www.wimjongman.nl

(homepagina)


Grote storm op komst

Door Daymond Duck op: 3 juni 2023

( )

Afbeelding van Gianluca via Pixabay

Jim Caviezel (de acteur die Jezus speelde in de film "The Passion of the Christ" van Mel Gibson) werd onlangs geïnterviewd door Steve Bannon op zijn War Room podcast.

Over de globalistische drang naar een wereldregering zei Caviezel: "We zitten op dit moment in een apocalyptisch moment."

Hij voegde eraan toe: "Er is een grote storm op komst en zij (de globalisten) weten dat."

Volgens mij is de "Grote Storm" waar Caviezel het over had de Verdrukkingsperiode die beschreven staat in het Boek Openbaring, hoofdstukken 4-19. Het verwijst naar een tijd van verdrukking.

Het verwijst naar een tijd van beproeving die erger is dan alles wat ooit op deze aarde is gekomen, en gestopt door de wederkomst van Jezus op aarde anders zou iedereen omkomen (Matt. 24:21-22).

Veel wereldleiders zijn betrokken bij het creëren van een crisis op aarde om hun vestiging van een goddeloze wereldregering en religie te rechtvaardigen.

Ze weten dat er een grote storm op komst is omdat ze eraan werken om die te veroorzaken.

Wat ze niet weten of geloven is dat er een grote ontsnapping (de Opname) aankomt voor Gods Kerk en dat daarna Gods grote toorn hun zo gewenste wereldregering en religie zal vernietigen.

"En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten, en de machtigen, en alle slaven, en alle vrijen, verborgen zich in holen en op de rotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en de rotsen: Valt op ons, en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, Die op den troon zit, en voor den toorn des Lams: Want de grote dag van zijn toorn is gekomen, en wie zal stand kunnen houden?" (Openb. 6:15-17).

"En ik zag een engel in de zon staan, en hij riep met luide stem, zeggende tot al het gevogelte, dat in het midden des hemels vliegt: Komt en vergadert u tot het avondmaal van de grote God, opdat gij moogt eten het vlees der koningen, en het vlees der aanvoerders, en het vlees der machtigen, en het vlees der paarden, en van hen, die daarop zitten, en het vlees van alle mensen, vrijen en slaven, kleinen en groten".

"En ik zag het beest (de antichrist), en de koningen der aarde, en hun legers, verzameld om oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die voor zijn aangezicht wonderen verrichtte, waarmee hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en hen die zijn beeld aanbaden. Deze beiden werden levend geworpen in een poel van vuur, brandend van zwavel. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem, die op het paard zat, welk zwaard uit zijn bek ging; en al het gevogelte werd met hun vlees vervuld" (Openb. 19:17-21).

Bid voor hen (misschien worden sommigen nog voor de Opname gered).

Bid terwijl je dat doet:

 • Dat u waardig zult worden bevonden om te ontkomen aan alle dingen die over de aarde komen (Lucas 21:36).
 • Voor God om Zijn verbonden met Abraham, Izaäk en Jakob te gedenken (Gen. 17:7-8; 18-21; 28:13; 35:10-12).
 • Dat de 144.000 en de Twee Getuigen zullen verschijnen (Openb. 7, 11).
 • Dat het evangelie over de hele wereld zal gaan (Openb. 14:6).
 • Dat de blindheid van Israël ophoudt (Rom. 11:25).
 • Dat heel Israël gered wordt (Rom. 11:26).
 • Voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6).

Hier zijn enkele actuele gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat er een grote storm op komst is.

Eén, met betrekking tot het Merkteken van het Beest in de rechterhand of in het voorhoofd van volgelingen van de Antichrist: op 26 mei 2023 werd gemeld dat de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) het bedrijf van Elon Musk, Neuralink, toestemming heeft gegeven om te beginnen met het implanteren van hersenchips bij patiënten.

De hersenchips zullen een draadloze verbinding hebben met een computer en dat zal patiënten hopelijk in staat stellen om elektronische apparaten mentaal te bedienen, op het internet te gaan, sociale media te bezoeken, enz.

Een Neuralink hersenchip is niet het Merkteken van het Beest, maar het is een grote stap in de richting van het Merkteken, de naam of het nummer van de Antichrist in het voorhoofd van individuen.

Twee, met betrekking tot de wereldregering en de bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eind mei 2023: op 24 mei 2023 publiceerde LifeSiteNews de samenvatting van de bekende arts Dr. Joseph Mercola over wat de WHO voorstaat.

Hier is Dr. Mercola's samenvatting van ongeveer 300 amendementen die de WHO wil op de International Health Regulations (IHRs):

 • Uitbreiding van de definities van pandemieën en noodsituaties op gezondheidsgebied. Specifiek introduceert het 'potentiële schade' in plaats van daadwerkelijke schade. De WHO kan dus lockdowns of medische interventies opleggen op basis van het loutere vermoeden dat een virus publieke schade kan veroorzaken.
 • Verander de aanbevelingen van de IGR van niet-bindend in verplicht, zodat lidstaten de aanbevelingen van de WHO moeten opvolgen en implementeren.
 • Het vermogen van de directeur-generaal om zelfstandig en in zijn eentje noodsituaties op gezondheidsgebied af te kondigen, versterken.
 • Het opzetten van een uitgebreid surveillanceapparaat in alle lidstaten.
 • De WHO in staat stellen om landengegevens zonder toestemming te delen.
 • De WHO controle geven over bepaalde middelen in de lidstaten, waaronder intellectuele eigendomsrechten.
 • Nationale steun afdwingen voor censuuractiviteiten onder leiding van de WHO.
 • Bestaande IGR-bepalingen die van invloed zijn op individuen veranderen van niet-bindend in bindend, waaronder bepalingen met betrekking tot het sluiten van grenzen, reisbeperkingen, quarantaines, medische onderzoeken en de medicatie en vaccinatie van individuen.

Hier is Dr. Mercola's samenvatting van het Internationale Pandemie Verdrag waar de WHO op aanstuurt:

 • Zet een internationaal bevoorradingsnetwerk op onder toezicht van de WHO.
 • Financier de WHO's structuren en processen voor noodsituaties op gezondheidsgebied door te eisen dat ten minste 5 procent van de nationale gezondheidsbudgetten wordt besteed aan noodsituaties op gezondheidsgebied.
 • Een bestuursorgaan oprichten onder auspiciën van de WHO om toezicht te houden op het hele proces van noodsituaties op gezondheidsgebied.
 • Vergroot de reikwijdte van de macht van de WHO door de nadruk te leggen op de 'One Health'-agenda, die erkent dat een zeer breed scala aan aspecten van het leven en het milieu van invloed kan zijn op de gezondheid en daarom onder het 'potentieel' valt om schade te veroorzaken. Dit is hoe de WHO klimaatverandering tot een noodsituatie voor de gezondheid kan verklaren en vervolgens bijvoorbeeld klimaatafsluitingen kan eisen.

De WHO wil dat de wereldleiders deze dingen in mei 2024 tot wereldwijde wetgeving maken.

Als dit wordt aangenomen, heeft de wereld een ongekozen dictator die zijn wil kan opleggen aan elk volk en individu op aarde.

Hier is een link naar het hele artikel van LifeSiteNews:

Bron: Everything you need to know about this week's WHO General Assembly  - LifeSite

Drie, met betrekking tot de dagen van Lot, het afwijken van het geloof en het verval van Amerika: op 19 mei 2023 gaf Jonathon Van Maren (auteur, spreker, pro-life activist en meer) de mening dat "de V.S. een anti-christelijke kracht in de wereld is geworden".

Hij verwees naar het feit dat de VS voortdurend haar macht gebruikt om de LGBTQ-agenda op andere landen te pushen.

Hij zei het niet, maar Biden en degenen die hem vertellen wat hij moet doen, noemen het kwade goed en het goede kwaad.

Het is één ding om het homohuwelijk, transgenderisme, enz. te steunen in je eigen land, maar het is iets heel anders om belastinggeld van de VS te gebruiken om het onbijbelse morele verval van Amerika op te dringen aan andere landen die het daar niet mee eens zijn.

Vier, wat betreft wereldregering en naties die hun soevereiniteit overgeven aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): op 22 mei 2022 werd gemeld dat een Kroatisch lid van het EU-parlement:

 • De WHO een terroristische organisatie noemde.
 • De WHO beschuldigde van voortdurend liegen tijdens de Covid-19 pandemie (liegen over het begin van Covid in China, logen toen ze zeiden dat het vaccin effectief is, logen toen ze zeiden dat het vaccin zou beschermen tegen ernstige ziekte en dood).
 • Noemde de WHO een gevaarlijke organisatie en zei dat het veiliger zou zijn voor wereldleiders om een overeenkomst te tekenen met de Colombiaanse drugskartels dan om een overeenkomst te tekenen met de liegende WHO.

(Opmerking: Pres. Biden heeft al aangekondigd dat hij van plan is het akkoord te ondertekenen en vergis je niet, dit is meer dan het tijdelijk weggeven van de soevereiniteit van Amerika over gezondheidskwesties tijdens een crisis of een potentiële crisis. Dit is een grote stap in de richting van het vestigen van een almachtige Satanische Nieuwe Wereld Orde. Als het overgeven van de soevereiniteit van Amerika aan een groep van bewezen leugenaars niet genoeg is om de leden van het Amerikaanse Huis en Senaat en de grote media er tegen te laten schreeuwen, dan zal niets dat doen en is de Grote Reset leugen - dat je niets zult bezitten en gelukkig zult zijn - een uitgemaakte zaak.)

Vijf, met betrekking tot de wereldregering en naties die hun soevereiniteit overgeven aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): op 26 mei 2023 werd gemeld dat een groep conservatieven in het VK:

 • Hun bezorgdheid hebben geuit over het door de WHO voorgestelde pandemieverdrag en de wijzigingen in de Internationale Gezondheidsreglementen (IHR's).
 • Zich zorgen maakt over het plan om de WHO op te waarderen "van een adviserende organisatie tot een controlerende internationale autoriteit."
 • Dreigen "elke wet te blokkeren die het Verenigd Koninkrijk verhindert zijn eigen gezondheidsbeleid te bepalen."
 • Ondersteunen het bestaan van de WHO als een adviesorgaan dat gegevens deelt, sneller reageert op crises, etc., maar zijn tegen het veranderen van de WHO (die een bewezen slechte staat van dienst heeft) in een wereldmacht die zijn wil kan opleggen aan naties.

(Meer: Over deze kwestie: op 29 mei 2023 zei Dave Hodges in The Common Sense Show: "Dit - de regering Biden - is een totaal wetteloze regering. Deze mensen zouden niet alleen hun ambt moeten neerleggen, ze zouden in de gevangenis moeten zitten. Het weggeven van onze soevereiniteit over onze medische voorraden, over ons gezondheidsbeleid, over wat we wel en niet zullen doen, het verplichten van elke staat om precies te doen wat Biden en de WHO zeggen, het volledig omzeilen van de verdeling van bevoegdheden, de scheiding van machten tussen staten en federale overheid, waardoor de WHO in feite de heerser over dit land wordt, zie je, het is niet alleen het Verenigd Koninkrijk; het is ook dit land.")

Zes, met betrekking tot de wereldregering en naties die hun soevereiniteit overgeven aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): op 28 mei 2023 plaatste Dave Hodges een Defcon News artikel waarin staat dat Michele Bachmann samen met Steve Bannon in The War Room zei:

 • WHO-directeur Gen. Ghebreyesus, een leugenaar, "eist dat de WHO soevereiniteit heeft over alle lidstaten vanwege de klimaatcrisis door de opwarming van de aarde."
 • Ghebreyesus zei: "De klimaatcrisis is een gezondheidscrisis. . . Klimaat is de nummer één missie van de gezondheidszorg. . we gaan ons nu richten op klimaatverandering."

Volgens Bachmann is de enige manier waarop de VS zich kan onttrekken aan het plan van de WHO om een wereldregering te creëren, dat de VS zich terugtrekken uit de WHO.

(Mijn mening: Zonder de Verdrukkingsperiode en de Wederkomst van Jezus zou de WHO de klimaatverandering kunnen gebruiken om de wereld te regeren, een wereldwijde ID in te stellen, een digitale munteenheid in te stellen, het Merkteken van het Beest in te stellen, de bevolking van de aarde te verminderen en nooit meer de soevereiniteit van naties toe te staan).

Zeven, met betrekking tot de klimaatcrisis en het terugdringen van de wereldbevolking: op 27 mei 2023 gaf Jane Fonda blanke mannen de schuld van de klimaatverandering en riep ze op hen gevangen te zetten.

Eerder dit jaar gaf Fonda de schuld van de klimaatcrisis aan racisme en slechte blanke mannen.

Tijdens een recente editie van The View riep Fonda op om pro-life activisten en politici te vermoorden (dit zegt veel over hoe sommige liberalen tolerantie zien).

Tot slot, ben je klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je, en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Redder te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: Big Storm Coming :: By Daymond Duck - Rapture Ready