www.wimjongman.nl

(homepagina)


BOTSENDE KONINKRIJKEN WIJZEN OP JEZUS' SPOEDIGE VERSCHIJNING

18 januari 2023 - door Jonathan Brentner

Het is de Toren van Babel weer helemaal opnieuw.

Deze keer zien we geen bouwwerk dat zich hemelwaarts uitstrekt, maar het World Economic Forum (WEF) onder leiding van Klaus Schwab en zijn naaste adviseur Yuval Harari, met de bedoeling om God tegen te werken en de wereld te verenigen onder een satanisch regime is echter dezelfde als in Genesis 11.

In de week van 16-20 januari 2023 hield het WEF zijn jaarlijkse bijeenkomst in Davos. Zwitserland. Zij verwachtten 2700 aanwezigen, bestaande uit vijftig staatshoofden, 380 hoge regeringsfunctionarissen, veel CEO's van bedrijven en diverse andere machtige hoogwaardigheidsbekleders.

Laat je niet misleiden door hun schijnbaar goedaardige agenda; hun ware bedoeling is zowel duivels als dodelijk. Leo Hohmann, blogger en onderzoeksjournalist, schreef het volgende over de poging van het WEF om de wereldproblemen op te lossen, waarvan ze de meeste zelf hebben bedacht:

Maar nu staat er meer op het spel omdat meer gewone mensen wakker worden en leren over de ware agenda van de Grote Reset en de Vierde Industriële Revolutie van het WEF. Ze willen de wereld digitaal tot slaaf maken in een totale controlestaat op basis van een wereldwijde digitale ID (waarschijnlijk vermomd als vaccinpaspoort) en een wereldwijde digitale munt ter vervanging van contant geld.

Het WEF betreurt de huidige economische realiteit in zijn Global Risks Report, waarbij het voorbijgaat aan het feit dat de meeste economische problemen zijn veroorzaakt door dezelfde elites die nu voorstellen de oplossingen te hebben.[i]

Vergis je niet, we leven in een tijd waarin Satans koninkrijk botst met Gods heerschappij. Maar met de botsing komt een reden tot vreugde! Het geeft aan dat de verschijning van Jezus zo dichtbij is.

GOED EN SLECHT NIEUWS

Ik heb zowel goed als slecht nieuws over de strijd der koninkrijken die om ons heen plaatsvindt.

Tot grote vreugde van de machten der duisternis zullen de kwaadaardige en dodelijke plannen van de elitaire globalisten een tijdje lijken te slagen. Maar hun vreugde zal van korte duur zijn.

In 1 Korintiërs 2:7-8 schreef Paulus over een eerdere mislukking van Satans volgelingen om Gods oneindige wijsheid te begrijpen:

Maar wij geven een geheime en verborgen wijsheid van God door, die God vóór de eeuwen voor onze glorie verordend heeft. Geen van de heersers van dit tijdperk heeft dit begrepen, want als ze dat wel hadden gedaan, zouden ze de Heer van de heerlijkheid niet hebben gekruisigd.

Ondanks hun verwerpelijke falen om de verlossende bedoelingen van de Heer via het kruis en de opstanding tegen te houden, denken de machten van de duisternis nu dat zij Jezus' toekomstige heerschappij over de naties, gezeten op de troon van David, kunnen verstoren.

Daartoe zullen zij proberen het Joodse volk te elimineren en de mensheid te corrumperen door middel van transhumanisme. (Maar let op: de Bijbel zegt dat ze opnieuw zullen falen: Jezus zal over de naties regeren vanuit een verlost en hersteld Israël).

Tijdens de Verdrukking zal het voor korte tijd lijken alsof de machten van de duisternis zijn geslaagd. De machthebbers die het WEF en de VN controleren, zullen een één-wereld regering instellen, precies zoals de Schrift zegt dat tijdens de Verdrukking zal gebeuren.

Het goede nieuws voor ons in Christus is tweeledig. Ten eerste zegt de Heer dat de Opname zal plaatsvinden voordat Hij zijn toorn over de wereld uitstort in de tijd dat de antichrist regeert (1 Tessalonicenzen 5:1-10). Ten tweede vertelt de botsing van koninkrijken in onze tijd ons dat de terugkeer van Jezus om ons mee naar huis te nemen naar de heerlijkheid nabij is.

GODS KONINKRIJK

De kerk is niet Gods koninkrijk; deze valse leer heeft door de kerkgeschiedenis heen tot veel misleiding en grote pijn geleid.

Wij zijn het lichaam van Christus waarover Hij het Hoofd is, onze "Opperherder". De Bijbel stelt de kerk nooit gelijk aan Gods fysieke koninkrijk op aarde, nooit.

Als volgelingen van Jezus behoren wij tot Gods geestelijke koninkrijk (Kolossenzen 1:13-14). Voorlopig is het onzichtbaar, maar echt en heel machtig. Wanneer Christus terugkeert naar de aarde, zal iedereen zijn koninkrijk zien; Hij zal heersen over alle volken op aarde, precies zoals de Schrift zegt dat Hij dat zal doen in passages als Zacharia 14:9-21. Dan zullen de volken de wonderen van Gods heerschappij ervaren en zich verheugen (Psalm 98).

Dan en alleen dan zal Gods "wil geschieden op aarde zoals in de hemel" (Matteüs 6:10). Zo'n volmaakte gehoorzaamheid is in de geschiedenis van de mensheid nog nooit voorgekomen, het gebeurt nu zeker niet, en het ligt ver, ver buiten het bereik van de kerk om dat in deze wereld tot stand te brengen.

Op dit moment zien we dat een ander rijk meer aandacht krijgt dan ooit tevoren.

SATANS KONINKRIJK

In het boek Efeziërs verwijst Paulus naar de onzichtbare aard van de krachten die ons momenteel tegenwerken (2:1-3; 6:12). Satan regeert over dit duistere koninkrijk en oefent daardoor zijn macht uit over de volkeren van de wereld.

Het WEF, gecombineerd met de VN en haar Agenda 2030, vertegenwoordigt de hernieuwde poging van de duivel om een zichtbare wereldwijde regering te vormen die onderwerping aan zijn dodelijke en destructieve doelen zal afdwingen.

De meerderheid van de mensen wil niet het wereldbestuur dat Schwab en zijn trawanten voorstaan. Elon Musk vroeg mensen onlangs op Twitter of het WEF "de wereld moet besturen". Na ruim twee miljoen stemmen staat het percentage mensen dat "Nee" zegt op zesentachtig procent. Hoewel het geen wetenschappelijke peiling is, laat het zien dat een duidelijke meerderheid niet wil wat het WEF predikt.

Hoe dan ook, de elitaire globalisten zijn goed op weg om hun doel van wereldbestuur te bereiken. Hieronder staan enkele van de manieren waarop zij hun wil opleggen aan de mensheid:

  1. Een essentiële stap in het verkrijgen van controle over de naties is het verminderen van de wereldbevolking. We zien dit door de verschrikkingen van abortus, de LGBTQ+ aanval op kinderen die geslachtsverwarring veroorzaakt, en de mRNA-injecties die onvruchtbaarheid veroorzaken en mensen doden in een alarmerend en steeds hoger tempo.

  2. Velen verwachten dat de VS in de loop van 2023 een digitale munt zal invoeren. Het mag op het eerste gezicht goedaardig lijken, maar uiteindelijk zal het de globalisten absolute controle geven over al onze uitgaven.

  3. Transhumanisme, wat het WEF de "Vierde Industriële Revolutie" noemt, is voor hen een prioriteit en ze zijn hier al veel verder mee dan de meesten zich kunnen voorstellen. Hun verklaarde doel hierbij, via Yuval Harari, is om alle menselijke vrije wil te elimineren.

  4. Het "Pandemie Verdrag", indien goedgekeurd door de lidstaten van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), zou het hoofd van de WHO soevereine bevoegdheden geven over alle lidstaten om gezondheidsnoodsituaties af te kondigen met beperkingen en vaccinaties die hij met militaire macht kan afdwingen.[ii]

De wijdverbreide aanvaarding van deze zaken, zelfs door velen die tegen de agenda van het WEF zijn, vertelt ons hoe dicht de wereld bij de vorming van het koninkrijk van de antichrist is. Het toneel is al klaar en veel van de acteurs zijn op hun plaats in afwachting van het optrekken van het gordijn.

JEZUS ZAL HET KONINKRIJK VAN DE ANTICHRIST VERPLETTEREN

2600 jaar geleden voorspelde Daniël de ondergang van Satans koninkrijk, het koninkrijk dat wij voor onze ogen zien ontstaan. In een droom over de wereldmachten die na hem zouden komen, zag koning Nebukadnezar "een steen" die "het beeld bij zijn voeten van ijzer en klei sloeg en in stukken brak" (Daniël 2:34). Bij zijn uitleg daarvan sprak de profeet deze woorden tot de koning in Daniël 2:44:

En in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit zal worden vernietigd, noch zal het koninkrijk aan een ander volk worden overgelaten. Het zal al deze koninkrijken in stukken breken en tot een einde brengen, en het zal eeuwig standhouden,

Wanneer Gods koninkrijk bij de wederkomst op aarde komt, zal het alle aardse rijken onder de macht van de duivel door de antichrist vernietigen. Dit gebeurde zeer zeker niet met Pinksteren, zoals velen ten onrechte beweren, en het is geen taak die aan het lichaam van Christus is opgedragen. Maar Christus, en Hij alleen, zal de machten van Satan verpletteren bij Zijn wederkomst.

De globalisten denken dat zij over de wereld kunnen heersen, maar zij bereiden slechts de weg voor Jezus om Gods grote koninkrijk op aarde te brengen met het meest verbazingwekkende vertoon van macht, glorie en grootsheid dat de wereld ooit heeft gezien. En wij zullen op de eerste rij zitten.

De uitkomst voor degenen onder ons die in Christus zijn, zal veel vreugdevoller en heerlijker zijn dan alles wat we ooit op aarde hebben meegemaakt. Dat komt omdat onze God almachtig en soeverein is over de geschiedenis en alle zaken van de mensheid.

De huidige botsing van koninkrijken wijst op de spoedige verschijning van Jezus. Die hoop maakt onze dag helder, ondanks de donkere en dreigende schaduwen van het snel naderende rijk van de antichrist.


[i] Leo Hohmann, WEF-globalisten op bijeenkomst in Davos volgende week waarschuwen voor oorlog, economische ineenstorting, 'nieuw virus': Zijn de Vier Ruiters klaar om te rijden? 13 januari 2023, @ https://leohohmann.com/2023/01/13/wef-globalists-meeting-in-davos-next-week-warn-of-war-economic-collapse-new-virus-are-the-four-horsemen-ready-to-ride/

[ii] Peter Koenig, Prelude to the 2023 WEF Davos Meetings. "Samenwerking" in het veroorzaken van "ontvolking" en een "gebroken wereld", 15 januari 2023, @ https://www.globalresearch.ca/prelude-2023-wef-davos-meetings/5804615

Bron: Colliding Kingdoms Signal Jesus’ Soon Appearing — Jonathan Brentner