www.wimjongman.nl

(homepagina)
()

26 september 2023

Het woord religie komt, voor alle duidelijkheid, niet voor in de (Hebreeuwse) Bijbel. Helemaal niet! Religie is iets dat door mensen is gemaakt. Het is een manier die de mens heeft gecreëerd om zijn geloof of zijn overtuiging in een hogere entiteit op de een of andere manier tot uitdrukking te brengen. Maar dat woord komt helemaal niet voor in het Oude Testament. Er bestond toen dus geen Joodse religie. En natuurlijk was het christendom ook nooit bedoeld als religie, maar als een manier van leven. In feite zegt de Bijbel in Handelingen 9:1-2: "Toen ging Saulus, die nog steeds dreigementen en moord uitte tegen de discipelen van de Heer, naar de hogepriester en vroeg hem brieven naar de synagogen van Damascus, opdat hij, als hij iemand zou vinden die van de Weg was, hetzij man of vrouw, hen gebonden naar Jeruzalem zou brengen." Het was geen religie, het was een weg. Ze werden de Weg genoemd. Hij had kunnen zeggen: "Als iemand tot de pas opgerichte wereldgodsdienst het christendom behoort, laat hem dan naar Jeruzalem brengen." Maar nee, dat was niet zo. Sterker nog, ze spraken niet eens tegen hen alsof ze geen Joden meer waren. Het zijn Joden die nu de Weg gaan. Dat is interessant, want nu begrijpen we misschien waarom Jezus zei: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."

Al sinds de Toren van Babel probeert de mens te bereiken wat alleen ontvangen kan worden.

Genesis 11:1-4
De hele aarde nu had één taal en één spraak. En het geschiedde, toen zij uit het oosten reisden, dat zij een vlakte vonden in het land Sinear, en zij woonden daar. Toen zeiden ze tegen elkaar: "Kom, laten we bakstenen maken en ze goed bakken." Zij hadden baksteen als stenen, en zij hadden asfalt als mortel. En ze zeiden: "Kom, laten we een stad voor onszelf bouwen en een toren waarvan de top in de hemel staat; laten we een naam voor onszelf maken, zodat we niet over de hele aarde verstrooid raken."

Vandaag de dag leven we in een wereld met duizenden religies, en hoewel ze allemaal beweren waar te zijn - en de meeste een manier bieden om toegang te krijgen tot het hiernamaals - hebben ze allemaal hetzelfde basisgebrek als de Toren van Babel. Religie stelt de volgeling centraal en niet God. Het verlangen van de bouwers van Babel was om naam te maken. Dit is wat religie doet. Het geeft mensen een beter gevoel over zichzelf. Ze deden hun plicht, ze hielden zich aan de verordeningen, ze hielden zich aan de rituelen en zo kan hun naam worden genoemd onder de trouwe aanhangers van wat ze geloven. Maar we willen niet dat onze naam tussen de religieuzen komt te staan.

Openbaring 13:8
Allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld.

Religie vervangt waarheid door oprechtheid, geloof door gevoelens en relatie door rituelen. Tijdens de verdrukking zullen de aardbewoners de draak en het beest aanbidden door middel van de religie van 's werelds meest sinistere valse profeet. De enige manier om aan de misleiding en begoocheling van valse religie te ontsnappen is om je naam in het Boek des Levens van het Lam te laten schrijven.

Johannes 14:1-6
"Laat uw hart niet verontrust zijn; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. En als Ik heenga en een plaats voor jullie bereid, zal Ik wederkomen en jullie tot Mij nemen, opdat waar Ik ben, daar ook jullie zijn. En waarheen Ik ga, weet gij, en de weg kent gij." Thomas zei tegen Hem: "Heer, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?" Jezus zei tegen hem: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Jezus gaf Thomas geen lijst met rituelen en voorschriften om naar de plaats te gaan waar de Heer naartoe ging. Hij vertelde Zijn discipel eenvoudigweg dat "Hij" de weg was om bij het huis van de Vader te komen en dat er geen andere was. Geen zinnen die je moet herhalen, geen voedsel dat je moet vermijden, geen dagen die je in acht moet nemen, geloof gewoon dat Jezus God is, net als Zijn Vader, en je zult ook terechtkomen waar Hij is. (Dat wil niet zeggen dat er geen dingen zijn om te gehoorzamen en te doen nadat je volgelingen van de Weg bent geworden).

De nutteloosheid van religie wordt het best aangetoond door de waarheid dat als religieuze observaties ons zouden kunnen redden, ze in waarde gelijk zouden zijn aan het bloed van Christus. Ze zouden in wezen de noodzaak voor Jezus om te komen en te sterven voor de zonden van de hele wereld elimineren. Nogmaals, dat is als de hemel zou kunnen worden verkregen door de rituelen van religie.

Jakobus 1:26-27
Als iemand onder u denkt godsdienstig te zijn en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn eigen hart bedriegt, dan is zijn godsdienst waardeloos. Zuivere en onbesmette godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun nood, en zich onbesmet houden van de wereld.

Jakobus 3:8
Maar niemand kan de tong temmen. Het is een weerbarstig kwaad, vol dodelijk gif.

Wat Jakobus zegt is dat religie, als het je in het reine met God zou kunnen brengen, zich zou manifesteren door nooit iets verkeerds te zeggen of te doen. Vervolgens onthult hij een waarheid over ons allemaal - niemands tong is altijd vriendelijk geweest, heeft alleen de waarheid verteld en heeft nooit iets verkeerds gezegd. Noch heeft iemand ooit een vlekkeloos of zondeloos leven voor God geleefd. Alle religies zijn dus nutteloos.

We zouden ons allemaal moeten verheugen in het feit dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, en dat betekent dat Hij de enige is die ons naar het huis van de Vader kan brengen, zodat we kunnen zijn waar Hij is. Religie, rituelen en zelfbenoemde gerechtigheid kunnen dat nooit doen.

De realiteit is dit, en we hebben het als heiligen allemaal vaak gezongen: "Wat kan onze zonden afwassen? Niets anders dan het bloed van Jezus."

Maar toch, kom snel Heer Jezus,

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals