www.wimjongman.nl

(homepagina)


12 VRAGEN VOOR HEN DIE DE GELDIGHEID VAN TOEKOMSTIGE BIJBELPROFETIE VERWERPEN

12 januari 2023 - door Jonathan Brentner

Was het herstel van Israël als natie in 1948 een toevalstreffer in de geschiedenis of het resultaat van Gods wonderbaarlijke werk ten behoeve van Zijn volk? Hoewel ik en vele anderen Gods bovennatuurlijke hand erin zien, beweren de meeste hedendaagse kerkleiders dat het huidige bestaan van Israël niets te maken heeft met Bijbelse profetie.

Zij leren dat God het volk Israël verwierp nadat hun daden leidden tot de kruisiging van Jezus. Als gevolg daarvan heeft Hij Zijn beloften van een glorieus toekomstig koninkrijk overgedragen van Israël naar de kerk, zij het geestelijk. Wij noemen dit geloof "vervangingstheologie", omdat de aanhangers ervan zeggen dat de kerk Israël heeft vervangen in Gods profetische schema.

Is dit echt van belang? Ja, het is zeer belangrijk, want zij die ondergedompeld zijn in deze leer...

  • ...falen door niet de vele tekenen herkennen die wijzen op de nabijheid van de zevenjarige Verdrukking en dus op de spoedige verschijning van Jezus.

  • ...erkennen het welig tierende kwaad in onze tijd, maar zien niet de satanische aard van de dodelijke strijd die om ons heen woedt.

  • ...blijven blind voor de geest van de antichrist die nu openlijk en actief de weg bereidt voor zijn komende koninkrijk.

Dit is geen triviale zaak, vervangingstheologie tast niet alleen de geldigheid van toekomstige Bijbelprofetie aan, maar dempt ook de stem van de kerk in een tijd waarin voorgangers hun kudde moeten waarschuwen voor wat komen gaat en hen moeten troosten met de "gezegende hoop" van het Evangelie.

Ik bid dat de volgende twaalf vragen en mijn korte antwoorden daarop u zullen bemoedigen. Onze blijde hoop op de verschijning van Jezus om ons naar de hemel te brengen vóór de zevenjarige Verdrukking heeft diepe wortels in de beloften die God lang, lang geleden aan Israël deed.

1. HEEFT GOD ZIJN LANDVERBOND MET DE AARTSVADERS VERBROKEN?

Toen de Heer in Genesis 15:12-21 zijn verbond over het land met Abraham sloot, maakte Hij de vervulling ervan volledig afhankelijk van Zichzelf en niet van het gedrag van de ontvangers. Bovendien heeft Israël nooit het hele land bezet dat Hij aan de patriarchen had beloofd.

In Psalm 105:7-11 specificeert God dat Zijn verbond van het Land "een eeuwigdurend verbond" is. Hoe kan men zeggen dat dit "eeuwigdurende verbond" nu ongeldig is zonder de betekenis van het woord "eeuwigdurend" te veranderen?

Gods verbond van het Land met Israël blijft vandaag van kracht. Hij kan onmogelijk terugkomen op de plechtige eed die Hij aan Abraham in Genesis 15:12-21 heeft gezworen. Het is immers Zijn eeuwige belofte.

2. WANNEER HEEFT GOD HET VOLK VAN ISRAËL GEREINIGD VAN AL HUN ZONDEN EN ZIJN HEILIGE GEEST IN HEN GELEGD?

In Ezechiël 34:22-37 belooft God, naast vele andere dingen, de Israëlieten te verzamelen "uit de volken", al hun zonden te reinigen en zijn "Geest in hen te leggen". De vervulling van deze verzen kan niet hebben plaatsgevonden vóór Jezus' hemelvaart (Johannes 16:7), omdat God vóór die tijd de Heilige Geest niet op zo'n manier kon geven.

Men moet de betekenis van de vele fysieke beloften van de profeet aan Israël in deze passage sterk verdraaien om ze ook maar enigszins van toepassing te laten zijn op de kerk. Zowel de geestelijke als de tastbare beloften verwijzen naar een toekomstig hersteld Israël.

De vraag blijft: Wanneer heeft de Heer de beloften aan Israël, die Hij in Ezechiël 34:22-37 optekende, vervuld na de hemelvaart van de Heer? Hij heeft dat niet gedaan, maar zal dat in de toekomst doen.

3. WANNEER HADDEN DE ISRAËLIETEN BEROUW, ZOALS OPGETEKEND IN ZACHARIA 12:10-13:1?

In Zacharia 12:10-13;1 beschrijft de profeet een tijd van groot berouw voor het volk Israël, die aanbreekt zodra zij inzien dat zij hun Messias hebben gekruisigd. In deze passage benadrukt de Heer dat deze profetie uitsluitend geldt voor de nakomelingen van Jakob en voor niemand anders.

Het is alsof God wist dat mensen dit op een dag zouden opvatten als een verwijzing naar de kerk en Hij moest dergelijke verwarring voorkomen door ervoor te zorgen dat we begrijpen dat dit toekomstige ontwaken geldt voor het "huis van David" en voor de inwoners van Jeruzalem.

Deze woorden wachten zeker op een toekomstig ontwaken van Israël, waarnaar Paulus verwijst in Romeinen 11:25-36.

4. WANNEER REGEERDE JEZUS OVER DE VOLKEN VANUIT JERUZALEM?

In Zacharia 14:9 lezen we deze woorden:

En de Heer zal koning zijn over de gehele aarde; te dien dage zal er één Heer zijn, en zijn naam één.

De context maakt overduidelijk dat Jezus vanuit Jeruzalem regeert over de volkeren van de wereld. Als we de woorden van deze profetie opvatten zoals de profeet ze bedoeld heeft, is de heerschappij van Christus zoals beschreven in Zacharia 14:9-21 nog niet gebeurd. De woorden van deze profetie kunnen absoluut niet van toepassing zijn op de kerk, tenzij men ze onderwerpt aan menselijke wijsheid in de vorm van allegorie, het subjectief symboliseren van de woorden.

Aangezien alle voorspellingen van Zacharia over de eerste komst van Jezus precies volgens de woorden in de tekst zijn gebeurd, wat is dan de rechtvaardiging om symbolische betekenissen toe te passen op specifieke woorden die nog niet zijn vervuld? Er is geen enkele!

5. WANNEER MAAKTE GOD "EEN EINDE AAN DE ZONDEN" EN "BRENGT EEUWIGE GERECHTIGHEID?"

In Daniel 9:24 vinden we deze belofte:

Zeventig weken zijn vastgesteld over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen en de zonden te beëindigen en de ongerechtigheid te verzoenen en eeuwige gerechtigheid in te voeren en het visioen en de profetie te verzegelen en het Allerheiligste te zalven.

Deze profetie verwijst naar Daniëls "volk", de nakomelingen van Jakob, en naar "de heilige stad", die Jeruzalem moet zijn. De Messias zal de beëindiging van de zonden en het binnenhalen van "eeuwige gerechtigheid" volbrengen gedurende de "zeventig weken" van jaren die voor Israël en Sion bestemd zijn.

En aangezien deze woorden tot op heden onvervuld blijven, moet God nog steeds een doel hebben voor zowel zijn "volk" als zijn "heilige stad".

Als men suggereert dat deze profetie op de een of andere manier naar de kerk verwijst, moeten we ons afvragen: heeft God ooit door de kerk gewerkt om "een einde te maken aan de zonden" en "eeuwige gerechtigheid te brengen?". Zijn dit taken die het Nieuwe Testament aan de kerk toekent voor nu of in de toekomst? Het antwoord op beide vragen is een nadrukkelijk NEE!

Er moet een zeventigste week van Daniël zijn, omdat de Heer nog niet alles heeft volbracht wat Hij in Daniël 9:24 heeft beloofd te doen gedurende de zeventig jaarweken.

6. WANNEER VOND DE ZEVENTIGSTE WEEK VAN DANIËL PLAATS?

Als er geen glorieus herstel is van een koninkrijk voor Israël, betekent dit dat God Zijn doelen voor Zijn volk en stad heeft opgegeven voordat de zeventig weken van Daniël 9:24-27 zijn voltooid. Dat scenario is natuurlijk onmogelijk.

Zoals ik heb aangetoond in De Bijbelse Noodzaak van een Derde Joodse Tempel, moet er een toekomstige zeventigste week van Daniël zijn, omdat een belangrijke gebeurtenis in deze week nog niet heeft plaatsgevonden. De Bijbel zegt dat de Heer zelf, bij Zijn terugkeer op aarde, degene zal doden die een tempel ontheiligt, wat gebeurt in het midden van de laatste week (zie 2 Tessalonicenzen 2:3-8). Is dit gebeurd? Nee!

Of Paulus heeft zich vergist over de bezoedeling van de Joodse tempel door de antichrist, of de vervulling van Daniël 9:27 zal in de toekomst plaatsvinden tijdens wat wij de zevenjarige Verdrukking noemen.

Met andere woorden, als er geen toekomstig tijdstip is waarop de antichrist een toekomstige Joodse tempel verontreinigt en vervolgens gedood wordt bij Jezus' terugkeer op aarde, dan kunnen we niet vertrouwen op Paulus' woorden in 2 Tessalonicenzen 2.

Natuurlijk zijn de woorden van de apostel geïnspireerde Bijbelprofetie: er moet een toekomstige periode van zeven jaar zijn waarin God Zijn aandacht weer op het Joodse volk richt.

7. WANNEER REGEERDE JEZUS OVER DE NATIES MET EEN "STAF VAN IJZER."

Als iemand gelooft dat God Israël heeft vervangen door de kerk, moet men honderden verzen in de Psalmen onderwerpen aan subjectieve symboliek. De psalmisten spreken vaak over de wederkomst van Jezus en zijn heerschappij over de volken op aarde.

Psalm 2 is de eerste dergelijke Messiaanse Psalm: de verzen 7-12 beschrijven Christus' erfenis van de volken van zijn Vader. In vers 9 lezen we deze beschrijvende woorden over de aard van Zijn toekomstige heerschappij:

U zult hen breken met een ijzeren staf en hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

Regeert Jezus op een dergelijke manier over de kerk? Absoluut niet; de apostel Petrus noemt Hem onze "opperherder" (1 Petrus 5:4). Jezus "voedt en koestert" zijn gemeente (Efeziërs 5:29), Hij regeert niet met een "ijzeren staf" over zijn eigen lichaam.

Kan Psalm 2 verwijzen naar de eeuwige staat? Nogmaals, dat is onmogelijk omdat zonde niet zal bestaan in dit toekomstige rijk (Openbaring 21:4).

Als de woorden van de Schrift betekenen wat ze zeggen, moet er tussen het kerkelijk tijdperk en de eeuwige staat een tijd zijn waarin Jezus over de volken regeert, zoals de profeet Zacharia ons vertelt (14:9-21). Deze heerschappij moet vanuit Jeruzalem komen en straffen voor slecht gedrag omvatten.

8. HEEFT GABRIEL MARIA MISLEID TOEN HIJ HAAR VERTELDE DAT ZIJ DE MOEDER VAN DE MESSIAS ZOU WORDEN?

In Jesaja 9:7 zegt de profeet dat de Messias op een dag op de "troon van David" zal zitten. Wij nemen vers 6 letterlijk als het zegt dat Christus als een "kind" de wereld zou betreden, waarom zouden we zijn koninklijke heerschappij op de "troon van David" dan niet op dezelfde manier beschouwen? Velen doen dat echter niet.

Ik geloof dat de woorden van Gabriël aan Maria, zoals opgetekend in Lucas 1:31-33, de letterlijkheid van alle woorden van de profeet in Jesaja 9:6-7 bevestigen.

En zie, gij zult zwanger worden in uw schoot en een zoon ter wereld brengen en hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genoemd worden; en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven.

Toen Maria deze woorden van de engel hoorde, dacht zij toen aan een geestelijk koninkrijk of aan een letterlijk rijk? Was er een precedent voor haar om de toekomstige heerschappij van haar Zoon als iets anders te beschouwen dan als een fysieke heerschappij op Davids troon? Zo ja, wat was dat dan?

Als God wist dat zij het zou hebben over een tastbaar koninkrijk op aarde, waarom zou Gabriël dan de hele belofte van Jesaja 9:6-7 herhalen als Maria die niet op zijn waarde mocht schatten?

Zelfs de discipelen op de dag van Jezus' hemelvaart verwachtten een toekomstig fysiek koninkrijk voor Israël. Hoe kunnen we aannemen dat Maria de belofte van Gabriël als iets anders beschouwde dan dat? En als dat zo is, moet de vervulling ervan precies zo gebeuren als de Heer, via Gabriël, aan Maria heeft beloofd, anders creëren we een kluwen van epische proporties.

9. WANNEER VERBRAK GOD DE VASTE ORDE VAN DE NATUUR?

Nadat hij geprofeteerd heeft over het nieuwe verbond dat God zou sluiten met "het huis van Israël en het huis van Juda" (Jeremia 31:31-34), vermeldt Jeremia in 31:35-36 de onveranderlijke belofte van de Heer aan het voortbestaan van Israël als natie:

Zo zegt de Here, die de zon geeft tot een licht bij dag, en de verordeningen van de maan en van de sterren tot een licht bij nacht, die de zee verdeelt als de golven daarvan ruisen; de Here der heerscharen is zijn naam: Indien die verordeningen van voor mijn aangezicht wijken, zegt de Here, dan zal ook het zaad van Israël voor altijd ophouden een natie voor mijn aangezicht te zijn.

De voortdurende vaste orde van de natuur bevestigt dat de Heer nog steeds een doel heeft met het volk Israël. En om elke "geestelijke" toepassing van Zijn woorden tegen te gaan, noemt God fysieke plaatsen binnen de stad Jeruzalem die op een dag herbouwd zullen worden.

Hij herhaalt dezelfde belofte met betrekking tot Zijn verbond met David in Jeremia 33:14-22 en daarna nogmaals in 33:23-26 in antwoord op Joden die destijds zeiden dat God Israël had verworpen.

In deze passages hebben we Gods nadrukkelijke bevestiging van Zijn verbonden met Israël en David, waarvan Hij belooft dat ze intact zullen blijven zolang de vaste orde van de natuur voortduurt.

10. WANNEER REGEERDE DAVID OVER ISRAËL NA DE BABYLONISCHE GEVANGENSCHAP?

In de tijd dat het volk van Juda in Babylonische gevangenschap verkeerde, heeft de profeet Ezechiël in Ezechiël 37:24-28 de verbazingwekkende beloften van de Heer voor Zijn volk opgetekend. Twee aspecten uit deze verzen springen er voor mij uit:

David zal in de toekomst koning zijn over Israël.
De Heer zal een eeuwig "verbond van vrede" met Israël sluiten ten tijde van Davids regering over Israël. (Zie ook Jesaja 54:10 voor een andere verwijzing naar dit nog toekomstige verbond).

Ik geloof dat tijdens het Millennium een herrezen David met Jezus in Jeruzalem zal regeren met taken die betrekking hebben op Israël. Anderen zien deze profetie als een verwijzing naar Christus, Davids nakomeling. Hoe dan ook, de belofte blijft tot op de dag van vandaag onvervuld.

Ezechiël 37:15-28 vermeldt een herstel voor Israël dat sinds de tijd dat de profeet deze woorden schreef nog helemaal niet heeft plaatsgevonden. Alle pogingen om deze verzen toe te passen op de kerk schieten jammerlijk tekort.

11. WANNEER VOND DE "GROTE VERDRUKKING" PLAATS?

In Mattheüs 24:21 zei Jezus dat er vlak voor zijn wederkomst een periode van "grote verdrukking" zal plaatsvinden. Gedurende deze periode zal de antichrist het Joodse volk vervolgen nadat hij de Joodse tempel heeft ontheiligd (zie Matteüs 24:15-22; 2 Tessalonicenzen 2:3-8).

Matteüs 24 stelt degenen die het herstel van een glorieus koninkrijk voor Israël ontkennen voor een dilemma. Als Jezus' woorden wijzen op een nog toekomstige tijd, dan bevestigt dit dat de zeventigste week van Daniël 9:24-27 op een toekomstige vervulling wacht.

Er ontstaan talloze tegenstrijdigheden wanneer leraren aannemen dat Mattheüs 24 verwijst naar de gehele tijd vanaf Jezus' hemelvaart tot aan zijn terugkeer naar de aarde. Zij die zeggen dat heel Matteüs 24 de geschiedenis weergeeft, zoals velen beweren, doen onherstelbare schade aan de woorden van de tekst en ook aan veel andere Schriftteksten.

De "grote verdrukking" waarnaar Jezus verwijst, wacht op een toekomstige vervulling, aangezien deze rechtstreeks leidt tot Zijn Tweede komst. Alle woorden van Mattheüs 24:33 waren toekomstig toen Jezus ze sprak, maar vandaag geeft de Heer de wereld genadig de voorlopers van de tekenen in deze tekst als waarschuwing dat de woorden ervan, evenals de oordelen van het boek Openbaring, zeer zeker in de niet al te verre toekomst zullen plaatsvinden.

12. WAAROM VERWACHTTEN DE DISCIPELEN NOG STEEDS EEN TOEKOMSTIG HERSTEL VAN EEN KONINKRIJK VOOR ISRAËL?

In Handelingen 1:6 stelden de discipelen Jezus deze vraag: "Heer, zult U op dit moment het koninkrijk aan Israël herstellen?"

Ik herinner me dat een predikant bulderde van het lachen toen ik hem vertelde dat de voortdurende verwachting van de discipelen van een hersteld koninkrijk voor Israël betekende dat dit glorieuze rijk nog toekomst had. Ik luisterde hoe een andere predikant de formulering van de vraag van de discipelen veranderde om zijn geloof in vervangingstheologie te ondersteunen.

Vier jaar geleden schreef ik een artikel met de titel The Expectation of the Disciples [De verwachting van de discipelen]. Daarin toonde ik aan waarom de vraag van de discipelen in Handelingen 1:6, samen met het antwoord van Jezus daarop, een nog toekomstig hersteld koninkrijk van Israël verifieert.

SAMENVATTING

Alleen de verwachting van een nog toekomstig glorieus koninkrijk geeft een bevredigend antwoord op deze 12 vragen.

Alle dwalende opvattingen over de eindtijd beginnen met de veronderstelling dat God Israël heeft vervangen door de kerk. Ik weet dat velen die vasthouden aan de vervangingstheologie ook de zuiverheid van het Evangelie handhaven, wat ik toejuich.

Maar ik weet ook dat degenen die de Bijbelse profetie over het herstel van Israël symbolisch maken, de deur openzetten voor dezelfde behandeling van andere passages. De kerken die het meest geneigd zijn een compromis te sluiten met het kwaad van onze cultuur, zijn de kerken die Jezus' heerschappij over Israël tijdens het Millennium al lang hebben verworpen. Dit is het gevolg van het toepassen van symbolische betekenissen op andere duidelijke passages in de Schrift.

Tim Moore schreef in een recent artikel in Harbingers Daily:

Waarom voorspelde God zoveel over Jezus' Eerste en Tweede Komst? Het is duidelijk dat Hij wilde dat degenen "met ogen om te zien" onderscheidingsvermogen zouden hebben en hun harten afgestemd zouden houden op de Messias.[i]

De Heer Jezus verwachtte dat de Joodse leiders van Zijn tijd de tekenen van de eerste komst zouden herkennen vanwege de vele profetieën in de Schrift (Mattheüs 16:1-4; Lucas 12:54-56). Hoeveel te meer is het vandaag de dag onze plicht om hetzelfde te doen met de eindtijd?


[i] Tim Moore, God heeft ons genoeg tekenen gegeven om inzicht te geven - als we ogen hebben om te zien, 10 januari 2023 @ https://harbingersdaily.com/god-has-clearly-chosen-to-give-us-enough-signs-to-offer-insight-if-we-have-eyes-to-see/

Bron: 12 Questions for Those Who Dismiss the Validity of Future Bible Prophecy — Jonathan Brentner