www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bijlagen

De thematische benadering van de interpretatie van Openbaring

26 Mei, 2022 door Douglas Hamp

Bijlage 1

Het boek Openbaring is een zeer boeiend boek en komt met een zegen voor wie het leest. Toch is het verre van een gemakkelijk boek om te begrijpen. Een deel van de uitdaging is te wijten aan de neiging om het boek Openbaring chronologisch in plaats van thematisch te interpreteren. Hoewel er enige chronologie in het boek voorkomt, is het voornamelijk thematisch opgezet.

Als we de oordelen van de zegels, bazuinen en schalen lezen met een chronologisch-volgordelijke methode, dan zouden dat negentien volledig afzonderlijke oordelen zijn die op verschillende tijdstippen in de verdrukking plaatsvinden. Dat wil zeggen, de zegelarresten zouden zich allemaal afspelen, dan zouden de bazuinen beginnen en dan zouden de schalen volgen na het laatste bazuinenoordeel (veel geleerden volgen dit schema). Het zou er als volgt uitzien:

( )

Tabel 12. Chronologische weergave van Openbaring.

Niettemin zijn er binnen de zegels, bazuinen en schalen terugkerende, onderling verbonden thema's met verschillende niveaus van detail, perspectief en intensiteit. Dit betekent dat Johannes de reeks visioenen heeft opgesteld in de volgorde waarin ze hem werden meegedeeld en niet als negentien verschillende en opeenvolgende oordelen. Het is alsof je naar een diamant met vele facetten kijkt en binnenin hetzelfde ziet.

( )

Figuur 54. Facetten van een diamant.

Of het is alsof Johannes een rondleiding krijgt in een controlekamer van een televisie waar zich voor hem tientallen schermen bevinden. Alle scènes van een bepaalde show worden tegelijkertijd opgenomen. Laten we ons ter illustratie voorstellen dat de show vijf verschillende scènes heeft. Elke scène heeft aparte camera's en cameraman om ze vast te leggen. Johannes ziet alleen de videobeelden. Elke scène is complex en vereist verschillende camerastandpunten om de complexiteit te waarderen.

Sommige camera's zijn boven de set geplaatst voor een brede engel-top-down-benadering. Andere camera's zoomen in op het gezicht van de hoofdpersonen. Weer andere camera's draaien om een groter perspectief te krijgen. De zegels, bazuinen en schalen hebben betrekking op verschillende gezichtspunten (camerastandpunten), zodat de lezers een gedetailleerder inzicht krijgen.

( )

Figuur 56. TV-controlekamer.

We zouden ons dit kunnen voorstellen als een boterham met pindakaas en jam. In de chronologische benadering eten we eerst een stuk brood, dan de pindakaas, dan de jam, en tenslotte het andere sneetje brood. Bij de thematische benadering echter stapelen we ze gewoon op elkaar en eten ze tegelijkertijd. Met andere woorden, de zegels in Openbaring 6 hebben betrekking op de schalen in hoofdstuk 16. Net als bij een stuk gelaagde taart, snijden we door de taart heen en eten we een dwarsdoorsnede in één keer.

Recapitulatie

De zegels, bazuinen en schalen begrijpen als een reeks recapitulaties of herhalingen (gestapelde lagen) betekent dat Johannes aanvankelijk een groots, vogelperspectief kreeg en dat de daaropvolgende hoofdstukken ingaan op ondersteunende details van wat al geopenbaard is. Het idee van het stapelen van lagen zoals in een tekenfilm helpt ons voor te stellen hoe de Openbaring is georganiseerd.

( )

Figuur 57. Voorbeeld van gelaagdheid uit de film "Monsters".

Gelaagdheid wordt mooi geïllustreerd in moderne animatietechnieken (zoals Monsters Inc.) die beginnen met een basisschets die het verhaal vertelt. Waarom stoppen ze daar niet gewoon? Omdat het niet de hele boodschap overbrengt. De volgende lagen voegen diepte, kleur, detail, belichting en animatie toe om een samengesteld beeld te creëren. Tegen de tijd dat we bij het eindproduct komen, voelt het echt alsof het een speelfilm is.

De zegels zijn als de verhaallijn die ons het basisverhaaloverzicht geven. Hoewel ze diepte, kleur en detail missen, brengen ze ons van het begin van het verhaal naar het einde. De bazuinen en schalen voegen textuur, kleur en fijne details toe aan dezelfde gebeurtenissen, zodat we een rijk samengesteld beeld krijgen.

We zien herhalende thema's (recapitulaties) in veel boeken van de Bijbel. Bijvoorbeeld, Genesis hoofdstuk één en twee worden er vaak van beschuldigd verschillende verslagen te zijn. Toch zien we in hoofdstuk één een overzicht van de hele scheppingsweek, terwijl hoofdstuk twee zich alleen richt op dag zes en de schepping van de mens. We kunnen dus concluderen dat hoofdstuk twee thematisch verwant is aan hoofdstuk één. Zeker, hoofdstuk één komt eerst in het boek, maar de inhoud van beide hoofdstukken is thematisch verwant en vormt hetzelfde verhaal. Hoofdstuk twee past binnen het kader van hoofdstuk één. Hetzelfde zien we bij Exodus 14 en 15, waar de gebeurtenissen plaatsvinden in 14 en Mozes en Mirjam de gebeurtenissen navertellen in 15. Het zijn dezelfde gebeurtenissen (thema's) maar op verschillende manieren verteld.

Daarom zijn de zegels, bazuinen, schalen, en in feite heel Openbaring hoofdstuk 6-19 een serie visioenen van vele lagen om een samengesteld beeld te vormen. Dit betekent dat er terugkerende thema's zijn in de zegels, bazuinen en schalen. De zegels 1-7 zijn het algemene plan van de grote verdrukking. De daaropvolgende bazuinen en schalen bekijken die gebeurtenissen in meer detail of vanuit een andere hoek en met een progressieve intensivering van de gebeurtenissen (van 1/3 naar alles). Het zevende zegel, de bazuin en de schaal eindigen allemaal bij dezelfde gebeurtenis: de wederkomst van Jezus. Ze worden op elkaar gestapeld, of als trappen, zo u wilt, waarbij ze steeds intenser worden, en het tijdsbestek steeds korter wordt, totdat ze uiteindelijk allemaal op hetzelfde moment culmineren met de terugkeer van Jesjoea. We zien deze thematische indeling in heel Openbaring.

( )

Figuur 57. Het zevende zegel, de bazuin en de zevende schaal eindigen met de terugkeer van Jezus.

De aardbevingen in Openbaring zes en zestien zijn hetzelfde

Laten we eens kijken hoe de aardbevingen uit hoofdstuk zes en zestien één en dezelfde gebeurtenis zijn. Er is een aardbeving in de zevende en laatste schaal, die wordt beschreven als:

"een grote aardbeving, zulk een machtige en grote aardbeving als sinds de mensen op de aarde niet meer voorgekomen is" (Openb. 16:18).

De taal is zeer veelzeggend, omdat het ons vertelt dat dit de grootste aller tijden zou zijn. Johannes vervolgt met: "elk eiland vluchtte weg, en de bergen werden niet gevonden" (Openb. 16:20). Deze taal is identiek aan de vele beschrijvingen van het ultieme schudden dat op de planeet aarde zal plaatsvinden.

De mini-apocalyps in Jesaja 24 beschrijft hoe "de aarde met geweld wordt gebroken, de aarde wordt opengespleten, de aarde wordt hevig geschud" (Jesaja 24:19). Deze aarde zal zo hevig bewogen worden dat zij "als een dronkaard heen en weer zal zwalken en als een hut zal wankelen; haar overtreding zal haar zwaar vallen en zij zal niet meer opstaan. (Jes 24:20). Vallen en niet meer opstaan is parallelle taal met Openbaring 16 - dit is de ergste aardbeving ooit, die nooit meer herhaald zal worden. We vinden hiervan ook vele andere passages:

 • Hij stond en mat de aarde; Hij keek en deed de volken opschrikken. En de eeuwige bergen werden verstrooid, De eeuwige heuvels bogen zich. Zijn wegen zijn eeuwig. (Hab 3:6)
 • De bergen smelten als was bij de aanwezigheid van de HEER, bij de aanwezigheid van de Heer van de hele aarde. (Ps 97:5)

Jesaja 2 legt uit hoe:

de dag van de HEER der heerscharen zal komen over alles wat hoogmoedig en verheven is, over alles wat opgeheven is, en het zal neergehaald worden over alle hoge bergen en over alle heuvels die opgeheven zijn (Jesaja 2:12,14).

Die passage gaat verder met te zeggen in de dag van de Heer, wanneer de bergen vallen:

Zij zullen gaan in de holen van de rotsen, en in de holen van de aarde, van de schrik van de HEER en de heerlijkheid van zijn majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde krachtig te doen schudden. (Jesaja 2:19)

In hoofdstuk dertien zegt Jesaja:

Daarom zal Ik de hemelen doen schudden, en de aarde zal uit haar plaats bewegen, In de toorn van de HEERE der heerscharen En op de dag van Zijn hevige toorn. (Jesaja 13:13)

De beschrijving is identiek aan wat we vinden in Openbaring zes in het zesde zegel: "elke berg en elk eiland werd verplaatst van zijn plaats" (Openb. 6:14). Jesaja 2 zegt alleen "zij" terwijl Openbaring zegt:

"de koningen der aarde, de groten, de rijken, de bevelhebbers, de machtigen, elke slaaf en elke vrije man, verborgen zich in de grotten en in de rotsen der bergen" (Openb. 6:15).

We hebben dus een ongekende aardbeving waarbij de topografie en geografie van de aarde in cataclysmische mate veranderen, zozeer zelfs dat bergen en eilanden zich verplaatsen waardoor mensen vluchten en zich verbergen in grotten. Net als in Jesaja 2 verbergen ze zich omdat het de dag des Heren is.

en ze zeiden tot de bergen en rotsen: "Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam! (Openb. 6:16) "Want de grote dag van zijn toorn is gekomen, en wie kan standhouden?" (Openb. 6:17)

Moeten wij geloven dat de machtigen der aarde in Openbaring 6 de handdoek in de ring gooien en volledig toegeven dat de dag van Jezus' toorn is gekomen? Maar in hoofdstuk 16 komen "de koningen der aarde" en "de gehele wereld" bijeen voor "de strijd van die grote dag van God Almachtig" (Openb. 16:14)?

De thematische methode ziet parallelle taal en thema's als getuigen van dezelfde gebeurtenis, alleen vanuit verschillende perspectieven en met verschillende details. Openbaring 6 en 16, Jesaja 2 en 24, Habakuk 3, en anderen spreken allemaal over de koningen der aarde die verzameld zijn voor de strijd van de grote dag des Heren, de dag van God en de moeder van alle aardbevingen die de hele aarde totaal zal doen schudden, zodat zij zal vallen en niet meer zal opstaan en elke berg en elk eiland uit hun plaats zullen worden verplaatst. De dag is zo eng dat de koningen, bevelhebbers en allen die bij de strijd betrokken zijn de grotten in vluchten voor bescherming tegen de Dag des Heren.

Bedenk hoe de aardbeving van 9,1 in Fukushima in 2011 fenomenale schade aan gebouwen en groot verlies aan mensenlevens veroorzaakte. Stel je nu eens voor wat voor verwoesting de planeet aarde zal ondergaan als elk eiland in zee valt en elke berg afbrokkelt! Het woord "elke" sluit uit dat de gebeurtenis twee keer gebeurt; dat betekent dat het één keer gebeurt en dat er geen herhaling komt. Daarom is Openbaring 6 dezelfde gebeurtenis als Openbaring 16 en Jesaja 24, (enz.). Zo'n gebeurtenis zal maar één keer plaatsvinden en nooit meer herhaald worden. De aarde zal vallen en niet meer herrijzen. De taal in alle passages spreekt van de dag des Heren waarop dit zal gebeuren.

Open hemelen

Een ander overheersend thema in Openbaring (en andere geschriften) is de opening van de hemelen. We hebben de sluier tussen hemel en aarde in Corrupting the Image 2 uitvoerig besproken en we zullen het hier niet herhalen. Het volstaat te zeggen dat de opening van de hemelen een gebeurtenis is die slechts eenmaal zal plaatsvinden, wanneer de hemel zelf en de aarde zullen overgaan. Wij moeten beseffen dat de opening van de hemelen in direct verband staat met andere verschijnselen:

 • De Dag des Heren, aangezien de Heer Jezus op dit moment al bezig is met de tweede komst
 • de dramatische (structurele) veranderingen van de hemel zelf
 • de elementen van cataclysmische proporties die deze veranderingen in de hemel begeleiden
 • de komende grote strijd die Jezus gaat voeren

Via de geopende hemel richt Johannes onze ogen op de tempel van God in Openb. 11, waar de dramatische geluiden ook gepaard gaan met hagel:

Toen trok de hemel zich terug als een boekrol wanneer hij wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werd van zijn plaats verplaatst. (Openb. 6:14)

Over deze gebeurtenis wordt ook gesproken in Openbaring 19, wanneer Jezus gezegd wordt oorlog te voeren tegen het Beest en de legers van de wereld.

Ik zag nu de hemel geopend, en zie, een wit paard. En Hij, die op het paard zat, werd genoemd Getrouw en Waarachtig... En ik zag het beest, de koningen der aarde en hun legers, verzameld om oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. (Openb. 19:11,19)

Deze zelfde strijd (Armageddon) wordt ook beschreven in Openbaring 16 waar het beest, de koningen der aarde en hun legers klaar staan om tegen Jezus te vechten:

het beest ... de koningen van de aarde en van de hele wereld ... om hen te verzamelen voor de strijd van die grote dag van God Almachtig. (Openb. 16:13,14).

In de zevende en laatste schaal, waar ook de grootste aardbeving plaatsvindt, wordt ons verteld:

En er waren geluiden en donderslagen en bliksemschichten; en er was een grote aardbeving, zulk een machtige en grote aardbeving als sinds de mensen op de aarde niet meer had plaatsgevonden. (Openb. 16:18) En grote hagel uit de hemel viel op de mensen... (Openb. 16:21)

Dit is niet de eerste keer dat we in Openbaring "geluiden en donderslagen en bliksem" tegenkomen. Diezelfde geluiden, donderslagen, bliksemschichten en een aardbeving komen voor in het zevende zegel. In die periode is er "ongeveer een half uur stilte in de hemel" en "de zeven engelen" krijgen "zeven bazuinen" (Openb. 8:2). Vervolgens zag Johannes:

een andere engel, met een gouden wierookvat, die bij het altaar kwam staan. Hem werd veel wierook gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou offeren op het gouden altaar dat voor de troon stond. (Openb. 8:3) En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg voor God op uit de hand van de engel. (Openb. 8:4) Toen nam de engel het wierookvat, vulde het met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er waren geluiden, donderslagen, bliksemschichten en een aardbeving. (Openb. 8:5)

We zien dit thema herhaald in Openbaring 11 waar ook hagel valt:

Toen werd de tempel van God geopend in de hemel, en de ark van Zijn verbond werd gezien in Zijn tempel. En er waren bliksemschichten, geluiden, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. (Openb. 11:19)

De opening van de hemelse tempel gebeurt ook in hoofdstuk vijftien: "de tempel van de tabernakel van het getuigenis in de hemel werd geopend" (Openb. 15:5). Na de opening van de tempel van God in de hemel beginnen de laatste oordelen op de aarde, want, zoals we in hoofdstuk negentien zagen, komt Jezus dan terug om de grote strijd van de dag des Heren aan te gaan.

De opening van de hemel komt ook op veel andere plaatsen in de Schrift voor. Petrus beschrijft de dag des Heren en de opening van de hemelen:

Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen met veel lawaai zullen vergaan en de elementen zullen smelten met vurige hitte; zowel de aarde als de werken die erin zijn, zullen worden verbrand. (2 Petrus 3:10)

Jesaja 34:4 is identiek aan Openbaring 6:13-14 waar de sterren vallen als vijgen en de hemel zich terugtrekt als een boekrol:

de hemelen zullen worden opgerold als een boekrol; al hun scharen zullen neervallen als het blad dat van de wijnstok valt, en als [vruchten] die van een vijgenboom vallen (Jesaja 34:4).

Jesaja spreekt herhaaldelijk over dit moment "de hemelen zullen als rook verdwijnen... (Jesaja 51:6) en dan "O, dat U de hemelen zou verscheuren! Dat U zou neerdalen!" Ons is een blik vol ontzag en drama gegund vanaf onze aarde in de gebeurtenissen van het voorbijgaan van de hemel, alsof we vanaf de aarde omhoog kijken en getuige zijn van hoe de open hemel, die eerder voor ons verborgen was door het voorhangsel, voorbijgaat.

Maar we krijgen ook de beangstigende gebeurtenissen te zien die op ons niveau, ons hemel- en aardniveau, plaatsvinden.

Hij geeft het belangrijke detail "dat de bergen zouden beven bij uw aanwezigheid" (Jes 64:1), dat ons dezelfde details verschaft als we in de andere passages hebben gezien. Jezus herhaalt vervolgens dit moment met betrekking tot zijn terugkeer.

"Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar licht niet geven; de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen worden geschud. (Matt 24:29) "Dan zal het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnen, en dan zullen alle stammen der aarde treuren, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid. (Matt 24:30)

Jezus vat gewoon Joël samen over de zon, maan en sterren, en vervolgens Jesaja over het vallen van de sterren, en vertelt ons dan hoe de mensen zullen rouwen (bedroefd zijn) als ze hem zien, net zoals Jesaja zei in hoofdstuk twee.

Paulus sprak ook over deze zelfde gebeurtenis door de onthulling/onthulling/openbaring van Jezus waar apokalupsi, apo = "weg van", kalupsis = sluier aan de Thessalonicenzen te noemen: "wanneer de Heer Jezus geopenbaard (apokalupsi) wordt uit de hemel met zijn machtige engelen, in vlammend vuur wraak nemend..." (2Thess 1:7-8). Paulus' taal van "openbaring" is parallel aan Jesaja: "de heerlijkheid van de HEER zal geopenbaard worden, en alle vlees zal het samen zien...". (Jes 40:5). Paulus combineert dat vervolgens met het vergeldingskarakter van zijn komst, geassocieerd met vuur en wraak, net als Jesaja:

 • Want zie, de HERE komt uit zijn plaats om de bewoners van de aarde te straffen voor hun ongerechtigheid (Jes. 26:21).
 • "Ik heb de wijnpers alleen getreden...En hen vertrapt in Mijn woede; hun bloed is gesprenkeld op Mijn klederen... (Jes 63:3)
 • Want zie, de HEERE zal komen met vuur en met Zijn wagens, als een wervelwind, Om Zijn toorn met woede en Zijn berisping met vlammen van vuur uit te spreken. (Jes 66:15)

De opening van de hemelen is dus een gebeurtenis die slechts eenmaal plaatsvindt op de dag des Heren, die de elementen zal doen smelten, de bergen zal doen schudden en de grootste van alle aardbevingen zal veroorzaken die de wereld ooit heeft gekend. De veelheid van passages die verwijzen naar de openingen van de hemelen laat ons zien dat de thematische benadering de last oplost van het proberen te verklaren van de verschillende aspecten van de oordelen. De thematische interpretatie zegt veeleer dat als een vers kwaakt en loopt als een eend en een andere passage hetzelfde kwaakt en loopt, het om dezelfde passage gaat.

( )

Tabel 13. Thematische Openbaring passages met betrekking tot het 6e Zegel.

De zeven zegels als voorbeeld van de verdrukking

We hebben de aardbevingen en de opening van de hemelen in detail bekeken om aan te tonen dat ze synchroon lopen. De thematische benadering zoekt inherent naar meerdere getuigen om een gezonde leer vast te stellen. In de Schrift worden zaken vastgesteld door twee of drie getuigen. Met andere woorden, andere passages ondersteunen de contextuele betekenis van een gebeurtenis zoals de Heilige Geest die in de tekst van de Schrift heeft geopenbaard. Een thematische interpretatie van de Openbaring onthult meerdere getuigen, met verschillende en progressieve perspectieven. Met de zeven zegels als sjabloon voor het geheel

  1e Zegel: ruiter op wit paard met boog, kroon, gaat veroverend uit
 • Openb. 13:1-4: Beest met kenmerken van vroegere rijken & 7 koppen & 10 horens, ontvangt drakenmacht, troon, gezag
 • Openb. 17:3: Beest met 7 koppen & 10 horens draagt de vrouw
 • Andere geschriften over het beest: Dan 7:7-8; 8:10-13,23-25, Ezech 38:17; 39:8.

  2e zegel: ruiter op rood paard neemt vrede weg, mensen doden elkaar,
 • Openb. 11:5-6: 2 getuigen treffen aarde met plagen
 • Andere geschriften over geen vrede: Deut 17:6; Zach 4:14; Mal 4:4-6 (Mozes & Elia).

  3e zegel: voedselschaarste (toenemende intensiteit tot Jezus' wederkomst)
 • Openb. 11:5-6: de 2 getuigen treffen aarde met plagen
 • Openb. 8:7: 1e bazuin: 1/3 bomen en gras verbrand
 • Openb. 8:8: 2e bazuin: 1/3 van de zeeën wordt bloed, 1/3 sterft >> 2e schaal: Alle zeeën bloed en elk schepsel sterft. (Openb. 16:3)
 • 3e bazuin: 1/3 van de rivieren bloed en alsem >> 3e schaal: alle rivieren bloed
 • Andere geschriften: (Jes 24:6-7), (Joël 1:10-20) nieuwe wijn mislukt, akker verspild, schuren gebroken, dag des Heren komt.

  4e zegel: Dood en Sheol krijgen gezag over alle mensen (rond het midden van Daniëls 70e week) toegestaan om te doden
 • Openb. 13:7 toegestaan om oorlog te voeren met de heiligen en hen te overwinnen. Gezag over elke stam, tong en natie.
 • (Openb. 9:11) Abaddon / dood / vernietiging / koning van de afgrond / Sheol doodt een derde van de mensheid
 • Andere gezaghebbende geschriften: Jes 28:15; Dan 7:25; 8:25, 9:27

  5e Zegel: Gemartelde zielen onder altaar krijgen wit kleed
 • Openb. 7 - menigte van Trib in het wit
 • Openb. 12:13-17: "Vloed" van mensen (per Jer 46:7-8 & Jes 8:7) vervolgen doden gelovigen
 • Openb. 13: gedood wegens het niet nemen van het merkteken
 • Openb. 17:6 de vrouw, dronken van het bloed van de heiligen en de martelaren van Jezus
 • Openb. 20 niet-merktekennemers onthoofd, opgestaan om met Jezus te regeren
 • Andere martelaren Schrift: Dan 12:1, 7, 10; Jes 24:4-6, 48:10
 • Zach 13:8-9; Hos 5:14-15, Mal 3:3; Dan 11:35; Joël 2:12-14.

  6e zegel: zon, maan, sterren verduisterd, hemel trekt zich terug, bergen & eilanden bewegen, dag des Heren, wereldlegers verbergen zich voor Jezus
  • (6e zegel) zon zwart als zakdoek, maan als bloed. (Openb. 6:12)
   • Hij opende het zesde zegel, en zie, er was een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een zak haar, en de maan werd als bloed. (Openb. 6:12)
   • 4e Bazuin 1/3 zon, maan, sterren verduisterd: Toen klonk de vierde engel: En een derde van de zon werd getroffen, een derde van de maan en een derde van de sterren, zodat een derde daarvan werd verduisterd. Een derde van de dag scheen niet, en evenzo de nacht. (Openb. 8:12)
   • 5e bazuin Openb. 9:1-2: afgrond geopend, zon, maan, sterren verduisterd door rook (toenemende intensiteit)
    • En Hij opende de bodemloze put, en er kwam rook uit de put als de rook van een grote oven. Zo werden de zon en de lucht verduisterd door de rook van de put. (Openb. 9:2)
    • 5e schaal Openb. 16:10 Duisternis en pijn
     • Toen goot de vijfde engel zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd vol duisternis. (Openb. 16:10)
   • Andere verduisterende geschriften:
    • "En Ik zal wonderen laten zien in de hemel en op de aarde: Bloed en vuur en rookpilaren. (Joël 2:30) De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor de komst van de grote en ontzagwekkende dag des HEREN. (Joël 2:31)
    • Zie, de dag des HEREN komt, wreed, met toorn en felle woede, om het land desolaat te maken; en Hij zal zijn zondaars daaruit verdelgen. (Jes. 13:9) Want de sterren des hemels en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet geven; de zon zal verduisterd worden in haar uitgaan, en de maan zal haar licht niet doen schijnen. (Jes. 13:10)
    • zon verduisterd; maan zal haar licht niet geven (Matt 24:29)
  • (6e zegel) sterren van de hemel vallen op de aarde als een vijgenboom (Openb. 6:13)
   • de HEERE zal de schare der verhevenen in de hoogte straffen. (Jes 24:21)
   • Al hun scharen zullen neervallen...als vruchten die van een vijgenboom vallen. (Jes 34:4)
   • de sterren zullen uit de hemel vallen, en de machten van de hemel zullen geschokt worden. (Mat 24:29)
  • (6e zegel) de hemel trekt zich terug als een boekrol wanneer deze wordt opgerold (Openb. 6:14)
   • Openb 11:19 de tempel van God werd geopend in de hemel
   • Openb 19:11 hemel geopend... Hij oordeelt en voert oorlog.
   • Andere Schriftplaatsen: Jes 34:4, 64:1; 2Petr 3:10.
  • (6e zegel) Elke berg & eiland bewogen (Openb. 6:14)
   • 7e kom Openb. 16:18 grootste aardbeving ooit - treft alle bergen en eilanden (zodat ze niet gevonden worden Openb. 16:20), hagel,
   • Jes 2:13-15; 13:13; 24:19-20; 40:4; Jer 4:24; Hab 3:6; (Ezech 38:19-20 alles beeft, alle bergen neergeworpen)
  • (6e zegel) Strijd met Jezus / koningen, grote mannen, bevelhebbers, verbergen zich in grotten & in de bergen, "de grote dag van zijn toorn is gekomen" (Openb. 6:15,17)
   • 6e kom Openb. 16:12: Eufraat droogt op & volken verzamelen zich naar Armageddon voor de strijd/dag des Heren
   • 6e bazuin: Openb. 9: engelen vrijgelaten uit Eufraat, doden 1/3 mensheid, Pabilsags op aarde
   • Openb. 14:16-20 wijnpers, aarde geoogst, bloed aan hoofdstellen van paarden
   • Openb 19:11-21 Jezus betreedt wijnpers, strijd / dag des Heren
   • Openb 19:17-18 vogels geroepen om vlees te eten van koningen, bevelhebbers, etc., Ezech 39:4,17-20
   • Jes 2:10,19; 26:21; 63:3; 66:15-16; Joël 2; 2Thess 1:7-8; Matt 24:30; Ezech 38:18 woede op mijn aangezicht.

  7e zegel: (& bazuin & schaal): Bliksem, donderslagen, geluiden, aardbeving, Het is afgelopen, Babylon verwoest
 • Bliksem, donders, geluiden, aardbeving...
  • het zevende zegel... stilte in de hemel voor ongeveer een half uur. (Openb. 8:1) er waren geluiden, donderslagen, bliksemschichten en een aardbeving. (Openb. 8:5)
  • de tempel van God werd geopend in de hemel... er waren bliksemschichten, geluiden, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. (Openb. 11:19)
  • En er waren geluiden en donderslagen en bliksem; en er was een grote aardbeving, (Openb. 16:18)
  • Ezech 38:22 hagel, zwavel...

  Voltooid!
  • in de dagen van het klinken van de zevende engel... zou het mysterie van God voleindigd zijn. (Rev 10:7)
  • de zevende engel klonk: En er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: "De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken geworden van onze Heer en van zijn Christus, en Hij zal heersen tot in eeuwigheid!" (Openb. 11:15) De volken waren boos, en uw toorn is gekomen, en de tijd van de doden, dat zij geoordeeld zouden worden, en dat U uw dienaren, de profeten en de heiligen, zou belonen... en hen zou vernietigen die de aarde verwoesten". (Openb. 11:18)
  • Toen goot de zevende engel zijn schaal uit in de lucht, en er kwam een luide stem uit de tempel van de hemel, van de troon, die zei: "Het is volbracht!" (Openb. 16:17)
  • Ezech 39:29 God verbergt zijn aangezicht niet langer

  Babylon geoordeeld
   Openb. 14:8 "Babylon is gevallen, het is gevallen, die grote stad
   • de grote stad werd verdeeld... de steden der volken vielen. En groot Babylon werd herdacht... (Openb. 16:19)
   • Openb. 18:2 Babylon is gevallen
   • Openb 19:2 Jezus oordeelde over de hoer
   • Ezech 39:21 God vestigt heerlijkheid onder de volken, Jes 48:1-8

Conclusie van de thematische benadering

We hebben gezien dat de thematische methode, met zijn vele recapitulaties, herhaaldelijk wordt gebruikt in de Schrift van Genesis tot Openbaring. Openbaring neemt ons vele malen mee naar het einde en vertelt het verhaal dan opnieuw vanuit een ander perspectief. In het midden van het boek zegt de engel immers tegen Johannes: "U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, tongen en koningen" (Openb. 10, 11). Het boek chronologisch interpreteren levert veel problemen op, zoals dat elke berg en elk eiland twee keer van zijn plaats komt, wat ons onmogelijk wordt voorgehouden. De thematische benadering van het boek richt zich op parallelle taal en als we dat doen, vinden we een overvloed aan identieke passages in de profeten en de woorden van Jezus - passages die elkaar overlappen en laten zien dat ze naar dezelfde gebeurtenis verwijzen.

Bron: The Thematic Approach to Interpreting Revelation | DouglasHamp.com


Vergelijking van Gog en het Beest / Antichrist

30 mei 2022 - door Douglas Hamp

Bijlage 2

Naast het taalkundig bewijs hebben we ook veel Schriftuurlijk bewijs waaruit blijkt dat Gog dezelfde persoon is als het Beest. Er zijn twee verschillende titels voor dezelfde persoon. Gog in Ezechiël 38 en 39 is dezelfde persoon waarover we lezen als de kleine hoorn in het boek Daniël en het beest in Openbaring. Hij heeft veel verschillende titels, net zoals we ontdekten dat Satan in de oude wereld veel titels had, zoals Enlil, Marduk, Baäl, enz.

Om goed aan te tonen dat ze dezelfde zijn, moeten we ook de twee passages in ogenschouw nemen die spreken over de strijd die ze voeren. De timing van de strijd van Gog en Magog wordt soms beschouwd als jaren voor de strijd van Armageddon, en het in twijfel trekken van die timing is moeilijk te aanvaarden omdat het radicale veranderingen betekent in iemands reeds gekristalliseerde eschatologische geloofssystemen die op elkaar zijn gebouwd. Ik heb er begrip voor als u ze als afzonderlijke gebeurtenissen beschouwt; dat heb ik ooit ook gedaan. Er zijn veel theologieën geweest die ik heb verlaten omdat ik ze niet kon verenigen met de hele Schrift. Maar als u bent zoals ik, is weten wat er werkelijk gaat gebeuren spannender dan vasthouden aan een theologie. Daarom verzoek ik u eerbiedig en welwillend om samen met mij het bewijsmateriaal te overwegen om te zien of de oorlog van Gog in Ezechiël 38 en 39 dezelfde is als Armageddon.

Er zijn krachtige redenen dat Gog en de Antichrist dezelfde persoon zijn en dat de oorlog van Gog en Armageddon één en dezelfde gebeurtenis zijn. God heeft het principe van twee of drie getuigen ingesteld (Deut 19:15). Dat betekent dat voor een gebeurtenis die zo episch en letterlijk aardschokkend is als de Gog-oorlog er nog een getuige moet zijn, het kan geen uitschieter zijn. Inderdaad gaf God meerdere getuigen over de Gog-oorlog toen Hij sprak "in vroeger dagen door Mijn knechten, de profeten van Israël, die jarenlang profeteerden" (Ezech 38:17).

Het onderstaande schema geeft een kop met het kenmerk dat zowel Gog en zijn oorlog als het Beest en Armageddon gemeen hebben. De passage van Ezechiël wordt eerst gevolgd door andere passages die spreken over het Beest (antichrist, mens der zonde, zoon van Verdorvenheid, kleine hoorn, enz.) Wij zullen zien dat vele profeten vóór Ezechiël inderdaad spraken over Gog en zijn oorlog. In een ander hoofdstuk zullen we de naam Gog bekijken en hoe die een uitstekende titel is van Israëls komende vijand.

1.Gog en het Beest aan het einde der dagen / einde der jaren

 • "Na vele dagen zult u bezocht worden. In de laatste jaren zult u komen ... bergen van Israël... (Ezech 38:8) In de laatste dagen zal Ik u tegen Mijn land brengen... (Ezech 38:16)
  • "wat er zal gebeuren in de laatste tijd van de verontwaardiging; want op de vastgestelde tijd zal het einde zijn. (Dan 8:19) "En in de laatste tijd van hun koninkrijk, wanneer de overtreders hun volheid bereikt hebben, zal een koning opstaan, (Dan 8:23) "...het verwijst naar vele dagen in de toekomst." (Dan 8:26)
  • verzegeld tot de tijd van het einde. (Dan 12:9)

2. God zal Gog/Beest naar Israël brengen

 • "en Ik zal u omkeren en u aanvoeren, u vanuit het verre noorden opvoeren en u tegen de bergen van Israël brengen. (Ezech 39:2)
  • "Maar nieuws uit het oosten en het noorden zal hem verontrusten; daarom zal hij met grote woede uitgaan om velen te vernietigen en te verdelgen. (Dan 11:44) "En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën en de heerlijke heilige berg; toch zal hij aan zijn einde komen, en niemand zal hem helpen". (Dan 11:45)
  • zij verzamelden hen naar de plaats... die in het Hebreeuws Armageddon heet. (Openb. 16:16)

3. God en de wereldvolkeren (genoemd in de Gen.10-tabel volkeren) vallen Israël aan

 • "Gog, uit het land Magog, de voornaamste [rosh] vorst van Meshech en Tubal, en profeteer tegen hem Perzië, Kush en Put333 zijn met hen... Gomer en al zijn horden; Beth-Togarma...vele volken zijn met u. (Ezech 38:2, 5-6, ESV)
  • "Ik zal Jeruzalem tot een zeer zware steen maken voor alle volken; allen die het willen wegslaan, zullen zeker in stukken gehakt worden, al zijn alle volken der aarde tegen haar verzameld. (Zach 12:3) "Het zal te dien dage zijn, dat Ik al de volken, die tegen Jeruzalem komen, zal zoeken te verdelgen. (Zach 12:9)
  • Ik zal alle volken verzamelen om tegen Jeruzalem te strijden. (Zach 14:2)

4. Kwade plannen (gedachten) en opschepperige

 • gedachten zullen in je geest opkomen, en je zult een slecht plan maken: (Ezech 38:10) "U zult zeggen: 'Ik zal optrekken tegen een land van ongemetselde dorpen; ik zal naar een vreedzaam volk gaan, dat veilig woont'(Ezech 38:11).
  • "En in de laatste tijd ...zal een koning opstaan, met woeste trekken, die sinistere plannen begrijpt (Dan 8:23). Zijn macht zal machtig zijn, maar niet door eigen kracht; hij zal angstig vernietigen, en voorspoedig en voorspoedig zijn; hij zal de machtigen vernietigen, en ook het heilige volk. (Dan 8:24)
  • Toen opende hij zijn mond in godslastering tegen God...(Openb. 13:6)
  • "Door zijn sluwheid zal hij bedrog doen gedijen onder zijn heerschappij; en hij zal zich verheffen in zijn hart. Hij zal velen in hun voorspoed vernietigen. Hij zal zelfs opstaan tegen de vorst der vorsten. (Dan 8:25)

5. Wereldwijd schudden door Gods aanwezigheid, muren vallen

 • "Want in Mijn jaloersheid en in het vuur van Mijn toorn heb Ik gesproken: 'Te dien dage zal er zeker een grote aardbeving zijn in het land Israël, (Ezech 38:19) 'zodat de vissen der zee, de vogels des hemels, het gedierte des velds, al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt en alle mensen die op het aangezicht der aarde zijn, zullen beven bij Mijn aanwezigheid. De bergen zullen worden neergeworpen, de steile plaatsen zullen vallen, en elke muur zal op de grond vallen. (Ezech 38:20)
  • Op alle hoge bergen, en op alle verheven heuvels; (Jes. 2:14) Op elke hoge toren, en op elke versterkte muur; (Jes. 2:15)
  • elke berg en elk eiland werd van zijn plaats verplaatst. (Openb. 6:14)
  • er waren geluiden, donderslagen, bliksemschichten en een aardbeving. (Openb. 8:5)
  • de tempel van God werd geopend in de hemel ... er waren bliksemschichten, geluiden, donderslagen en een aardbeving. (Openb 11:19)
  • er waren geluiden en donderslagen en bliksemschichten; en er was een grote aardbeving, zulk een machtige en grote aardbeving als niet was voorgekomen sinds de mensen op de aarde waren. (Openb. 16:18) (zo worden ze niet gevonden Openb. 16:20)
  • Daarom zal Ik de hemelen doen schudden, en de aarde zal uit haar plaats bewegen, in de toorn van de HERE der heerscharen en op de dag van Zijn hevige toorn. (Jesaja 13:13)
  • De aarde wordt met geweld gebroken, de aarde wordt opengespleten, de aarde wordt hevig geschud. (Jesaja 24:19) De aarde zal heen en weer zwalken als een dronkaard, en wankelen als een hut; haar overtreding zal zwaar op haar rusten, en zij zal vallen, en niet meer opstaan. (Jesaja 24:20)
  • Elk dal zal verheven worden en elke berg en heuvel laag gemaakt; de kromme plaatsen zullen recht gemaakt worden en de ruwe plaatsen glad.
  • Hij stond en mat de aarde; Hij keek en deed de volken opschrikken. En de eeuwige bergen werden verstrooid, De eeuwige heuvels bogen zich. Zijn wegen zijn eeuwig. (Hab 3:6)

6. Gods aangezicht wordt gezien, vuur en zwavel regen op Gog

 • "Wanneer Gog tegen het land Israël komt," zegt de Here GOD, "dat Mijn woede in Mijn aangezicht getoond zal worden. (Ezech 38:18) "Want in Mijn jaloezie en in het vuur van Mijn toorn (Ezech 38:19)
  • zal de HEERE komen met vuur en met Zijn wagens, als een wervelwind, om Zijn toorn met razernij en Zijn berisping met vlammen van vuur te laten horen. (Jesaja 66:15) Want door vuur en door Zijn zwaard zal de HEERE alle vlees oordelen; en de doden van de HEERE zullen velen zijn. (Jesaja 66:16)
  • wanneer de Here Jezus met zijn machtige engelen uit de hemel wordt geopenbaard, (2Thess 1:7) in vlammend vuur wraak nemend op hen die God niet kennen (2Thess 1:8)
  • en zei tegen de bergen en de rotsen: "Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam! (Openb. 6:16)
  • Zij zullen gaan in de holen van de rotsen en in de holen van de aarde, voor de schrik van de HEERE en de heerlijkheid van Zijn majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde krachtig te doen schudden. (Jesaja 2:19)
  • Hij stond en mat de aarde; Hij keek en deed de volken opschrikken. En de eeuwige bergen werden verstrooid, De eeuwige heuvels bogen zich. Zijn wegen zijn eeuwig. (Hab 3:6)
  • "Dan zal het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnen, en dan zullen alle stammen der aarde treuren, en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid. (Matt 24:30)
  • De dag van de HERE komt, wreed, met toorn en felle woede, om het land desolaat te maken; en Hij zal zijn zondaars daaruit verdelgen. (Jesaja 13:9)

7. Hun legers raken in verwarring en vallen elkaar aan

 • "Ik zal een zwaard roepen tegen Gog in heel Mijn gebergte," zegt de Here GOD. "Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. (Ezech 38:21)
  • Het zal te dien dage geschieden dat een grote paniek van de HERE onder hen zal zijn. Ieder zal de hand van zijn naaste grijpen, en zijn hand opheffen tegen de hand van zijn naaste; (Zach 14:13)

8. Grote hagelstenen

 • "Grote hagelstenen, vuur en zwavel. (Ezech 38:22)
  • de tempel van God werd geopend in de hemel ... er waren bliksemschichten, geluiden, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. (Openb. 11:19)
  • En grote hagel uit de hemel viel op de mensen, elke hagelsteen ongeveer het gewicht van een talent. (Openb. 16:21)

9. Plagen, bloedvergieten, vuur en zwavel.

 • "En Ik zal hem ten oordeel brengen met pestilentie en bloedvergieten; Ik zal op hem, op zijn troepen, en op de vele volken die bij hem zijn, stortregen, grote hagelstenen, vuur en zwavel laten neerdalen. (Ezech 38:22)
  • Openb 19:11-21 Jezus betreedt de wijnpers, strijd/dag des Heren
  • Openb. 14:16-20 wijnpers, aarde geoogst, bloed aan hoofdstellen van paarden
  • "Ik heb de wijnpers alleen betreden... en hen vertrapt in Mijn woede; hun bloed is gesprenkeld op Mijn klederen... (Jes 63:3)
  • er was een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een zak haar, en de maan werd als bloed. (Openb. 6:12)
  • "Ik zal wonderen laten zien in de hemel en op de aarde: Bloed en vuur en rookpilaren. (Joël 2:30) De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor de komst van de grote en ontzagwekkende dag van de HEER. (Joël 2:31)

10. Gog en het Beest worden vernietigd aan het einde van de strijd

 • "Ik zal Gog daar in Israël een begraafplaats geven... Daarom zullen zij het dal van Hamon Gog noemen. (Ezech 39:11)
  • "het beest werd gedood, en zijn lichaam werd vernietigd en aan de brandende vlam gegeven. (Dan 7:11)
  • Toen werd het beest gevangen genomen, en met hem de valse profeet ... Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die brandt van zwavel. (Openb. 19:20)
  • "En zij zullen uitgaan en kijken naar de lijken van de mensen die tegen Mij overtreden hebben. Want hun worm sterft niet, en hun vuur wordt niet gedoofd. Zij zullen een gruwel zijn voor alle vlees." (Jesaja 66:24)

11. Vogels doen zich tegoed aan koningen en paarden (Nergal) bij Gods avondmaal

 • 'Spreek tot elke soort vogel en tot elk beest van het veld: "Verzamelt u en komt; verzamelt u van alle kanten tot Mijn offermaal dat Ik voor u offer, Een groot offermaal op de bergen van Israël, opdat u vlees eet en bloed drinkt. (Ezech 39:17) U zult het vlees van de machtigen eten, het bloed van de vorsten der aarde drinken... (Ezech 39:18) U zult aan Mijn tafel gevuld worden met paarden en ruiters, met machtige mannen en met alle krijgslieden, zegt de Here GOD. (Ezech 39:20)
  • Toen zag ik een engel in de zon staan; en hij riep met luide stem en zei tegen alle vogels die in het midden van de hemel vliegen: "Komt en verzamelt u voor het offermaal van de grote God, (Openb. 19:17) "opdat u eet het vlees van koningen, het vlees van aanvoerders, het vlees van machtige mannen, het vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en het vlees van alle mensen, vrije en slaafse, kleine en grote." (Openb. 19:18)

12. Na beide veldslagen zijn de oorlogswapens vernietigd

 • "Israël zal uitgaan en de wapens in brand steken en verbranden, zowel de schilden als de beugels, de bogen en pijlen, de speren en speren... (Ezech 39:9)
  • Zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen slaan... (Jesaja 2:4)

13. Gods naam zal niet langer worden ontheiligd...

 • "Zo zal Ik Mijzelf groot maken en Mijzelf heiligen, en Ik zal bekend zijn in de ogen van vele volken. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben." ' (Ezech 38:23)
  • "Zo zal Ik Mijn heilige naam bekend maken in het midden van Mijn volk Israël, en Ik zal hen Mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. Dan zullen de volken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël. (Ezech 39:7)
  • En de overigen werden gedood met het zwaard dat voortging uit de mond van Hem die op het paard zat. (Openb. 19:21)

14. God stort Zijn Geest uit en verbergt Zijn aangezicht niet

 • 'En Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, want Ik zal Mijn Geest hebben uitgestort over het huis van Israël', zegt de Here GOD." (Ezech 39:29)
  • Met een kleine toorn heb Ik een ogenblik Mijn aangezicht voor u verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen", zegt de HEERE, uw Verlosser. (Jes 54:8)
  • "Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem de Geest van genade en smeking uitstorten; dan zullen zij omzien naar Mij, Die zij doorstoken hebben. Ja, zij zullen over Hem treuren zoals men treurt over zijn enige zoon, en over Hem treuren zoals men treurt over een eerstgeborene. (Zach 12:10)

15. Na beide veldslagen "Het is volbracht"

 • "Zeker, het komt en het zal geschieden," zegt de Here GOD. "Dit is de dag waarvan Ik gesproken heb". (Ezech 39:8)
  • in de dagen van het geluid van de zevende engel... zou het mysterie van God voltooid zijn. (Rev 10:7)
  • 7e bazuin: "De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken geworden van onze Heer en van zijn Christus, en Hij zal heersen tot in eeuwigheid!" (Openb. 11:15) De volken waren boos, en uw toorn is gekomen, en de tijd van de doden, dat zij geoordeeld zouden worden, en dat U uw dienaren, de profeten en de heiligen, zou belonen... en hen zou vernietigen die de aarde verwoesten". (Openb. 11:18)
  • 7e schaal in de lucht, en er kwam een luide stem uit de tempel van de hemel, van de troon, die zei: "Het is volbracht!" (Openb. 16:17)

16.Na de strijd - God toont zijn heerlijkheid onder de volken

 • "Ik zal vuur zenden over Magog en over hen die in veiligheid leven in de kustgebieden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEER ben. (Ezech 39:6)
  • "Ik zal Mijn heerlijkheid onder de volken stellen; alle volken zullen Mijn oordeel zien (Ezech 39:21)
  • de grote stad werd verdeeld...de steden der volken vielen. En groot Babylon werd herdacht...(Openb. 16:19)

Tabel van de naties

Alle volken zullen tegen Jeruzalem komen. Alle volken in Ezechiël 38 en 39 staan voor alle zonen van Noach, de stam waaruit alle mensen voortkomen. Niet elk volk wordt genoemd, want dat zou lang duren en ze veranderen in de loop der tijd van naam. Toch kunnen we, door de naties van Ezechiël 38-39 te vergelijken, zien hoe zij de mensen uit de Volkerenlijst van Genesis 10 vertegenwoordigen.

In Midrasj Wayosha' (Jellinek, "B. H." i. 56) is Gog de leider van de tweeënzeventig naties van de wereld, min één (Israël), en voert oorlog tegen de Allerhoogste; hij wordt door God neergeslagen.334

De namen in Genesis 10 waren de nakomelingen van Jafet, Ham en Sem, de drie zonen van Noach. Zij gingen allen naar hun respectievelijke plaatsen, en zij kregen kinderen, en zij werden bevolkingsgroepen. Na verloop van tijd bleven ze zich verspreiden over de hele wereld. In plaats van te proberen een bijbelse plaats vast te pinnen op een specifieke geografische locatie (bijv. Koesj = Ethiopië), krijgen we een veel breder beeld als we beseffen dat de tekst spreekt over de volkeren van de wereld. De volkeren in Ezechiël 38 zijn dezelfde als die van de volkerenlijst.

Ezechiël 38 weerspiegelt de tafel der volkeren, Gen 10 Tafel der volkeren, Gemeenschappelijke verwijzingen in beide & moderne equivalent334

"Mensenkind, richt uw aangezicht naar Gog, uit het land Magog, de voornaamste [rosh] vorst van Meshech en Tubal, en profeteer tegen hem Perzië, Koesj en Put336 zijn met hen... Gomer en al zijn horden; Beth-Togarmah... vele volken zijn met u. (Ezech 38:2, 5-6, ESV) De zonen van Jafeth waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech en Tiras. (Gen 10:2) De zonen van Gomer: Ashkenaz, Riphath, en Togarmah. (Gen 10:3) De zonen van Javan: ElJesaja, Tarshish, Kittim, en Dodanim. (Gen 10:4) De zonen van Ham: Koesj, Egypte, Put en Kanaän. (Gen 10:6) De zonen van Kush: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, en Sabteca. De zonen van Raamah: Sheba en Dedan. (Gen 10:7) De zonen van Sem waren Elam (Perzië/Iran cf AmTrac Dic), Asshur, Arphaxad, Lud, en Aram. (Gen 10:22) Zonen van Jafeth Gomer = Turkije (Cimmeriërs) Magog = Turkije Tubal = bij Zwarte Zee / Georgië Meshech = Turkije Beth-togarmah - Klein-Azië Landen waaronder de "istan" landen en Georgië, Armenië Zonen van Ham Cush = Ethiopië Put = Somalië Zoon van Sem Elam = Iran

Ezechiël 38 weerspiegelt de Volkerenlijst Gen 10 Volkerenlijst

Gemeenschappelijke verwijzingen in beide & Modern equivalent335
"Mensenkind, richt uw aangezicht naar Gog, van het land Magog, de voornaamste [rosh] vorst van Meshech en Tubal, en profeteer tegen hem Perzië, Koesj en Put336 zijn met hen.... Gomer en al zijn horden; Beth-Togarma...vele volken zijn met u. (Ezech 38:2, 5-6, ESV)De zonen van Jafeth waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech en Tiras. (Gen 10:2) De zonen van Gomer: Ashkenaz, Riphath, en Togarmah. (Gen 10:3) De zonen van Javan: Elisa, Tarshish, Kittim, en Dodanim. (Gen 10:4) De zonen van Ham: Koesj, Egypte, Put en Kanaän. (Gen 10:6) De zonen van Kush: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, en Sabteca. De zonen van Raamah: Sheba en Dedan. (Gen 10:7) De zonen van Sem waren Elam (Perzië/Iran cf AmTrac Dic), Asshur, Arphaxad, Lud, en Aram (Gen 10:22). Zonen van Jafeth

Gomer = Turkije (Cimmeriërs)
Magog = Turkije
Tubal = bij Zwarte Zee/Georgië
Meshech = Turkije
Beth-togarmah - Klein-Azië Landen inclusief de "istan" landen en Georgië en Armenië
Zonen van Ham Cush = Ethiopië
Put = Somalië
Zoon van Sem
Elam = Iran

Tabel 14. Genesis-10-Tabel van Naties.

( )

Figuur 58. Verdeling van volkeren over de hele wereld op basis van Genesis 10.

Op de kaart zijn groen de zonen van Ham, geel de zonen van Sem en roze de zonen van Jafeth. Dit zijn de gebieden waar de verschillende bevolkingsgroepen zich vestigden, en van daaruit verspreidden ze zich. Ze gingen oostwaarts naar Azië, westwaarts naar Europa, en uiteindelijk naar Amerika, en ze gingen noordwaarts en zuidwaarts. Al deze verschillende groepen zijn van daaruit vertrokken. We hoeven niet alleen rond de natie Israël te kijken. We hoeven niet alleen naar het Midden-Oosten te kijken, ook al speelt dat een grote rol. Het komt erop neer dat we naar de hele wereld kijken.

Bron: Vergelijking van Gog en Beest / Antichrist | DouglasHamp.com


Eindnoten:

333 NKJV incorrect: Libya
334 https://jewishencyclopedia.com/articles/5849-eschatology
335 NKJV incorrect: LibyaGog en Magog in het Millennium?

30 mei 2022 - door Douglas Hamp

Bijlage 3

30 mei 2022 - Corrupting the Image 3 Comments Off on Gog en Magog in het Millennium?

Sommigen hebben gesuggereerd dat Gog en Magog een verwijzing moet zijn naar wat er na het millennium gaat gebeuren, aangezien we in Openbaring 20:8 lezen:

"Wanneer nu de duizend jaren zijn verstreken, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten Openb. 20:7 en hij zal uitgaan om de volken te misleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, Gog en Magog, om hen te verzamelen ten strijde, wier getal is als het zand der zee. Openb. 20:8"

Nadat de duizend jaar zijn verstreken, wanneer Satan in de afgrond is gestopt, hij wordt in de bôr gestopt die soms de bodemloze put wordt genoemd, hij zal daar duizend jaar zijn en er zal deze prachtige tijd op de planeet Aarde zijn. Satan zal er niet zijn, maar dan zal hij worden vrijgelaten.

Maar omdat wij de betekenis van Gog kennen als vijandschap / dood is de vermelding van Gog na de duizend jaar van gelukzaligheid gemakkelijk te begrijpen: de vijand of datgene wat vijandschap heeft en vijandig staat tegenover Gods koninkrijk, zal weer op aarde verschijnen nadat Satan is vrijgelaten, zodat hij weer zijn kwaliteit van tegenstander, vijandelijke strijder als de eerste keer kan terugkrijgen en God nog een laatste keer kan uitdagen. Nu is het zoveel logischer. Nu hoeft Openb. 20 niet vóór de verdrukking geplaatst te worden. Nee, dit kan nog gebeuren na de duizendjarige heerschappij van Christus. Er wordt ons ook verteld dat er in het komende tijdperk geen oorlogvoering meer zal zijn.

"Hij zal rechtspreken tussen de volken, en vele mensen berispen; zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen slaan, en hun speren tot snoeihaken; natie zal geen zwaard meer opheffen tegen natie, en zij zullen geen oorlog meer leren." Jes 2:4

De verwijzing naar gespen en schilden in Ezechiël 38 beschrijft Gods strategie om de legers van Gog met de "haak" naar het grote dal van het oordeel te drijven. Deze gebeurtenis vindt beslist plaats vóór de grote slag bij Armagedon. We kunnen het dus uitsluiten van het tijdsbestek van het Millennium. Na de duizend jaar zal Satan, de vijand, na zijn vrijlating in Openbaring 20 degenen verzamelen die vijandschap tegen God koesteren. De enige agressieve handeling die zij verrichten is het omsingelen van de geliefde stad. Er is geen sprake van wapens; er staat niet dat zij enige vorm van oorlogsvoering hebben anders dan dat zij de stad omsingelen en dan komt er vuur van God naar beneden dat hen vernietigt. Er is geen enkele reden dat de Gog en Magog van Openbaring 20 een conflict vormen met wat we zien in Ezechiël 38-39; en dat Ezechiël 38-39 in feite de tijd van de verdrukking is.

Bron: Gog en Magog in het Millennium? | DouglasHamp.comSumerische leenwoorden in het Hebreeuws

31 mei 2022 - door Douglas Hamp

Bijlage 4

Veel Sumerische leenwoorden vonden hun weg naar het Hebreeuws. Wat is een leenwoord? Het is een woord dat geleend wordt uit de ene taal en gebruikt wordt in een andere taal: Bijvoorbeeld, "picknick," "staatsgreep," en "joggen" zijn Franse leenwoorden die Engelstaligen leuk vonden en hebben geleend.

Een voorbeeld is het woord Palace. We zien het ontleend aan het "Akkadische ekallu" dat paleis betekent; we hebben Fenicischהיכל, het Bijbels Aramees. We hebben היכלא Syrisch, היכלא Mandaïsch היכלא Oegaritisch hkl (paleis of tempel); van het Arabische haykal dat kerk betekent en waarschijnlijk een Aramees leenwoord is; het Akkadische ekallu is waarschijnlijk een leenwoord van het Soemerische e-gal dat groot huis betekent.337

De woorden: heichal (היכל), Adrichal (אדריכל), en tarnegol (תרנגול) zijn leenwoorden. "Adrichal" betekent in Modern Hebreeuws "architect," en verschijnt voor het eerst in de Talmoedische literatuur. De etymologie van deze vorm, volgens Even-Shoshan, komt van het Akkadische erad-ekaly. Dit betekent "arbeider van de heichal" [dat is het grote huis] - waarvan we opmerkten dat het oorspronkelijk Soemerisch is. Ilan wijst erop dat de adrichal oorspronkelijk de bouwer was, niet de architect. Erad is hier verwant aan het Akkadische woord aradu - "dienen" en ardu - "slaaf". Dit lijkt verwant met de Hebreeuwse wortel ירד "afdalen", en heeft betrekking op de lagere, onderworpen status van de slaaf.

"Tarnegol" of "haan" is ook ontleend aan het Akkadische "tar lugallu," wat Sumerisch "tar lugal" of "vogel van de koning" is. "Lugal" betekende koning in het Sumerisch, en bestond uit twee delen - lu (man) en gal (groot), zoals wij e-gal hadden, dat het grote huis was.338

Dit zijn snelle momentopnamen die aantonen hoe Soemerische leenwoorden hun weg vonden naar het Hebreeuws en hoe "Gog" uit het Soemerisch kon komen.

Ondanks het ongelooflijke aantal parallellen van GUG/UG, en het bewijs van Soemerische leenwoorden, schreef Ezechiël Gog niet GUG. Hebben we enige taalkundige attestatie van Sumerische "u" die "o" wordt in het Hebreeuws, wat betekent dat het Sumerische "Gug" kan veranderen in het Hebreeuwse "Gog"? Het antwoord is ja. Een voorbeeld, volgens het lexicon Abraham Even-Shoshan, is dat "het Hebreeuwse woord "Kor" afkomstig is van het Soemerische "GUR, "een bundel gerst; standaardeenheid van capaciteit."339 Het woord werd in het Akkadisch ontleend als "kurru," en vervolgens in het Hebreeuws als kor [כֹּר֙] "Salomo's voorziening voor één dag was dertig kors [כֹּר֙] fijn meel..." (1Kon 4:22).

Verrassend is dat de Gog (vijandigheid, dood) in Israël als ster werd vereerd. We hebben al variaties van de naam Gog onderzocht, waaronder UŠ

Bron: Sumerische leenwoorden in het Hebreeuws | DouglasHamp.com


Eindnoten:

337 http://www.balashon.com/2008/02/heichal-adrichal-and-tarnegol.html
338 http://www.balashon.com/2008/02/heichal-adrichal-and-tarnegol.html
339 Abraham Even-Shoshan (ַא ְׁב ָר ָהם ֶא ֶבן־ש ָשן ) et al., ַה ִּמלוֹן ֶה ָח ָדש (ha-milón he-khadásh, “The New Dictionary”), Kiryat-Sefer Ltd. (1984( ) ִּק ְׁר ַית־ס ֶפר ְׁבע״ם), volume 1 of 3 (א to כ), page 531. CF. https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Hebrew_terms_derived_from_SumerianTaalkundige Studie GAG

31 mei 2022 - door Douglas Hamp

Bijlage 5

De Akkadische woorden Šukudu, šiltāhu, en sikkatu, opgesomd door Amar Annus (bijnamen van Ninurta en gezien in het Soemerisch) onthullen een mysterie en maken zeker deel uit van de versleuteling van de naam van Gog. Het eerste woord voor pijl is Šukudu dat "Sirius" betekent, in het Soemerisch is dat GAG.SI.SÁ. Het achtervoegsel SI.SA betekent "rechtvaardig, recht, juist, verticaal maken,"340 wat passend is omdat pijlen "recht" en "verticaal" moeten gaan.

Het volgende Akkadische epitheton is šiltāhu [GIŠ.GAG.U4.TAG.GA] betekent "een pijl; qaqqad šiltāḫu: een pijlpunt; 2) (epitheton voor goddelijke naam); 3) astronomie: [MUL.GAG.SI.SÁ]: Sirius."341 GIŠ (hout) en MUL (ster) zijn beide determinatieven, wat in het Soemerisch een hulpmiddel was om de lezer te laten weten naar wat voor woord hij kijkt,342 maar niet uitgesproken. De lezer wist dus dat GIŠ iets te maken had met hout en MUL met sterren. In MUL.GAG.SI.SÁ is MUL=ster, GAG=pijl, SI.SÁ=recht/verticaal; de letterlijke betekenis is dus "recht-verticale pijlster" of "Sirius" met "GAG" als sleutelwoord. Sikkatu. houten pin of een koperen spijker,343 is GIŠ.GAG, in het Soemerisch.344 GIŠ is een determinatief voor hout, waardoor alleen het woord GAG overblijft.

Akkadisch Epitheton van NinurtaSumerische betekenis
ūṣu GIŠ.GAG.(TI) ti [PIJL] wr. ti "pijl" pijl, pijlpunt
sikkatu; ūşuĝešgag; gag; urudgag"pijlpunt; pin, spijker"
šiltāḫu qaqqad šiltāḫiGIŠ.GAG.U4.TAG.GA MUL.GAG.SI.SÁPijl, pijlpunt / Sirius
šukuduGAG.SI.SÁ / astr. MUL.GAG.SI.SÁeen pijl /Sirius
Mulmullu (Zappu)mul.mulpijl

Tabel 15. Epitheta van Ninurta.

Zo komt "GAG" voor in drie van Ninurta's pijl-epitheten. Wanneer we het Sumerische woord "GAG" bekijken, ongeacht de determinatieven en achtervoegsels, dan zien we dat de primaire betekenis "pijlpunt" is."345

Met andere woorden, Ninurta's epitheton "pijl" (Akkadisch šukudu, etc.) is GAG in het Soemerisch. Pijl was in het Akkadisch en Soemerisch ook een uitdrukking voor de ster Sirius. Šukudu verschijnt in Amos 5:26 als de "ster van uw goden" die specifiek spreekt over Nimrod / Ninurta en de verborgen Soemerische naam is GAG.

We concluderen daarom dat Ninurta Gag is. GAG moet worden uitgesproken als de "a" zoals in vader.346 Het Soemerische woord dat al deze ideeën vertegenwoordigt is dus GAG, waarvan wij ontdekten dat het ook verband houdt met de vijandschap GUG. Onze ontdekking helpt ons te begrijpen waarom de LXX Gog de koning van een zwerm sprinkhanen noemt: "een zwerm sprinkhanen komende uit het oosten; en zie, een rups, koning Gog (γωγ ο βασιλευς)." (Amos 7:1 LXX Brenton) De correlaties zijn verbluffend en zijn moeilijk allemaal in je op te nemen.


Eindnoten

345 http://psd.museum.upenn.edu/nepsd-frame.html. Search term “gag.”
346 An example of Sumerian “a” becoming a Hebrew “o” is the Sumerian “allanum” (oak, acorn), borrowed by Akkadian ʾallānu, alyānu, “oak; acorn” which then came into Hebrew as “elon” [אלוֹן (elon)]. And “u” (oo) becoming an “a” is seen in Dumuzid into the Hebrew Tammuz as well as Sumerian “dub” “tablet” becoming “daf” in Hebrew. Abraham Even- ִּק ְׁר ַית־ס ֶפר ( .ha-milón he-khadásh, “The New Dictionary”), Kiryat-Sefer Ltd( ַה ִּמלוֹן ֶה ָח ָדש ,.et al ) ַא ְׁב ָר ָהם ֶא ֶבן־ש ָשן( Shoshan .page 531. CF ,)כ to א( 3 volume 1 of ,)1984( ) ְׁבע״ם https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Hebrew_terms_derived_from_Sumerian

Bron: Linguïstische Studie GAG | DouglasHamp.com
Yarchetei Tzafon & Satan is de God van de Dood

31 mei 2022 - door Douglas Hamp

Bijlage 6

Van Gog wordt gezegd dat hij uit "de verste kanten van het noorden" komt, een uitdrukking die vijf keer in de Schrift wordt gebruikt. In het Hebreeuws is het [יַרְכְּתֵ֥י צָפֽוֹן yarchetei tzafon]. Het wordt gebruikt om te verwijzen naar Gods verblijfplaats.

In de stad van onze God, In Zijn heilige berg...Is de berg Sion aan de zijden van het noorden [יַרְכְּתֵ֥י צָפֽוֹן yarchetei tzafon], De stad van de grote Koning (Ps 48:1-2).

Die stad wordt geïdentificeerd als hemels: "De berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem" (Heb 12:22). We herinneren ons ook hoe Satan zei dat hij wilde:

"'... opklimmen naar de hemel, [zei hij] ik zal mijn troon verheffen boven de sterren [engelen] van God; Ik zal ook zitten op de berg(ain) der samenkomst aan de verste zijden van het noorden" [יַרְכְּתֵ֥י צָפֽוֹן yarchetei tzafon] (Jes. 14: 13).

In Ezechiël 28 wordt ons verteld dat Satan "op de heilige berg van God" was (Ezechiël 28:14). Deze gebruiken laten zien dat de uitdrukking niet verwijst naar een plaats in het fysieke rijk, maar naar een geestelijke/hemelse plaats. Met andere woorden, de geestelijke dimensie is een plaats. Het is niet slechts een abstractie; het is daar in het geografische gebied dat verenigbaar is met Gods aanwezigheid, maar bevindt zich in een dimensionaal andere ruimte die wij niet kunnen zien, belopen, besturen of aanvliegen.

Toen Ezechiël de uitdrukking drie keer gebruikte in Ezechiël 38-39, stond het al vast als een geestelijke plaats in plaats van een zuiver fysieke.

 • "Gomer en al zijn troepen; het huis van Togarma uit het verre noorden [יַרְכְּתֵ֥י צָפֽוֹן yarchetei tzafon], en al zijn troepen - veel mensen zijn bij u. (Ezech 38:6)
 • "Dan zult u uit uw plaats uit het verre noorden komen [יַרְכְּתֵ֥י צָפֽוֹן yarchetei tzafon], u en vele volken met u, allen rijdend op paarden, een groot gezelschap en een machtig leger. (Ezech 38:15)
 • "en Ik zal u omkeren en u voortleiden, u opvoeren vanuit het verre noorden [יַרְכְּתֵ֥י צָפֽוֹן yarchetei tzafon], en u brengen tegen de bergen van Israël. (Ezech 39:2)

We mogen concluderen dat het leger dat uit het verre noorden komt niet slechts een topografische verwijzing is, maar waarschijnlijk een dubbele realiteit heeft: deels fysiek en zeker geestelijk. Dit is volkomen logisch als we zien hoe Satan en zijn engelen, die voorheen alleen tot het geestelijke rijk beperkt waren, naar dit rijk worden gedwongen: "er werd voor hen geen plaats meer gevonden in de hemel, (Openb. 12:8) de grote draak werd uitgeworpen...naar de aarde" (Openb. 12:9). We zien deze wezens ook uitgaan om de volken te verzamelen voor de grote strijd:

( )

Figuur 59. De locaties bij benadering van de mensen die in Ezechiël 38-39 worden beschreven.

Want het zijn geesten van demonen, die tekenen doen, die uitgaan naar de koningen der aarde en der gehele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd op die grote dag van God, de Almachtige. (Openb. 16:14)

We zien dus de legers die tegenover elkaar zullen staan: aan de ene kant de horden van Gog, bestaande uit mensen die hybriden zijn geworden. Aan de andere kant de hemelse legers die nu openlijk in het aardse rijk zullen opereren.


Satan is de God van de Dood

Bijlage 7

Om sommige profetieën over Satan (de grote draak) uit de eindtijd te kunnen begrijpen, moeten we ons herinneren dat Satan vóór het kruis de "macht van de dood" had (Heb 2:14) en de mensheid regeerde "door de vrees voor de dood [die] hun hele leven onderworpen was aan slavernij" (Heb 2:15). Satan is de god van de dood, de god van de onderwereld (Sheol / Hades) en bekend als een berg, drie punten die veel punten met elkaar verbinden.

Wij herinneren ons van onze studie in Corrupting the Image 2 hoe Satans geheime logogram BAD death BAD, verborgen in de Hermon inscriptie (BATios), hem onthulde als de god van de dood. 347 De meervouds- en onvolkomen enkelvoudsstam van uš (sterven) is ug7, 348 Sumeroloog John Halloran wijst erop dat een van de woorden voor leeuw in het Soemerisch "ug(2): n., woede, razernij; storm(-demon); leeuw; wild dier; klaagzang." was. Hij merkt ook op dat het verwant is aan "ug4,5,7,8: n., dood; dode. v., doden; sterven (enkelvoud en meervoud marû stam; meervoud 'amu, dat soms gereduceerd wordt; vgl. úš)."349

Professor Amar Annus merkt op dat Dagan en Enlil "het logogram BAD (=IDIM) delen. De naam van Dagan wordt logografisch geschreven als dKUR ... een verkorte vorm van Enlil's epitheton KUR.GAL 'grote berg'."350 Een van Enlil's belangrijkste epithetonen was KUR-GAL (grote berg) die ook werd toegeschreven aan de god van de Amorieten (Amurru / MARTU), wat aantoont dat zij "één en dezelfde god" waren. "351 Verder merkt Frans Wiggermann op hoe Nergal, god van de onderwereld, een ander syncretisme was van Enlil en expliciet de "Enlil van de berg (kur netherworld)" werd genoemd. 352 Bovendien was Nergal / Ninurta "de leeuw, die de Grote Berg (= Enlil) voortbracht,"353 en ook "maakte Enlil de Grote Berg gehoorzaamheid aan hem." 354

Satan was dus de god van de doden (BAD), was god van de onderwereld (via Nergal) en werd beschreven als een berg (KUR-GAL). Deze punten gelden ook voor zijn aliassen, de goden van de dood: Dagon, Molech, Addu en Isthara. 355

Wij herinneren er ook aan dat Satan in de oude wereld definitief bekend stond als de grote draak met de namen Ushumgal, mušḫušššu en Basmu.

"Ušumgallu duidt ook een groot aantal Mesopotamische godheden aan, waaronder Marduk ... Zijn verheven positie over de mensheid wordt uitgedrukt in de benaming "grote draak van de hemel en de aarde." 356 De Ušumgallu was ook bekend als de Anzu vogel of "leeuwen-draak" 357 wiens belangrijkste kwaliteit was "dat hij een vastberaden doder was, die waarschijnlijk doodde met zijn gif, en zelfs de goden angst aanjoeg." 358

( )

Figuur 60. UŠUMGAL of Anzu vogel Icoon Door redacteur Austen Henry Layard, tekening door L. Gruner - Monumenten van Nineveh.

Een andere draak was de Bašmu-slangdraak (Bashan in de Bijbel en soms als verzamelnaam voor draak). Het was een vastberaden moordenaar, en een geschikte bijnaam voor goden en koningen! 359 Bashmu, in de astronomie, was het sterrenbeeld Hydra 360, de zevenkoppige draak361 gedood "door de god Ningirsu of Ninurta."362 "Nergals goddelijke staf was zo 'ontzagwekkend als een slang' en Ninurta's knots bestond uit zeven slangachtige koppen."363 Verder werd Nergal / Ninurta / Enlil) beschreven als: "[ú-šum]-gal-lu ṣīru tābik imti elišunu "De majestueuze, grote draak die zijn gif over hen uitstort." 364

( )

Figuur 61. Ninurta die een van de koppen van de zevenkoppige slang doodt. Bible Review, okt. 1992, 28 (=ANEP #671) (vroeg-dynastisch). Met dank aan het Bible Lands Museum, Jeruzalem.

Nergal god van de onderwereld en syncretisme van Ninurta, Melqart, Marduk en Enlil, werd een zevenkoppige slang genoemd. De grote draak van Openbaring heeft "zeven koppen en tien horens" (Openb. 12:3), evenals het Beest, dat "zeven koppen en tien horens" heeft (Openb. 13:1). Niet alleen toont de iconografie een grote draak,365 maar Johannes zag "een van zijn koppen alsof hij dodelijk gewond was, en zijn dodelijke wond was genezen. En de hele wereld verwonderde zich en volgde het beest (Openb. 13:3). Als we figuur 62 hierboven bekijken, zien we dat een van de hoofden dodelijk gewond is. God onthult dat de symbolen in Openbaring rechtstreeks verband houden met de valse goden van Babylon.

( )

Figuur 62. Ninurta met vleugels.

Er waren vele varianten van de draak, maar ze leiden allemaal terug naar een samensmelting van Enlil en Ninurta (Satan en Nimrod). Jacobsen merkt op dat bij Ninurta "na verloop van tijd de dierlijke vormen werden verworpen ten gunste van de voorstelling van de god in uitsluitend menselijke vorm." 366 De leeuw met vleugels die in de Oud Babylonische, Akkadische (Assyrische) en Neo-Babylonische iconografie wordt aangetroffen is dezelfde beschrijving die wij vinden in het Boek Daniël:

"De eerste was als een leeuw en had arendsvleugels. Ik keek toe tot zijn vleugels werden uitgerukt, en het werd van de aarde opgetild en op twee voeten gezet als een mens, en het kreeg het hart van een mens" (Dan. 7:4).
De volgende twee wezens, de beer en het luipaard, zijn ook roofdieren zoals de leeuw.
"En plotseling een ander beest, een tweede, als een beer. Het stond aan één kant omhoog en had drie ribben in zijn bek tussen zijn tanden. En zij zeiden aldus tot het: Sta op, verslind veel vlees!" (Dan 7:5) "Daarna keek ik, en er was een ander, als een luipaard, dat op zijn rug vier vleugels van een vogel had. Het beest had ook vier koppen, en het kreeg heerschappij. (Dan 7:6)

De beer, "aan één kant opgeheven" lijkt onevenwichtig, een waarschijnlijke verwijzing naar de overheersing van de Perzen in het Medo-Perzische rijk dat na het Neobabylonische rijk kwam. Deze zelfde onevenwichtigheid is aanwezig in het visioen dat Daniël heeft in hoofdstuk acht: "was een ram die twee horens had, en de twee horens waren hoog; maar de ene was hoger dan de andere, en de hogere kwam het laatst omhoog" (Dan 8:3). De engel geeft een duidelijke uitleg over de ram met "twee horens - zij zijn de koningen van Media en Perzië" (Dan 8:20). De onevenwichtige beer in hoofdstuk zeven is ook Medo-Perzië. De betekenis van de drie ribben is niet duidelijk, maar Perzië verslond inderdaad veel vlees in de hoeveelheid grondgebied die zij veroverden, waaronder Babylon.

In 331 voor Christus werd Darius III, de laatste Perzische koning, verslagen door Alexander de Grote in de Slag bij Gaugamela. De engel vertelde Daniël "de mannelijke bok is het koninkrijk van Griekenland" (Dan 8:21). De luipaard staat bekend om zijn grote snelheid en Alexander de Grote veroverde Babylon en het hele Perzische rijk met ongelooflijke snelheid. De vier vleugels en vier hoofden verwijzen vrijwel zeker naar de vier generaals die Alexander de grote opvolgden. In hoofdstuk acht zegt de engel duidelijk: "de mannelijke bok is het koninkrijk van Griekenland" (Dan 8:21a). Vervolgens zegt hij: "De grote hoorn die tussen zijn ogen staat, is de eerste koning" (Dan 8:21b); de eerste koning is Alexander de Grote.

Ten slotte interpreteert hij: "Wat betreft de gebroken hoorn en de vier die in zijn plaats staan, uit dat volk zullen vier koninkrijken ontstaan, maar niet met zijn macht" (Dan 8:22). Het visioen van hoofdstuk zeven en acht is één en hetzelfde, hoewel hoofdstuk acht zich alleen richt op Medo-Perzië en Griekenland (en de daaropvolgende koninkrijken). Johannes merkt ook kenmerken op van "het beest ... als een luipaard, zijn voeten als de voeten van een beer en zijn bek als de bek van een leeuw" (Openb. 13:2). In elk volgend koninkrijk veranderde de leiding, maar het (verfoeilijke) aanbiddingssysteem van Satan bleef van kracht.

Het Beest dat uit de afgrond zal opstijgen, is daarom de culminatie en samenstelling van de drie koninkrijken die Babylon bestuurden en de vrouw steunden. Het Beest zal al hun macht, kracht, snelheid, invloed, gezag, glorie en trots bezitten. Het beest zal een woest gelaat hebben (Dan 8:23) en zijn macht zal niet van hemzelf zijn (Dan 8:24). De bron van de macht van het beest komt van Satan zelf. "De draak gaf hem zijn macht, zijn troon en groot gezag. (Openb. 13:2) Het zal een herhaling zijn van wat hij eerder deed met Nimrod (Ninurta), "die Enlil boven zichzelf heeft verheven" 367

Deze draken en samengevoegde wezens vertegenwoordigen Enlil en zijn verschillende syncretismen zoals Nergal, Ninurta, Marduk, enz. Hun gemeenschappelijke kenmerk is dat zij woeste moordenaars zijn, vandaar dat hun imitator zelf "de dood" wordt genoemd en vaak bekend staat als de god van de onderwereld. Satan is dus de koning (god) van de dood, de god van de onderwereld (Sheol / Hades). Anders gezegd, Dood (מָ֔וֶת Mavet) en Sheol of Dood en Hades zijn bijnamen van Satan. Het is belangrijk voor ons om het volgende goed te begrijpen: het verbond met de dood en Sheol / Hades geeft Satan autoriteit over de mensheid.


Eindnoten:

347 BAD represents the Sumerian word “úš = death, destruction” uš2 = die, kill; blood َ َ https://mugsarsumerian.com/default.htm#u12041. Proto-Semitic: *mūt, Arabic: māta َمات Hebrew: māṫ ָמת , Ugaritic: mt (mâtu in Akkadian), http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/dosearch.php
348 https://mugsarsumerian.com/default.htm#u12357_USH2_die_kill_blood
349 https://www.sumerian.org/sumerfaq.htm His definition is confirmed by the University of Pennsylvania which states UG (BAD.BAD) means to die. http://psd.museum.upenn.edu/nepsd-frame.html
350 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 178
351 Clay, Albert T. "The Origin and Real Name of NIN-IB." Journal of the American Oriental Society 28 (1907): 135-44. Accessed September 11, 2020. doi:10.2307/592765.
352 Frans Wiggermann, Nergal, Reallexikon der Assyriologie (RlA) 9 1999 Pg. 215-226.
353 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 11
354 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 122
355 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr162.htm
356 Tyler R. Yoder, “Ezekiel 29:3 and Its Ancient Near Eastern Context” Vetus Testamentum 63 (2013) Pg. 486-96
357 Ibid.
358 “It is first attested by a 22nd-century BC cylinder inscription at Gudea.” F. A. M. Wiggermann, Mesopotamian Protective Spirits, Pg. 167.
359 Ibid.
360 http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/dosearch.php?searchkey=4876&language=id
361 According to Wiggermann: “Ereškigal...queen of the netherworld, rules the dead ... is associated with the constellation Hydra (MUL.dMUŠ) in late astrological texts ... the Babylonian constellation ... Its Babylonian name was probably Bašmu. Ereshkigal’s messenger, Mutum “Death” ... He has the head of a mušḫuššu dragon.” Transtigridian Snake Gods Wiggermann Pg. 35.
362 God, Demons, and Symbols of Ancient Mesopotamia: Bašmu
363 Ibid.6
364 Tyler R. Yoder, “Ezekiel 29:3 and Its Ancient Near Eastern Context” Vetus Testamentum 63 (2013) Pg. 486-96
365 Yoder has shown how God, in Ezekiel, used the term “great dragon” to describe who Pharaoh thought he was. “Behold, I am against you, O Pharaoh king of Egypt, O great monster.” The Greek Septuagint “great monster” as τον δρακοντα τον μεγαν “great dragon” (Ezek 29:3). Yoder explains “The prophet could easily have drawn from an existing cache of unambiguous expressions to portray Pharaoh, but instead chose a term suffused with mythological overtones.” Tyler R. Yoder, “Ezekiel 29:3 and Its Ancient Near Eastern Context” Vetus Testamentum 63 (2013) 486- 96.
366 Jacobsen, Th. 1987 The Harps that Once... Sumerian Poetry in Translation. New Haven and London: Yale University Press. PG. 235.
367 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 122

Bron: Yarchetei Tzafon & Satan is de God van de Dood | DouglasHamp.com