook een gedeeltelijk transcript van het programma zodat je de antwoorden beter kunt bestuderen.

Deel dit artikel alsjeblieft met familie en vrienden op sociale media, en met je voorgangers en bijbelstudieleiders, zodat het ook voor hen een nuttige bron kan zijn.

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER GAZA?

Wat ik interessant vind, is dat Gaza maar liefst 20 keer in de Bijbel wordt genoemd - zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

Helaas gaan de meeste verwijzingen naar Gaza over hoe slecht de mensen en leiders zijn, hoe erg ze Israël en het Joodse volk haten en hoe God herhaaldelijk Zijn profeten stuurde om te waarschuwen voor het naderende oordeel over Gaza.

De eerste keer dat Gaza in de Bijbel genoemd wordt is in Genesis, hoofdstuk 10, waar God Gaza beschrijft als een deel van het land dat bezet werd door de Kanaänieten, de aartsvijanden van God.

"Het gebied van de Kanaänieten strekte zich uit van Sidon tot aan Gerar, tot aan Gaza; tot aan Sodom en Gomorra....." (Genesis 10:19)

Later in de Schrift wordt Gaza beschreven als het basiskamp van de Filistijnen, die de Joden in Israël voortdurend aanvielen en terroriseerden.

In het boek Richteren, hoofdstuk 1, droeg de Heer de legers van de Israëlieten op - in het bijzonder die van de stam Juda - om Gaza te veroveren, en dat deden ze.

In Richteren 1:18-19 lezen we: "En Juda nam Gaza in met zijn grondgebied en Asjkelon met zijn grondgebied en Ekron met zijn grondgebied. De Heer nu was met Juda, en zij namen het heuvelland in bezit."

Later in Rechters lezen we natuurlijk de beroemde verhalen over Simson.

Simson was, toegegeven, een karakter met ernstige gebreken.

Maar God gebruikte hem om naar Gaza te gaan en hun slechte leiders te vernietigen, ook al kostte dat Simson zijn eigen leven.

In Jeremia 47 zien we dat een van de farao's van Egypte Gaza veroverde, waarmee een lange en gecompliceerde relatie tussen Egypte en Gaza begon die tot op de dag van vandaag nog gecompliceerd is.

De Hebreeuwse profeet Amos kreeg van God de opdracht om te schrijven over de goddeloosheid van Gaza en het goddelijke oordeel dat erover zou komen.

"Zo zegt de Heer: 'Voor drie overtredingen van Gaza en voor vier zal Ik haar straf niet herroepen....Dus, Ik zal vuur zenden op de muur van Gaza en het zal haar burchten verteren.'" (Amos 1:6-7)

God vertelde de Hebreeuwse profeten Zefanja en Zacharia ook om te waarschuwen voor een oordeel over Gaza en de nabijgelegen Filistijnse steden.

"Want Gaza zal verlaten worden en Ashkelon een woestenij; Ashdod zal op de middag verdreven worden en Ekron ontworteld." (Zefanja 2:4)

( )

(Foto: Screenshot/TBN's The Rosenberg Report)

"Ashkelon zal het zien en bang zijn. Ook Gaza zal kronkelen van grote pijn; ook Ekron....Meer nog, de koning zal omkomen uit Gaza...." (Zacharia 9:5)

Dat gezegd hebbende, de Bijbel heeft tenminste één positieve verwijzing naar Gaza, in het Nieuwe Testament, in het Boek Handelingen.

"Toen zij [de apostelen] het woord van de Heer [in heel Israël] plechtig hadden verkondigd en gesproken, gingen zij terug naar Jeruzalem en predikten het evangelie in vele dorpen van de Samaritanen [in wat nu bekend staat als de Westelijke Jordaanoever]. Maar een engel van de Heer sprak tot Filippus en zei: 'Sta op en ga naar het zuiden, naar de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza' (dit is een woestijnweg)." (Handelingen 8:25-26). (Handelingen 8:25-26)

En, natuurlijk, als hij naar Gaza gaat, komt Filippus iemand tegen die een boekrol leest die geschreven is door de Hebreeuwse profeet Jesaja.

De man leest letterlijk de Messiaanse profetieën van Jesaja 53 over de komende dood en opstanding van Jezus.

Maar hij begrijpt niet wat hij leest, dus vraagt hij Filippus om de tekst aan hem uit te leggen.

Omdat hij een evangelist is die vervuld is van de Heilige Geest, is Filippus meer dan bereid om zowel de profetieën uit te leggen als hoe Jezus deze vervulde en hoe Hij in feite de langverwachte Messias is.

En ter plekke, op de weg naar Gaza, helpt Filippus de man zich te bekeren van zijn zonden en Jezus Christus aan te nemen als zijn Redder en Heer.

Dan vraagt de man Filippus om hem te dopen, en Filippus doet dat.

Net zoals Paulus tot Christus kwam op de weg naar de Arabische stad Damascus, zo kwam deze man tot Christus op de weg naar Gaza.

Ik hou van dat verhaal omdat het een belangrijke waarheid onthult.

Ja, veel van de leiders en de mensen van Gaza zijn slecht.

Ja, ze haten Israël en de Joden.

En ja, als ze zich niet bekeren en zich niet tot Christus bekeren, zullen ze een oordeel tegemoet zien.

Maar God houdt van de mensen in Gaza.

Christus gebiedt ons om Israël en haar buren lief te hebben.

Hij stuurt Zijn dienaren om het Evangelie naar Gaza te brengen.

Misschien zullen veel Palestijnen in Gaza het Evangelie afwijzen.

Maar sommigen niet.

Sommigen zullen Christus als hun Redder en Heer aannemen.

Lynn en ik kennen persoonlijk mensen uit Gaza die tot geloof in Christus zijn gekomen.

Door het werk van het Joshua Fonds hebben we christenvolgelingen die in Gaza wonen bediend.

Sommigen van hen hebben we in ons huis verwelkomd.

We hebben hen platforms gegeven om hun opmerkelijke verhalen met anderen te delen.

Dus bid alstublieft - terwijl u voor de Heer bidt om Israël de overwinning te geven over de goddeloze leiders van Hamas - ook voor de mensen van Gaza.

Zij moeten bevrijd worden uit de slavernij en onderdrukking van Hamas.

En van de slavernij en onderdrukking van Satan en de zonde.

Bid ook voor de terroristische leiders en leden van Hamas - bid dat God hen tot Christus zal bekeren voordat het te laat is.

Ik ken voormalige moslimterroristen die tot Christus zijn gekomen en radicaal veranderd zijn.

Ik heb hen geïnterviewd voor mijn boeken - en met hen gebeden - en de Schriften met hen bestudeerd - en hen gediend.

Ik ken zelfs een voormalige Hamas-leider die vroeger een terrorist was en Christus veranderde op wonderbaarlijke wijze de hele richting van zijn leven, keerde hem tegen Hamas en gebruikte hem om vele Israëlische levens te redden van terroristische Hamas-aanvallen, waaronder zelfmoordterroristen die erop uitgestuurd waren om hen te doden.

Dus ik weet dat God alles kan.

Daarom vertel ik jullie dat het onze taak is om zonder ophouden te bidden, niet alleen voor de redding, redding, genezing en zegen van Israëli's, maar ook voor God om wonderen te doen in de levens van Palestijnen in Gaza, inclusief de leiders en voetsoldaten van Hamas.

"Want," zoals de Schriften ons leren, "niets is onmogelijk bij God." (Lucas 1:37)

WAT VERTELT PSALM 83 ONS OVER DE HUIDIGE OORLOG IN GAZA?

Er is een specifieke Bijbelpassage die je zorgvuldig moet bestuderen.

Waarom?

Omdat het je onthult wat de demonische haat in het hart van Hamas drijft.

En het oordeel dat komt over elk lid van Hamas - en elke supporter van Hamas - die weigert zich te bekeren en zijn of haar leven aan Jezus Christus te geven.

De passage waar ik naar verwijs is Psalm 83.

Vanaf vers één lezen we: "O God, zwijg niet; zwijg niet en, o God, wees niet stil. Want zie, Uw vijanden maken oproer, en zij die U haten hebben zich verheven. Zij beramen plannen tegen Uw volk en spannen samen tegen Uw dierbaren. Zij hebben gezegd: 'Kom, en laat ons hen uitroeien als een volk, opdat het volk Israël niet meer wordt herdacht." (Psalm 83:1-4)

( )

(Foto: Screenshot/TBN's The Rosenberg Report)

Vertel me niet dat de Bijbel een stoffig oud boek is dat niet relevant is.

De krantenkoppen van vandaag zijn rechtstreeks uit de verzen in Psalm 83 gehaald.

In verzen 6 tot en met 8 lezen we precies waar deze verschillende vijanden van Israël en het Joodse volk wonen.

"De tenten van Edom en de Ismaëlieten" - dat is het zuiden van Jordanië en Arabië.

"Moab en de Hagrieten" - dat is centraal en noordelijk Jordanië.

"Gebal en Ammon en Amalek" - dat is Libanon en Syrië en het Sinaï schiereiland.

"Filistië" - dat is de Gazastrook.

"Met de inwoners van Tyrus" - dat is meer Libanon.

"Assyrië heeft zich ook bij hen gevoegd" - dat is Syrië, Libanon en Irak.

( )

(Foto: Screenshot/TBN's The Rosenberg Report)

Precies hier, in deze korte profetische Psalm 83 - slechts 18 verzen in het Engels - waarschuwt God ons dat de mensen die in deze landen wonen Israël en het Joodse volk zullen haten.

Waarom?

Omdat ze de God van Israël haten - de God van de Bijbel.

Toch?

Dat is wat de schrijver ons vertelt.

Geleid door de Heilige Geest vertelt hij God: "Want zie, Uw vijanden maken oproer, en zij die U haten hebben zich verheven" en "zij maken sluwe plannen tegen Uw volk."

Moorddadige plannen.

Genocidale plannen.

Deze doodsvijanden van de God van Israël - waaronder sommige van de Palestijnse leiders en mensen in Gaza, zij die zich verbinden met de oude Filistijnen - zeggen: "Kom, en laten we hen als natie uitroeien, zodat de naam Israël niet meer wordt herdacht."

Dat is precies wat Hamas wil.

Begrijp me niet verkeerd; ik geloof niet dat alle Palestijnen in Gaza het eens zijn met Hamas en willen dat Israël een genocide ondergaat.

Maar het is duidelijk dat sommigen dat wel willen.

En zij zullen verliezen.

Ze vallen Gods oogappel aan.

Ze weigeren te begrijpen wat God tegen Abraham zei in Genesis 12 - "wie u zegent zal ik zegenen, maar wie u vervloekt zal ik vervloeken."

En wat bidt de schrijver - geleid door de Heilige Geest?

"O God, achtervolg hen met Uw storm."

Hij vraagt God om vuur over hen te brengen, en rampspoed, vernedering en schaamte.

Waarom?

Alleen zodat ze zullen verliezen?

Nee - ook zodat ze zich zullen bekeren en zich tot de Heer zullen keren.

Kijk naar vers 16 - de schrijver roept op tot rampspoed over allen die Israël van de kaart willen vegen "opdat zij uw naam zoeken, Heer."

En nogmaals in vers 18 - "opdat zij weten dat U alleen, wiens naam de Heer is, de Allerhoogste bent over heel de aarde."

Amen.

Dat is een door de Geest geleid gebed.

En het zal uitkomen.

Bid dus samen met mij voor Israël - absoluut - maar ook voor de Palestijnen in Gaza, dat zij zich afkeren van hun haat en hun leven geven aan Jezus Christus, de Koning der koningen en de Heer der heren.

Lees meer: GAZA-OORLOG | GAZACONFLICT | BIJBELPROFETIE | OPERATIE IJZEREN ZWAARDEN | EINDTIJD

Joel C. Rosenberg is hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en president en CEO van Near East Media. Hij is een bestsellerauteur van de New York Times, Midden-Oostenanalist en evangelisch leider en woont met zijn vrouw en zonen in Jeruzalem.

Bron: Is the Gaza War part of End Times prophecy? What about Psalm 83? What do the Bible's 20 references to Gaza tell us? | All Israel News