www.wimjongman.nl

(homepagina)


WAT BETEKENT CHRISTUS?

Eén Voor Israël - 11- augustus 2023

()

Is "Christus" de achternaam van Jezus? Meneer Christus? Dat vroegen de studenten zich af aan het begin van hun college over het Nieuwe Testament aan een seculiere Israëlische universiteit. Je kunt ze de verwarring niet kwalijk nemen, want het woord Christus komt helemaal niet voor in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. "Christus" komt van het Griekse woord "Christos". In het Hebreeuws is dat woord "Moshiach", of Messias. Ja, het woord "Christus" betekent letterlijk en heel eenvoudig "Messias".

Het duurde niet lang voordat de Israëlische studenten dit concept begrepen, want de betekenis van het Hebreeuwse woord voor Christus (Messias) is duidelijk genoeg: Gezalfde. Degene die door de generaties heen door alle bijbelse profeten is beloofd.

In Israël gaan de meeste Joodse mensen ervan uit dat Jezus gewoon een mens was. Het is gebruikelijk in het Joodse denken om te geloven dat de beloofde Messias ook gewoon een man zou zijn - dat de Messias een man zou zijn die gezalfd was voor een taak, zoals Cyrus in Jesaja 45. Maar de profeten spraken over een Messias die door alle profeten was gezalfd. De profeten spraken echter over een Christus, een Messias, die duidelijk goddelijke eigenschappen zou hebben. Voor de meeste Joodse mensen is alleen al het idee van een goddelijke Messias een grote hindernis. Maar voor veel niet-Joden in het Westen heeft het begrip "Christus" een zeer verbijsterende omweg in betekenis genomen.

DE NEW AGE "CHRISTUS MISLEIDING

Omdat ze het contact met de echte Hebreeuwse oorsprong van het woord hebben verloren, of enig begrip van het feit dat het gewoon Grieks is voor "Messias", is het idee van "de Christus" een eigen leven gaan leiden, zonder enige relatie met de beloofde Messias waarover door de eeuwen heen is gesproken. In veel modern New Age-denken is het concept van "Christus" meer een soort superlevenskracht, verwant aan New Age-concepten van "chi". De "god in ons allen". Het idee van "god" in dit schema heeft opnieuw geen gelijkenis met de God van Abraham, Isaak en Jakob. Aan deze manier van denken wordt vaak gerefereerd als "Christusbewustzijn" en staat in tegenstelling tot de ware Messias. Hier volgt een definitie van deze New Age vervalsing:

"Christusbewustzijn is een bewustzijn van het hogere zelf als deel van een universeel systeem. Hoewel het op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden, is een algemeen begrip dat Christusbewustzijn de staat van bewustzijn is waarin een persoon zelfrealisatie en eenheid met God of het Goddelijke heeft gevonden. Het kan ook gebruikt worden als synoniem voor het yogische en hindoeïstische concept van samadhi, of diepe spirituele gelukzaligheid." (Definitie uit Yogapedia)

()


In tegenstelling tot de echte beloofde Joodse Messias uit de Hebreeuwse Bijbel, is deze versie van "Christus" een verzinsel voor mensen die verlichting zoeken in New Age.
Het draait allemaal om zelfverwerkelijking, zelfhulp, zelfverbetering... terwijl de ware Jezus ons leert om aan onszelf te sterven: om ons kruis op te pakken en Hem te volgen:

Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: "Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en zijn ziel verliest? Of wat zal een mens geven voor zijn ziel?" (Matteüs 16:24-26)

Jezus zei ook duidelijk,

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14:6)

Iedereen wordt uitgenodigd om tot Jezus te komen, maar er is geen andere weg, er is geen andere waarheid en het eeuwige leven wordt alleen in Jezus gevonden. Er is maar één Christus, in de ware zin van het woord. De beloofde, gezalfde. De Messias.

ER IS MAAR ÉÉN MESSIAS

Twee wereldwijd prominente voorstanders van dit Christusbewustzijn zijn Oprah Winfrey en zelfhulpgoeroe Eckhart Tolle. Oprah verkondigt regelmatig haar overtuiging dat mensen hun hart moeten volgen en hun innerlijke verlangens moeten nastreven, in plaats van een zelfbeheerst leven te leiden waarin ze zich weerhouden van zonde. Mensen als Oprah en Tolle geloven dat God in ons zit en dat we deel uitmaken van God. Natuurlijk maakt deze nieuwerwetse vorm van pantheïstisch denken Gods soevereine recht om te oordelen plotseling irrelevant en wordt het kruis slechts een symbool van opoffering en deugdzaamheid, in plaats van de enige manier waarop we gered kunnen worden.


Hun nepversie van Jezus zou nooit iemand oordelen of veroordelen, dus wordt verlossing overbodig, net als in het boeddhisme en oosterse religies. Dit is een gevaarlijke misleiding, want als mensen zich niet realiseren dat ze gered moeten worden, realiseren ze zich ook niet dat ze een Redder nodig hebben.

Oprah en co. klinken aan de oppervlakte misschien alsof ze het over Jezus hebben, maar in feite dragen ze New Age mystiek uit die volledig gebaseerd is op hun eigen gedachten.

"Hier moet je voorzichtig zijn," zegt Josh McDowell. "Niet alleen Oprah, maar ook anderen gebruiken christelijke of religieuze terminologieën die christenen als christelijk zouden accepteren. De Christelijke God is een persoonlijke schepper God in wie alle waarheid woont, die volledig buiten onszelf en buiten ons universum staat. Wanneer Oprah en anderen naar God verwijzen, is het een onpersoonlijke kracht. En ik denk dat dat onder andere naar voren komt als ze zeggen: 'Kijk in jezelf en vind jezelf van binnenuit. Vind dat God-bewustzijn. Dat is God.'1

We moeten wijs zijn in deze dagen van misleiding en de verleidelijke vervalsing begrijpen die aan de wereld wordt aangeboden. Een van de meest uitgesproken critici van deze misleiding is een man die er zelf van verlost werd. Steven Bancarz was een beroemde beïnvloeder binnen de duistere wereld van de New Age mystiek. Hij had een ontmoeting met de ene, ware God van Israël als een autonoom en afgescheiden wezen, door geen mens gecontroleerd en Schepper van alles. Maar het wonderbaarlijke van deze ware en angstaanjagend onafhankelijke Schepper God is dat Hij echt is en van ons houdt. Het ervaren van de liefde van God verandert levens. De valse Jezus van het Christusbewustzijn is niet beter in staat om van ons te houden dan een denkbeeldige vriend.

KIJK UIT VOOR VERVALSINGEN

New Age Christusbewustzijn is niet het enige bedrog als het om Jezus gaat. Er zijn vele vervalsingen.

"Want velen zullen in mijn naam komen en zeggen: 'Ik ben de Christus', en zij zullen velen op een dwaalspoor brengen." (Matteüs 24:5)

Het intellectuele concept

Er is niet alleen een namaakversie van spiritualiteit, maar er is ook het gevaar dat Christus puur als een intellectueel concept wordt gezien in plaats van als de ware en levende Messias. Mensen als Jordan Peterson brengen velen ertoe om zelf de Bijbel te lezen, wat geweldig is, maar hij lijkt er moeite mee te hebben om te accepteren dat Jezus geen symbool of personage uit een fabel is om van te leren - Hij is een echte historische figuur die echt gekruisigd en begraven werd, en, wat cruciaal is, die weer opstond! Een voorbeeld nemen aan Jezus over hoe we moeten leven is natuurlijk een goed idee, maar we moeten in Zijn offer geloven om onze zonde weg te nemen wanneer we onvermijdelijk falen. Als jouw versie van Jezus niet weer tot leven is gekomen, dan volg je een door mensen gemaakte vervalsing die je niet van je zonden kan verlossen.

De Koranische Isa

Op dezelfde manier wordt Jezus genoemd in de Koran, maar de Islamitische versie (Isa) is niet de zoon van God en stierf niet aan het kruis, laat staan dat hij weer tot leven kwam. De punten waarop we het eens zijn, zijn dat we allemaal kunnen zeggen dat Hij vandaag leeft en dat Hij zal terugkeren om te oordelen over de levenden en de doden. Maar als we de waarheid van het Evangelie (dat Jezus Christus in onze plaats voor onze zonden stierf en Zijn autoriteit bewees door uit de dood op te staan) niet erkennen, dan zal dat op de Dag des Oordeels tot problemen leiden. We moeten in Jezus geloven, de Evangeliën geloven en geloven wat Hij zegt over de betekenis van het kruis en het lege graf. Alleen de enige ware Jezus Christus, de zoon van God, de Leeuw van Juda uit de lijn van David, kan ons verwelkomen in het eeuwige leven met de Vader.

Kunstmatige intelligentie Jezus

Kunstmatige intelligentie die zich voordoet als Jezus ChristusEen recentere vervalsing zijn de AI-versies van Jezus Christus die opduiken en beweren advies te geven op basis van de leerstellingen van Jezus in het Nieuwe Testament. Hier is een recensie van een niet-gelovige die het uitprobeerde op Twitch:2

De stream maakt gebruik van wat lijkt op beelden van een acteur die eruitziet als de traditionele Amerikaanse representatie van Jezus - met baard en blank - die in een loop worden herhaald, terwijl een AI-gegenereerde mond over de mond van de acteur wordt gelegd en de woorden lijkt te spreken die de AI genereert... Het is een beetje cringe, een beetje ongezond, maar ik vind het heilzaam.

Hij vroeg of homo's naar de hemel gaan en hier is hoe AI Jezus antwoordde:

"Het is belangrijk om te begrijpen dat Gods liefde universeel is en dat Hij van iedereen houdt, ongeacht hun seksuele geaardheid," zei AI Jezus op een meelevende toon. "De primaire leer van het christendom benadrukt het belang van liefde, medeleven en anderen met respect behandelen. Als het aankomt op het binnengaan van de hemel, zijn iemands geloof, daden en de liefde die ze aan anderen tonen echt belangrijk." Vurige evangelicalen zijn vast woedend, maar oké, AI Jezus.

Je kunt zien waar dit heen gaat, zoals met alle AI. Het hangt af van de programmering en het is helemaal niet de echte Christus. Het komt niet eens in de buurt. Het is een karikatuur, een nutteloze vervalsing. Als jouw idee van Jezus alleen maar wil dat je de hele tijd gelukkig bent en alleen maar leuke antwoorden geeft waardoor je je goed voelt, dan ben je misleid. Je volgt niet de echte Jezus Christus. De ware Messias nodigt ons uit om met Hem op het smalle pad te wandelen, om onszelf te verloochenen, om bereid te zijn om met Hem mee te lijden en om daarna voor altijd van Hem te genieten in het paradijs.

VALSE MESSIASSEN EN ANTICHRISTEN

In Matteüs 24 beantwoordt Jezus de vragen van zijn discipelen over het einde der tijden. Daniël 9 vertelt over de eindtijd en de antichrist die in de nadagen de 'gruwel der verwoesting' in de tempel zou oprichten, en Jezus waarschuwde voor de barensweeën voordat Jezus uiteindelijk in heerlijkheid wederkomt. In Matteüs zegt Hij dat velen in Zijn naam zullen komen en zeggen dat zij de Christus zijn. We kunnen valse messiassen en antichristen verwachten - mensen die in de plaats van Christus komen, zich voordoen als Christus en zich Zijn titel toe-eigenen. In de parallelle passage in Marcus staat dat Jezus waarschuwde,

"Velen zullen in mijn naam komen en zeggen: 'Ik ben het' en zij zullen velen op een dwaalspoor brengen." (Marcus 13:6)

Deze zin "Ik ben Hij" is de Griekse versie van de naam van God: IK BEN. Maar God is niet geschapen door mensen, Hij is niet beperkt door mensen. Hij wordt niet door ons gecontroleerd en doet wat Hij wil... zoals de antichrist, deze bedrieger die zich in Gods tempel zal vestigen, uiteindelijk zal ontdekken:

"hij neemt plaats in de tempel van God en verkondigt dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen heb verteld toen ik nog bij u was? En jullie weten wat hem nu weerhoudt, zodat hij op zijn tijd geopenbaard wordt. Want het mysterie van de wetteloosheid is al aan het werk. Alleen hij die het nu tegenhoudt, zal dat doen totdat hij uit de weg is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal doden met de adem van zijn mond en tot niets zal brengen door de verschijning van zijn komst. De komst van de wetteloze is door de activiteit van Satan met alle macht en valse tekenen en wonderen, en met alle boze misleiding voor hen die verloren gaan, omdat ze geweigerd hebben de waarheid lief te hebben en zo gered te worden." (2 Tessalonicenzen 2:4b-10)

God heeft Zijn eigen plannen, Zijn eigen doelen, Zijn eigen gedachten en hart... en Hij houdt heel veel van ons. Hij verlangt ernaar dat iedereen naar Hem toekomt en rust vindt voor zijn ziel en deed grote moeite om de prijs te betalen zodat wij eeuwig leven met Hem kunnen hebben. De ware Christus gaf Zijn leven voor ons. Dit was het plan vanaf het begin der tijden, en alle profeten spraken over de Messias, de Christus, die zou komen om ons te redden. De prijs is betaald, de weg is geopend en jij bent uitgenodigd om te komen! Maar er is maar één manier om te komen en dat is door te geloven in de enige echte Messias. Jezus Christus. Eeuwig leven is God kennen en Jezus Christus kennen, die Hij gezonden heeft. (Johannes 17:3). Als je verstandig bent, neem je vandaag nog die beslissing, als je dat nog niet gedaan hebt. Het heeft geen zin om een valse Messias, een valse Christus te volgen. Alleen de echte is goed genoeg. Ken je Hem?

"Niet iedereen die tegen mij zegt: 'Heer, Heer', zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is." Op die dag zullen velen tot mij zeggen: 'Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele machtige werken gedaan?'En dan zal ik tot hen zeggen: 'Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid.' (Matteüs 7:21-23)

Christianity Today, Christelijke apologeten: Wees voorzichtig met Oprah's spirituele leerstellingen, 26 januari 2010

Kotaku, There's An AI Jesus On Twitch, And It's Completely Surreal, Levi Winslow, 13 juni 2023

Afbeelding 1 door Marcos Paulo Prado op Unsplash
Afbeelding 2 door Zoltan Tasi op Unsplash.jpg

Bron: What Does Christ Mean?