www.wimjongman.nl

(homepagina)


Yom Teruah, Dag van de Bazuinen - Wat is het en hoe is het verbonden met Rosj Hasjana?

J. Micah Hancock | Gepubliceerd: 14 september 2023

()

Dit weekend vieren Joden wereldwijd de feestdag Rosj Hasjana, letterlijk "hoofd van het jaar" - een viering van het nieuwe jaar volgens de rabbijnse Joodse kalender.

De feestdag wordt gezien als het begin van het jaar omdat de rabbijnse traditie leert dat dit de dag is waarop God het universum schiep.

Rosj Hasjana wordt gewoonlijk twee dagen gevierd en begint met de Tien Dagen van Ontzag, die culmineren in Jom Kippoer, of de Verzoendag.

Tijdens de Tien Dagen van Ontzag, en zelfs daarvoor, zoeken Joden vergeving bij elkaar en bij God.

In het rabbijnse jodendom schrijft God op Rosj Hasjana het lot van elk mens voor het komende jaar in, waarbij Hij beslist of ze het goede of slechte zullen ontvangen, en of ze al dan niet vergeven zullen worden, en Hij bezegelt dat lot op Jom Kippoer. Om die reden beginnen de Selichot-gebeden al voor de maand Tishri en gaan door tot Jom Kippoer.

Vanwege het geloof dat iemands lot wordt bezegeld voor het volgende jaar tijdens de Dagen van Ontzag, groeten veel Joden elkaar in de dagen voorafgaand aan de feestdag met de groet "G'mar chatimah tovah!", wat betekent: "Moge je naam worden verzegeld [in het Boek des Levens]!".

Het is ook gebruikelijk om Rosj Hasjana te vieren met gerechten zoals een vissenkop of een ramskop, een woordspeling op het woord "rosh" dat hoofd betekent, evenals de passage in de Torah waarin God belooft om Israël "het hoofd en niet de staart" te maken als ze zijn verbondsopdrachten gehoorzamen.

En de Heer zal u tot het hoofd maken en niet tot de staart, en u zult alleen maar omhoog gaan en niet omlaag, als u de geboden van de Heer, uw God, die ik u vandaag opleg, in acht neemt en ze zorgvuldig uitvoert. Deuteronomium 28:13

Zoet voedsel zoals appels met honing zijn ook een traditioneel onderdeel van de Rosj Hasjana maaltijd, samen met de zegen "Moge het uw wil zijn om voor ons een goed en zoet jaar te vernieuwen".

Omdat Rosj Hasjana wordt beschouwd als een Sjabbat (sabbat), wordt challahbrood geserveerd als onderdeel van de maaltijd. Maar in plaats van de traditionele gevlochten vorm, is de challah voor Rosj Hasjana rond, wat staat voor de cyclus van het leven en de cyclische aard van elk jaar.

Naast de gewone dagelijkse gebeden zijn er speciale gebeden, evenals een herdenking van de oorspronkelijke feestdag met het blazen op de shofar, de ramshoorn. Vanwege het bijbelse gebod om op de bazuin te blazen op Jom Teruah, zeggen de rabbijnen dat de sjofar geblazen moet worden in elke nederzetting in het land waar Joden wonen.

Als Rosj Hasjana niet op een sjabbat of zaterdag valt, is het ook traditioneel om de Tasjlich ceremonie uit te voeren. In deze ceremonie gaan Joden naar een waterlichaam en gooien broodkruimels op het water, wat de belofte van God voorstelt om "hun zonden in de diepten van de zee te werpen." (Micha 7:19)

Rosj Hasjana is van oorsprong geen Bijbelse naam.

In de Torah wordt de eerste dag van de maand Tishri (of de 7e maand) ofwel Yom Teruah (Dag van de Bazuinen) ofwel Zicharon Teruah (Herinnering aan de Bazuinen) genoemd.

Op de eerste dag van de zevende maand zult u een heilige samenkomst houden. Jullie zullen geen gewoon werk doen. Het is een dag voor jullie om op de trompetten te blazen. Numeri 29:1

Spreek tot het volk Israël, zeggende: In de zevende maand, op den eersten dag der maand, zult gij een plechtige rustdag houden, een gedenkteken, dat met bazuingeschal zal uitgeroepen worden, een heilige samenroeping. Leviticus 23:24

De term Rosh Hashanah komt niet voor in de Torah, hoewel de termen Rosh HaChodashim (Hoofd van de maanden [van het jaar]) en Rosh Chodesh (Hoofd van de maand) wel voorkomen. Rosj Hasjana wordt gebruikt in Ezechiël 40, maar blijkbaar in verwijzing naar de maand Nisan.

Er is echter een sterk verband tussen de sjofar (ramshoorn bazuin) en Jom Teruah.

Hoewel het Hebreeuwse woord rua, waar Jom Teruah zijn naam aan ontleent, gewoon schreeuwen of luid lawaai betekent, zoals in het geschreeuw van het volk bij Jericho (terua genoemd in het Hebreeuws - Jozua 6:5), zijn er meerdere associaties binnen de bijbelse tekst met het blazen op bazuinen of shofars en de viering van Jom Teruah. Er zijn ook veel plaatsen waar het woord verwijst naar een schreeuw van vreugde of triomf.

In bijbelse tijden was het bazuingeschal of het blazen op de sjofar vooral een manier om aandacht te vragen of om aan te geven dat er iets belangrijks stond te gebeuren.

Dus toen God neerdaalde op de berg in de Sinaï, werd zijn komst aangekondigd met het geluid van een sjofar die de mensen bang maakte.

Hij wilde hun aandacht.

In Numeri 10 zien we dat God de Israëlieten opdroeg om zilveren trompetten te maken om het volk op te roepen of om hen op te dragen het kamp te verlaten.

Hij wilde hun reactie.

Jom Teruah gaat er dus over dat het volk van God Hem hun heilige aandacht geeft en bereid is om op Zijn instructies te reageren.

Het geblaas van een bazuin en de alarmkreet (terua) worden geassocieerd met de Dag van de HEER, zoals te zien is in Joël 2:1. Een schreeuw (terua) van alarm wordt geassocieerd met de Dag van de HEER.

Een vreugdekreet (terua) is verbonden met de komst van de Gezalfde Koning, terwijl het blazen op een bazuin verbonden is met de bevrijding van Jeruzalem in Zacharia 9:9-16. Volgens de apostel Paulus wordt het blazen op een bazuin geassocieerd met de komst van de gezalfde Koning.

Volgens de apostel Paulus zal de opstanding van de rechtvaardigen plaatsvinden bij het blazen op de "laatste bazuin" in 1 Korintiërs 15:51-52.

In 1 Tessalonicenzen 4:16-17, combineert Paulus de bazuin en de schreeuw (rua) zeggende dat het schallen van de bazuin gepaard zal gaan met een "schreeuw van bevel" wanneer Jezus Zijn heiligen tot Zich verzamelt.

Op Jom Teruah wachten we dus aandachtig en gehoorzaam op de komst van de HEER en het herstel van Zijn volk. We wachten op het oordeel van God over het kwaad en de opening van het Boek des Levens.

Maranatha! (Aramees voor 'de Heer komt').

J. Micah Hancock studeert momenteel Master aan de Hebreeuwse Universiteit in Joodse Geschiedenis. Daarvoor studeerde hij Bijbelse studies en journalistiek in zijn bacheloropleiding in de Verenigde Staten. Hij begon in 2022 bij All Israel News als verslaggever en woont momenteel in de buurt van Jeruzalem met zijn vrouw en kinderen.

Bron: Yom Teruah, Day of Trumpeting – What is it and how is it connected to Rosh Hashanah? | All Israel News