www.wimjongman.nl

(homepagina)


Actuele ontwikkelingen, gezien vanuit Bijbels perspectief

Overgenomen van E.J. Bron op 28 maart 2023

(Door: “bezorgde burger”)

Dagelijks vallen we van de ene verbazing in de andere. Niemand lijkt te kunnen verklaren waarom we ons eens zo succesvolle land zo makkelijk opofferen aan machten en bewegingen die overduidelijk niet het beste met het land voorhebben. Nederland, Europa en eigenlijk de gehele westerse wereld zijn meer verdeeld dan ooit. Extreem politiek gedachtegoed resulteert in polarisatie, maar de gevestigde partijen lijken het met elkaar eens te zijn om de inheemse bevolking te vervangen door ongeremde massa-immigratie. Politieke waanideeën zorgen ervoor dat onze voedselzekerheid wordt bedreigd en zelfs de veiligheid van medicijnen en het vertrouwen in medici is door corruptie en geldzucht verleden tijd.

De vraag waarom we onze vrede, veiligheid, energiezekerheid, zorg, overvloed aan voedsel en (technologische) vooruitgang zo gemakkelijk opgeven aan duistere machten en vage ideologieën kan door geen mens worden beantwoord.

Er worden vele oplossingen bedacht om de problemen aan te pakken, maar het lijkt onmogelijk om de zittende machthebbers en de achteruitgang te stoppen.

Zoals aangegeven kan geen mens het tij keren, en mocht er een verbetering zijn, dan kunnen we er zeker van zijn dat deze kortstondig is.

Alexander Tytler was een geleerde die de opkomst en ondergang van machten bestudeerde en hij ontdekte dat iedere vorm van macht dezelfde cyclus doorloopt:

()

Voor Nederland kunnen we hieruit het volgende opmaken: Nadat de Rooms-katholieke kerk en de door haar aangestuurde koningen en keizers Europa eeuwen lang knechtten en onderdrukten, kwam de reformatie.

Faith (geloof)

Luther, Calvijn en andere grote namen verspreidden het woord van God, de Bijbel, in ieders moedertaal en legden Bijbelse waarheden uit in plaats van doctrines van de machthebbers. Mensen realiseerden zich dat ze zich niet vrij moesten kopen door aflaten en bijdragen aan de Roomse machthebbers, maar dat Jezus voor hen was gestorven en dat Hij in onze plaats de straf had ondergaan voor onze zonden. Alleen Jezus maakt het mogelijk om aan de hel en de eeuwige dood te ontsnappen. Het enige wat Jezus verlangt, is oprecht berouw, zodat we bereid zijn ons oude leven op te geven om Hem te volgen.

Courage (moed)

Een groot gedeelte van de bevolking kreeg na de verkondiging van Gods woord door dat ze eeuwen lang waren bedrogen en onderdrukt. Overtuigd van hun redding en door de toenemende kennis van Gods woord werd het groeiende christelijke deel van de bevolking moedig en stond op tegen de katholieke kerk. Het groeiende besef van corruptie en onderdrukking door de Roomse machthebbers leidde tot weerstand en revoluties.

Liberty (vrijheid)

De weerstand tegen de Roomse doctrines, keizer- en koningshuizen en valse leer resulteerde in een zelfstandig, vrij Nederland. Niet alleen politiek, maar ook economisch en cultureel was Nederland bevrijd van de Roomse last. Nederland werd welvarend en kon zich zelfs een VOC-vloot veroorloven. Het vrije westen bracht grote schilders en musici voort en christenen die de Rooms-katholieke overheersers ontvluchtten, legden de basis voor Amerika’s vrijheid en onafhankelijkheid. De Amerikaanse staten die vasthouden aan hun door de Bijbel geïnspireerde grondwet en geloof in God zijn nog steeds welvarend en het contrast tussen God vrezende en vrijheid verdedigende staten ten opzichte van de staten die menselijke filosofieën en machtsstructuren aanhangen, is nog nooit zo groot geweest.

Abundance (overvloed)

Het christendom bracht verantwoordingsgevoel, discipline, nuchterheid en moraal. Dit resulteerde in een succesvolle samenleving en een sterke economie.

Selfishness (zelfzuchtigheid)

Nederland balanceerde lange tijd tussen een stadium van overvloed en hard werken en zelfzuchtigheid. Nadat er een generatie opgroeide die de oorlog niet bewust had meegemaakt, maar die door technische vooruitgang in enorme overvloed leefde, sloegen de Bijbelse waarden om in zelfzuchtigheid.

Complacency (zelfingenomenheid)

Nederland verstedelijkte en de mensen werden steeds afstandelijker. Individualisme en ‚mondige burgers‘ werden als een deugd gezien en Bijbelse waarden werden vervangen door persoonlijke gevoelens en wensen. De samenleving viel langzaam uiteen en hield het langst stand op het platteland.

Apathy (onverschilligheid)

Vanaf de jaren 90 begon iedereen voor zichzelf te leven. Het maakte niet uit wat er om je heen gebeurde, als het jou maar goed ging. Langdurige relaties zoals het huwelijk, vast werk en vriendschappen werden ondergeschikt aan eigen gevoelens en ontwikkeling. Er ontstond een klasse die iedereen de les leest over milieu en natuur, maar die zelf wel op vakantie blijft gaan en luxe goederen consumeert.

Omdat de Bijbelse waarden grotendeels waren verdwenen, stonden de burgers ook onverschillig ten opzichte van de politiek en overheid. De burgers stemden kortzichtig op eigen voordelen en hadden lak aan de gevolgen van hun stemgedrag voor de gehele samenleving. Partijen als de PvdA, CDA en VVD konden middels ‚kiezersbeloften‘ op veel stemmen rekenen. Arbeiders werden gelokt met verminderde werktijden, hogere lonen en riante uitkeringen, grote bedrijven met enorme belastingvoordelen en ondernemers met gunstige regelgeving. Dat achteraf diezelfde politici hun verkiezingsbeloften nooit nakomen, massa-immigratie in de hand werkten, het onderwijs afbraken en veiligheid en voorzieningen kapot bezuinigden, leek de onverschillige kiezer niet te interesseren.

Dependence (afhankelijkheid)

Alle cadeaus en beloften van politici die wel werden nagekomen, resulteerden in afhankelijkheid. Een verbluffend groot gedeelte van de bevolking is afhankelijk van uitkeringen en tegemoetkomingen en ondernemingen hangen van subsidies aan elkaar. Om dit alles op te brengen, is de belastingdruk in Nederland nagenoeg het hoogst van de wereld. De belastingdruk in combinatie met subsidies, uitkeringen en tegemoetkomingen zorgen voor een volledige overheidsafhankelijkheid van het overgrote deel van de bevolking.

Bondage (slavernij)

De volgende stap is al in werking gesteld en globalisten, megaconcerns en wereldorganisaties maken haast om de afhankelijke burgers te domineren.

De Bijbel

Zoals eerder aangegeven, heeft geen mens een antwoord op de teloorgang van onze maatschappij. Maar wat heeft de bijbel hierover te zeggen? In het Nieuwe Testament staan veel uitspraken over onze huidige tijd en het boek Openbaringen laat zien waar het naartoe gaat.

Maar om de essentie hiervan te begrijpen kunnen we beter teruggaan naar het Oude Testament. In het Oude Testament staan veel profetieën die grotendeels zijn uitgekomen en waarvan het restant nog uit gaat komen. God heeft diverse mensen als profeet aangesteld en het feit dat de meeste profetieën zijn uitgekomen, bewijst Gods bestaan, almacht en dat de Bijbel echt het woord van God is. Geen enkele andere religie heeft een boek vol accurate en gedetailleerde voorspellingen waarvan geschiedkundigen onmogelijk kunnen ontkennen dat ze hebben plaatsgevonden.

God gebruikte profeten om Israël te waarschuwen voor Zijn toorn over Israëls ongehoorzaamheid. Onder andere de profeet Jeremiah kreeg deze taak toebedeeld en maakte zich zeer impopulair bij de toenmalige Israëlische koningen. Overigens stond op het voorspellen van onwaarheden de doodstraf, dus in tegenstelling tot allerlei wilde profeten van onze tijd (Greta, Al Gore, Timmermans, Van Dissel, Kuipers) zou kwakzalverij in het toenmalige Israël bij de eerste niet uitgekomen profetie de profeet duur komen te staan.

In Jeremiah 25 voorspelt de profeet dat Israël in handen zou vallen van het opkomende Babylonische koninkrijk. Hij voorspelt dat de Babylonische koning Nebukadnezar Israël, inclusief de tempel in Jeruzalem, compleet zal verwoesten en dat de bevolking in ballingschap naar Babylon zal worden gebracht. Jeremiah voorspelt ook dat deze ballingschap 70 jaar zou duren en dat het Babylonische rijk hierna van de aardbodem wordt gevaagd; teruggegeven aan de woestijn.

Dit is een van de vele bewijzen hoe gedetailleerde voorspellingen zijn uitgekomen want niemand kan ontkennen dat het Babylonische rijk en Nebukadnezar hebben bestaan, dat dit rijk na 70 jaar werd veroverd door de Meden en de Perzen en dat Babylon van de aardbodem lijkt weggevaagd. Zelfs de huidige bewoners van de regio zijn nog geobsedeerd door dit rijk; Sadam Hoessein wilde de nieuwe Nebukadnezar worden en van zijn Irak een nieuw, machtig Babylonië maken.

Nadat de profeten Israël uitdrukkelijk hadden gewaarschuwd en het volk geen berouw toonde voor zijn slechte gedrag, werd Israël daadwerkelijk ingenomen door de Babyloniërs. Het volk werd als slaaf afgevoerd naar het moederland Babylonië en Jeruzalem werd vernietigd.

Na de boeken van de profeten die dit onheil en vele andere toekomstig voorspellingen hebben gedaan, komt het boek van Daniël. Daniël was geboren en opgegroeid in ballingschap. In Babylonië was het ook voor de gevangen genomen volkeren mogelijk om zichzelf te ontwikkelen en Daniël blonk uit in zijn intelligentie en inzet en mocht daarom een opleiding volgen.

Samen met zijn vrienden schopten ze het tot wijze; tot adviseurs van de koning. Hun eerste inzet was naar aanleiding van een droom van koning Nebukadnezar. Deze droom zou niet alleen veel over de geschiedenis vertellen, maar ook over onze huidige tijd en daarmee vormt ze een belangrijke basis voor onder meer het boek Openbaringen.

De volgende keer vertel ik u graag meer over deze droom en hoe daarmee veel ontwikkelingen in onze maatschappij verklaard kunnen worden.

Bron: Actuele ontwikkelingen, gezien vanuit Bijbels perspectief | E.J. Bron