www.wimjongman.nl

(homepagina)


Devotionals

()

13 november 2023

Er zijn geen mensen die vrijgesteld zijn van de plicht om van Jezus te getuigen. Die zijn er niet. De Bijbel zegt dat je moet vertellen over de dingen van de heerlijkheid van Hem die je uit de duisternis naar Zijn wonderbaarlijke licht bracht. Hij zegt dat Hij je daaruit heeft gehaald, dus je zult getuigen, je zult iedereen vertellen van Zijn heerlijkheid. Dat is dus een plicht die we moeten onthouden. De Bijbel vertelt ons over al deze dingen en we moeten onthouden dat de gelovigen de lopers in deze wedloop zijn en op geen enkel punt in de Bijbel staat toe dat sommigen wel en sommigen niet lopen. Als God jou tot Hem roept, zal God jou ook uitrusten om de wedloop te lopen.

De wedloop lopen is een godvruchtig leven leiden en de bediening vervullen van het getuigen van het evangelie van Jezus aan de mensen over de hele wereld. Ik denk niet dat het iets is wat maar weinigen kunnen. En waarom trouwens rennen? Waarom lopen? Waarom niet wandelen? Hardlopen is iets uitdagends. Hardlopen is iets dat veel inspanning vergt. Hardlopen is iets dat vaardigheden van je vraagt, en hardlopen is iets dat vaak beschrijft hoe we vluchten voor de dingen van de wereld. We moeten wegrennen van de dingen. Dus zo moeten we dat onthouden.

De Bijbel vertelt ons in 1 Korintiërs 9 hoe we moeten rennen. "Weet u niet dat zij die in een wedloop lopen allemaal rennen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loopt op zo'n manier dat u hem kunt krijgen, en iedereen die meedoet om de prijs is matig in alles. Zij doen het om een vergankelijke kroon te krijgen, maar wij om een onvergankelijke kroon. Daarom loop ik, dus niet met onzekerheid, zo strijd ik niet als iemand die in de lucht slaat, maar ik tuchtig mijn lichaam en breng het in onderwerping opdat ik, wanneer ik anderen heb gepredikt, maar zelf gediskwalificeerd zou worden." Paulus vertelt ons dat als je die renbaan opgaat, je niet moet rennen op een manier waarvan je vanaf het begin weet dat je gaat verliezen. Met andere woorden, je kunt niet gewoon wandelen en kuieren in die race. Je moet rennen en rennen op een manier dat je zult winnen.

Jezus vertelde Zijn discipelen in Johannes 14:12 dat ze grotere werken zouden doen dan ze hadden gezien, omdat Hij naar Zijn Vader ging. Wat zij zouden mogen doen zou groter zijn dan het genezen van zieken, het uitdrijven van demonen, het op wonderbaarlijke wijze voeden van de massa en zelfs het opwekken van doden. Wat is die kracht en wat zouden de resultaten zijn?

Handelingen 1:8
"Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u gekomen zal zijn; en gij zult van Mij getuigen te Jeruzalem, en in geheel Judea en Samaria, en tot aan het einde der aarde."

Dit is het grotere werk waar Jezus naar verwees, het werk van getuige zijn. Iedereen die door Jezus werd genezen, stierf later. Iedereen die te eten kreeg, kreeg weer honger. Iedereen van wie demonen waren uitgeworpen en zelfs degenen die uit de dood waren opgewekt, stierven en hun ontmoeting met de wonderbaarlijke kracht van Jezus veranderde hun leven, dat is zeker. Maar het leidde niet noodzakelijkerwijs tot de redding van hun zielen.

Veel Christenen verlangen er vandaag de dag naar om de kracht van God op wonderbaarlijke manieren gemanifesteerd te zien worden en helaas doen maar weinigen de dingen die er toe leiden dat God Zijn kracht manifesteert op manieren die groter zijn dan tijdelijke wonderen. Een van deze dingen is in de eerste plaats een getuige zijn.

Handelingen 2:36-39 ∫"Laat daarom het hele huis van Israël zeker weten dat God deze Jezus, die u gekruisigd hebt, tot Heer en tot Christus gemaakt heeft." Toen zij dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: "Mannen en broeders, wat moeten wij doen?" Petrus zei tegen hen: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is aan u en aan uw kinderen en aan allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, roepen zal."

Als de gave van de Heilige Geest wordt gegeven aan iedereen die tot geloof in Christus komt, dan heeft iedereen die tot geloof in Christus komt de kracht om een getuige voor Christus te zijn.

Paulus vergelijkt het getuigen zijn met het lopen van een wedstrijd en het strijden voor de goede strijd van het geloof. Dit betekent dat er discipline voor nodig is zoals bij een hardloper die moet trainen en zich moet onthouden van dingen die anderen doen die schadelijk voor hem zouden zijn op de dag van de wedstrijd. Hij zegt dat we niet vechten als een schaduwbokser die met zijn vuisten in de lucht slaat. In plaats daarvan disciplineert de bokser zijn lichaam om niet gediskwalificeerd te worden. Waar Paulus naar verwees was dat om mee te mogen doen aan de Griekse spelen elke deelnemer zich moest verplichten tot 10 maanden training voor hun evenement, en dat ze moesten zweren dat ze zich aan deze verplichting hadden gehouden. Als ze dat niet konden, werden ze gediskwalificeerd.

Het grootste wat we in ons leven kunnen doen is andere mensen naar Jezus leiden, en Hij heeft ons zijn Geest gegeven om ons de kracht te geven om dat te doen. Soms zal het als een race zijn - uitputtend. Soms zal het een gevecht zijn om te doen waartoe we geroepen en gemachtigd zijn, maar wat we moeten erkennen is dat we allemaal geroepen zijn om dit te doen.

Marcus 16:15
En Hij zei tegen hen: "Gaat heen in de hele wereld en verkondigt het evangelie aan alle schepselen."

Marcus 16:19-20
En toen de Heer tot hen gesproken had, werd Hij opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. En zij gingen uit en predikten overal, terwijl de Heer met hen samenwerkte en het woord bevestigde door de begeleidende tekenen. Amen.

Als je de wonderbaarlijke kracht van God in je leven gemanifesteerd wilt zien, ga dan mensen over Jezus vertellen. Welke kracht er ook nodig is om dat te doen, je zult het hebben. Als het een woord van kennis is, dan zal Hij het je geven. Als je onderscheidingsvermogen nodig hebt, dan zul je dat krijgen. Als iemand die genezen wordt zich tot Christus zal keren, dan kan Hij dat zelfs door jou doen.

We hebben al het bevel om te gaan. Te veel christenen willen vandaag de dag Gods kracht zien, alleen maar voor de ervaring. Marcus zegt dat de tekenen die het woord bevestigen overal aanwezig waren waar de discipelen predikten.

Ga erop uit en vertel mensen over Jezus en zie wat de Heer door jou zal doen!

Kom toch snel Heer Jezus,