www.wimjongman.nl

(homepagina)


In I Koningen 8 gaf Salomo ons een specifiek gebed wanneer Israëliërs worden aangevallen en gevangen genomen - het is tijd om dit krachtige gebed te herontdekken.

Joel C. Rosenberg | Gepubliceerd: 14 november 2023

( )

Foto's van Israëlische burgers die gegijzeld worden door terroristen van Hamas in Gaza, hangen in Jeruzalem, 14 november 2023. (Foto: Chaim Goldberg/Flash90)

JERUZALEM, ISRAEL - Vanmorgen tijdens mijn dagelijkse Bijbelstudie werd ik getroffen door een gebed waarvan ik niet eens meer wist dat het in de Bijbel stond.

Het blijkt dat de derde koning van het oude Israël - de grote en wijze koning Salomo - ooit specifiek tot de God van Israël heeft gebeden voor elke Israëliër die op een dag gegijzeld zou worden en naar een vijandelijk land zou worden gesleept, "ver weg of dichtbij".

Wist je nog dat dat in de Schriften stond?

De afgelopen maanden heb ik de levens van Koning David en Koning Salomo bestudeerd.

Daarom heb ik door I en II Samuël gelezen.

Nu ben ik bezig met I en II Koningen.

I KONINGEN HOOFDSTUK 8 HERONTDEKKEN

In I Koningen hoofdstuk 8 zien we Salomo ernstig bidden terwijl hij de Heilige Tempel inwijdt die hij voor de Heer in Jeruzalem heeft gebouwd.

Het is zo bemoedigend en nuttig dat de Bijbel de feitelijke tekst van zijn gebeden in detail heeft vastgelegd, zodat we niet hoeven te raden wat hij tegen God zei, maar het zelf kunnen zien.

Vanaf vers 22 zien we Salomo's hart van oprecht geloof en diepe nederigheid.

Hij vraagt de Heer om vanuit de hemel te horen, terwijl Israëlische Joden in de komende dagen, jaren en eeuwen in - of naar - de Tempel bidden.

We zien Salomo de Heer niet alleen vragen om de gebeden van het volk Israël te verhoren, maar ook om alsjeblieft onze zonden te vergeven en ons te redden van gevaar als we onszelf echt vernederen, onze zonden toegeven, berouw tonen over die zonden en de Heer om diepe en volledige vergeving vragen.

Wat vanmorgen echt mijn aandacht trok was I Koningen 8:44-53.

Het is Salomo's gebed voor tijden waarin Israël ten strijde moet trekken tegen zijn vijanden - en wanneer Israëli's op wrede wijze gevangen worden genomen en naar vijandelijke landen worden gesleept, of die landen nu dicht bij Israëls grenzen liggen of ver weg.

Laten we even de tijd nemen om de hele passage te lezen (deze vertaling is de New International Version):

44 "Wanneer Uw volk ten strijde trekt tegen zijn vijanden, waarheen U hen ook stuurt, en wanneer zij tot de Heer bidden in de richting van de stad die U hebt uitgekozen [Jeruzalem] en de tempel die ik voor Uw Naam heb gebouwd, 45 hoor dan vanuit de hemel hun gebed en hun smeekbede en verdedig hun zaak.

46 "Als zij tegen U zondigen - want er is niemand die niet zondigt - en U wordt boos op hen en geeft hen over aan hun vijanden, die hen gevangen nemen in hun eigen land, ver weg of dichtbij; 47 en als zij in het land waar zij gevangen worden gehouden van gedachten veranderen en berouw tonen en bij U pleiten in het land van hun gevangenen en zeggen: 'Wij hebben gezondigd, wij hebben verkeerd gedaan, wij hebben onrechtvaardig gehandeld; 48 en als zij zich in het land van hun vijanden die hen gevangen hebben genomen, met heel hun hart en ziel tot U bekeren en tot U bidden naar het land dat U hun voorvaderen hebt gegeven, naar de stad die U hebt uitgekozen en naar de tempel die ik voor Uw Naam heb gebouwd; 49 dan zal vanuit de hemel, Uw woonplaats, hun gebed en hun smeekbede worden verhoord en hun zaak worden verdedigd. 50 En vergeef Uw volk, dat tegen U gezondigd heeft; vergeef alle overtredingen die zij tegen U begaan hebben en laat hun gevangenen hun barmhartigheid tonen; 51 want zij zijn Uw volk en Uw erfdeel, die U uit Egypte hebt gehaald, uit die ijzersmeltoven.

52 "Mogen Uw ogen open zijn voor de smeekbede van Uw dienaar en voor de smeekbede van Uw volk Israël, en moge U naar hen luisteren wanneer zij tot U roepen. 53 Want U hebt hen uit alle volken van de wereld uitgekozen om Uw erfdeel te zijn, zoals U door Uw dienaar Mozes hebt verklaard toen U, soevereine Heer, onze voorouders uit Egypte bracht."

( )

Mensen hangen foto's op van Israëlische burgers die gegijzeld worden door terroristen van Hamas in Gaza, in de noordelijke Israëlische stad Tzfat, 14 november 2023. (Foto: David Cohen/Flash90)

HERONTDEKKING VAN 2 KRONIEKEN 6 & 7

Dit is opmerkelijk.

In deze passage - en in de parallelle passages in 2 Kronieken, hoofdstuk zes en zeven - biedt Salomo een gebed aan dat perfect relevant is voor het moment waarin we ons bevinden.

Toegegeven, sommige mensen zullen zich verzetten tegen de premisse ervan omdat het moeilijk is om te horen en te accepteren.

Wat Salomo - de wijste man die ooit heeft geleefd omdat hij de wijsheid van God in zich had - zegt, is dat God soeverein toestaat dat vijanden Israël aanvallen en zelfs gevangen nemen als Hij boos op ons is.

Als we gezondigd hebben.

En Hem chronisch ongehoorzaam zijn geweest.

Vergeten dat Hij van ons houdt.

Zelfs vergeten dat Hij bestaat.

Wanneer we het Woord van God niet lezen.

Als we het Woord van God niet volgen.

Als we niet nauw met God wandelen.

En als we niet luisteren naar Zijn profeten die ons oproepen tot nederigheid, berouw, gebed en vasten.

Dan kan God het nodig vinden om ons door elkaar te schudden - zelfs door een boze vijand ons gewelddadig te laten aanvallen - om onze aandacht te trekken, om ons te laten beseffen dat we niet kunnen overleven - laat staan gedijen - zonder Hem.

WAAROM LAAT GOD DE NATIE ISRAËL BEVEN?

Via de oude Hebreeuwse profeet Amos zei de Heer: "Want zie, Ik beveel en Ik zal het huis van Israël doen schudden onder alle volken." (Amos 9:9)

Hij schudt ons door elkaar omdat Hij van ons houdt.

Via de oude Hebreeuwse profeet Jeremia vertelde God aan Israël: "Ik heb u liefgehad met een eeuwigdurende liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." (Jeremia 30:3)

God wil ons eraan herinneren dat wij Zijn kinderen zijn, de schapen van Zijn weide en dat Hij alleen onze Herder is en moet zijn. (Psalm 23)

De God van Israël wil niet dat ons kwaad overkomt.

Maar als we vergeten dat we van Hem zijn - als we weigeren Hem onze Herder te laten zijn, als we afdwalen, als we weigeren ons door Hem te laten beschermen - dan zullen we worden aangevallen door wolven die ons haten en ons willen verslinden.

Dit is niet Gods schuld.

Het is onze schuld.

Salomo begreep dit.

Maar Salomo begreep ook dat er een weg terug naar God is.

Zelfs als de wolven aanvallen.

Zelfs als we gevangen worden genomen.

( )

Families van Israëli's die sinds het bloedbad van 7 oktober in Gaza gegijzeld worden door terroristen van Hamas houden een persconferentie in Tel Aviv op 13 november 2023. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

BELOOFT GOD ONS TE REDDEN ALS WE ONS TOT HEM WENDEN?

Wanneer zulk kwaad ons overkomt omdat we de zorg en de bewaring van onze Goede Herder hebben verlaten, kunnen - en moeten - we onszelf verootmoedigen en onze God en Herder aanroepen om ons te komen redden.

En de Almachtige Heer belooft ons te horen, op ons te reageren en ons te redden als we Hem echt met heel ons hart en ziel zoeken.

Dit is inderdaad Gods specifieke antwoord op het gebed van Salomo.

"11 Toen Salomo de tempel van de Heer en het koninklijk paleis voltooid had en alles wat hij in gedachten had om te doen in de tempel van de Heer en in zijn eigen paleis had weten uit te voeren, 12 verscheen de Heer 's nachts aan hem en zei:

"Ik heb je gebed gehoord en heb deze plaats voor Mijzelf uitgekozen als tempel voor offers.

"13 als Ik de hemelen sluit zodat er geen regen valt, of sprinkhanen beveel het land te verslinden of een plaag onder Mijn volk zend,

"14 als Mijn volk, dat bij Mijn naam geroepen is, zich verootmoedigt en bidt en Mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en Ik zal hun zonde vergeven en hun land genezen.

"15 Nu zullen Mijn ogen open zijn en Mijn oren aandachtig voor de gebeden die op deze plaats worden aangeboden.

"16 Ik heb deze Tempel uitgekozen en ingewijd, zodat Mijn Naam er voor altijd zal zijn. Mijn ogen en Mijn hart zullen er altijd zijn."

Nooit eerder in de moderne geschiedenis van Israël is het zo belangrijk geweest om deze specifieke Schriftgedeelten te bestuderen en ze te gehoorzamen.

Als we echt onze vijanden willen verslaan en onze gijzelaars terug willen krijgen, dan moeten we onszelf oprecht vernederen, oprecht berouw tonen over onze zonden en oprecht het aangezicht van God zoeken.

Met oprechtheid.

En met grote urgentie.

Joel C. Rosenberg is hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en president en CEO van Near East Media. Hij is een bestsellerauteur van de New York Times, Midden-Oostenanalist en evangelisch leider en woont met zijn vrouw en zonen in Jeruzalem.

Bron: In I Kings 8, Solomon gave us a specific prayer when Israelis are attacked and taken captive – it’s time to rediscover this powerful prayer | All Israel News