www.wimjongman.nl

(homepagina)


Devotionals

()

Volgens Jakobus zijn er twee soorten wijsheid, menselijke en geestelijke. Ik zal het je laten zien. Jakobus 3:13-17 - "Wie van u is wijs en verstandig? Laat hij door goed gedrag tonen dat zijn werken in zachtmoedigheid van wijsheid zijn gedaan. Maar als u bittere afgunst en zelfzucht in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Deze wijsheid komt niet van boven, maar is aards, zinnelijk, demonisch. Want waar afgunst en zelfzucht zijn, daar is verwarring en alle kwaad. Maar de wijsheid die van boven komt....". Weet je nog toen de Heilige Geest kwam, ze waren in die bovenzaal. Het kwam van boven. "Als de wijsheid van boven komt, is ze zuiver en dan vredelievend en zachtmoedig, gewillig om over te geven, vol van barmhartigheid en goede vruchten, zonder partijdigheid en zonder huichelarij." Olie in je lamp moet je hebben, zodat je je licht kunt laten schijnen. Matteüs zei: "Jullie zijn het licht van de wereld, een stad die op een heuvel ligt kan niet verborgen blijven. Evenmin steekt men een lamp aan en legt hem onder een mand, maar op een kandelaar, en hij geeft licht aan allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen." En als je echt de Heilige Geest in je hebt, dan ben je niet op zoek naar zelfpromotie. Je bent niet echt op zoek naar je eigen glorie. Je schrijft geen boek zodat mensen je zullen aanbidden en van je zullen houden. Je preekt niet, je post geen dingen zodat mensen meer van je gaan houden. Kijk, wanneer ze je goede werken zien, wat zullen ze dan doen? Wie verheerlijken? Je Vader, die in de hemel is. Dat is wanneer je een spiritueel persoon bent. Dan is de spirituele wijsheid in je.

2 Petrus 1:2-4
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus, onze Heer, daar Zijn goddelijke kracht ons alles gegeven heeft wat tot leven en godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd, door welke ons zeer grote en kostbare beloften gegeven zijn, opdat gij daardoor deel zoudt krijgen aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is.

Er is een spreekwoord dat zegt: "Alles betekent alles, altijd." Als we dat toepassen op wat Petrus schreef, kunnen we gaan erkennen wat een prachtige uitspraak dit is dat "ons 'alles' gegeven is wat tot het leven en de godsvrucht behoort." Deze waarheid wordt in onze tijd radicaler dan ooit blootgelegd, omdat we toegang hebben tot wijsheid die exclusief is voor wedergeboren christenen.

Jakobus 3:13-17
Wie van u is wijs en verstandig? Laat hem door goed gedrag tonen dat zijn werken in zachtmoedigheid van wijsheid zijn gedaan. Maar als u bittere afgunst en zelfzucht in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Deze wijsheid komt niet van boven, maar is aards, zinnelijk, demonisch. Want waar afgunst en zelfzucht zijn, daar is verwarring en alle kwaad. Maar de wijsheid die van boven komt, is eerst zuiver, dan vredelievend, zachtmoedig, gewillig, vol barmhartigheid en goede vruchten, zonder partijdigheid en zonder huichelarij.

De buitengewoon grote en kostbare beloften van het woord zijn er voor de hele wereld om te lezen en als waarheid te omarmen. Maar de enigen die dat doen, zijn degenen die de zuivere wijsheid van boven hebben ontvangen. Het woord 'zuiver' betekent 'volmaakt' of 'heilig'. Het is het grondwoord waar we het woord "heilig" vandaan halen.

Aardse wijsheid is daarom het tegenovergestelde, en het is duidelijk dat het grootste deel van onze wereld in dit soort wijsheid opereert. Wijsheid die aards, zinnelijk en demonisch is. We weten dit omdat onze wereld gevuld is met zelfzucht, verwarring en elk kwaad.

We mogen het verband niet missen tussen de bron van onze wijsheid en hoe die zich in ons leven manifesteert. Degenen die in aardse wijsheid werken zijn in de war over wat een vrouw is, wat geslacht betekent en wat goed en kwaad is. In feite lijkt de lijst van dingen waar de wereld tegenwoordig verward over is bijna eindeloos.

Toch levert de wijsheid die van boven komt nog steeds grote voordelen en helderheid op in de levens van degenen die er toegang toe hebben. We weten dat er twee geslachten zijn, we weten dat mannen geen vrouwen kunnen worden en we kennen de definities van goed en kwaad, kwaad en goed. We kunnen dit zeggen omdat de bron van pure wijsheid een boek heeft geschreven. Het is Gods woord - de Bijbel.

Het belangrijkste is dat zij die toegang hebben tot de wijsheid die van boven komt, weten dat zij "alles" hebben wat te maken heeft met een godvruchtig leven door Zijn goddelijke kracht. Hun levens brengen glorie aan God door hun goede werken in plaats van het woord van God af te breken en te betwisten zoals degenen die vandaag de dag in aardse wijsheid werken. Wij leven volgens een andere norm en wandelen in goddelijke kracht en worden door iedereen gehaat omwille van Zijn naam (Matteüs 10:22).

Het is onze reactie die benadrukt hoe onze bron van wijsheid verschilt van die van de wereld:

Matteüs 5:43-45
"U hebt gehoord dat er gezegd is: 'Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.' Maar ik zeg u: hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet goed aan hen die u haten en bidt voor hen die u smaden en vervolgen, opdat u zonen van uw Vader in de hemel wordt, want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat regen regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen."

Dit is wijsheid van boven die God eer brengt vanaf de aarde beneden. De wereld van vandaag is vervuld van haat - haat voor mensen die anders denken, haat voor mensen van een andere politieke partij, haat voor mensen van een andere etniciteit, haat voor mensen die het uitverkoren volk van God zijn.

Johannes 13:35
"Hieraan zullen allen weten dat jullie Mijn discipelen zijn, als jullie liefde hebben voor elkaar."

Met andere woorden, hoe minder we op de wereld lijken, hoe meer we herkenbaar zijn als het volk van God.

Maar toch, kom snel Heer Jezus,

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals