www.wimjongman.nl

(homepagina)


Jezus onthulde Bijbelprofetie, dus waarom onderwijst slechts 2% van de Amerikaanse kerken dit?

Door Bill Perkins - 5 september 2023

( )

Photo by Martin Martz on Unsplash bijgesneden

In een recente opiniepeiling van Lifeway bleek dat slechts 2% van de kerken in de VS (en Europa?) Bijbelprofetie onderwijst. Dit is een verbazingwekkende laatste-dagen statistiek om verschillende redenen:

1- Ruwweg 30% van de Bijbel is profetisch. Ze negeren bijna 1/3 van de Schriften.

2- 100% nauwkeurigheid in vervulde profetieën uit het verleden onderscheidt de Bijbel letterlijk van elk ander boek op de planeet. De Bijbel beweert niet alleen door God geschreven te zijn, maar bewijst dit ook door de toekomst te voorzeggen.

3- Het hele Boek Openbaring was profetisch toen het geschreven werd. Vandaag de dag ligt alles vanaf Openbaring 6 nog steeds in de toekomst en zal het waarschijnlijk binnen de komende 7-14 jaar worden vervuld.

4- Het Boek Openbaring is het enige boek dat gelovigen een speciale zegen belooft als ze het zelfs maar proberen te lezen en te begrijpen.

Openbaring 1:3 KJV - "Zalig hij, die leest, en zij, die horen de woorden dezer profetie, en bewaren de dingen, die daarin geschreven zijn; want de tijd is nabij."

Ik heb ooit commentaar gelezen op Openb. 13:16-17 (Merkteken van het Beest) in een commentaar van rond de 19e eeuw. De schrijver legde uit dat elke bank een persoon binnen kon hebben staan met een lijst van mensen die verboden waren om te bankieren, en dat ze je geen zaken zouden laten doen tenzij je van hem het OK-woord kreeg.

Voor ons is dat dom en naïef, maar het laat zien dat mensen meer dan honderd jaar geleden het Boek Openbaring bestudeerden, zo goed als ze konden, en Gods zegen ontvingen voor hun inspanningen.

Het Boek Openbaring is een belangrijke bron om de profetie van vandaag te begrijpen. Het is een soort overzicht van de meeste belangrijke profetieën uit het Oude Testament over de laatste dagen. Bovendien voegt het belangrijke informatie toe die helpt om de 2600 jaar oude profetieën beter te begrijpen.

Het woord "Openbaring" in het Grieks is "Apocalupsis". Daarom wordt er vaak naar verwezen als "De Apocalyps", wat komt van het werkwoord "Apocalupto", wat "onthullen" betekent en het woord "Kalumma", wat "een sluier" betekent.

Apocalupsis betekent dus "het wegnemen van een sluier". En omdat het boek voornamelijk over de zeven jaar van de Verdrukking gaat, is het het belangrijkst voor degenen onder ons die vlak voor de Opname leven. Jezus trekt de sluier weg zodat we kunnen zien hoe alles in elkaar past.

Het Boek Openbaring is grotendeels Joods. Dit is te zien aan de "tekenen" en "symbolen" zoals de tabernakel, de ark, het altaar, de bazuinen en plagen, en natuurlijk de verzegeling van de 144.000 JOODSE evangelisten die het Evangelie van Jezus Christus aan de wereld verkondigen.

Maar de Kerk staat in hoofdstuk 2 en 3, Israël in hoofdstuk 6-19 en de volken van de wereld in hoofdstuk 20-22. Het onthult Gods uiteindelijke plan, een nieuwe hemel en aarde zonder democraten. Sorry, ik bedoelde zondaars (Childers slaat weer toe!).

Vlak voor Jezus' kruisiging vroegen Zijn discipelen Hem wanneer het einde van het tijdperk (niet het einde van de tijd) zou aanbreken? Jezus zei dat niemand de dag of het uur kende, zelfs Hij niet, alleen de Vader.

Markus 13:32 KJV - "Maar van dien dag en dien ure weet niemand, ook niet de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, maar de Vader."

Dat was duidelijk waar toen Hij het Zijn discipelen vertelde. Maar het is vandaag de dag niet waar, omdat we in Openbaring 6 zien dat Jezus gekwalificeerd is om alle kennis te ontvangen door Zijn zondeloze leven en verzoenende dood aan het kruis. Vandaag de dag zou Hij diezelfde uitspraak niet doen omdat Hij het wel degelijk weet.

In het Boek Daniël staat dat de woorden "verzegeld" moeten worden tot het einde van de Tijden der Heidenen. In het Boek Openbaring, dat nauw aansluit bij Daniël, wordt Johannes verteld om "de woorden NIET te verzegelen, want de tijd is nabij"... wat het tijdperk van de Kerk betekent.

Deuteronomium 29:29 KJV - "De geheime dingen behoren de Here, onze God, toe, maar de geopenbaarde dingen behoren ons en onze kinderen toe in der eeuwigheid, opdat wij al de woorden dezer wet doen."

Dit verklaart dat het Boek Openbaring Jezus is die Zijn toorn en doel openbaart terwijl Hij licht werpt op de tijd die voor ons ligt.

Daarom betekent het Boek Openbaring zoveel voor gelovigen vandaag de dag. Jezus gaf dit boek aan alle gelovigen, maar de belangrijkste groep om te bestuderen zijn zij die helemaal aan het einde van het kerkelijk tijdperk leven met geestelijk onderscheidingsvermogen.

En God belooft door Amos dat Hij ons zal openbaren wat er aan de hand is.

Amos 3:7 KJV - "Voorzeker, de Here God zal niets doen, dan Zijn verborgenheid openbaren aan Zijn knechten, de profeten."

En van Jeremia:

Jeremia 30:24 KJV - "De hevige toorn des Heren zal niet wederkeren, totdat Hij het gedaan heeft, en totdat Hij de bedoelingen van Zijn hart volbracht heeft; in de laatste dagen zult gij het overwegen."

Toch doet slechts 2% van de kerken een poging om de strekking van het Bijbelse onderwijs in honderden Bijbelprofetieverzen te begrijpen.

Ik weet één ding zeker: Satan wil niet dat gelovigen profetie bestuderen omdat het mensen hoop geeft. Door profetie ontdekken we dat we vrijmoedig kunnen leven in het aangezicht van de naderende storm omdat we weten dat we gered zullen worden voordat de toorn van God op de aarde wordt losgelaten.

Het vermijden van het onderwijzen van Bijbelprofetie is waarschijnlijk de reden waarom zoveel kerken tegenwoordig zo dood als een pier zijn en/of wankel. Goeie genade, we hebben het voorrecht om te leven in de tijd van een enorme dispensationele verandering - het einde van het Kerkelijk Tijdperk en het begin van de Verdrukking. En de meeste christenen hebben geen idee.

Maar jij en ik hebben wel een idee. Wij maken deel uit van een Berean-groep die ervoor zorgt dat alles wat ons wordt geleerd ook echt uit de Schrift komt - staal op staal.

Dus als we zien dat de dingen een beetje gevaarlijk worden voor de Opname, ongeacht het jaar, sta dan pal op de Schrift. Wees een getuige door mensen te laten zien dat je boven alles op Jezus en de Bijbel vertrouwt. Wees een kompas en wijs naar Christus.

En houd altijd in gedachten dat God de controle heeft. We weten niet wat Hij in de toekomst nog zal toelaten om de huidige richting te veranderen. Denk aan Trump in 2016! Voor zover we weten kunnen de Bidens, Clintons en de rest [...] massaal ontmaskerd worden om ons nog een paar jaar in vrede te laten getuigen.

Bill Perkins is auteur, uitvoerend directeur van Compass International en heeft meer dan 50 apologetische reizen naar Israël geleid.

Bron: Jesus Unveiled Bible Prophecy, So Why Are Only 2% of US Churches Teaching it? | Harbingers Daily