www.wimjongman.nl

(homepagina)


Devotionals week 43

23 oktober 2023

()

Ezechiël 38 zegt: "Het woord van de Heer kwam tot mij, zeggende: 'Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de vorst van Rosj [Rusland], Mesjéch en Tubal, om tegen hem te profeteren en te zeggen: 'Zo zegt de Here God: 'Zie, Ik ben [Wat?] Ik ben tegen u.'''" God zegt tegen de vijanden die gaan komen: "Ik ben tegen jullie." Met andere woorden, het zal niet goed voor je aflopen. Oh, Gog, de prins van Rosh, Hij zegt: "Ik zal je omkeren en haken in je kaken zetten en je naar buiten leiden met al je legers, paarden, ruiters." Kijk wat Hij zegt. Hij gaat verder, Hij zegt, niet alleen jullie. Het zal Perzië zijn. Perzië is de naam van het Iran van vandaag. Dat is de Bijbelse naam. Ethiopië is de naam van het huidige Soedan. We weten het niet zeker want het ligt daar. Soedan in het gebied van Ethiopië. En dan Libië, zegt Hij, "...zijn met hen. En allen met het schild en de helm, Gomer en al zijn troepen, het huis van Togarma." Dit zijn de oude Bijbelse namen van het Turkije van vandaag. "Veel mensen zijn met jullie." Je kijkt en je ziet een hele formatie van naties die samenkomen voor een invasie in Israël. Dus we zien de opkomst van deze Ezechiël 38 coalitie. Maar hoeveel van jullie hebben het volledige hoofdstuk gelezen? Hoeveel van jullie kennen het einde van die coalitie? Iedereen zegt, oh, ze zullen verslagen worden. Maar wie gaat ze verslaan?

God.

Zie je, het zal Israël niet zijn. Het zal niet de Israëlische premier zijn, de Israëlische generaals, het Israëlische leger. Zelfs geen enkele keer staat er dat Israël zijn beste wapen zal gebruiken en zo hun... Nee, God zal moeten ingrijpen. En weet je wat het mooiste van alles is? God zal op een bovennatuurlijke manier ingrijpen. Dus niemand zal ook maar een klein beetje in verwarring zijn over wie de show leidt. Aardbevingen, zwavel, dat is geen wapen dat Israël heeft ontwikkeld.

Velen vragen zich af of de huidige oorlog in Israël de vervulling is van Bijbelprofetieën. Hoewel er veel mogelijke profetische ontwikkelingen zijn die hieruit zouden kunnen voortkomen, is er één gebied waar het antwoord een definitief "Ja!" is.

Zacharia 12:1-3
De last van het woord van de HEER tegen Israël. Zo zegt de HEER, die de hemelen uitspant, de grondvesten van de aarde legt en de geest van de mens in zich vormt: "Zie, Ik zal Jeruzalem tot een beker van bedwelming maken voor alle omringende volken, wanneer zij Juda en Jeruzalem belegeren. En het zal te dien dage gebeuren dat Ik Jeruzalem tot een zeer zware steen zal maken voor alle volken; allen die het willen wegrukken, zullen zeker in stukken gehakt worden, hoewel alle volken der aarde tegen haar verzameld zijn."

Hoewel dit zijn uiteindelijke vervulling zal bereiken tijdens de verdrukking, staat het buiten kijf dat Jeruzalem vandaag de dag een zware steen is voor de wereld. Het woord impliceert een bedwelmende last en het maakt niet uit aan welke kant een natie staat, de wereld is bedwelmd door Jeruzalem ("bedwelmd" betekent in deze context "overmatig verterend").

De Bijbel maakt duidelijk dat de laatste dagen begonnen toen Jezus de aarde bewandelde (Hebreeën 1:2), en als ze 2000 jaar geleden begonnen zijn we zeker in de laatste seconden van de laatste dagen nu we de wereld zien ontrafelen terwijl Jeruzalem op wereldschaal in het middelpunt staat.

We zien niet alleen dat de wereld gericht is op Jeruzalem, maar we zien ook dat de coalitie van de oorlog van Ezechiël zich vormt en dat drie van de vijf naties klaar staan om vanuit het noorden toe te slaan. Rusland, Turkije en Iran hebben allemaal militaire uitrusting en personeel aan de noordelijke grens van Israël in Syrië. Libië en Soedan hebben relaties met Rusland en Turkije en delen dezelfde religieuze ideologie als Iran.

Maar als we dit allemaal in overweging nemen, moeten we niet vergeten dat als deze huidige oorlog het pad is dat naar de oorlog van Ezechiël leidt, dit niet goed zal aflopen voor degenen die tegen Israël vechten.

Ezechiël 39:1-8
"En jij, mensenzoon, profeteer tegen Gog en zeg: 'Zo zegt de Here GOD: 'Zie, Ik ben tegen je, Gog, de vorst van Rosj, (Rusland) Mesjéch en Tubal; (Turkije) en Ik zal je omkeren en je voortleiden, je vanuit het verre noorden opvoeren en je tegen de bergen van Israël brengen. Dan zal Ik de boog uit uw linkerhand slaan en de pijlen uit uw rechterhand doen vallen. U zult vallen op de bergen van Israël, u en al uw troepen en de volken die met u zijn; (Iran, Libië en Soedan) Ik zal u overgeven aan roofvogels van elke soort en aan het gedierte van het veld om verslonden te worden. Jullie zullen op het open veld vallen, want Ik heb gesproken", zegt de Heer GOD. "En Ik zal vuur zenden over Magog (Turkije) en over hen die in veiligheid leven in de kustgebieden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEER ben. Zo zal Ik Mijn heilige Naam bekend maken in het midden van Mijn volk Israël, en Ik zal hen Mijn heilige Naam niet meer laten ontheiligen. Dan zullen de volken weten dat Ik de HEER ben, de Heilige in Israël. Zeker, het komt en het zal geschieden," zegt de Here GOD. "Dit is de dag waarover Ik gesproken heb."

De Joden zijn het uitverkoren volk van God. Israël is het land dat God aan Zijn uitverkoren volk gaf. God verstrooide hen onder de naties vanwege hun rebellie en Hij verzamelde hen terug in het land omwille van Zijn naam en Zijn glorie (Ezechiël 36:22). Hij zal voor hen vechten. Hij zal de overwinning behalen en daarmee de glorie. En de wereld zal weten dat Hij de Heer is. Het komt eraan en de huidige gebeurtenissen zouden er wel eens naar toe kunnen leiden.

Hoe dan ook is het duidelijk dat de tijd kort is. Het kerkelijk tijdperk nadert zijn einde en Jezus komt Zijn bruid spoedig halen.

1 Petrus 4:7-8
Maar het einde van alle dingen is nabij; weest daarom ernstig en waakzaam in uw gebeden. En heb boven alles vurige liefde voor elkaar, want "de liefde bedekt vele zonden".

Het is nu niet de tijd voor de kerk om te ruziën over het tijdstip van de Opname en of die er wel een komt. Het is tijd om te bidden voor de vrede van Jeruzalem en dat velen tot geloof in Christus komen, want het einde van alle dingen is nabij.

En toch, kom snel Heer Jezus,

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals