www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israëlische nederzettingen zijn niet illegaal

Een reactie op Nathaniel Berman

Door Eugene Kontorovitsj op 10 augustus 2023

( )

Israeli nederzetting bij Jericho / Foto Daniel Case - CC

Een beroep op wetenschappelijke of deskundige consensus heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het debat over controversiële kwesties. Voor leken kan zelfs de aard van de vermeende consensus moeilijk te beoordelen zijn. Is het een consensus die bereikt is door experts met verschillende overtuigingen die een kwestie kritisch en onafhankelijk benaderen zonder rekening te houden met de implicaties van hun conclusies voor het overheidsbeleid, of is het een consensus die de zichzelf vermenigvuldigende en conformerende neigingen van de academische wereld weerspiegelt?

Een beroep op autoriteit en academische consensus is prominent aanwezig in het stuk van professor Nathaniel Berman op deze pagina's, "Israëlische nederzettingen en internationaal recht", zelf een reactie op de meer persoonlijke beschouwingen van Malkah Fleisher ("I Have a Right to Live in Judea and Samaria") over de legitimiteit van Joden die wonen op de Westelijke Jordaanoever, of Judea en Samaria, om twee concurrerende namen te gebruiken voor die gebieden van het Mandatoriaal Palestina die in 1948 etnisch gezuiverd werden van Joden door het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië.

Iedereen weet dat "Israëlische nederzettingen" controversieel zijn en hier komt het internationaal recht om de hoek kijken. Velen nemen het standpunt in dat ook al werd de joodse hervestiging van deze gebieden mogelijk gemaakt doordat Israël er in 1967 de controle over kreeg, de joodse staat niettemin een verbod moet opleggen - een cordon sanitaire, een Paleis van Non-Settlement - voor joodse vestiging, dat perfect overeenkomt met de zone van de Jordaanse etnische zuivering en dat van kracht blijft totdat deze plaatsen weer onder controle komen van een Arabische regering die zich inzet voor "geen enkele Israëli." In dergelijke bewoordingen heeft het anti-vestigingsargument misschien geen brede morele aantrekkingskracht, wat de reden is waarom auteurs als Berman proberen om het af te doen als een incidentele toepassing van neutrale regels die overal ter wereld gelden. Toch verzuimt hij te vermelden waar deze regels nog meer worden toegepast, want het antwoord is nergens.

Berman beroept zich voornamelijk op autoriteit en consensus, en claimt een grote verscheidenheid aan indrukwekkend klinkende internationale instanties, van het Internationaal Gerechtshof tot het Internationaal Strafhof, die Joodse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever als illegaal beschouwen. Doe geen moeite om de wet te betwisten, suggereert Berman - de zaak is al beslist en alleen een paar gekken houden stand. "De weinige internationale juridische schrijvers die afwijken van deze consensus zijn voornamelijk huidige of voormalige functionarissen van de Israëlische regering en een klein aantal rechtse Joodse schrijvers in de diaspora. Hun argumenten zijn duidelijk verworpen door de rest van de internationale juridische gemeenschap," schrijft Berman.

In overeenstemming met een breder patroon van het negeren van tegenstrijdig bewijs en het aanvallen van stroman-argumenten, verzuimt Berman te vermelden dat de Verenigde Staten formeel het juridische standpunt hebben ingenomen dat de Israëlische nederzettingen niet illegaal zijn - misschien omdat dit zijn bewering van een wereldwijde consensus vierkant tegenspreekt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde zijn standpunt aan in 2019, onder president Donald Trump, maar de regering Biden heeft het niet ingetrokken. Dit hoeft niet te verbazen, want geen enkele Amerikaanse regering heeft het standpunt ingenomen dat nederzettingen illegaal zijn.

De VS staan hierin ook niet alleen. In 2014 kondigde de procureur-generaal van Australië aan dat het de term "bezet" niet langer zou gebruiken in verwijzing naar de Westelijke Jordaanoever, een noodzakelijke voorwaarde voor het illegaliteitsargument. Canberra werd onmiddellijk bedreigd met ernstige gevolgen door moslimlanden. Deze week kondigde een nieuwe Australische regering aan dat ze de term "bezet Palestijns gebied" weer zou gaan gebruiken, maar het is eerlijk om van deze episode te leren dat krachtiger krachten dan juridische analyse de standpunten van landen over deze kwesties bepalen.

Internationaal recht is niet een soort geopolitieke versie van realityshows zoals 'Survivor'. Als het een populariteitswedstrijd was, zouden Israël en de VS al lang van het eiland zijn gestemd.

Bovendien verwart Berman mening met autoriteit in het internationaal recht. Internationaal recht is niet een soort geopolitieke versie van realityshows zoals Survivor. Als het een populariteitswedstrijd was, zouden Israël en de VS al lang van het eiland zijn gestemd. Vergeet niet dat de V.N. in 1975 een resolutie aannam waarin werd gesteld dat het hele idee van een Joodse staat illegaal is. Gelukkig kan internationaal recht alleen worden geïnterpreteerd door bevoegde entiteiten en niets in het Handvest van de V.N. maakt van de V.N. een beslisser over internationaal recht.

Op dezelfde manier haalt Berman ook het Internationaal Gerechtshof aan, vermoedelijk verwijzend naar haar advies in de zaak Wall uit 2004. Maar die beslissing was uitdrukkelijk niet juridisch bindend. Het heeft niet meer gezag dan een uitspraak over de betekenis van de Roemeense wet door een Amerikaanse rechtbank. Het heeft alleen recht op eerbied op basis van de kwaliteit van haar analyse, waarvan het geen enkele had, maar zich eerder baseerde op het citeren van VN-resoluties die hetzelfde hadden gezegd, allemaal uitsluitend in de context van Israël. Sterker nog, de andere vermeende autoriteiten die Berman aanhaalt, zoals het ICC en het EHJ, herhalen allemaal slechts de politieke standpunten van de VN-resoluties, die berucht zijn om hun obsessieve focus op Israël. Ze gaan niet eens in op de primaire argumenten voor de legaliteit van nederzettingen, maar houden zich eerder bezig met een eindeloze cirkel van citaten.

Als we kijken naar echte rechtsbronnen, haalt Berman Art. 49(6) van de Vierde Conventie van Genève, een verdrag dat van toepassing is op situaties van bezetting in oorlogstijd. Maar hij slaat het grootste deel van het argument voor de rechtmatigheid van de Israëlische nederzettingen volledig over, namelijk dat het gebied in feite niet bezet was in de juridische zin van het woord door Israël, waardoor artikel 49(6) irrelevant werd. De argumenten voor het ontbreken van bezetting richten zich op het ontbreken van Jordaanse soevereiniteit over het gebied. De zaak Cession of Vessels and Tugs for Navigation on the Danube oordeelde dat grondgebied dat niet onder de soevereiniteit van een staat valt, niet bezet kan raken. Dat betekent dat de Westelijke Jordaanoever, die niet onder Jordaanse soevereiniteit viel, niet als bezet kon worden beschouwd. De Danube Navigation werd beslist vóór 1967, en zou dus de wet weergeven zoals die was toen Israël de controle over de gebieden overnam, in tegenstelling tot het ICJ en andere zaken die Berman aanhaalt, die decennia later werden beslist.

Bovendien kun je je eigen grondgebied niet bezetten: Als Oekraïne de Krim terugneemt van Rusland, zal dat geen bezetting zijn, alleen omdat het lange tijd door Moskou werd bestuurd. Zoals professor Avi Bell en ik uitvoerig hebben aangetoond, zou Israël volgens de algemene regels van het internationaal recht die wereldwijd van toepassing zijn, vanaf 1948 een soevereine aanspraak hebben op de Westelijke Jordaanoever (dit geldt niet voor de Golanhoogte). Dat komt omdat nieuw gecreëerde staten de grenzen erven van de vroegere bestuurlijke eenheden in het gebied, in dit geval het Mandatoriaal Palestina. Berman spot met het vertrouwen op verplichte grenzen, maar het bestaan van Jordanië en de meeste grenzen van het Midden-Oosten zijn volledig gebaseerd op verplichte grenzen. Er is niets wetmatigs aan een unieke regel van grenzen alleen voor de Joodse staat.

Tenslotte, en als alternatief, zelfs als er in 1967 een bezetting zou ontstaan, zou het vredesverdrag van 1994 een einde maken aan elke staat van bezetting, zoals werd benadrukt in een memorandum dat in 1977 werd geschreven door de juridisch adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder Jimmy Carter.

Dit alles maakt het obscure Art. 49(6) irrelevant, maar laten we er toch even bij stilstaan. Discussies over illegale nederzettingen en Art. 49(6) van de Vierde Geneefse Conventie worden steevast alleen in de context van Israël gevoerd. De term "illegale nederzettingen" is inderdaad een manier geworden om te spreken over Joodse gemeenschappen op plaatsen waarvan de internationale gemeenschap vindt dat ze er niet horen te zijn. Vóór 1967 was de regel die nu tegen Israël is gericht nog nooit ergens toegepast. Ondanks de voortdurende Amerikaanse bezetting van West-Berlijn heeft niemand ooit gesuggereerd dat Amerikanen zich daar niet mochten vestigen, of dat de bezetting vereiste dat er iets onmogelijks werd gedaan - het stoppen van natuurlijke migratiepatronen en het decennialang in amber bewaren van de demografie.

Aantonen dat Israëlische nederzettingen illegaal zijn, kan niet simpelweg door te citeren wat er gezegd wordt over Israëlische nederzettingen. Om het punt te bewijzen, moet je aantonen dat vergelijkbaar gedrag van andere landen als illegaal wordt beschouwd. Met andere woorden, als je voor het Hooggerechtshof pleit, kun je niet de beslissing van de rechter aanhalen als bewijs voor de regel - je moet laten zien dat de regel in andere gevallen is toegepast.

Als we zoeken naar de vermeende regel die elders is toegepast, vinden we niets. De Verenigde Naties hebben honderden keren verwezen naar art. 49(6) honderden keren in verband met Israël, maar geen enkel VN-orgaan heeft ooit een ander land beschuldigd van overtreding. Dit komt niet door een tekort aan gevallen waarin het van toepassing zou zijn. Van Marokko in de Westelijke Sahara tot Indonesië in Oost-Timor, van het door Turkije bezette Noord-Irak tot het voorheen door Vietnam bezette Cambodja, langdurige bezettingen van grondgebied hebben bijna altijd geleid tot migratie vanuit het grondgebied van de bezettingsmacht. De demografische impact overtreft meestal die van joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, net als in de Westelijke Sahara of Noord-Cyprus, waar kolonisten een meerderheid van de bevolking vormen. Er zijn de afgelopen tien jaar evenveel Russen naar de Krim verhuisd als er de afgelopen halve eeuw Joden naar Judea zijn gekomen. In tegenstelling tot het geval van Judea en Samaria gaat het in al deze gevallen (met uitzondering van de Westelijke Sahara) om de ondubbelzinnige bezetting van het grondgebied van een reeds bestaande staat. Maar zelfs in die situaties waar het ICC jurisdictie heeft, heeft het specifiek geweigerd om vast te stellen dat een dergelijke beweging een oorlogsmisdaad is.

Dit alles wil niet zeggen dat het gedrag van andere landen illegaliteit door Israël rechtvaardigt: Het is eerder om aan te tonen dat dit gedrag, wanneer het geanalyseerd wordt zonder kennis van de betrokkenen, nooit als illegaal is beschouwd. Het vermeende verbod is zelfs zo specifiek voor Israël dat het woord "nederzettingen" gewoon de vertaling is van het Hebreeuwse woord yishuv, wat een neutraal woord is dat verwijst naar jonge gemeenschappen aan beide zijden van de Groene Lijn. Bovendien heeft de internationale gemeenschap nooit bezwaar gemaakt tegen de verhuizing van Israëlische Arabieren over de Groene Lijn, een veelvoorkomend verschijnsel dat volgens Bermans opvatting van artikel 49(6) net zo illegaal zou moeten zijn. 49(6), net zo illegaal zou moeten zijn.

Bermans aanspraak op consensus berust op het afdoen van alternatieve standpunten als behorend tot "kolonistenpublicisten", een voorbeeld van de "No True Scotsman" drogreden. Dat is allemaal retoriek. Wat duidelijk is, is dat aan het eind van de jaren zestig, het moment dat er toe deed, niets in het internationaal recht aantoonde dat Israël de ongekende actie moest ondernemen om zijn Joodse bevolking niet te laten leven in de gebieden waaruit ze verdreven waren. Berman noemt het beleid van Art. 49(6) aan om te voorkomen dat een bezettende macht grote, permanente demografische veranderingen aanbrengt. Blijkbaar is de verdrijving van alle Joden uit Oost-Jeruzalem en Judea en Samaria door Jordanië de enige uitzondering.

Eugene Kontorovich is professor aan de George Mason University Scalia Law School en directeur van het Centrum voor het Midden-Oosten en Internationaal Recht. Hij is ook hoofd van de afdeling internationaal recht van het Kohelet Policy Forum, een denktank in Jeruzalem.

Bron: Israeli Settlements Are Not Illegal - Tablet Magazine