www.wimjongman.nl

(homepagina)


WAAROM ZIJN WIJ ZO ZEKER VAN ONZE HOOP OP DE VERSCHIJNING VAN JEZUS?

19 oktober 2022 - door Jonathan Brentner

()

We leven in "gevaarlijke tijden" op steroïden.

In zekere zin zijn de kenmerken waarover Paulus schrijft in 2 Timoteüs 3:1-5 door de eeuwen heen waar geweest voor goddeloze mensen. Zulke mensen hebben het leven altijd "gevaarlijk" gemaakt voor mensen met een bijbels geloof. Aan de andere kant zijn deze eigenschappen de laatste decennia veel prominenter geworden in onze wereld en zijn ze de laatste jaren alleen maar toegenomen.

Deze eigenschappen dragen bij tot de dramatische toename van goddeloosheid en wetteloosheid in onze wereld. Niets in de geschiedenis evenaart het wijdverspreide bedrog dat vrijwel elke natie ter wereld heeft doordrongen.

De globalisten gaan door met hun moorddadige ontvolkingscampagne. Het is echter verborgen voor degenen die vertrouwen op de reguliere media als hun primaire informatiebron.

Ik denk dat het woord "anarchie" het beste de wetteloze en slechte tijd waarin we leven beschrijft. De elite praat over een nucleaire oorlog alsof die eerder verwacht dan gevreesd wordt.

Toen ik op een ochtend over deze dingen nadacht, kwamen de woorden van Hebreeën 6:13-20 in me op. Ik concentreerde me vooral op de verzen 18-19:

" ... opdat wij, die hun toevlucht hebben gezocht, door twee onveranderlijke dingen, waarin God niet kan liegen, een sterke aanmoediging zouden hebben om vast te houden aan de hoop die voor ons ligt. Wij hebben dit als een zeker en standvastig anker van de ziel, een hoop die binnengaat in het binnenste, achter het gordijn."

Terwijl de muren van de wereld ons omsingelen en ons welzijn, onze vrijheden en misschien zelfs ons leven in de komende dagen bedreigen, weten wij dat onze hoop veilig rust in het "vaste anker van onze ziel", namelijk Jezus en zijn spoedige terugkeer voor ons. Hij is onze hoop!

De schrijver van Hebreeën gebruikte Abraham als voorbeeld van iemand die de Heer geloofde toen alle bewijzen in de tegenovergestelde richting wezen. God beloofde het nageslacht van de oude patriarch te zegenen en te vermenigvuldigen toen het onmogelijk leek om ook maar één nakomeling te krijgen. Ondanks zijn leeftijd stelde Abraham zijn vertrouwen in wat God hem vertelde en vertrouwde hij erop dat Hij zijn beloften zou vervullen.

Zoals het voor Abraham en de heiligen van de eerste eeuw was, zo zijn het nog steeds de "twee onveranderlijke" factoren die verklaren waarom wij zo zeker kunnen zijn van onze hoop in deze "hachelijke tijden".

Gods beloften

Gods karakter

1. GODS BELOFTEN

Onze nieuwtestamentische hoop op de spoedige verschijning van Jezus berust op Gods onfeilbaar Woord. Net als bij Abraham hebben wij een zekere basis voor onze verwachting van de heerlijkheid vanwege de beloften in de Schrift.

Passages als 1 Korintiërs 15:51-55, 1 Thessalonicenzen 4:13-5:11, Johannes 14:2-3, Openbaring 3:10-11, en Filippenzen 3:20-21 geven ons als nieuwtestamentische heiligen levendige beelden en verzekeringen van de hoop op heerlijkheid die in het verschiet ligt.

Abraham vertrouwde op Gods beloften toen het onmogelijk leek dat hij en Sara een kind konden krijgen. Voor velen vandaag lijkt de vervoering ook een hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenis.

Ondanks wat we niet kunnen zien, vertrouwen we op de nieuwtestamentische beloften van Jezus' verschijning en vestigen we onze hoop op de supermiraculeuze gebeurtenis die we de opname noemen. Jezus zal ons zeker redden en naar huis brengen naar de plaats die Hij voor ons bereidt (Johannes 14:1-3).

De Bijbel maakt duidelijk dat we wandelen door geloof en niet door zicht. Dit geldt vooral voor onze hoop op de verschijning van Jezus. Ik geloof dat Paulus Romeinen 8:24-25 schreef met betrekking tot de opname, waar hij in vers 23 naar verwees:

Want in deze hoop zijn wij gered. Nu is hoop die gezien wordt geen hoop. Want wie hoopt op wat hij ziet? Maar als we hopen op wat we niet zien, wachten we daar met geduld op.

Net als bij Abraham en de heiligen van de eerste eeuw rust onze hoop veilig op Gods beloften.

2. GODS KARAKTER

Ik vind het prachtig dat de schrijver van Hebreeën in 6:18 deze woorden toevoegt: "waarin God onmogelijk kan liegen". De hoop op een toekomstig glorieus koninkrijk voor het volk Israël rust op Gods onveranderlijke karakter. Hij verandert niet van gedachten over de beloften die Hij doet.

Hetzelfde geldt voor degenen onder ons die reikhalzend uitzien naar de verschijning van Jezus; wij weten dat de beloften van heerlijkheid die voor ons in het verschiet liggen, zeker zijn vanwege Gods persoon: Hij kan niet liegen. Hij kan de plechtige beloften die Hij ons heeft gedaan niet herroepen.

Toen hij schreef over de toekomstige redding en het herstel van Israël, schreef de apostel Paulus in Romeinen 11:29 deze inzichtelijke woorden:

Want de gaven en de roeping van God zijn onherroepelijk.

God kan niet terugkomen op beloften die Hij doet, omdat Zijn karakter dat onmogelijk maakt.

In Ezechiël 36:22-38 vinden we een profetie over het nog toekomstige herstel van het volk Israël in hun Land. We zien al een voorproefje van deze beloften in de wonderbaarlijke opkomst van Israël als natie en Gods voortdurende bescherming van het land.

In deze tekst zien we echter ook dat Israëls zekerheid van een hersteld koninkrijk niet alleen berust op Gods beloften, maar ook op zijn persoon.

In Ezechiël 36:22-23 zien we dat Gods toekomstige zegen over Israël niet afhangt van de nakomelingen van Jakob, maar van de Heer zelf.

"Zeg daarom tot het huis van Israël: Zo zegt de Here God: Het is niet ter wille van u, o huis van Israël, dat ik ga handelen, maar ter wille van mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de volken waartoe u gekomen bent. En ik zal de heiligheid van mijn grote naam in ere herstellen, die ontheiligd is onder de volken, en die u onder hen ontheiligd hebt. En de volken zullen weten dat ik de Heer ben, verklaart de Here God, wanneer ik door jullie mijn heiligheid voor hun ogen in ere zal herstellen." (vet van mij)

God houdt zijn beloften omdat Hij zo is. Hij kan niet anders. Wij kunnen terugkomen op de beloften die we doen vanwege het teleurstellende gedrag van anderen, maar dat is onmogelijk bij onze hemelse Vader.

Voor ons bevestigen niet alleen Gods beloften onze hoop op de spoedige verschijning van Jezus, maar ook de onveranderlijke aard van Hem die ons die beloften in de Schrift geeft.

Ziet u, zowel het herstel van Israël als onze toekomstige eeuwige verheerlijking hangen uitsluitend af van Gods heilige karakter en niet van het gedrag van de beloofde ontvangers van de zegen (en ik ben zo blij dat dat waar is!).

DE ZEKERHEID VAN ONZE HOOP OP DE VERSCHIJNING VAN JEZUS OM ONS MEE NAAR HUIS TE NEMEN

De Heer zal zijn gemeente komen halen voordat zijn toorn de aarde overweldigt. De zekerheid van deze glorieuze verwachting berust op de beloften van de Schrift en op de onveranderlijke aard van Hem die ze gemaakt heeft.

Wij hebben een zekere verwachting van de heerlijkheid, en daarom noemde de schrijver van Hebreeën die hoop "een zeker en standvastig anker van de ziel, een hoop die binnengaat in het binnenste achter het gordijn" (Hebreeën 6:19).

Mijn hart gaat uit naar degenen in kerken waar de mensen nooit horen over de heerlijke hoop die een anker kan zijn voor hun ziel in woelige tijden. Het gebrek aan onderwijs over onze gezegende hoop, of de regelrechte ontkenning ervan, laat veel heiligen onvoorbereid achter op wat hen te wachten staat. Het stilzwijgen van de meeste kansels vestigt de hoop op aardse ambities in plaats van op die van eeuwigheidswaarde.

Degenen in de stoelen (of kerkbanken) horen misschien iets over het eeuwige leven, maar niet de glorieuze details van de wonderen die de Bijbel belooft voor degenen onder ons die veilig in Christus zijn.

Op dit punt zou men de volgende vraag kunnen stellen: Waarom ben ik zo zeker van mijn bewering dat de Schrift een toekomstig herstel van een koninkrijk aan Israël en de verschijning van Jezus voor ons vóór de oordelen van Openbaring 6-18 leert?

In antwoord hierop ga ik opnieuw duiken in een verdediging van wat de Schrift ons leert over onze hoop op Jezus' spoedige verschijning. Ik zal beginnen met de bijbelse basis voor het toekomstige herstel van Israël tijdens het millennium, omdat dat de eerste stap is naar de erkenning van de zekerheid van ons uitzien naar de spoedige verschijning van de Heer.

Als u uw geloof nog niet in Jezus en Zijn verlossend werk voor u hebt gesteld, doe dat dan onmiddellijk. In mijn artikel, Jezus is de weg naar het eeuwige leven, leg ik uit hoe u kunt weten dat u vergeving voor uw zonden vindt in het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot toen Hij voor u stierf. Dan kun je weten dat je anker ook in de storm standhoudt.

Bron: Why Are We so Certain of Our Hope in Jesus' Appearing? — Jonathan Brentner