www.wimjongman.nl

(homepagina)


PROFETISCHE OBSERVATIES OVER HET BLOEDBAD IN ISRAËL

13 oktober 2023 door Jonathan Brentner

()

Het bloedbad dat werd achtergelaten door de massamoord van Hamas op Israëlische burgers en verschillende burgers uit andere landen schokte en bedroefde me diep toen ik honderden berichten las en een paar foto's van de gedode mensen bekeek.

Omdat de tragische gebeurtenissen van 7 oktober 2023 betrekking hebben op Israël, zullen profetische implicaties van wat er in het Midden-Oosten gebeurt nog lang nagalmen.

Dit artikel waarnaar hieronder wordt gelinkt bevat verschillende profetische observaties die voortvloeien uit de massamoord op zovelen in Israël.

Is dit de vervulling van Psalm 83? Vóór de tragische gebeurtenissen van 7 oktober 2023 zeiden verschillende gerespecteerde Bijbelprofetie-experts dat de Psalm verwijst naar een toekomstige aanval, terwijl andere specialisten de Psalm in het verleden plaatsten. Hoewel het niet duidelijk is of alle deelnemers die in verzen 6-8 worden genoemd zich bij de komende oorlog zullen aansluiten, zijn de openingsverzen van de Psalm van toepassing op de samenzwering van Israëls huidige vijanden:

O God, zwijg niet;

O God, zwijg niet en wees niet stil!

Want zie, uw vijanden maken oproer;

Zij die u haten hebben hun hoofd opgeheven.

Zij beramen listige plannen tegen uw volk;

zij beraadslagen samen tegen uw dierbaren.

Zij zeggen: "Kom, laten wij hen als volk uitroeien;

laat de naam Israël niet meer herinnerd worden!"

De terreuraanslag was het resultaat van zorgvuldige planning met de bedoeling om uiteindelijk Israël als natie uit te roeien. Terwijl ik dit schrijf, lopen de spanningen op nu blijkt dat Hezbollah in het noorden en Syrië klaar zijn om zich aan te sluiten bij de strijd tegen Israël. Als Jordanië zich zou aansluiten bij de strijdkrachten die zich tegen Israël verenigen, zou dat meer deelnemers van Psalm 83 met zich meebrengen.

Hieronder volgen enkele observaties die ik zie met betrekking tot bijbelse profetie.

HET IS NIET DE GOG/MAGG OORLOG, MAAR KAN ER WEL TOE LEIDEN

Het huidige conflict is niet de Gog/Maggoorlog, maar zou er in de toekomst wel toe kunnen leiden. Ik zeg dit om een paar redenen:

  1. Deze invasie zal beginnen op een moment dat Israël "hersteld is van oorlog" (Ezechiël 38:8). Het zou dus kunnen beginnen nadat de vrede is hersteld van de huidige oorlog.
  2. De oorlog van Ezechiël 38-39 zal beginnen op een moment dat Israël "veilig" woont (38:10-11). Er wordt al enkele maanden gesproken over een grootschalige oorlog in het Midden-Oosten.

Als Israël in de komende maanden een beslissende overwinning zou behalen, zou dat een gevoel van veiligheid en vrede kunnen creëren dat volgens de Bijbel zal bestaan voordat de coalitie onder leiding van Rusland, Iran en Turkije het land binnenvalt. Sinds de aanval heeft Israël gedreigd Damascus te vernietigen, wat een vervulling van Jesaja 17:1 zou zijn. Dit zou verder vuur toevoegen dat leidt tot de vervulling van Ezechiël 38-39.

GOD ZAL EEN GLORIEUS KONINKRIJK VOOR ISRAËL HERSTELLEN

Wat er in de toekomst ook gebeurt, één ding blijft absoluut zeker: God zal Zijn belofte om een glorieus koninkrijk voor het volk Israël te herstellen zeker houden.

De Heer zal Israël herstellen, precies zoals Hij in Ezechiël 36:22-37 en 37:15-28 heeft beloofd. Als we de woorden van de Schrift kunnen vertrouwen, en dat kunnen we absoluut, dan is de natie Israël hier om te blijven.

Jezus zal over een hersteld Israël regeren tijdens Zijn duizendjarige heerschappij over de naties. God zal Zijn verbonden met Zijn volk of met David niet verbreken. Volgens de profeet Jeremia is dit zelfs net zo zeker als het verschijnen van de zon aan de morgenhemel (Jeremia 31:35-36).

Het slechte nieuws voor Israël is dat de weg tussen nu en het herstel van het koninkrijk steeds meer ontberingen en terreur zal bevatten die hun hoogtepunt zullen bereiken tijdens de tweede helft van de Verdrukking. De profeet Zacharia stelt dat slechts een derde van de Israëlieten zal overleven (13:8-9), maar degenen die overblijven zullen het langverwachte koninkrijk voor Israël erven.

Na de terugkeer van Jezus naar een berouwvol Israël zullen de woorden van de profeet Jesaja zeker van toepassing zijn:

Troost, troost mijn volk, zegt uw God.

Spreek teder tot Jeruzalem,

en roep haar toe

dat haar oorlog is beëindigd,

dat haar ongerechtigheid is vergeven,

dat zij uit de hand van de Heer heeft ontvangen

dubbel voor al haar zonden. (Jesaja 40:1-2)

In de afgelopen weken heeft de Heer deze verzen op mijn geest gedrukt omdat ze spreken over een tijd waarin de "oorlogvoering" van Jeruzalem zal ophouden. De situatie ziet er op dit moment somber uit voor de stad, maar God zal Zijn plechtige belofte nakomen om Israël te behouden en Zijn verbond van vrede met de natie op te richten (Jesaja 54:10; Ezechiël 37:26).

Zacharia schreef over een nog toekomstig berouw van Israël (12:10-13:1) en Jezus profeteerde over een tijd waarin het volk van Israël Hem zou begroeten met de woorden: "Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer" (Matteüs 23:37-39).

Er kan geen twijfel over bestaan: De Schrift verzekert ons van een glorieuze toekomst voor Israël.

DE HUIDIGE AANVALLEN ZULLEN HET VERBOND VAN DE ANTICHRIST AANTREKKELIJKER MAKEN

De pijn en het overweldigende verdriet veroorzaakt door de huidige aanvallen op Israël zullen het vredesplan dat de antichrist aanbiedt des te aantrekkelijker maken. Dit is het verbond dat het begin vormt van de zeventigste week van Daniël (Daniël 9:27), die wij de zevenjarige Verdrukking noemen.

De leiders van Israël zullen geloven dat de voorwaarden die door de man der wetteloosheid worden geboden hen zullen redden van nog een verwoestende oorlog, maar hij zal hen na drieënhalf jaar verraden, waardoor velen van hen zullen vluchten voor hun leven (Matteüs 24:15-21). Als de herbouw van de derde tempel deel uitmaakt van de deal, zal dat zijn verbond des te uitnodigender maken.

De profeet Jesaja verwijst naar het plan van de antichrist als een "verbond van de dood" (28:14-22). Het derde deel van Israël dat de Verdrukking overleeft, zal echter voor altijd genieten van het "verbond van vrede" van hun Messias (Jesaja 54:10; Ezechiël 37:26). Net zoals Israël door veel lijden en dood weer een natie werd, zo zal het ook zijn in de aanloop naar hun oneindige tijd van veiligheid die begint met de duizendjarige heerschappij van Jezus.

ONZE VIJAND IS WREED EN DODELIJK

Satan haat zowel het hele Joodse volk als allen die door het bloed van Jezus gered zijn. De beschrijving van de Heer van onze vijand in Johannes 8:44 is iets waarvan we ons in deze tijd voortdurend bewust moeten zijn. Hij beschreef onze vijand als "een moordenaar van het begin af aan, en hij staat niet in de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Als hij liegt, spreekt hij uit zijn eigen karakter, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen."

Satans aanwakkeren van moorddadige haat tegen Joden onder de militante moslims heeft alles te maken met het stoppen van Jezus' vervulling van de profetie. Zijn doel is om de heerschappij van de Heer over een hersteld Israël tegen te houden, maar net zoals hij er niet in slaagde om Gods verlossingsplan bij Jezus' Eerste Komst tegen te houden, zo zal onze vijand ook nu weer veel te kort schieten.

Dezelfde Lucifer die achter de demonische slachting van onschuldige mensen in Israël zat, zit ook achter de dodelijke plannen van de globalisten. Het is hun bedoeling om de wereldbevolking terug te brengen tot 500.000 mensen en ze hebben al een aanzienlijk aantal mensen afgeslacht om deze agenda te verwezenlijken. Dezelfde demonische krachten die hele families uit hun huizen hebben gesleurd en wreed hebben vermoord in Israël, zitten ook achter de dodelijke drang om iedereen op de planeet te injecteren.

Met de wereldwijde demonstraties die Hamas steunen en de groeiende haat tegen gelovigen vanwege hun standpunt over Bijbelse waarden, is het gemakkelijker dan ooit om je de wijdverspreide moord op Joden en heiligen uit de Verdrukking voor te stellen die volgens de Bijbel na de Opname zal plaatsvinden. Satan zal woedend zijn, maar Jezus zal overwinnen en God zal niet toestaan dat de duivel Zijn verbonden met (en beloften aan) Zijn uitverkoren volk ongedaan maakt, noch aan ons als nieuwtestamentische heiligen die met onze Verlosser zullen regeren.

AMERIKA AAN DE RAND

De langetermijngevolgen voor Amerika zijn op zijn zachtst grimmig. Kort nadat ze aan de macht was gekomen, heeft de regering Biden de financiering van de Palestijnen en Hamas verlengd. Onlangs, in een deal om gijzelaars terug te krijgen, maakte President Biden zes miljard dollar aan activa vrij voor Iran, dat de belangrijkste financiële geldschieter is van Hamas. Het is zeker dat de Heer niet vriendelijk zal zijn tegen Amerika's financiering van terreur en dood.

Het wordt nog veel erger. Onder Biden zijn er tussen de vijf en zeven miljoen illegale immigranten door onze zuidelijke grens gestroomd, waaronder veel militairen uit verschillende landen, waaronder China. We hebben veel terroristen opgepakt aan onze zuidelijke grens, maar het is zeker dat een groot aantal van hen die Amerika willen vernietigen, niet gevangen zijn genomen en binnen onze grenzen verblijven.

Zal de VS van binnenuit worden aangevallen door onvriendelijke strijdkrachten? Dat is waarschijnlijk. Hoe dan ook, het is duidelijk dat Amerika op de rand van de afgrond staat; alleen Gods remmende hand weerhoudt ons van een economische implosie of verwoestende aanvallen van vijandelijke troepen. Het is duidelijk dat de natie waar ik van hou op de rand van de afgrond staat.

WE LEVEN IN BIJBELSE TIJDEN

Het goede nieuws is dat we in bijbelse tijden leven, wat betekent dat de verschijning van Jezus om ons thuis te halen op handen is. Het slechte nieuws is dat we in bijbelse tijden leven waarin wetteloosheid, geweld, boosaardigheid en misleiding exponentieel toenemen, precies zoals de Schrift zei dat zou gebeuren in de laatste dagen.

Ik weet zeker dat de Opname elk moment kan plaatsvinden, maar ik weet niet welke ontberingen we in de tussentijd kunnen meemaken.

Het is ook duidelijk dat onze vijand buitengewoon dodelijk en wreed is. Zijn woede zal zijn hoogtepunt bereiken tijdens de Verdrukking, maar hij werkt nu al via zijn volgelingen om te voorkomen dat Jezus vanuit Jeruzalem over de naties regeert. Om dat te doen moet hij de hele mensheid vernietigen, te beginnen met het volk Israël en Bijbelgelovige heiligen (zie Matteüs 24:22).

Wat er ook tegen Israël of ons komt, God zal Zijn doelen bereiken. Niets kan de Heer tegenhouden om de heerschappij van de duivel tijdens de Verdrukking te vernietigen, noch kan iets Hem tegenhouden om Zijn duizendjarige heerschappij in te stellen in het komende koninkrijk waarvan wij als mede-erfgenamen met Jezus deel zullen uitmaken (Romeinen 8:16-17; Efeziërs 1:13-14; 1 Korintiërs 15:50-54).

Net als bij Zijn eerste komst zal Jezus de Bijbelse profetie vervullen en zal God een koninkrijk herstellen voor de nakomelingen van Jakob. Satans pogingen om de Heer te weerhouden van het vervullen van profetieën lijken altijd uit te lopen op het vervullen van wat de Bijbel zegt dat er zal gebeuren.

Bron: Prophetic Observations of the Massacre in Israel — Jonathan Brentner