www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël heeft uw stem en hart nodig

9 oktober 2023

יַֽעַנְךָ֣ יְ֭הֹוָה בְּי֣וֹם צָרָ֑ה יְ֝שַׂגֶּבְךָ֗ שֵׁ֤ם ׀ אֱלֹהֵ֬י יַעֲקֹֽב׃
Moge Hashem je antwoorden in tijd van nood, de naam van Ja'akov Hashem behoede je.
ya-an-KHA a-do-NAI b'-YOM tza-RAH, y'-sa-GEV-kha SHAYM e-lo-HAY ya-a-KOV
Psalmen 20:2

De nachtmerrie in Israël blijft zich ontvouwen. De volle omvang van de wreedheid van de Hamas-terroristen wordt steeds duidelijker en ze blijven proberen om Israël binnen te dringen en verdere verwoestingen aan te richten. Het dodental blijft stijgen. Er zijn meer dan 100 gijzelaars genomen. Raketten blijven neerkomen en de hele legerreserve is gemobiliseerd.

Israël heeft onze hulp en gebeden nu meer dan ooit nodig!

Hier zijn een aantal psalmen om namens Israël te bidden in deze moeilijke tijd.

Psalm 20:

Psalm 20 wordt vaak gereciteerd in tijden van crisis. Hoewel menselijke inspanningen een cruciale rol spelen bij het oplossen van conflicten, herinnert Psalm 20 ons eraan dat echte redding van God komt. We roepen Hem standvastig aan en bidden dat Hij ons zal antwoorden "in moeilijke tijden". Terwijl onze vijanden vertrouwen op strijdwagens en paarden om hen naar de overwinning te brengen, "roepen wij de naam van de Heer aan, onze God".

God is onze eeuwige beschermer en we bidden dat Hij de soldaten, de gewonden, de gijzelaars en heel Israël veilig houdt in deze zeer moeilijke tijd.

Voor de leider. Een psalm van David.
Moge de HEER u antwoorden in tijden van nood, de naam van Jakobs God u behoeden.

Moge Hij u hulp sturen vanuit het heiligdom, en u ondersteunen vanuit Sion.
Moge Hij de penningen van al uw maaltijdoffers ontvangen, en uw brandoffers goedkeuren. Selah.
Moge Hij je verlangen vervullen en al je plannen in vervulling laten gaan.
Mogen wij juichen van vreugde bij uw overwinning, met standaarden in de naam van onze God. Moge de HEER al uw wensen vervullen.
Nu weet ik dat de HEER zijn gezalfde de overwinning zal geven, hem zal antwoorden vanuit zijn hemels heiligdom met de machtige overwinningen van zijn rechterarm.
Zij [roepen] op strijdwagens, zij [roepen] op paarden, maar wij roepen op de naam van de HEER, onze God.
Zij bezwijken en liggen gevallen, maar wij scharen ons en verzamelen kracht.
O HEER, schenk overwinning! Moge de Koning ons antwoorden als we roepen.

Psalm 30

Psalm 30 werd door David geschreven voor de inwijding van de Tempel en wordt ook dagelijks gereciteerd in het ochtendgebed. Een centraal thema van de psalm is hoe God David steunde in moeilijke tijden, hem boven vijanden uittilde en hem redde uit benarde situaties. David schrijft dat God zijn verdriet veranderde in vreugde en dans.

Deze psalm weerspiegelt de gevoelens van iemand die ternauwernood aan de dood ontsnapt en verlossing vindt. David werd zijn hele leven lang door meerdere mensen bedreigd: door Saul, die hem meerdere keren probeerde te vermoorden, door vijanden van buitenaf en zelfs door zijn eigen zoon die op zoek was naar zijn troon.

Net zoals God David consequent beschermde en grimmige omstandigheden veranderde in momenten van vreugde, bidden wij voor Zijn voortdurende bescherming over Israël tegen hen die haar kwaad willen doen, zodat Israël weer vrede en vreugde zal kennen.

Een psalm van David. Een lied voor de inwijding van het Huis.
Ik roem U, HEER, want U hebt mij opgetild en mijn vijanden hebben zich niet over mij verblijd.
O HEER, mijn God, ik riep tot U en U genas mij.
O HEER, U hebt mij opgewekt uit Sheol, mij bewaard voor de afgrond.
O jullie getrouwen van de HEER, zing voor Hem en prijs Zijn heilige naam.
Want Hij is slechts een ogenblik boos, en wanneer Hij tevreden is, is er leven. Bij het vallen van de avond kan men wenend neerliggen, maar bij het aanbreken van de dag wordt er geroepen van vreugde.
Toen ik onbezorgd was, dacht ik: "Ik zal nooit wankelen".
Want U, o HEER, toen het U behaagde, hebt mij stevig gemaakt als een machtige berg. Toen U Uw aangezicht verborg, was ik doodsbang.
Ik riep tot U, o HEER; tot mijn Heer deed ik een beroep,
"Wat is er te winnen bij mijn dood, bij mijn afdaling in de afgrond? Kan stof U loven? Kan het Uw trouw verkondigen?
Hoor, HEER, en ontferm U over mij; HEER, wees mijn hulp!"
U veranderde mijn klaagzang in dans, U maakte mijn rouwgewaad los en omgordde mij met vreugde,
opdat mijn hele wezen eindeloos lofzangen voor U zou zingen; HEER, mijn God, ik zal U eeuwig loven.

Psalm 130

In Psalm 130 roepen we vanuit de diepte tot God. De term "diepten", in het meervoud geschreven, symboliseert de collectieve pijn en ontberingen die het volk Israël door de geschiedenis heen heeft doorstaan. Helaas blijven moeilijke tijden ons op de proef stellen. Toch, zoals het vers benadrukt, blijven we niet stilstaan bij onze pijn. In moeilijke tijden wenden we ons tot de Heer, in het besef dat alleen Hij de macht heeft om te vergeven en te redden.

De psalm beschrijft ons wachten op God als groter dan het wachten van een wachter op de dageraad. Net zoals we erop vertrouwen dat de zon elke dag opkomt, vertrouwen we op Gods belofte van verlossing en de uiteindelijke verlossing van Israël.

Moge God een snel en veilig einde maken aan de huidige crisis, en moge de uiteindelijke verlossing snel komen in onze tijd!

Een lied van opstijgingen. Uit de diepten roep ik U, HEER.
O Heer, luister naar mijn schreeuw; laat uw oren aandachtig zijn voor mijn smeekbede om genade.
Als U rekening houdt met zonden, O HEER, HEER, wie zal dan overleven?
U hebt de macht om te vergeven, zodat U ontzag afdwingt.
Ik kijk naar de HEER; ik kijk naar Hem; ik wacht op Zijn woord.
Ik wacht meer op de Heer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.
O Israël, wacht op de HEER, want bij de HEER is standvastige liefde en grote macht om te verlossen.
Hij is het die Israël zal verlossen van al hun ongerechtigheden.

Moge God kracht geven aan Zijn volk, en moge Hij Israël zegenen met vrede.

Bron: Israel Needs your Voice and Heart - The Israel Bible