www.wimjongman.nl

(homepagina)


WOKEISME BEGINT MET HET DEVALUEREN VAN DE WOORDEN VAN DE SCHRIFT

2 mei 2023 - door Jonathan Brentner

Enkele jaren geleden bracht ik een lange lunchtijd door met een voorganger die de bijbelse noodzaak uitlegde voor de Heer om een glorieus koninkrijk te herstellen voor de natie Israël. De woorden op de bladzijden van de Schrift deden er voor hem niet toe vanwege zijn voorbestemde manier om ze in te passen in Zijn verbondstheologie. Hij bekritiseerde mijn overtuigingen als zijnde uit de pas lopend met de "populaire" trends in de kerk. Hij wees op Andy Stanley, een bekende dominee uit Atlanta, als voorbeeld van iemands geloof dat ik zou moeten kopiëren.

Ik denk aan dat gesprek met mijn vroegere voorganger telkens als ik berichten hoor over Stanley's gebrek aan respect voor de Bijbel.

Als reactie op kritiek op een prekenserie, "De Bijbel vertelde het me", maakte Stanley deze opmerking:

Ik wilde dat goed opgeleide, ontkerkelijkte millennials wisten dat degenen die zogenaamd alles weten ervan overtuigd zijn dat er geen wereldwijde zondvloed of Hebreeuwse migratie uit Egypte heeft plaatsgevonden. Terwijl ik hen rechtstreeks aansprak, gaf ik hen het voordeel van de twijfel om het volgende punt te maken: Zelfs als die gebeurtenissen nooit hebben plaatsgevonden, doet dat niets af aan het bewijs dat de wederopstanding van Jezus en dus de beweringen die hij over zichzelf deed, ondersteunt.[i]

Het is bewonderenswaardig dat hij millennials wil bereiken met het Evangelie, maar tegen welke prijs? Vergeet hij dat Jezus dergelijke gebeurtenissen heeft geverifieerd? Hoe valt Jezus' claim om God te zijn te rijmen met zijn veronderstelde verkeerde opvattingen over de zondvloed en Mozes? Om de niet geredden het "voordeel van de twijfel" te geven met betrekking tot gebeurtenissen die Jezus tijdens Zijn bediening bevestigde, ondermijnt Zijn geloofwaardigheid als Verlosser. Hoe kan dat niet?

In een recente video citeerde Tom Hughes Andy Stanley die zei: "Ik ben echt op een kruistocht om de kerk specifiek te helpen afstand te nemen van een op tekst gebaseerd geloof."

Dominee Hughes vroeg toen: "Welke tekst? Zegt hij dat we moeten afstappen van een op de Bijbel gebaseerd geloof? Hij heeft al gezegd dat 'we ons moeten losmaken van het Oude Testament'."

Stanley's uitspraken over de Bijbel zetten de zuiverheid van het Evangelie op een gevaarlijk terrein en zetten een neerwaartse glijbaan in gang die alleen maar kan leiden tot Wokeïsme.

HET PROBLEEM VAN HET SCHEIDEN VAN JEZUS EN ZIJN WOORDEN

Stanley's uitspraken scheiden Jezus van Zijn Woord, wat precies de houding is van kerken die doordrenkt zijn van het Wokeïsme. Veel belijdende christenen verkondigen hun trouw aan Jezus, maar houden er sociale overtuigingen op na die radicaal indruisen tegen wat Jezus leerde over huwelijk, geslacht en Gods schepping van man en vrouw, om maar een paar zaken te noemen.

In Johannes 12:47-49 zei Jezus dit over de nauwe band tussen Zichzelf en Zijn woorden:

Als iemand mijn woorden hoort en ze niet bewaart, veroordeel ik hem niet; want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Degene die mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een daarmee een oordeel; het woord dat ik gesproken heb, zal hem op de jongste dag oordelen. Want ik heb niet op eigen gezag gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft mij zelf een gebod gegeven - wat te zeggen en wat te spreken.

In Mattheüs 24:35 zegt Hij: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan."

De woke-cultuur die veel kerken is binnengedrongen, gedijt bij het promoten van een Jezus die heel anders is dan degene over wie we lezen in het Nieuwe Testament, wat altijd gebeurt als een kerk zich verwijdert van een op tekst gebaseerd geloof. Het is altijd een probleem als kerken Jezus distantiëren van wat Hij zei.

De woorden van de Schrift zijn belangrijk. Zodra men een andere betekenis aanvaardt van wat Jezus zei of wat de schrijvers van de Bijbel schreven, opent dat de deur naar dwaling en uiteindelijk naar het wokeïsme.

HET WOKEÏSME VOEDT ZICH MET EEN VERKEERD BEELD VAN JEZUS

Door Jezus te scheiden van Zijn woorden, staat Stanley toe dat mensen reageren op een valse boodschap over Hem. Hoe kan dat goed zijn?

Wokeism voedt zich met een vals beeld van Jezus. Hoe kunnen we de mogelijkheid van dwaling van Zijn kant accepteren zonder ons geloof en onze waarden te ondermijnen?

In Romeinen 10:17 schrijft Paulus: "Zo komt het geloof voort uit het horen, en het horen door het woord van Christus." Reddend geloof komt voort uit het horen van het Evangelie. Kan dat gebeuren als men een valse kijk op Jezus laat prevaleren in de oren van de hoorders?

Stanley zegt dat hij omwille van het argument bereid is toe te geven dat gebeurtenissen, die Jezus duidelijk bevestigde tijdens zijn bediening, misschien niet hebben plaatsgevonden, omdat zo'n toegeving de realiteit van de opstanding niet vermindert. Echt? Hoe wil hij prediken dat hoewel Jezus beweerde God te zijn en dingen geloofde die niet waar waren, Hij toch redt omdat Hij opstond uit de dood? Dat klinkt mij niet al te overtuigend.

Bovendien bevestigen voorgangers van 'woke' kerken vaak een geloof in de opstanding van Jezus en gebruiken zij dezelfde woorden als wij om dit te beschrijven. Maar als men goed luistert, wordt het duidelijk dat zij niet geloven in een lichamelijke opstanding.

Ik heb Stanley ook horen zeggen dat we niet in de opstanding geloven vanwege de Schrift, maar omdat we de getuigen hebben van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Dit is dubbele taal; buiten de Bijbel hebben we deze getuigenissen van Jezus' opstanding niet.

DE NEERWAARTSE WEG

Zodra voorgangers compromissen toestaan met betrekking tot de woorden van de Schrift, leiden zij de kerk langs een gevaarlijke weg die na verloop van tijd leidt tot de geleidelijke aanvaarding van de huidige cancelcultuur.

Hieronder volgen enkele stappen op deze neerwaartse weg:

  1. Het begint meestal met het gebruik van allegorieën (geestelijke/symbolische interpretaties) om Gods beloften om een glorieus koninkrijk aan Israël te herstellen zo aan te passen dat ze van toepassing zijn op de kerk.
  2. In plaats van de woorden van de bijbelse auteurs voor waar aan te nemen, passen zij Gods verbonden met Israël toe op de kerk, waardoor deze het fysieke koninkrijk van God op aarde wordt.
  3. Hoewel de aanhangers van dit standpunt de onfeilbaarheid en inspiratie van de Schrift handhaven, verspreidt hun allegorische benadering van de profetie zich na verloop van tijd en begint de integriteit van andere bijbelteksten aan te tasten.
  4. In het geval van dominee Stanley verkondigde hij dat de kerk "specifiek afstand moet nemen van een op tekst gebaseerd geloof". Is dit niet een grote stap in het uithollen van het vertrouwen in de Bijbel?
  5. Stanley ging verder op dit pad toen hij het geloof prees van homoseksuelen die beweren Christus-volgelingen te zijn, terwijl hij tegelijkertijd het belang van passages die de praktijk ervan als zonde bestempelen buiten beschouwing liet.

Mijn punt is dit: het gebruik van allegorieën om de woorden van de bijbelse profetie te herinterpreteren devalueert de woorden van de bijbelse profetie en leidt na verloop van tijd tot compromissen met de wereld en de aanvaarding van haar waarden. Op korte termijn leidt het tot ontkenning van wat de Bijbel zegt over de opname en het vermijden van het spreken over onze "gezegende hoop".

In Efeziërs 2:19-20 vertelt de apostel Paulus ons dat wij "medeburgers zijn met de heiligen en leden van het huisgezin van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarbij Christus Jezus zelf de hoeksteen is." Het hele Nieuwe Testament is het fundament van de kerk en als zodanig durven we er niet aan te tornen.

"PREDIK HET WOORD"

In 2 Timoteüs 4:1-4 draagt Paulus Timoteüs op om "het woord te prediken" in tegenstelling tot hen die "geen gezonde leer verdragen". De verkondiging van Gods Woord is het tegengif tegen dwaalleer en tegen een gezonde kijk op de toekomst.

Sommigen zullen vragen: "Wat maakt het uit of iemand de kerk beschouwt als erfgenaam van de koninkrijksbeloften uit het Oude Testament? Is dat niet een bijkomstig geloof dat het bereiken van de verlorenen in de weg staat?"

Het probleem is dit: Men kan niet tot een dergelijke conclusie komen op basis van de woorden van de Schrift. Men moet de betekenis van haar woorden aanpassen door middel van allegorieën om te geloven dat de kerk Gods koninkrijk op aarde vertegenwoordigt in plaats van Jezus' heerschappij tijdens het Millennium zoals opgetekend in Openbaring 20:1-10. Woorden zijn belangrijk!

Hoe kunnen we niet aan de bel trekken wanneer Andy Stanley, misschien wel de meest bekwame en invloedrijke "evangelische" prediker in Amerika, probeert de kerk af te brengen van haar fundament op het Woord van God?

Zoals dominee Tom Hughes zei in zijn video, verwijzend naar Stanley's verlangen om de kerk van haar fundamenten te ontdoen: "Dit is slecht; dit is echt slecht!". Daar ben ik het mee eens!

Vele jaren geleden sprong ik als kleine jongen op terwijl ik zong: "Ik sta alleen op het Woord van God, de B-I-J-B-E-L." Dat is nog steeds mijn passie en de reden voor alles wat ik schrijf.

Het gaat allemaal over Jezus! Degene die opstond uit de dood voorspelde dat er een tijd van grote Verdrukking over de wereld zou komen en Zijn woorden komen overal waar we kijken tot leven. Degene die beloofde dat Zijn discipelen over Israël zouden regeren in Zijn toekomstig koninkrijk, zal Zijn belofte zeker nakomen (Mattheüs 19:28).

Maranatha!


[i] Citaat van Stanley van de Relevant website: https://relevantmagazine.com/faith/andy-stanley-responds-controversy-about-biblical-inerrancy/

Bron: Wokeism Begins with Devaluing the Words of Scripture — Jonathan Brentner