www.wimjongman.nl

(homepagina)


Judea en Samaria: Een uitleg over het Bijbelse hart van Israël

En ik zal hen op hun grond planten, om nooit meer ontworteld te worden van de grond die ik hun gegeven heb -zei Hashem, uw God.
Amos 9:15 (DE ISRAËL-BIJBEL)

Adam Eliyahu Berkowitz op 2 Maart 2023

De termen Judea en Samaria gaan terug tot bijbelse tijden en komen talloze malen voor in de Joodse Bijbel en het Nieuwe Testament.

Het besluit van de Volkenbond van 1922 om het Mandaat voor Palestina te creëren wees het hele gebied van Judea en Samaria toe voor Joodse vestiging. Van 1949-1967 werd het gebied illegaal bezet door Jordanië, dat het gebied zuiverde van Joden en hen verbood terug te keren. De term "Westelijke Jordaanoever" werd geïntroduceerd door het Koninkrijk Jordanië om te verwijzen naar Israëls bezetting van het land op de Westelijke Jordaanoever van 1948-1950.

De regio werd door Israël bevrijd in zijn verdedigingsoorlog van 1967 tegen Arabische agressie. Judea en Samaria omvat ongeveer 21% van het hele grondgebied ten westen van de Jordaan, een landmassa van 3.438 vierkante mijl. De noord-zuidlengte is ongeveer 79 mijl en de breedte varieert van 19 tot 34 mijl (oost-west).

Het internationaal recht erkent de soevereiniteit van geen enkel land over Judea en Samaria. Veel deskundigen beweren dat Israël de meest geldige aanspraak op het gebied heeft, omdat het de enige nationale entiteit is die het gebied de afgelopen 3000 jaar heeft bevolkt, ontwikkeld en beheerd. Israël heeft echter geweigerd Judea en Samaria te annexeren, omdat het erkent dat de internationale gemeenschap het gebied als "betwist" beschouwt.

1995 OSLO: GEBIEDEN A, B EN C

In 1995 werd met het Oslo II-akkoord tussen de Israëlische regering en de Palestijnen voorlopig Palestijns zelfbestuur in Judea en Samaria ingesteld als basis voor latere onderhandelingen en de voorbereiding van een uiteindelijk alomvattend vredesakkoord. De onderhandelingen leverden geen definitief vredesakkoord op en het akkoord werd in 2002 door alle partijen officieel opgegeven.

Het Oslo-akkoord verdeelde de regio in drie categorieën van administratieve jurisdictie: De Palestijnse Autoriteit (PA) kreeg enkele beperkte bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de gebieden A en B en een vooruitzicht op onderhandelingen over een definitieve regeling op basis van de resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad. Gebied A, ongeveer 18% van het totale grondgebied, wordt uitsluitend beheerd door de Palestijnse Nationale Autoriteit; gebied B, ongeveer 22% van het grondgebied, wordt zowel door de Palestijnse Autoriteit als door Israël beheerd.

Gebied C, waar zich de Israëlische nederzettingen bevinden, wordt door Israël beheerd. Bij overeenkomst is 70% van het land in zone C verboden voor Palestijnse ontwikkeling. De Palestijnen hebben deze overeenkomst echter niet nageleefd en bouwen volop in strijd met Oslo.

()

In juli 1980 nam de Knesset de Jeruzalemwet aan als onderdeel van de basiswet van het land, die Jeruzalem tot hoofdstad van Israël verklaarde en de daadwerkelijke annexatie ervan formaliseerde. Geen enkel gebied in Jeruzalem werd opgenomen in de Oslo-akkoorden.

Volgens het Palestijnse Centraal Bureau voor de Statistiek wonen 2,8 miljoen Palestijnen in de A- en B-gebieden, maar dat aantal wordt betwist. De Israëlische regering schat dat aantal op 1,5-2,5 miljoen. Begin 2020 bedroeg het aantal Israëlische inwoners van Judea en Samaria 463.901 en dit aantal is inmiddels het half miljoen gepasseerd. De meeste schattingen schatten de Arabische bevolking van gebied C op ongeveer 150.000.

Israëli's die in Judea en Samaria wonen zijn burgers van Israël. De 98% van de Palestijnen in Judea en Samaria worden bestuurd door de PA, betalen belasting aan de PA en stemmen in door de PA beheerde verkiezingen, als er verkiezingen zouden worden gehouden. De overige 2% van de Arabieren in Judea en Samaria wonen in gebied C, dat wordt beheerd door de Israëlische coördinator van regeringsactiviteiten in de gebieden (COGAT).

De wegen in de hele regio zijn toegankelijk voor zowel Israëlisch als Arabisch-Palestijns verkeer, hoewel de PA haar eigen nummerborden uitgeeft. Sommige wegen zijn af en toe beperkt, afhankelijk van de wisselende veiligheidssituatie. In de ongeveer 40% van Judea en Samaria die onder controle van de Palestijnse Autoriteit staat, is het voor Joods-Israëlische burgers verboden die wegen te betreden of te gebruiken.

Ongeveer 17% van Judea en Samaria is bebouwd, inclusief alle Israëlische en Palestijns-Arabische bebouwing. De bebouwde gebieden van de Israëlische nederzettingen beslaan ongeveer 2% van al het land in Judea en Samaria.

DE HUIDIGE STATUS

Naomi Kahn, de International Division Director voor Regavim, een NGO die toezicht houdt op de bouw in Judea en Samaria, legt de logica achter deze verdelingen uit.

"De plaatsen waar zich concentraties van een Arabische bevolking bevonden, werden aan de Palestijnse Autoriteit gegeven als autonome regio," legde Kahn uit. "Dit omvat grote Arabische bevolkingscentra zoals Jericho, Bethlehem, Ramallah, Kalkilya en Jenin. Die gebieden vormden Area A. Area B bestond uit landelijke gebieden van de Arabische bevolking."

Deze verdeling vereiste een bepaald niveau van veiligheidssamenwerking tussen Israël en de PA, legde Kahn uit.

"Dat zijn gebieden waar de Palestijnse politie verantwoordelijk is voor recht en orde, maar de IDF behoudt de perimeterbeveiligingsautoriteit omdat de gebieden bestaan als een soort luchtbel binnen het grotere gebied," zei ze.

De PA nam ook regeringsverantwoordelijkheden op zich.

"De Palestijnse Autoriteit is verantwoordelijk voor alle burgerlijke zaken in zowel gebied A als B met betrekking tot bouwvergunningen, riolering, afvalverwijdering, onderwijs en gezondheid," legde ze uit."

De situatie wordt gecompliceerd door de dubbelzinnige verdeling.

"Terwijl er geen Joden wonen in gebieden A en B, wonen er wel Arabieren in gebied C," legde Kahn uit. "Toen dit ABC-systeem werd ingevoerd, waren er geen gegevens over het aantal Arabieren dat in een van de gebieden woonde. De VN en de Palestijnse Autoriteit hebben er belang bij hun aantallen op te blazen. De PA houdt geen tellingen en houdt geen verkiezingen, dus het is onmogelijk om dat te weten. UNRWA-gegevens classificeren afstammelingen van vluchtelingen als inwoners van het gebied, zelfs als ze er nooit zijn geweest."

Minder dan 1% van het grondgebied van Judea en Samaria bestaat uit joodse nederzettingen, minder dan 2% van gebied C.

()

"De Palestijnse Autoriteit moedigt haar burgers openlijk aan om naar gebied C te verhuizen en de Europese Unie financiert illegale Arabische bouw," voegde ze eraan toe. "Er wordt in wezen geen Arabische bouw uitgevoerd in gebieden A en B. Door geen telling te houden, staat de Israëlische regering toe dat dit doorgaat."

De verdeling van het gebied werd ook doorgevoerd ongeacht particulier eigendom.

"Er waren Joden die land bezaten in Gebieden A en B die gedwongen werden hun eigendom af te staan," zei Kahn. "En zelfs in gebied C werden Joden gedwongen zich aan de regeringsverdelingen te houden, zelfs als ze hun land moesten afstaan."

Ze voegde eraan toe dat de Oslo-akkoorden uitdrukkelijk vrije toegang tot heilige plaatsen in alle gebieden voorschreven.

"Helaas zien we dat dit niet het geval is," zei ze. "In het akkoord stond niet dat vrije toegang gegarandeerd moest worden, maar wel dat er niet gebouwd mocht worden naast bestaande wegen. Dit is niet gehandhaafd."

"Sommige van deze constructies zijn gebruikt als lanceerpunt voor terreuraanslagen, of als schuilplaats voor terroristen nadat ze een terreuraanslag hebben gepleegd," voegde ze eraan toe. "En sommige zijn gewoon gevaren. Maar er wordt weinig aan gedaan."

Kahn zei dat ironisch genoeg, volgens de Oslo Akkoorden, Israël volledige rechten heeft om te bouwen in Area C zonder beperkingen.

"Het is voor Israël slechts een politieke concessie om de bouw te bevriezen," zei ze.

DE TOEKOMST

Ze benadrukte dat de interim-overeenkomst de gebieden A en B niet expliciet als toekomstige Palestijnse staat heeft vastgelegd.

"De overeenkomst heeft nooit de term 'Palestijnse staat' gebruikt," zei ze. "Dat werd overgelaten aan toekomstige bilaterale onderhandelingen. Het is misschien niet in het belang van de Palestijnen om een onafhankelijke staat op te richten. Misschien is het niet levensvatbaar, kan het geen eigen economie hebben. Ze zijn beter af als confederatie of als federatie van Jordanië of als autonome zones binnen Israël."

"Geen enkele Israëlische regering heeft ooit ingestemd met de oprichting van een Palestijnse staat," zei ze.

Bron: Judea and Samaria: An explainer on Israel's Biblical Heartland - Israel365 News