www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het is tijd voor Israëlische leiders om op te roepen tot een 'Nationale Gebedsdag' gebaseerd op 2 Kronieken 7:14

De Heer gaf koning Salomo een prachtige belofte: Israël kon zich in tijden van oorlog tot Hem wenden en Hij zou verschijnen.

Joel C. Rosenberg | Gepubliceerd: 1 november 2023

( )

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bidt bij de Westelijke Muur in de Oude Stad van Jeruzalem, 28 februari 2015. (Foto: Avi Ohayon/GPO)

JERUZALEM - Vier weken in deze afschuwelijke oorlog met Hamas lijden Israëli's en Palestijnen verschrikkelijk.

Meer dan 1.400 Israëlische burgers en buitenlanders zijn gedood door de terroristen.

Meer dan 5.400 Israëli's zijn gewond geraakt.

En minstens 240 Israëli's en buitenlanders worden gegijzeld door de terreurorganisatie Hamas die de Gazastrook bestuurt.

Tegelijkertijd zijn er ook duizenden Palestijnen gedood en gewond geraakt - zowel terroristen als burgers - hoewel het op dit moment moeilijk is om aan geloofwaardige cijfers te komen.

De Bijbel gebiedt ons om "mee te treuren met hen die treuren".

Laten we als evangelische christenen echt medeleven tonen met elke Israëli en Palestijn die geliefden heeft verloren, en tastbare hulp en troost en medeleven bieden aan elke Israëli en Palestijn die getraumatiseerd is door deze oorlog die Hamas op duivelse wijze heeft veroorzaakt.

Maar laten we meer doen dan rouwen.

Ik vraag de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, president Isaac Herzog en de hele Knesset nederig om publiekelijk op te roepen tot een Nationale Gebedsdag, gebaseerd op de belofte die we lezen in 2 Kronieken 7:14.

In deze hoopvolle passage in de Tenach (Hebreeuwse Geschriften) belooft de Heer Koning Salomo en de Israëlische natie dat ze zich in tijden van oorlog, hongersnood, droogte, dodelijke ziekten en andere nationale rampen dat ze in nederig gebed zich tot Hem kunnen wenden en dat Hij hen lichamelijk en geestelijk zal genezen.

"Als Mijn volk, dat bij Mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en mijn aangezicht zoekt en zich afkeert van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen", zegt de Heer.

Is deze belofte niet precies wat Israël vandaag nodig heeft?

Absoluut.

Maar tot nu toe - een maand na de oorlog - hebben de leiders van Israël de natie niet opgeroepen om op een specifieke dag te bidden en te vasten, in overeenstemming met de Hebreeuwse Schriftteksten.

Ik merk dit niet op als een punt van kritiek.

Ik zeg dit eerder om hen aan te moedigen zich te herinneren dat de Here God van Israël wil dat we ons vernederen en tot Hem komen in een geest van verdriet en berouw en zelfs wanhoop, niet alleen als individuen en gezinnen, maar als een hele natie.

Deze beroemde passage in 2 Kronieken 7:14 is hier in Israël niet zo bekend of veel besproken.

Maar het is het antwoord van de Heer op een specifiek gebed van Salomo uit het vorige hoofdstuk. De koning wijdde de nieuw gebouwde eerste heilige tempel in Jeruzalem in en deed dat met gebed, aanbidding en vele offers. De tekst vertelt ons dat Salomo vol vreugde was dat het volk van Israël met hem de Heer aanbad.

Toch was Salomo (terecht) bezorgd dat het volk van Israël op een dag zou afdwalen van hun liefde voor de Heer. Hij was (terecht) bezorgd dat de Israëliërs zouden afdwalen van hun gehoorzaamheid aan het Woord van God. En hij was (terecht) bezorgd dat de Heer oorlogen, terreur en andere rampen over het volk Israël zou laten komen om ons wakker te schudden, om ons uit onze geestelijke sluimer te wekken en om ons eraan te herinneren dat we ons ernstig en vurig weer tot Hem en de Heilige Schrift moeten wenden.

In 2 Kronieken, hoofdstuk 6 - vanaf vers 24 - zien we dat Salomo neerknielde en bad:

"Als Uw volk Israël verslagen wordt door een vijand omdat het tegen U gezondigd heeft, en zij tot U terugkeren en Uw naam loven en in dit huis [de Tempel] voor U bidden en pleiten, hoor dan uit de hemel en vergeef de zonde van Uw volk Israël en breng hen terug naar het land dat U aan hen en hun vaderen gegeven hebt."

Salomo vervolgde:

"Wanneer de hemelen gesloten zijn en er geen regen valt omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij naar deze plaats bidden en Uw naam loven, en zich van hun zonde afkeren wanneer U hen treft, hoor dan vanuit de hemel en vergeef de zonde van Uw dienaren en Uw volk Israël; voorwaar, leer hun de goede weg waarop zij moeten wandelen. En zorg voor regen op Uw land, dat U aan Uw volk als erfdeel hebt gegeven. Als er hongersnood is in het land, als er een plaag is, als er meeldauw is, als er sprinkhanen zijn of als hun vijanden hen belegeren in het land van hun steden, welke plaag of welke ziekte er ook is, welk gebed of welke smeekbede er ook gedaan wordt door wie dan ook of door heel Uw volk Israël, ieder wetende zijn eigen kwelling en zijn eigen pijn, en zijn handen spreidt naar dit huis, hoor dan vanuit de hemel, Uw woonplaats, en vergeef, en geef aan ieder naar al zijn wegen, wiens hart U kent - want U alleen kent de harten van de zonen der mensen - opdat zij U vrezen, om in Uw wegen te wandelen zolang zij leven in het land dat U aan onze vaderen hebt gegeven. "

In het begin van hoofdstuk 7 (verzen 1 tot 3) antwoordt de Heer op dramatische wijze op het oprechte gebed van Salomo.

"Toen Salomo klaar was met bidden, daalde vuur neer uit de hemel en verteerde het brandoffer en de offers, en de heerlijkheid van de Heer vulde het huis. En de priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan, omdat de heerlijkheid van de Heer het huis van de Heer vulde. Alle zonen van Israël, die het vuur zagen neerdalen en de heerlijkheid van de Heer op het huis, bogen zich neer op het plaveisel met hun gezicht naar de grond, en zij aanbaden en loofden de Heer, zeggende: 'Zeker, Hij is goed, zeker, zijn trouw is eeuwig.'"

In verzen 12 tot en met 14 spreekt de Heer rustig, beroemd en genadig tot de koning in de nacht.

"Toen verscheen de Heer 's nachts aan Salomo en zei tegen hem: 'Ik heb je gebed gehoord en heb deze plaats voor Mijzelf uitgekozen als offerhuis. Als Ik de hemelen sluit zodat er geen regen valt, of als Ik de sprinkhanen beveel het land te verslinden, of als Ik een plaag stuur onder Mijn volk, en Mijn volk dat bij Mijn naam geroepen is, zich verootmoedigt en bidt en Mijn aangezicht zoekt, en zich bekeert van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en Ik zal hun zonden vergeven en hun land genezen.'"

Miljoenen Amerikaanse evangelischen wenden zich tot deze Schriftteksten als ze de Heer zoeken om nationale opwekking en een Groot Ontwaken naar hun land te sturen.

Maar om duidelijk te zijn: dit vers is geen belofte aan Amerika.

Het is specifiek een belofte aan de Israëlische natie.

Het is waar dat 2 Kronieken 7:14 gebaseerd is op een principe dat ook in Jeremia 18:8 staat en op alle naties kan worden toegepast.

"Als Ik op enig moment aankondig dat een natie of koninkrijk ontworteld, afgebroken en vernietigd moet worden, en als die natie die Ik heb gewaarschuwd berouw toont over haar kwaad, dan zal Ik toegeven en haar niet de ramp toebrengen die Ik had gepland," zei de Heer.

Dus, om duidelijk te zijn, het is niet verkeerd voor Evangelicals in welk land dan ook - inclusief Amerika - om deze verzen te bidden voor de Heer om hun naties te redden en te genezen.

Sterker nog, het is juist.

Dat gezegd hebbende, de Heer heeft dergelijke beloften in de Hebreeuwse Geschriften gegeven om een specifieke zegen en woord van bemoediging te zijn voor de Joodse natie Israël.

Daarom moedig ik de Israëlische leiders aan om de Israëlische natie op te roepen om deze verzen in de Hebreeuwse Schrift te lezen en een Nationale Dag van Gebed en Vasten te houden.

Onze doodsbange gijzelaars hebben de genade, zegen en gunst van de Heer nodig op dit kritieke moment, terwijl we de Heer smeken om hen allemaal vrij te laten.

Onze dappere soldaten hebben op dit kritieke moment de genade, zegen en gunst van de Heer nodig terwijl we de Heer smeken om hen een massale en beslissende overwinning te geven.

Onze wenende weduwen, weduwnaars en wezen hebben op dit kritieke uur de genade, zegeningen en gunsten van de Heer nodig terwijl we de Heer smeken om hen op bovennatuurlijke wijze te troosten en te genezen.

Onze verwarde en ontheemde burgers - verdreven uit hun huizen en weg van hun buren vanwege Hamas - hebben op dit kritieke uur de genade, zegen en gunst van de Heer nodig terwijl we de Heer smeken om in al hun behoeften te voorzien.

Onze geschokte gewonden - geteisterd door fysieke en emotionele pijn - hebben op dit kritieke uur de genade, zegen en gunst van de Heer nodig terwijl we de Heer smeken om hen te genezen en te sterken.

Onze rouwende natie - en onze Joodse broeders en zusters over de hele wereld - hebben de genade, zegen en gunst van de Heer nodig op dit kritieke moment, nu de wereldleiders en een groot deel van de media zich tegen ons keren en het antisemitisme onvoorstelbaar toeneemt.

Laten we ook de woorden van I Samuel 17:27 niet vergeten.

"De Heer redt niet met zwaard en speer. Want de strijd is van de Heer, en hij zal u [Israëls vijanden] in onze hand geven."

Ja, we moeten blijven vechten om onze natie te beschermen.

Maar we moeten begrijpen dat de IDF alleen - hoe moedig en goed getraind en vastberaden ze ook zijn - ons niet alleen kan redden.

Er is Eén die dat wel kan.

En Hij wacht op ons om ons als een hele natie naar Hem toe te keren.

Hoe eerder we dat doen, hoe beter.

OPMERKING: Deze column is gebaseerd op een soortgelijk artikel dat ik schreef tijdens de COVID pandemie.

Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een bestsellerauteur van de New York Times, Midden-Oostenanalist en evangelisch leider en woont met zijn vrouw en zonen in Jeruzalem.

Bron: It’s time for Israeli leaders to call for a 'National Day of Prayer' based on 2 Chron 7:14 | All Israel News