www.wimjongman.nl

(homepagina)


KOMT BIJBELSE PROFETIE UIT?

( )ONE FOR ISRAEL

De gebeurtenissen in het Midden-Oosten lijken steeds apocalyptischer te worden en de mensen willen het weten: Is het boek Openbaring zich voor onze ogen aan het ontvouwen? Velen speculeren erover of we al dan niet Bijbelse profetie in actie zien.

Maar wat je misschien nog niet hebt gehoord is dat veel van de mensen die vragen stellen ongelovigen zijn.

()

Bijbelse profetie - het boek Openbaring. Op de populairste podcast ter wereld las de gastheer onlangs een heel hoofdstuk uit Openbaring voor in zijn show. Joe Rogan heeft in het verleden misschien de spot gedreven met de Schrift, maar nu niet meer. Hij vraagt zich oprecht af of we deze gebeurtenissen nu al zien gebeuren. Rogan is een man van de wereld die vaak wiet rookt terwijl hij met zijn gasten praat, maar hij deelde net enthousiast een lied over Jezus dat hij had gevonden en waar hij van hield. De shakings brengen allerlei interessante dingen naar boven.

We hebben veel berichten gehad van Israëli's die Jezus nog niet kennen, die vragen naar Bijbelse profetie. Is dit Psalm 83? Zal Jezus spoedig verschijnen? Voor sommigen is het een kwestie van angst en vrees, voor anderen is het een bijzondere ontdekking dat het leven misschien toch niet zo zinloos is.

Wat moeten we van dit alles denken en hoe kunnen we de mensen om ons heen het beste steunen, of ze nu gelovig zijn of niet, terwijl de wereld blijft schudden? Kan iemand het echt zeker weten? Eén ding is zeker: deze gebeurtenissen wijzen allemaal naar de mooiste toekomst die iemand zich ooit kan voorstellen.

GODS VREDESPLAN VOOR DE EINDTIJD IN BIJBELSE PROFETIE

In plaats van een eng onderwerp te zijn, zou Bijbelse profetie een krachtig tegengif voor angst moeten zijn. God, de Meester van het Universum, heeft ons verteld dat alles goed komt. Meer nog, het wordt absoluut geweldig. Jezus vergeleek de gebeurtenissen in de eindtijd met weeën, maar mensen vergeten vaak dat weeën resulteren in... een geboorte! Een aanstaande familie zal zich niet constant richten op de weeën en de kwelling van de bevalling (hoewel het slim is om gewaarschuwd te zijn), maar ze zullen druk bezig zijn met het verven van de kamer, het verzamelen van kleren en het opgewonden raken om het nieuwe lid van de familie te ontmoeten. Ze maken zich op voor iets prachtigs, iets om naar uit te kijken en te vieren.

Wanneer Jezus het plan uiteenzet van wat er tijdens de bevalling zal gebeuren, is dat in de context van het uitzien naar het komende Koninkrijk.

Met al het gepraat over de eindtijd vergeten de meeste mensen om echt naar het EINDE te kijken! Laten we, in plaats van naar de pijnlijke geboortetijden te kijken, kijken naar het beeld dat in Bijbelse profetieën wordt geschetst van wat er zal gebeuren als Jezus terugkomt. Het Messiaanse Tijdperk zal ongelooflijk zijn! Ironisch genoeg is dit iets wat Joodse mensen beter lijken te begrijpen dan christenen. Een deel van de reden dat Joodse mensen beter bekend zijn met bijbelse profetie over het komende Koninkrijk is dat deze profetie voornamelijk in de Joodse Geschriften te vinden is. Het overgrote deel van het boek Jesaja gaat bijvoorbeeld over de thema's van de verlossing van Israël, de Dag des Heren en de glorieuze terugkeer van onze Messias. Er zijn honderden profetieën verspreid over de 66 boeken van de Bijbel en er zijn ongeveer 150 hoofdstukken die direct over de terugkeer van Jezus gaan. Er is veel te veel om in één artikel te behandelen, maar hier zijn een paar aspecten van Zijn komende Koninkrijk in Bijbelse profetie waar we naar uit kunnen kijken:

HET KOMENDE KONINKRIJK

* Jezus zal heersen en regeren vanuit Jeruzalem, en niemand zal Hem kunnen tegenhouden (Psalm 2:6, 110:2, Zacharia 2:12, 9:10, Openbaring 2:27, 19:15).

* Er zal wereldvrede zijn - oorlogswapens zullen worden veranderd in landbouwwerktuigen (Jesaja 2:4, Micha 4:3, Psalm 46:8-10).

* Volkeren in het Midden-Oosten zullen zich verenigen in aanbidding van de God van Israël en vrij door het gebied reizen (Jesaja 19:23-25, 60:6,14).

* Levensduren zullen veranderen, samen met andere veranderingen in de natuur, omdat ziekte, dood, verval en kwaad worden beperkt (Jesaja 11:6-9, 65:17-25).

* De vijand zal 1000 jaar lang gebonden zijn, zodat hij de mensen niet langer kan misleiden (Openbaring 20:3-10).

* De volken zullen naar Jeruzalem komen om Jezus eer te bewijzen en van het Joodse volk te leren over hun God (Jesaja 2:2-3, Jesaja 60, Micha 4:1-2, Zach 8:22,23).

* Elk volk is verplicht naar Jeruzalem te komen om Sukkot in Jeruzalem te vieren en zal gestraft worden als ze dat niet doen (Zacharia 14:16-19)

* De aarde zal gevuld worden met de heerlijkheid van God zoals de wateren de zee bedekken (Habakkuk 2:14, Jesaja 11:9)

* Er zal een rivier stromen van de Tempel in Jeruzalem naar de Dode Zee, die weer levend zal worden (Ezechiël 47, Zacharia 14:8, Jesaja 35:6-7, Psalm 46:4).

* Israël zal gerechtvaardigd worden in de ogen van de wereld (Ezechiël 36:16, Ezechiël 37:24-28, Jesaja 19:24, 60, 62, Zacharia 8:3,8, Zefanja 3:20).

* Jezus zal uiteindelijk door zijn hele volk als de Messias worden omarmd. (Zacharia 12:10, Romeinen 11:25, Ezechiël 20:40-44)

Het Messiaanse Tijdperk waarin Jezus duizend jaar regeert vanuit Jeruzalem is niet hetzelfde als de eeuwigheid - al dat moois komt later. Ten eerste lijkt het nog steeds mogelijk om tegen God te rebelleren tijdens de millenniumoverheersing (bijvoorbeeld door te weigeren naar het Sukkotfeest te gaan, Zacharia 14). Rebellie is iets dat na het laatste oordeel niet meer zal gebeuren. Maar als Jezus terugkomt, zal de wereld alleen volgens Zijn regels worden bestuurd en zal Hij de goddelozen straffen om hen in het gareel te houden. Hij zal de baas zijn. Kun je je dat voorstellen? De wereld geleid door Jezus? Hoe verbazingwekkend! In dit Messiaanse Tijdperk zullen mensen nog steeds trouwen en kinderen krijgen, en mensen zullen nog steeds sterven, zij het op hoge leeftijd. Maar in de eeuwigheid met God zal er helemaal geen dood zijn.

God heeft veel beloften gedaan over het herstel van Israël wanneer Jezus in heerlijkheid komt. Hij heeft nog nooit gefaald om Zijn woord te houden. Bijbelse profetieën over de eerste komst van de Messias kwamen allemaal op zeer reële en letterlijke manieren uit (de Messias werd bijvoorbeeld in Bethlehem geboren, zoals Micha in hoofdstuk 5 zei, uit een maagd, zoals Jesaja in hoofdstuk 7 voorspelde, en ze doorboorden daadwerkelijk Zijn handen en Zijn voeten, zoals David in Psalm 22 schreef). Deze dingen waren niet metaforisch. We kunnen dus verwachten dat de Bijbelse profetieën over Zijn tweede komst ook accuraat zijn. Het gaat allemaal echt gebeuren. Geen woord zal op de grond vallen. Maar dit maakt veel mensen ongemakkelijk. Vooral in relatie tot het Joodse volk.

WAAROM WOEDEN DE VOLKEN?

God koos Israël met een doel: om alle geslachten op aarde te zegenen. Maar God gebruikt en gooit mensen niet zomaar weg. Hij sloot een verbond met Israël en dat zal Hij nakomen, maar het is ten voordele van de hele wereld en vooral voor de glorie van Zijn naam. Gods keuze voor Israël kan mensen in een woede brengen die diep zit. Het is een woede die wordt veroorzaakt door Gods soevereiniteit die botst met menselijke ideeën over wijsheid en rechtvaardigheid, alsof God niet de bron van deze dingen is. Degenen die Israël haten mogen dan zingen: "Van de rivier tot de zee zal Palestina vrij zijn", maar God heeft een heel andere visie...

Gods vredesplan voor de eindtijd in Bijbelse profetie

We kunnen echter zien (ook in bijbelse profetie) dat het nog wel even spannend zal worden voordat Hij Zijn perfecte vredesplan uitrolt.

Want zie, uw vijanden maken oproer;
Zij die u haten, hebben hun hoofd opgeheven.
Zij beramen listige plannen tegen uw volk;
zij overleggen samen tegen uw dierbaren.
Ze zeggen: "Kom, laten we hen als volk uitroeien;
laat de naam Israël niet meer in herinnering blijven!"

Want zij spannen samen met één stem;
tegen u sluiten zij een verbond
de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de Hagrieten,
Gebal en Ammon en Amalek,
Filistië met de inwoners van Tyrus;
Ook Assur
heeft zich bij hen gevoegd;
Zij zijn de sterke arm van de kinderen van Lot. Selah
(Psalm 83:1-8)

()

De volken die hier met hun oude namen worden genoemd, zijn de volken die rondom Israël liggen, in Jordanië, Gaza, Libanon, Syrië en het Arabisch Schiereiland. Geen wonder dat zovelen zich afvragen of dit een profetie is die nu werkelijkheid wordt! Maar God heeft beloofd dat het volk Israël nooit zal worden weggevaagd en dat ze er zullen zijn zolang de zon, maan en sterren bestaan. (Jeremia 31:35-36). De vijanden van Israël hebben deze memo duidelijk niet gekregen. Hun verklaarde doelen zijn om een Judenfrei land te hebben van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee en om terug te keren naar de Moslim heerschappij zoals het vroeger was.

Als je kijkt naar de bijbelse profetische passages die de naties beschrijven die tegen Jeruzalem opkomen, dan zul je merken dat het God zelf is die de naties tegen Jeruzalem oproept voor de strijd (zie Zacharia 12, 14, Ezechiël 38). Hij heeft de hele tijd de volledige controle. Waarom zou God dat doen? Net zoals Farao zijn beslissingen nam, maar God zijn hart verhardde, zo schept God de voorwaarden voor maximale wonderen en glorieuze hoogtepunten. In de Exodus bekeerde een schare Egyptenaren zich om te geloven en Hem uit Egypte te volgen naar het Land van Belofte. God wil dat zowel Israël als Israëls vijanden Hem leren kennen.

Hier is het einde van Psalm 83:

Vul hun gezichten met schaamte,
opdat zij uw naam zoeken, o Heer.
Laat hen voor eeuwig beschaamd en ontzet zijn;
laat hen in schande vergaan,
opdat zij weten dat alleen U,
wiens naam de Heer is,
de Allerhoogste bent over heel de aarde.

(Psalm 83:16-18)

Gods doel is de verlossing van zoveel mogelijk mensen. Zelfs als dat hier op aarde ontberingen met zich meebrengt, wil Hij zoveel mogelijk mensen in de eeuwigheid brengen: Joden, Arabieren en alle volken op aarde.

ISRAËL IS HET UURWERK, BIJBELSE PROFETIE IS DE KAART

In deze tijd van oorlog, die snel zou kunnen escaleren, neemt het antisemitisme over de hele wereld toe zoals we sinds de Holocaust niet meer gezien hebben. Het is goed dat we hier aandacht aan beginnen te besteden. Er zijn nog steeds belangrijke gebeurtenissen die moeten plaatsvinden voordat het echt het einde is (een zevenjarig vredesakkoord dat halverwege wordt verbroken, de antichrist in de derde tempel, het merkteken van het beest, de vervulling van de Grote Opdracht om maar een paar voorbeelden te noemen), maar er is nu veel op zijn plaats op een manier zoals het de afgelopen 2000 jaar nog nooit is geweest. Israël is hersteld zoals beloofd in Gods woord en we zien het Joodse volk thuiskomen, zowel fysiek als geestelijk. Het volk Israël wordt weer bijeengebracht, met alle middelen, nu de tijd van de heidenen ten einde loopt. We bevinden ons in een tijdperk waarin meer Joodse mensen Jezus accepteren dan ooit tevoren, sinds de tijd van Handelingen. Er zal een tijd komen waarin vijandelijke naties Israël zullen omsingelen om ons van de kaart te vegen, maar wanneer die tijd aanbreekt zal Jezus zelf te hulp komen - de strijdende Messias zal het Joodse volk komen redden, precies zoals ze altijd hebben geloofd. Zijn identiteit zal misschien een schok zijn voor de nietsvermoedende mensen, maar Hij zal van harte verwelkomd worden, precies zoals Hij 2000 jaar geleden voorspelde:

"O Jeruzalem, Jeruzalem, de stad die de profeten doodt en stenigt wie tot haar gezonden worden! Hoe vaak had Ik uw kinderen willen verzamelen zoals een hen haar kroost onder haar vleugels verzamelt, maar u was niet gewillig! Zie, uw huis is verlaten. En Ik zeg u: u zult Mij niet zien totdat u zegt: 'Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer!'" (Lucas 13:34-35)

Op hetzelfde moment dat het Joodse volk plotseling herkent en rouwt om Degene die zij hebben doorboord, zal Israël worden hersteld in de ogen van de hele wereld en zullen de volken zien dat God elk woord meende dat Hij zei. Het herstel van Israël zal plaatsvinden wanneer het Koninkrijk van God vanuit Jeruzalem wordt gevestigd. Laat Gods koninkrijk maar komen!

()

Jezus vertelt ons om te waken, te bidden en klaar te staan. We worden gewaarschuwd in de gelijkenis van de vijf dwaze maagden die in slaap vielen om niet in zelfgenoegzaamheid te vervallen (Matteüs 25:1-13). God heeft achting voor hen die naar Zijn verschijning verlangen, niet voor hen die spottend zeggen dat die nooit zal komen. Als we zien dat bijbelse profetieën uitkomen en dat de omstandigheden overeenkomen met Gods woord, moge Hij dan merken dat we reikhalzend naar Hem uitzien, klaar en wachtend op Hem.

Bid dan als volgt:

"Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
(Matteüs 6:9-13)


Bron: Is Biblical Prophecy Coming True?