www.wimjongman.nl

(homepagina)


Op zoek naar Jezus

Door Hal Lindsey - 17 januari 2022

()

Op de lijst van eindtijdgebeurtenissen hoeft niets te gebeuren voordat Jezus Zijn volk van de aardbodem wegrukt. Dat betekent dat de opname vele jaren vanaf nu kan plaatsvinden, of elk moment nu. De Bijbel noemt het onze "gezegende hoop". Titus 2:13 zegt: "Met het oog op de gezegende hoop en glorieuze verschijning van onze grote God en Heiland Jezus Christus." [NKJV]

Merk op dat we niet uitzien naar de verschijning van de Antichrist, maar van Jezus Christus. Veel Christenen geloven nu dat de Antichrist moet verschijnen voor deze uittocht. Zij baseren dit op 2 Thessalonicenzen 2:1-3.

"Nu verzoeken wij u, broeders, met het oog op de komst van onze Here Jezus Christus en ons samenkomen voor Hem, dat u niet snel in uw kalmte wordt geschud of verontrust wordt door een geest of een boodschap of een brief als van ons, waarin staat dat de dag des Heren gekomen is. Laat niemand u misleiden, want die zal niet komen, tenzij eerst de afval komt en de mens der wetteloosheid zich openbaart, de zoon des verderfs." [NASB]

Mensen verwarren vaak "de dag des Heren" met "de opname". Een studie van de dag des Heren in zowel het Nieuwe als het Oude Testament toont aan dat het niet om één enkele dag gaat, maar om een tijdperk. Het begint aan het begin van de zeven jaren van verdrukking (ook bekend als "Daniëls zeventigste week"). Zij eindigt aan het einde van het millennium. Maar de opname gebeurt vóór de dag des Heren.

Paulus onderwees de christenen in Thessaloniki over een pre-verdrukking-opname en over de dag des Heren. Enige tijd na zijn vertrek, begon een groep te onderwijzen dat de dag des Heren was begonnen. Voor de Thessalonicenzen betekende dit dat zij de opname hadden gemist - een gedachte die hen tot in het diepst van hun ziel schokte.

Paulus vertelt hen zich te herinneren wat hij hen geleerd heeft over de dag des Heren. Daniël 9:27 zegt dat de verdrukking ("Daniëls zeventigste week") begint wanneer "de komende vorst" (Antichrist) een verbond sluit met Israël. Voordat de Antichrist zo'n belangrijk verdrag kan sluiten, zal hij natuurlijk op het wereldtoneel moeten verschijnen. Voordat de verdrukking kan beginnen, moet Antichrist dus tot een hoog niveau van macht en aanzien zijn opgeklommen, waarschijnlijk als leider van de Europese Unie of haar opvolger.

Hij kan nu niet tot zo'n positie komen omdat Satans werk op aarde aan banden wordt gelegd. Paulus schrijft verder: "Herinnert gij u niet, dat ik u deze dingen gezegd heb, toen ik nog bij u was? En gij weet, wat hem nu weerhoudt, opdat hij te zijner tijd geopenbaard worde. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al aan het werk; alleen hij die nu weerhoudt, zal dat doen totdat hij uit de weg genomen is. En dan zal die wetteloze geopenbaard worden, die de Heer met de adem van zijn mond zal doden en tot een einde brengen door de verschijning van zijn komst." [2 Tessalonicenzen 2:5-8, NASB]

De beteugeling is de Heilige Geest die door de Kerk werkt. Bij de Openbaring zal die beteugeling van Satan uit de weg geruimd worden. Het onderwijs hier is duidelijk. De dag des Heren kan niet beginnen voordat de Antichrist is opgestaan, en de Antichrist kan niet opstaan voordat de Gemeente uit de weg is geruimd. Daarom moet de opname plaatsvinden vóór de verdrukking.

Mensen die geloven dat de Antichrist moet verschijnen vóór de uittocht staan voor een raadsel. In plaats van te zoeken naar de verschijning van Christus, moeten zij zoeken naar de verschijning van de Antichrist. Maar zoals we zojuist in Titus 2:13 hebben gelezen, moeten we "uitzien naar de gezegende hoop en glorieuze verschijning van onze grote God en Heiland Jezus Christus."

Met andere woorden, wij zien uit naar het leven, niet naar de dood; naar liefde, niet naar haat; en dus kijken wij met vreugde vooruit in plaats van met wanhoop.

Bron: Hal Lindsey