www.wimjongman.nl

(homepagina)


Onthulling van de mysterieuze locatie van de komende grote wereldopwekking vanuit Jeruzalem! Zou dit dezelfde locatie kunnen zijn waar Melchi Zedek Abram had gezegend?

2 augustus 2023 door Richard Aaron Honorof

( )

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees....Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Joël 2:28,32

( )

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.
Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, Joël 2:28,29,32

Toen Melchi Zedek, de Man uit de Hemel aan Abram verscheen, was Abram net teruggekeerd van het verslaan van al zijn vijanden in de strijd en het terugnemen van zijn neef Lot, en was hij op weg naar de Vallei van Shaveh (de Vallei der Koningen), toen hij plotseling werd opgewacht door een Man met drie goddelijke titels: Melchi Zedek (Mijn Koning van gerechtigheid), Priester van God Allerhoogste en Koning van Salem (Vrede).

Deze Godmens bracht toen brood en wijn (Verbond), zegende Abram en het Zaad (van Eva) in Abrams lendenen en ging het Verbond met Abram aan.

Lees Genesis 14:18-23

Ik geloof dat deze Godmens Abram in Gods Eeuwige Verbond voor Abram en zijn Zaad had gebracht; hem in Gods vele Beloften aan Abram vanaf Genesis 12:1 tot Genesis 22:18 bracht, en ook de weg leidde die dit Zaad in Abram zou gaan, door twee families heen. De koningsfamilie van koning David en de familie van de Zadokitische hogepriesters. En uiteindelijk in de maagd Mirjam, om bevrucht te worden door de Heilige Geest van God.

Genesis 12:1 De HEER nu zei tegen Abram: "Trek uit je land, uit je familie en uit het huis van je vader, naar een land dat Ik je wijzen zal. 12:2 Ik zal u tot een groot volk maken; Ik zal u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot zegen zijn. 12:3 Wie u zegent, zal Ik zegenen, wie u vervloekt, zal Ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden." 12:7 Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: "Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven."

Genesis 13:14 En de HEER zei tegen Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: "Hef nu uw ogen op en kijk van de plaats waar u bent naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten en naar het westen; 13:15 want al het land dat u ziet, geef Ik voor altijd aan u en aan uw nakomelingen. 13:16 En Ik zal uw nakomelingen maken als het stof der aarde; ... 13:17 Sta op, wandel door het land in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik geef het u."

Genesis 15:18 Op dezelfde dag sloot de HEERE een verbond met Abram, zeggende: "Aan uw nakomelingen heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, 15:19 de Kenieten, de Kenezzieten, de Kadmonieten, 15:20 de Hettieten, de Perizzieten, de Rephaïm, 15:21 de Amorieten, de Kanaänieten, de Girgashieten en de Jebusieten."

Genesis 17:4 "Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u, en gij zult een vader zijn van vele volken. 17:5 Uw naam zal niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. 17:6 Ik zal u zeer vruchtbaar maken, en Ik zal volken van u maken, en koningen zullen uit u voortkomen. 17:7 En Ik zal Mijn Verbond oprichten tussen Mij en u en uw nakomelingen na u in hun geslachten, tot een eeuwig Verbond, om God te zijn voor u en uw nakomelingen na u. 17:8 Ook geef Ik u en uw nakomelingen na u het land, waarin gij vreemdeling zijt, het ganse land Kanaän, tot een eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn." 17:9 En God zeide tot Abraham: Wat u betreft, gij zult Mijn verbond houden, gij en uw nakomelingen na u, in al hun geslachten. 17:10 Dit is Mijn Verbond, dat gij zult houden, tussen Mij en u en uw nakomelingen na u: Elk mannelijk kind onder u zal besneden worden; 17:11 en gij zult besneden worden in het vlees uwer voorhuiden, en het zal een teken zijn des Verbonds tussen Mij en tussen u. 17:12 Wie onder u acht dagen oud is, die zal besneden worden, ieder mannelijk kind in uw geslachten, dat in uw huis geboren is, of dat met geld gekocht is van een vreemdeling, die geen nakomeling van u is. 17:13 Wie in uw huis geboren is, en wie met uw geld gekocht is, moet besneden worden, en Mijn verbond zal in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. 17:14 En het onbesneden mannelijke kind, dat niet besneden is in het vlees van zijn voorhuid, die zal uitgeroeid worden uit zijn volk; hij heeft Mijn verbond verbroken." 17:15 Toen zeide God tot Abraham: Wat Sarai, uw vrouw, betreft, gij zult haar naam niet Sarai noemen, maar Sara zal haar naam zijn. 17:16 En Ik zal haar zegenen en u ook een zoon van haar geven; dan zal Ik haar zegenen, en zij zal een moeder der volken zijn; koningen der volken zullen uit haar voortkomen." 17:19 Toen zeide God: "Neen, Sara, uw vrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam Izaäk noemen; Ik zal Mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, en met zijn nakomelingen na hem. 17:20 En wat Ismaël betreft, Ik heb u gehoord. Zie, Ik heb hem gezegend, en Ik zal hem vruchtbaar maken, en Ik zal hem overvloedig vermenigvuldigen. Hij zal twaalf vorsten verwekken, en Ik zal hem tot een groot volk maken. 17:21 Maar Mijn verbond zal Ik oprichten met Izaäk, die Sara u zal baren op de vastgestelde tijd van het komende jaar."

Genesis 22:15 Toen riep de Engel van de HEERE Abraham voor de tweede keer uit de hemel, 22:16 en zei: "Bij Mijzelf heb Ik gezworen, zegt de HEERE, omdat u dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige zoon, niet hebt achtergehouden, 22:17 zegenend zal Ik u zegenen, en vermenigvuldigend zal Ik uw nakomelingen vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de zeekust is; en uw nakomelingen zullen de poort hunner vijanden bezitten (gesproken op de berg Moria boven de Tempelberg). 22:18 In uw Zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij Mijn stem gehoorzaamd hebt."

Dit Eeuwige Verbond en de Zegen van God hadden ook betrekking op Gods Beloften aan Abram (Abraham) en de zegeningen aan zijn vrouw Sarai (Sarah), en op alle landgrenzen van het gebied Kanaän dat voor altijd zou toebehoren aan Abraham en zijn zaad via Izaäk en Jakob. Maar vooral aan Abram's Zaad (Jesjoea), dat door Hem alle volken van de aarde gezegend zou worden!

Het Zaad van Eva dat in Abram was gedragen en vervolgens 2000 jaar had gereisd, was het aandeel van de vrouw in het op aarde brengen van Jesjoea als de Mensenzoon en als de eniggeboren Zoon van God. Dit Zaad van Eva in de schoot van de maagd Mirjam werd bevrucht door God de Heilige Geest. Mirjam was van de twee families, de familie van koning David en de familie van de hogepriester Zadokiet. De Heer Jesjoea werd geboren als zowel de Zoon des mensen als de eniggeboren Zoon van God!

Vlak voordat Hij naar het kruis ging om Zijn leven op te geven, bevestigde Jesjoea nogmaals Gods Nieuwe en Eeuwigdurende Verbond met Zijn discipelen in die Bovenzaal in Jeruzalem op Pesach door 2000 jaar geleden het brood en de wijn te serveren voor Zijn gebroken lichaam en Zijn vergoten Bloed. Zijn dood en opstanding brachten al Zijn discipelen in Gods Eeuwig Leven en Eeuwig Verbond, waarbij ieder van ons leden van God Jesjoea's eigen Lichaam werden door de Heilige Geest, en wij allen de ene Nieuwe Mens werden in Gods eigen goddelijke Lichaam. Maar het brengt ons ook allemaal in het Melchi Zedek priesterschap in de Hemel, dat vervolgens naar de aarde werd gebracht toen de Heilige Geest werd uitgestort op die eerste 120 discipelen.

Dit alles gezegd hebbende om enkele fundamenten te leggen voor de doeleinden waarvoor ik dit nieuwe artikel heb geschreven, wil ik nu dat mijn lezers de verschillen tussen ons priesterschap, het Melchi Zedeks priesterschap van de Hemel en het Aäronitische priesterschap, beter begrijpen.

Het Melchi Zedeks priesterschap van de hemel is een Eeuwig priesterschap. Het bestond al voor de schepping van de hemelen en de aarde. Daarom bestond het al voor het Aäronitische priesterschap dat door God via Mozes en Aäron werd geschapen toen Israël Egypte verliet.

God heeft ons ook in tien verschillende Schriftplaatsen verteld dat het Aäronitische priesterschap op aarde voor altijd zou zijn. Laten we dus eerst die tien verschillende plaatsen in de Heilige Schrift lezen.

Exodus 29:9
"En gij zult hen met gordel omgorden, Aäron en zijn zonen, en hun de hoofddoeken omwikkelen. Het priesterschap zal hun tot een eeuwigdurende inzetting zijn. Zo zult gij Aäron en zijn zonen wijden.

Exodus 40:13 -15
"Gij zult Aäron de heilige klederen aantrekken en hem zalven en wijden, opdat hij Mij als priester zal dienen. 40:14 En gij zult zijn zonen brengen en hen met tunieken bekleden. 40:15 Gij zult hen zalven, gelijk gij hun vader gezalfd hebt, opdat zij Mij als priesters dienen; want hun zalving zal zekerlijk een eeuwig priesterschap zijn in al hun geslachten."

Numeri 10:8
"De zonen van Aäron, de priesters, zullen op de (zilveren) bazuinen blazen; en deze zullen voor u zijn als een verordening tot in eeuwigheid, door uw geslachten heen."

Numeri 25:11-13
"Fineas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aäron, de priester, heeft Mijn toorn afgewend van de kinderen Israëls, omdat hij ijverig was met Mijn ijver onder hen, zodat Ik de kinderen Israëls niet verteerde in Mijn ijver. 25:12 Zeg dan: 'Zie, Ik geef hem Mijn Verbond des vredes; 25:13 en het zal hem en zijn nakomelingen na hem een Verbond zijn van een eeuwig priesterschap, omdat hij ijverig was voor zijn God, en verzoening deed voor de kinderen Israëls.' "Hogepriester Zadok kwam door Phinehas].

Deuteronomium 18:1, 2, 5
"De priesters, de Levieten, de ganse stam Levi zal geen deel noch erfdeel hebben met Israël; zij zullen eten de vuuroffers des HEEREN, en Zijn deel. 18:2 Daarom zullen zij geen erfdeel hebben onder hun broederen; de HEERE is hun erfdeel, zoals Hij tot hen gezegd heeft. 18:5 Want de HEERE, uw God, heeft hem uit al uw stammen uitverkoren om te staan in de naam van de HEERE, hem en zijn zonen voor eeuwig."

1e Kronieken 23:13
De zonen van Amram: Aäron en Mozes; en Aäron werd apart gezet, hij en zijn zonen tot in eeuwigheid, opdat hij de heiligste dingen zou heiligen, om wierook te branden voor het aangezicht van de HEERE, om Hem te dienen en om de zegen te geven in Zijn naam, tot in eeuwigheid.

Jeremia 33:20-22
"Zo zegt de HEERE: 'Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat er geen dag en nacht zullen zijn in hun seizoen, 33:21 dan kan Mijn verbond ook verbroken worden met David, Mijn knecht, zodat hij geen zoon zal hebben om op zijn troon te regeren, en met de Levieten, de priesters, Mijn dienaren. 33:22 Gelijk het heir des hemels niet geteld kan worden, noch het zand der zee gemeten, alzo zal Ik het nageslacht van David, Mijn knecht, en de Levieten, die Mij dienen, vermenigvuldigen. "

Ezechiël 44:10-16
"En de Levieten die ver van Mij zijn afgedwaald, toen Israël afdwaalde, die van Mij afdwaalden naar hun afgoden, zij zullen hun ongerechtigheid dragen. 44:11 Doch zij zullen dienaren zijn in Mijn heiligdom, als poortwachters des huizes en dienaren des huizes; zij zullen het brandoffer en het offer voor het volk slachten, en zij zullen voor hen staan, om hun te bedienen. 44:12 Omdat zij voor hun afgoden gediend hebben en het huis Israels in ongerechtigheid hebben doen vallen, daarom heb Ik Mijn hand in een eed tegen hen opgeheven," zegt de Here GOD, "dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. 44:13 En zij zullen niet tot Mij naderen, om Mij als priester te dienen, noch tot een Mijner heilige dingen naderen, noch in het Heilige der Heiligen komen; maar zij zullen hun schande dragen, en hun gruwelen, die zij bedreven hebben. 44:14 Doch Ik zal hen den tempel doen besturen, voor al zijn werk, en voor al wat daarin gedaan moet worden. 44:15 Maar de priesters, de Levieten, de zonen van Zadok, die de leiding hadden over Mijn heiligdom toen de kinderen Israëls van Mij afdwaalden, zij zullen tot Mij naderen om Mij te dienen; en zij zullen voor Mijn aangezicht staan om Mij het vet en het bloed te offeren, zegt de Here GOD. 44:16 "Zij zullen Mijn heiligdom binnengaan, en zij zullen tot Mijn tafel naderen om Mij te dienen, en zij zullen Mijn last bewaren."

Ezechiël 44:23
"En zij (zonen van de Zadokitische hogepriesters) zullen Mijn volk het verschil leren tussen het heilige en het onheilige, en hen doen onderscheiden tussen het onreine en het reine. 44:24 In twistgesprekken zullen zij als rechters staan, en rechtspreken naar Mijn oordelen. Zij zullen Mijn wetten en Mijn inzettingen onderhouden in al Mijn vastgestelde samenkomsten, en zij zullen Mijn sabbatten heiligen."

Ezechiël 44:28
"Het zal zijn, met betrekking tot hun Erfenis, dat Ik hun Erfenis ben. Gij zult hun geen bezitting geven in Israël, want Ik ben hun bezitting."

Ezechiël 45:3, 4
Dit is het gebied dat gij zult meten: vijfentwintigduizend el lang en tienduizend el breed; daarin zal het heiligdom zijn, het Heilige der Heiligen. 45:4 Het zal een heilig deel van het land zijn, dat behoort aan de priesters, de dienaren van het heiligdom, die naderen om de HEERE te dienen (alleen de zonen van Zadok); het zal een plaats zijn voor hun huizen en een heilige plaats voor het heiligdom.

Ezechiël 48:10, 11
Aan dezen - aan de priesters - zal het heilige gebied toebehoren: in het noorden vijfentwintigduizend el in de lengte, in het westen tienduizend in de breedte, in het oosten tienduizend in de breedte en in het zuiden vijfentwintigduizend in de lengte. Het heiligdom des HEEREN zal in het midden zijn. 48:11 Het zal zijn voor de priesters der zonen van Zadok, die geheiligd zijn, die Mijn last bewaard hebben, die niet gedwaald hebben, toen de kinderen Israels dwaalden, gelijk de Levieten dwaalden.

Maleachi 2:4
"Dan zult u weten dat Ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat Mijn verbond met Levi blijft bestaan", zegt de HEERE der heerscharen.

Jesjoea werd via Zijn maagdelijke moeder Mirjam niet alleen geboren uit de Zadokitische hogepriesterfamilie van het Aäronitische priesterschap, maar Jesjoea moest ook de ware feitelijke vervulling van deze hele Zadokitische hogepriesterfamilie in het vlees zijn, omdat Vader God altijd alle dingen absoluut perfect in elk detail heeft gedaan voor Zijn eniggeboren Zoon Jesjoea die naar de aarde kwam om een perfect leven te leiden en vervolgens te sterven als de Zoon des mensen voor de zonden van de hele mensheid.

Wanneer en waar werd het Aäronitische priesterschap eigenlijk voor altijd?

Dit mysterie had te maken met priester Zacharia, de Aäronitische priester in de openingswoorden van het Nieuwe Verbond die gevonden worden in Lucas 1:5, 6, en ook in Lucas 1:8-20. En dan 30 jaar later met Zacharia's zoon Yochanan (Johannes) bij de rivier de Jordaan, in Mattheüs 3:15, toen Jesjoea werd gedoopt, getuigd door Zijn neef Yochanan, (Johannes) de profeet en ware mysterie Zadokitische hogepriester van Israël!

Ik geloof dat het Aäronitische priesterschap, waarvan God ons op tien plaatsen had verteld dat het op een dag voor altijd zou worden, feitelijk gebeurde in één moment in de tijd en bij de Jordaan, toen de mysterie Zadokitische hogepriester van Israël, de man die God had geplaatst in de hoogste positie van ware geestelijke autoriteit in heel Israël in het Aäronitische priesterschap voor God, Yochanan de doper, in de voetsporen van zijn vader, priester Zacharia, de mysterie Zadokitische hogepriester (Lucas 1. 8-20), zich onderwierp aan zijn neef, de profeet en de ware Zadokitische hogepriester: 8-20), onderwierp zich aan het verzoek van zijn neef Jesjoea:

Mattheüs 3:14.
En Johannes (Yochanan) probeerde Hem te verhinderen en zei: "Ik moet door U gedoopt worden, en komt U naar mij toe?" 3:15 Maar Jezus (Jesjoea) antwoordde en zei tegen hem: "Laat het nu zo zijn, want zo past het ons om alle gerechtigheid te vervullen!"

Toen stond hij Hem het toe. 3:16 Toen Hij gedoopt was, kwam Jesjoea (Jezus) onmiddellijk uit het water omhoog; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God neerdalen als een duif en op Hem neerdalen. 3:17 Plotseling klonk er een stem uit de hemel, die zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik een welbehagen heb!"

Ik geloof dat dit het moment was waarop het Aäronitische priesterschap, door middel van de mysterieuze Zadokitische hogepriester van Israël, Yochanan de getuige, had overgegeven wie hij was en alles wat hij vertegenwoordigde in de handen van Jesjoea, Melchi Zedek, de Koning en Hogepriester van de Hemel. Op hetzelfde moment dat Jesjoea ook Zijn aardse bediening was begonnen, sprak Zijn Vader God tot Hem en zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik een welbehagen heb." Daarmee begon Jesjoea's wandel op aarde, om 3 ½ jaar later te eindigen met Zijn dood aan het kruis.

Het Aäronitische priesterschap dat vandaag de dag opnieuw is gevormd in Jeruzalem en spoedig zal beginnen met het bouwen van hun huis op de berg Sion, direct na de spoedig komende Gog Magog Oorlog. Maar volgens Gods onverbrekelijke Heilige Woord hebben deze Aäronitische priesters van God te horen gekregen dat ze Gods huis kunnen bouwen, maar ze kunnen alleen het volk bedienen. Ze kunnen nooit meer voor God dienen, en kunnen nooit meer het Heilige van de Tempel binnengaan, of in de buurt van Gods heilige dingen komen, en nooit meer in het Heilige der Heiligen komen. Alleen de zonen van de Zadokitische hogepriesterfamilie mochten deze dingen ooit nog doen.

Maar er is een groot probleem, want in 70 na Christus, 2000 jaar geleden, toen de Tempel van Jeruzalem werd vernietigd, werden ook alle priesterkronieken van de Cohaniem vernietigd. En dus weet vandaag de dag niemand echt wie er van deze Zadokitische hogepriesterfamilie is, de enige familie die God had toegestaan om in de Jeruzalemse Tempel te komen om voor God te dienen en om dierlijke bloedoffers te brengen die God zou eren.

Daarom zal het Aäronitische priesterschap van vandaag zich de autoriteit toe-eigenen die God alleen aan de zonen van de Zadokitische hogepriesterfamilie heeft gegeven.

Zullen deze Aäronitische priesters dierlijke bloedoffers voor God durven brengen vanuit hun huis op de berg Sion? Want als ze dat zouden doen, zouden ze ontmaskerd worden als valse en namaak Aäronitische priesters als ze tegen Gods heilige Woord in Ezechiël 44:10-14 in durven gaan.

Maar dit alles en nog veel meer zullen zij doen, inclusief het lanceren van ernstige vervolgingsaanvallen tegen de Messiasbelijdende Joodse gelovigen en de niet-Joodse kerkgelovigen in het Melchi Zedek priesterschap hier in Israël. Want aan het einde van de komende Gog Magog oorlog zullen de Israëlische orthodoxe religieuze Joden grote politieke macht krijgen.

In het tweede deel van Maleachi 4:6 wordt gesproken over Elia die opnieuw komt en deze keer zal hij het hart van de kinderen terugvoeren naar hun vaderen.

Wat betekent dat? De hele Bijbel bestaat eigenlijk uit twee verschillende boeken, de Torah en Tenach, en de Brit HaDashah. Het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond.

De 'Vaders' zijn de orthodoxe religieuze Joden en de 'Kinderen' zijn de Messiasbelijdende Joodse en niet-Joodse gelovigen.

Jesjoea had over Elia gezegd dat er onder hen die uit vrouwen geboren zijn niet één is opgestaan die groter is dan Elia. En Jesjoea had ook gezegd dat wie de minste is in het Koninkrijk der Hemelen, groter is dan Elia.

Dus ik geloof dat er een Elia-gezelschap is van de minsten in het Koninkrijk van God die binnenkort geroepen zullen worden om onze vijanden lief te hebben die ons zullen aanvallen en vervolgen. De Israëlische orthodoxe religieuze Joden zullen, nadat zij begonnen zijn met het bouwen van hun huis op de berg Sion, de Israëlische Messiasbelijdende Joden aanvallen. Deze Israëlische Orthodoxe religieuze Joden hebben het geschreven Woord van God verlaten voor hun Mondelinge Torah, waarvan zij beweren dat deze ook goddelijk is en van God naar Mozes was gekomen bij de berg Sinaï. Maar dat is echt totaal onmogelijk! Waarom? 'Omdat Mozes heel Israël in 12 verschillende Geschriften had opgedragen om nooit het geschreven Woord van God te verlaten voor iets anders.

Dus waar zijn de echte zonen van de Zadokitische hogepriesterfamilie vandaag de dag?

Alle 'wedergeboren' gelovigen in Jesjoea hebben de Heilige Geest in hun geest. De Heilige Geest is nooit gescheiden van het Bloed van Jesjoea, die de bloedlijn bevat van de Zadokitische hogepriesters van Aäron en de bloedlijn van de koningen van koning David.

Hebreeën 9:14 ... Hoeveel te meer zal het Bloed van de Messias, die Zichzelf door de eeuwige Geest vlekkeloos aan God heeft aangeboden, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? 9:15 En daarom is Jesjoea de Middelaar van het Nieuwe Verbond, door de dood, tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, opdat degenen die geroepen zijn de belofte van het eeuwige erfdeel ontvangen.

Dat is waar het bloed van de zonen van de Zadokitische hogepriesters vandaag de dag is; het is in alle ware gelovigen. Wat betekent dat? Misschien veel dingen die nog nooit eerder aan gelovigen zijn geopenbaard ...

Maar nu wil ik een grote fout in het Engels aanwijzen en corrigeren, namelijk de uitdrukking "volgens de orde" die specifiek betrekking heeft op het Melchi Zedek priesterschap, dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Verbond voorkomt.

Maar het Hebreeuws heeft dat nooit gezegd ...

Hier is de fout die in de Engelse vertaling wordt gevonden,

Psalm 110:1 en 4 Een psalm van David. De HEER zei tegen mijn Heer: "Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot uw voetbank maak." 110:4 De HEER heeft gezworen en zal niet wijken: "U bent een priester voor eeuwig naar de ordening van Melchi Zedek."

De Joods-Hebreeuwse Bijbel Gods Woord zegt iets totaal anders.

Vader God (יהוה) zegt tegen Zijn Zoon Adoni ...

En in vers 4 zegt Vader God tegen Zijn Zoon: "Je bent een Priester voor altijd door Mijn Woord, Melchi Zedek (Mijn Koning van Gerechtigheid)!

God gebood ons om nooit iets toe te voegen of af te doen aan Zijn Woord!

Dit vers zei nooit 'volgens de orde van' ... Vader God geeft Zijn Woord aan Zijn Zoon over het voor altijd Priester zijn!

En deze zelfde fout is ook overgebracht naar het Nieuwe Testament, die vervolgens vele malen wordt herhaald in het Boek Hebreeën in het Grieks ... en daarom verschijnt deze zelfde fout ook in het Engels.

Ik leg jullie voor dat het priesterschap van alle ware gelovigen in Jesjoea simpelweg het Melchi Zedek priesterschap is! En dat er niet zoiets bestaat als in 'de orde van' het Melchi Zedeks priesterschap.

Ook in tegenstelling tot het Aäronitische priesterschap, waar de Aäronitische priesters nooit koningen konden worden, worden wij als gelovigen in het Melchi Zedekpriesterschap hopelijk elke dag veranderd om zowel priesters als koningen te worden naar het beeld en de gelijkenis van Jesjoea. Dit werd voor het eerst aangekondigd in Genesis 1:26.

Toen zei God: "Laat Ons de mens maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; laat hem heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over het vee, over de hele aarde en over alle kruipend gedierte dat op de aarde kruipt." 1:27 Zo schiep God de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Maar God kon pas beginnen met de mens naar zijn evenbeeld te maken nadat Jesjoea voor ons was gestorven en opgestaan. Pas toen werd de Heilige Geest in onze dode geesten gezonden om van ons 'wedergeboren' gelovigen in Jesjoea te maken. Pas toen kon God ook beginnen ons van binnenuit te veranderen in de gelijkenis van God.

De Man Jesjoea, Melchi Zedek, die voor het eerst aan Abram verscheen op weg naar de Vallei van Shaveh, waar Abram de koning van Sodom zou ontmoeten, was aan Abram verschenen in de Vallei vlak voor de Vallei van Shaveh (de Vallei der Koningen). Deze Vallei wordt de Ben Hinnom Vallei genoemd. Het ligt net onder de muur van de Oude Stad van Jeruzalem, net onder het Mount Zion hotel en net ten zuiden van de Jaffapoort.

Deze vallei heeft al meer dan 2600 jaar een van de meest verschrikkelijke reputaties van alle plaatsen in de Israëlische geschiedenis.

In het boek Jeremia wordt deze plek vele malen door God vervloekt vanwege de gruwelijkheden van het vermoorden van onschuldige baby's die aan Molec werden geofferd, door het Israëlische Joodse volk dat hier in Jeruzalem woont.

En rond 2010 verwijderde God de vloek van deze Vallei. Hoe weten we dit? Geen enkele vogel zou ooit afdalen in de Ben Hinnom Vallei, behalve de kraaien.

En toen rond 2010 kondigde een reisleider van deze vallei aan zijn reisgroep aan dat God de vloek van deze vallei had verwijderd. Voor het eerst keerden de duiven en andere vogels terug naar deze vallei.

En dit is dezelfde valleilocatie waarvan God heeft geprofeteerd dat deze op een dag voor altijd Heilig zou worden! Dit kan worden gevonden in Jeremia 31:40. "En het gehele dal der lijken en der as, en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het oosten toe, zal de HEERE heilig zijn. Het zal voor eeuwig niet meer worden opgerukt of neergeworpen."

En toen de duivel zag wat daarvóór in die speciale vallei was gebeurd, maakte hij van deze Ben Hinnom-vallei een verschrikkelijke gruwel. Maar dit was oorspronkelijk de plaats waar Melchi Zedek aan Abram was verschenen op zijn weg naar de volgende Vallei van Shaveh, en Abram en zijn Zaad (Yeshua) had gezegend, een Verbond met Abram was aangegaan en hem brood en wijn had geserveerd.

Dit is ook de plaats in Jeruzalem die God heeft gereserveerd voor de komende grote Eindtijd-Wereld Opwekking, de grootste oogst van zielen die zeer binnenkort zal beginnen. Maar hoe weet ik dat?

Op 16 juni 1999 kreeg ik twee snelle visioenen van God over de komende grote Opwekking boven de Ben Hinnom Vallei, toen ik in het noorden van Jeruzalem was in Ruth Heflins aanbiddingscentrum Mount Zion Fellowship, toen gelegen in het gebied Sheikh Jerrah in het noorden van Jeruzalem.

Om mijn onderwijs hierover op mijn website te zien:

Ga onder Boeken van de auteur naar De komende grote wereldopwekking! Ga ook onder Artikelen van de Auteur naar het 68e artikel onderaan genaamd: The Ben Hinnom Valley Story!
www.FeedMySheepJerusalem.com

Ik geloof ook dat de Ben Hinnom Vallei dezelfde Vallei is die wordt voorspeld in Ezechiël 37:1-14, genaamd de Vallei van de dorre beenderen.

Daar in Ezechiël 37:9 - 14 heeft God ons verteld dat het hele Huis van Israël op een dag tot leven zou komen, vervuld met de Heilige Geest van God.

Wanneer gelovigen in Jesjoea zich realiseren dat het Jesjoea Zelf is, die als Melchi Zedek deze verbazingwekkende reis met Abram en zijn Zaad begon, door een Eeuwigdurend Verbond met Abram te sluiten daar in de Ben Hinnom Vallei, die zich vandaag de dag net onder de Oude Stadsmuur bij de Jaffapoort bevindt, dat Melchi Zedek daar die eerste communie van brood en wijn aan Abram serveerde. Dat Jesjoea door de tijd heen ook precies deze locatie heeft gereserveerd, waar de komende grote Eindtijd-Wereld Opwekking ook zal plaatsvinden, moeten we gewoon met ontzag en verwondering gadeslaan bij onze Grote God en Koning en Hogepriester van de Hemel, Jesjoea, onze Messias en Redder en Heer!

Onthulling van de mysterieuze locatie
van de komende Grote Wereld Opwekking!
Zou deze locatie ook
dezelfde plaats zijn waar Melchi Zede voor het eerst
Abram en zijn Zaad (Jesjoea) had gezegend,
en hem brood en wijn serveerde?

door Richard Aaron Honorof
Voed Mijn Schapen Jeruzalem

Het bidden van een heilsgebed

Redding en eeuwig leven zijn gratis geschenken van God! Maar je moet God erom vragen door Gods Zoon Jesjoea als jouw Heer en Verlosser te aanvaarden. Hij betaalde de ultieme prijs door in jouw plaats aan het kruis te sterven voor al je zonden en door al je zonden op Zich te nemen.

Of je nu een van de meest religieuze orthodoxe Joodse personen bent of gewoon een Jood die nooit in de God van Israël heeft geloofd, als je Yeshua, de Koning en Hogepriester van de Hemel, je Schepper, niet persoonlijk kent als je eigen persoonlijke Verlosser, zeg dan het volgende gebed en meen het met heel je hart. En je zal in staat zijn om Hem te kennen en je zal gered worden, en ook wanneer je sterft, kan je er zeker van zijn dat je naar de Hemel zal gaan. En je zult de Liefde van God ervaren van Yeshua, de God van Liefde!

Lieve Heer Yeshua, ik vraag U om mijn Heer en Redder te zijn, mijn Messias! Ik belijd dat ik een zondaar ben en dat ik Uw geboden en wetten heb overtreden. Dat ik U nodig heb als mijn Verlosser. Ik heb berouw over al mijn zonden. Vergeef me alstublieft van al mijn zonden en kom in mijn hart wonen. Vul me met Uw liefde en Uw vergeving, en met Uw wonderbaarlijke Heilige Geest! Amen

Johannes 17:3 "En dit is het eeuwige leven, opdat zij U kennen, de enige ware God, en Jesjoea, de Messias, die Gij gezonden hebt."

Johannes 12:32 "En Ik, als Ik van de aarde opgeheven ben, zal alle volken tot Mij trekken."

Bron: Revealing the Mystery Location of the coming great World Revival from Jerusalem! Could this be the same location where Melchi Zedek had blessed Abram? – Feed My Sheep Jerusalem