www.wimjongman.nl

(homepagina)


7 GEVAREN VAN HET VERWAARLOZEN VAN BIJBELSE PROFETIE OP DE KANSEL

Door Jonathan Brentner - 21 maart 2022

()

Pastor Tom Hughes van de 412 Kerk in San Jacinto, Californië, schreef een artikel met de titel: "Vijf Redenen waarom Pastors geen Bijbelprofetie onderwijzen."[i] Hieronder staan de vijf redenen uit zijn artikel.

  1. Ze begrijpen profetie niet

  2. Ze vrezen leden van de kerk te beledigen

  3. Ze voelen dat het mensen zal afschrikken

  4. Ze vrezen dat mensen zullen stoppen met geven

  5. Ze vrezen eruit te zien als de randgroepen die dingen tot het uiterste drijven

Ook al werd de lijst enkele jaren geleden geschreven, toch blijft ze ook vandaag relevant. Angst springt eruit als het belangrijkste motief achter de stilte. Voorgangers zeggen ook dat ze profetie niet begrijpen, maar nemen ze dan de tijd om het te leren of zich te wenden tot degenen die het wel begrijpen?

Iemand zou kunnen vragen: "Waarom doet dat ertoe? Maakt het echt een verschil of predikanten zwijgen over toekomstige dingen, zolang ze het Evangelie maar verkondigen met Bijbelse duidelijkheid?"

Het maakt niet alleen veel uit, maar het is riskant om een onderwerp te negeren dat de Bijbel keer op keer benadrukt. Het verwaarlozen van bijbelse profetie op de kansel resulteert in:

1. GELOVIGEN DIE VERTROUWEN OP SOCIALE MEDIA EN HET INTERNET VOOR EINDTIJD THEOLOGIE.

Wanneer predikanten zwijgen over bijbelse profetie, gaan gelovigen op zoek naar informatie over bijbelse profetie op sociale media en het internet. Daar vinden zij een breed scala aan leringen en meningen, sommige bijbels, maar de meeste zijn vals en misleidend.

Sommige gelovigen bezitten het nodige bijbelse onderscheidingsvermogen om de warboel van verschillende leringen te doorzoeken. Maar naarmate het gebrek aan bijbelkennis epidemische proporties aanneemt onder degenen die beweren christen te zijn, ontbreekt het de meeste kerkgangers aan het noodzakelijke onderscheidingsvermogen en vallen ze ten prooi aan de verkeerde informatie die binnen handbereik ligt.

Een paar vragen voor predikanten: Wilt u echt dat sociale media en het internet de primaire bron van informatie zijn met betrekking tot profetie voor de mensen in uw kerk? Zou het niet beter voor u zijn om de gezonde bijbelse leiding te geven met betrekking tot onze hoop die zij zo wanhopig nodig hebben in deze hachelijke tijden?

2. DE BLOEI VAN VALSE LEER

Veel voorgangers vrezen verdeeldheid in hun gemeente te zaaien en zwijgen daarom over zaken die met de opname te maken hebben. Zij realiseren zich echter niet dat juist hun weigering om te preken over wat de Bijbel hierover zegt, heeft geleid tot de verscheidenheid van meningen in hun kerken. Het potentieel voor verdeeldheid is er zelfs als ze zwijgen.

Vorig jaar had ik een ontmoeting met een voorganger die zei dat als hij zou prediken wat ik geloof, de helft van zijn gemeente de deur uit zou lopen. Later bedacht ik me dat als hij zou onderwijzen wat hij werkelijk gelooft, de andere helft snel zou vertrekken. We begonnen zijn kerk te bezoeken toen we zagen dat de geloofsbelijdenis aangaf dat de kerk premillennial was. De voorganger echter was beslist niet premillennial!!

Voorgangers die de bijbelse profetie negeren laten valse leringen gedijen of zoals in het geval van degene die ik net noemde, de kerk blijft in het ongewisse over wat hij werkelijk gelooft.

3. GELOVIGEN DIE NAAR DIT LEVEN KIJKEN VOOR HUN ONMIDDELLIJKE HOOP

Een ander gevolg van het zwijgen op de kansels over toekomstige dingen is dat gelovigen hun hoop zoeken in andere dingen dan Jezus' spoedige verschijning.

Een populaire theologie vandaag de dag, vaak aangeduid als "heerschappij theologie" [Kingdom-Now], leert dat de kerk zal zegevieren over het kwaad van dit woord en een eigen duizendjarige heerschappij zal inluiden voordat Jezus terugkeert naar de aarde. Veel christenen geloven ten onrechte dat de kerk zelf hun hoop voor de toekomst is.

Bovendien maken zelfs voorgangers die de "heerschappij-nu-theologie" niet aanhangen, de kerk tot voorwerp van hoop voor hen die hen horen prediken. Degenen die vaak het boek Openbaring allegoriseren, naar mijn ervaring, vaak de boodschap ervan gebruiken om de kerk te verheerlijken in plaats van Jezus.

Weer anderen wekken de indruk dat alles weer normaal zal worden. "De wereld heeft op andere momenten in de geschiedenis moeilijke tijden gekend," zeggen ze, "en de huidige crises zijn niet anders."

Al deze dingen wijzen gelovigen op dit leven als hun hoop in plaats van op Jezus' verschijning.

4. VERMINDERDE MOTIVATIE VOOR GODVRUCHTIG LEVEN

Het was de bedoeling van de Heer dat onze hoop op de opname een motivatie zou zijn voor een godvruchtig leven. Johannes schreef deze woorden in 1 Johannes 3:2-3:

Geliefden, wij zijn nu Gods kinderen, en wat wij zullen zijn, is nog niet verschenen; maar wij weten, dat wanneer Hij verschijnt, wij Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien gelijk Hij is. En ieder die aldus op Hem hoopt, reinigt zich zoals Hij rein is.

Onze hoop op Jezus' spoedige wederkomst heeft een zuiverende invloed op ons leven. Greg Laurie, voorganger van Harvest Christian Fellowship in Riverside, Californië, zei het volgende in een recent interview:

"Ik weet niet waarom veel mensen niet willen praten over eschatologie of eindtijdgebeurtenissen, want Bijbelprofetie is niet gegeven om ons bang te maken, maar om ons voor te bereiden," zei hij. "En dat niet alleen, maar ik denk dat het ons motiveert."

Laurie vervolgde: "Praten over deze dingen kan heel motiverend zijn voor christenen om ons geestelijk scherp te houden.

"De wetenschap dat Jezus elk moment kan terugkomen," zei hij, "kan een motivator zijn om een godvruchtig leven te leiden."[ii]

Stilzwijgen op de kansels over onze "gezegende hoop" laat de mensen in de stoelen in de veronderstelling dat ze hun hele leven nog voor zich hebben, hoewel de Schrift ons vertelt dat dit misschien niet het geval is. Voor velen ontneemt dit de urgentie om nauw met de Heer te wandelen.

5. GELOVIGEN DIE NIET VOORBEREID ZIJN OP DE GEVAREN DIE DEZE WERELD TE WACHTEN STAAN

De schaarste aan prediking over Bijbelse profetie laat gelovigen onvoorbereid en onbewust achter voor de donkere en dreigende stormwolken die zich aan onze horizon verzamelen.

De Bijbel belooft dat Jezus elk moment kan komen, maar we kunnen zware tijden meemaken voordat het zover is.

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een humanitaire crisis zoals sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen en zal tegen het einde van 2022 zeer waarschijnlijk leiden tot kritieke voedseltekorten over de hele wereld. We leven in gevaarlijke tijden, en ze staan op het punt nog veel erger te worden.

De huidige stilte op de kansels verschuift niet alleen de hoop van de heiligen naar dit leven, maar laat hen ook slecht voorbereid zijn om met de altijd aanwezige dreigingen van nucleaire oorlog en hongersnood om te gaan. Als hun aandacht alleen maar uitgaat naar hun toekomst in dit leven, zullen deze dingen onrust veroorzaken.

Vandaag de dag hebben gelovigen meer dan ooit behoefte aan de verzekeringen van de Schrift met betrekking tot hun vreugdevolle en glorieuze toekomst. Predikanten die weigeren vanaf de kansel te onderwijzen over Jezus' op handen zijnde verschijning, ontzeggen hun mensen de broodnodige zekerheid, nu de dreiging van oorlog en hongersnood met de dag toeneemt.

6. GELOVIGEN DIE NIET WAKEN VOOR DE VERSCHIJNING VAN DE HEER, ZOALS JEZUS ONS OPDROEG TE DOEN

Verwijzend naar Zijn wederkomst zei Jezus in Mattheüs 24:44: "Daarom moet ook gij gereed zijn, want de Zoon des mensen komt op een uur dat gij niet verwacht." In dezelfde toespraak zei Hij later: "Waakt dan, want gij weet dag noch uur" (25:13).

Jezus' instructie leidde tot een kerk die reikhalzend uitzag naar Zijn wederkomst. In Filippenzen 3:20-21 schreef Paulus het volgende:

Maar onze woonplaats is in de hemel, en van daaruit wachten wij op een Heiland, de Here Jezus Christus, die ons nederige lichaam zal veranderen in een lichaam als zijn heerlijke lichaam, door de kracht die hem in staat stelt alle dingen aan zich te onderwerpen.

Het Griekse woord voor "wachten" in vers 20 betekent een "intense verwachting" of een "opgewonden verwachting" van een toekomstige gebeurtenis.[iii] In deze tekst portretteert Paulus gelovigen als verlangend naar Jezus' verschijnen met grote verwachting; ze verwachtten dat het elk moment zou kunnen gebeuren.

Wanneer wij uitzien naar de verschijning van Jezus, kopiëren wij de vurige verwachting van de vroege kerk om Jezus in de lucht te ontmoeten.

7. GELOVIGEN HERKENNEN DE SAMENLOOP VAN PROFETISCHE TEKENEN NIET

Mijn hoofd tolt van alles wat er gebeurt in onze wereld vanuit een profetisch perspectief. Een paar jaar geleden geloofde ik dat veel tekenen van de naderende Verdrukking samenkwamen als nooit tevoren, maar vandaag is deze realiteit gegroeid voorbij wat ik me toen had kunnen voorstellen.

Terwijl de schaduw van de naderende Verdrukking met de dag donkerder wordt, erkennen degenen die zich bewust zijn van deze samenkomst van profetische tekenen, dat de verschijning van Jezus om ons naar huis te brengen zo dichtbij moet zijn.

Ik had nooit gedacht dat ik een president van de Verenigde Staten openlijk zou horen spreken over de noodzaak van de Nieuwe Wereld Orde, die tijdens de Verdrukking zal veranderen in het koninkrijk van de antichrist. Maar op 20 maart gebeurde het, toen president Biden begon te spreken over zijn betrokkenheid daarbij! Ik heb dit al lang gedacht, maar het is een andere zaak om hem erover te horen praten als iets dat gaat gebeuren.

De opname kan spoedig plaatsvinden, en ik bid dat het gebeurt. Maar zo niet, dan zullen we onze wereld snel zien verslechteren naarmate er kritieke voedseltekorten ontstaan en naarmate de komende Nieuwe Wereld Orde doorgaat met het onderdrukken van de rechten van mensen over de hele wereld.

Voorgangers, waarom beginnen we nu niet met preken over bijbelse profetie in plaats van te wachten tot de mensen in uw kerk eisen dat u over dit onderwerp onderwijst, of de bedreigende omstandigheden om u heen u geen andere keus laten dan te spreken over de details van onze vreugdevolle en op handen zijnde hoop?

In het artikel van Tom Hughes, getiteld: "Vijf redenen waarom dominees geen Bijbelprofetie onderwijzen", zegt hij het volgende: "Laat Jezus ook het voorbeeld zijn in wat wij onderwijzen en prediken. Hij onderwees veel over Zijn wederkomst en de tekenen daaromheen. Dat zouden wij ook moeten doen."[iv]

Een realistische kijk op onze wereld is inderdaad beangstigend en wordt met de dag onheilspellender, maar als we de huidige gebeurtenissen bekijken door de lens van de Schrift en wat die ons belooft over onze toekomst, geeft de Heer ons kracht en vrede om de vreugdevolle toekomst die voor ons ligt tegemoet te gaan.

Jonathan C. Brentner

[i] Tom Hughes, Five Reasons Pastors Don’t Teach Prophecy, https://hopeforourtimes.com/five-reasons/

[ii] Greg Laurie Explains Why Understanding Bible Prophecy Is So Essential, taken from the Harbingers Daily website, https://harbingersdaily.com/greg-laurie-explains-why-understanding-bible-prophecy-is-so-essential/

[iii] Colin Brown, ed., Dictionary of New Testament Theology Vol. 2, (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1969) p. 244.

[iv] Tom Hughes

Bron: 7 Dangers of Neglecting Biblical Prophecy in the Pulpit — Jonathan Brentner