www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wie is de grootste schurk van allemaal?

10 mei 2023 - door Wilfred Hahn

Heb je je ooit dwaas gevoeld bij het toegeven aan je christelijk geloof ... of bij het delen van de redenen die volgens jou je geloof ondersteunen? De meeste niet-gelovigen (atheïsten en allerlei sceptici) weten intuïtief waar de zwakke plekken zitten in het pantser van de christelijke gelovige. Als zodanig kunnen sceptici snel de spot drijven met onze zwakke rechtvaardigingen.

Ze kunnen zich afvragen: "Geloof je werkelijk het kinderverhaal over de ark van Noach... Is dat niet lachwekkend?" Of: "Hoe kun je de bewering geloven dat een god alle dingen heeft geschapen? Is dit niet ook een sprookje, zeker gezien het feit dat zoveel geleerden geloven dat evolutie een vaststaand feit is? Als maar liefst 90% van de academici in sommige landen gelooft dat het evolutionisme waar is, hoe kan het creationisme dan waar zijn? Met zoveel argumenten, sluit dit het creationisme niet uit?"

Bijbelgelovige christenen kunnen in diskrediet worden gebracht en vernederd. We kunnen ons inderdaad identificeren met Jeremia, die zei: "Ik word de hele dag bespot; iedereen bespot mij [...] het woord van de Heer heeft mij de hele dag belediging en smaad gebracht" (Jeremia 20:7b-8b).

Hoe zit het met de bewering van de bijbellezer dat de christelijke God welwillend en liefdevol is? Atheïsten daarentegen houden luidkeels vol dat God ongepassioneerd en bloeddorstig is. De beruchte vraag in hun koker van giftige pijlen is deze: "Als jouw God zoveel menselijk lijden toelaat, hoe kan Hij dan goedwillend zijn?" Gewoonlijk dient deze vraag als de winnende coup de grâce ... die alle verdere discussie afsnijdt.

Helaas zijn veel christenen niet bereid om deze aanvallen overtuigend te weerleggen. Wij moeten echter wel bereid zijn om de standpunten van de ongelovige wereld te weerleggen. De Bijbel zegt: "Ik [...] spoor u aan te strijden voor het geloof dat eens voor altijd aan Gods heilige volk is toevertrouwd" (Judas 1:3b).

Laten we dus strijden voor de waarheid van God en Zijn karakter. We beginnen met het onderzoeken van het standpunt dat God onrechtvaardig is en toestaat dat veel mensen lijden en sterven.

Tegenargumenten voorbereiden

Waarom staat God geofysische rampen toe, die veel slachtoffers en doden veroorzaken? Gezien de grote bekendheid van geofysische rampen (bevingen, vulkanen, overstromingen... enz.) is dit een vraag die de meesten wel eens in hun leven zullen hebben gesteld.

Zoals gezegd weigeren veel mensen in God te geloven, omdat zij vinden dat Hij onrechtvaardig is door zoveel dood en lijden toe te laten, al dan niet door geofysische krachten.

Hoewel men deze vraag vaak hoort, is de realiteit dat deze opvatting gemakkelijk te ontkrachten is. We hoeven ons maar één vraag te stellen: Wie of wat is de oorzaak van de meeste onnatuurlijke sterfgevallen?

Zoals de lezer zal zien, is het antwoord dat wij voorstellen een apologetische "stopper". Het weerlegt de opvatting dat er niet zoiets zou bestaan als een goedwillende God. Voordat we verder gaan met ons argument, denken we na over de aard van God.

Wie kan blijven staan voor God?

De meeste mensen die God beschuldigen hebben waarschijnlijk geen idee van de identiteit, het karakter en de oneindigheid van de Joods-christelijke Levende God-Jehova. De enige god die veel mensen zullen accepteren is er een die zij zelf kunnen beheersen en begrijpen.

Door te veronderstellen dat zij dingen ver boven hun verstand kunnen beoordelen en veroordelen, hebben zij zichzelf impliciet boven God geplaatst. Dat betekent dat zij in feite een zeer kleine en onvolmaakte "god" aanbidden. Ze beseffen niet dat hun god eigenlijk zijzelf zijn; dus een god die grillig, inconsequent en machteloos is.

De vraag die gesteld moet worden aan mensen die God verwijten, is hen te vragen te definiëren wat de term "god" voor hen betekent. En, aangenomen dat zij niet in God geloven, moeten zij ook de vraag beantwoorden waarom evolutionaire krachten zoveel menselijk lijden over de hele wereld hebben veroorzaakt. De Ene en Enige God, aan de andere kant, verklaart duidelijk Zijn positie ten opzichte van de mensen: "Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten" (Jesaja 55:9).

Bovendien zegt de Bijbel dat "de vreze des Heren het begin is van alle wijsheid" (Psalm 111:10a) en dat Hij "onveranderlijk" is (Jakobus 1:17). Het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn dat Hij alles heeft geschapen (Romeinen 1:20) en Zichzelf aan de mensheid heeft bewezen door de toekomst nauwkeurig te voorspellen en Zijn Zoon te doen herleven.

Als zij deze waarheden niet onderkennen, blijven zij verblind. Anderen kunnen er vrijwillig en hatelijk voor kiezen niet in God te geloven ... Hem uitdrukkelijk tarten. Zij zijn waarschijnlijk beledigd door het idee dat er antwoorden zijn die "hoger" zijn dan zij, hoewel zij gemaakt zijn van vlees dat terugkeert tot stof.

De prijs van de keuze

Laten we terugkeren naar onze kernvragen: Waarom heeft God natuurlijke systemen en natuurkundige verschijnselen zelfstandig laten functioneren en veel menselijk lijden toegelaten? Eén reden waarop we kunnen wijzen is dat God de mensheid de heerschappij over de aarde heeft gegeven, evenals de vrijheid van keuze (het vermogen om God vrijwillig lief te hebben en gehoorzaam te zijn aan zijn voorschriften).

Hier en nu in de 21e eeuw leven we in een gevallen tijdperk. Na de Grote Vloed veranderden de fysieke eigenschappen van de aarde. Na de door de zondvloed veroorzaakte "reset", begon de levensduur van mensen die na de zondvloed waren geboren aanzienlijk te verkorten. Tot aan de zondvloed was de gemiddelde levensduur volgens de Bijbel 930 jaar. Daarna volgde een ineenstorting van de levensduur.

Dit had grote gevolgen in het tijdperk na de zondvloed. Abraham zelf werd slechts 175 jaar oud, dus slechts 20% van de gemiddelde levensduur van voor de zondvloed. Men denkt dat ten tijde van de zondvloed de weerpatronen sterk veranderden. Men denkt dat ook de genetische achteruitgang begon. Dit leidde tot een afname van de gezondheid.

Al het bovengenoemde gebeurde als gevolg van de straf van God ... wat de mensheid over zichzelf heeft afgeroepen. Het punt dat we hier willen benadrukken is dat het menselijk lijden toenam in het tijdperk na de zondvloed. Dat is slechts een deel van het antwoord op de vraag waarom menselijk lijden vandaag de dag in onze wereld is toegestaan.

Oorzaken van menselijke dood

Natuurrampen treffen jaarlijks miljoenen mensen. Volgens het United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) waren er tussen 1998 en 2017 ruwweg 7.250 rampen in de wereld, waarbij meer dan 1,3 miljoen mensen omkwamen. Daarvan zorgden overstromingen en stormen voor het grootste aantal rampen, terwijl aardbevingen het grootste aantal doden veroorzaakten. Bijna 750.000 mensen stierven in die periode door aardbevingen.

Kan God de schuld krijgen van al deze rampen?

Laten we even kijken naar de staat van dienst van de mensheid op het gebied van moord en schurkenstreken. Ter vergelijking: kijk eens naar de decimering en rampen die door mensen zijn veroorzaakt - daden waarvoor alleen zij verantwoordelijk zijn.

Laten we het record van menselijke oorlogen bekijken. WO-I alleen al was verantwoordelijk voor het leven van zo'n 20 miljoen mensen. WO-II eiste nog eens 50 miljoen levens. Het aantal politiek gemotiveerde doden in de 20e eeuw wordt wereldwijd geschat op honderden miljoenen (de schattingen lopen sterk uiteen).

Zbigniew Brzezinski (voormalig nationaal veiligheidsadviseur in de regeringen van Johnson en Carter) heeft in zijn boek Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century (1993), schat dat het "politiek gemotiveerde bloedbad" verantwoordelijk is voor zo'n 167 tot 175 miljoen doden in de 20e eeuw. Dat komt neer op één slachtoffer op ongeveer elke 90 mensen die in die periode leefden. Dat sterftecijfer is meer dan 50 keer zo hoog als dat van aardbevingen en vulkanen samen - ja, 50 keer zo hoog.

Welke andere doodsoorzaken zijn er, en wie heeft daar schuld aan? Denk aan zelfmoord. Zelfmoord is tragisch. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de studie Global Burden of Disease schatten dat jaarlijks bijna 800.000 mensen sterven door zelfmoord. Dat is elke 40 seconden één persoon.

Hoe zit het met moorden?

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) rapporteerde een wereldwijd gemiddeld moordcijfer van 6,1 per 100.000 inwoners voor 2019 (in hun rapport getiteld "Global Study on Homicide").

Als men uitgaat van hetzelfde moordcijfer over de periode 1900 tot 2014, zouden ongeveer 50 miljoen mensen zijn vermoord. Dat is een sterftecijfer dat meer dan 20 keer zo hoog is als dat van aardbevingen.

Men zou nog andere statistieken over dood en leed kunnen overwegen. Toch kunnen we de vraag wie de grootste schurk van allemaal is, met zekerheid beantwoorden.

De mens is verreweg de grootste vrijwillige moordenaar op aarde.

Voor de atheïsten is dit een vernietigend feit. Hun god van de "evolutionaire krachten" moet daarom de wreedste van allemaal zijn. Volgens de theorie van de evolutionisten heeft hun god niet alleen onberekenbare en zinloze dood en vernietiging veroorzaakt, maar is dit ook nog eens begaan door hun veronderstelde kroonjuweel - de Homo sapiens.

Gedachten om over na te denken

Gezien de slachtoffers van alle geofysische krachten heeft God blijkbaar de titel verdiend van "De ultieme superschurk" aller tijden (zoals gepresenteerd op de website van de rabiate atheïst Richard Dawkins: Foundation for Reason and Science).

Het is zeker vreemd dat God zo'n toevoeging krijgt ... door mensen, niet minder.

Zijn Homo sapiens tenslotte niet de grootste moordenaars en schurken aller tijden?

***

Wilfred J. Hahn is een mondiaal econoom/strategist. Voorheen een vooraanstaand wereldwijd analist, onderzoeksdirecteur voor een grote investeringsbank op Wall Street, en hoofd van Canada's grootste wereldwijde investeringsoperatie; zijn geschriften richten zich op de rol van geld, economie en globalisering in de eindtijd. Hij is over de hele wereld geciteerd en zijn geschriften zijn overgenomen in talrijke andere publicaties en talen. Zijn boek The Endtime Money Snare: How to live free [De eindtijd Geld-strik - Hoe vrij te leven] uit 2002 anticipeerde en bereidde zijn lezers nauwkeurig voor op de wereldwijde financiële crisis. Een volgend boek, Global Financial Apocalypse Prophesied: Preserving true riches in an age of deception and trouble [Wereldwijde financiële apocalyps geprofeteerd: echte rijkdom behouden in een tijd van bedrog en moeite], gaat verder in op de profetische toekomst.

Bron: Who Is the Biggest Villain of All? :: Wilfred Hahn - Rapture Ready