www.wimjongman.nl

(homepagina)


Christenen gebruiken de wetenschap slecht: Deel 2

24 december 2022 - door Wilfred Hahn

Christenen gebruiken de wetenschap slecht: Deel 1

Als we de "feiten" bekijken die we in deel 1 aanhaalden, zien we dat in sommige gevallen hyperbool en regelrechte oneerlijkheid de beweringen over de opwarming van de aarde ondersteunen. Waarom is er zo'n vooringenomenheid?

Geld gaat voor waarheid

De opwarming van de aarde is big business geworden. Legers van mondiale consulenten leuren met valse informatie omdat dat winstgevend is. Veel beweerde urgenties worden overdreven met factoren van 10x ... in sommige gevallen zelfs 200x en meer. Vooral regeringen zijn gevoelig voor deze hype en beloven infrastructuurprogramma's die naar schatting meer dan biljoen dollar kosten.

Volgens een nieuw rapport 1 zal de komende tien jaar naar schatting 3,4 biljoen dollar worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie, waarvan 2,72 biljoen in wind- en zonne-energie. Tegen 2030 zal 54,1% van de geïnstalleerde capaciteit hernieuwbaar zijn (inclusief waterkracht), en 37,9% een combinatie van zon en wind.

Dit is big business. De hond zal dan ook niet gemakkelijk zijn bot opgeven.

De laatste decennia is er veel corruptie aan de oppervlakte gekomen in de wetenschap. Wetenschappers werken onder veel druk. Ze moeten bijvoorbeeld financiering blijven aantrekken voor hun onderzoeksprojecten. Bovendien is de wetenschap zeer competitief.

We moeten de vele geleerden die in hun onderzoek streven naar geldige en eerlijke conclusies, lof toezwaaien. We moeten echter toegeven dat mensen in witte jassen niet deugdzamer zijn dan anderen. Ze zijn net zo vatbaar voor de verleidingen van hebzucht en ambitie.

Uit het onheil: is goed nieuws mogelijk?

Tot nu toe hebben we ons geconcentreerd op het alarmisme en de voorspellingen van een zeker onheil voor de aarde. Maar om evenwichtig te zijn, moeten we op zijn minst kort enkele compenserende positieve punten aanwijzen. We noemen zes van zulke trends - van de vele die we zouden kunnen noemen. (Nogmaals, verwijzingen naar Dr. Koonin's observaties staan tussen haakjes).

Goed nieuws #1: "[...] Sinds 1961 [...] is het aanbod van plantaardige oliën en vlees per hoofd van de bevolking meer dan verdubbeld, en het aanbod van voedselcalorieën per hoofd van de bevolking is met ongeveer een derde toegenomen" (blz. 172).

Goed nieuws #2: "[...] De hongerdoden zijn sinds 1980 gemiddeld ongeveer twee tot vier per 100.000; in de eerste helft van de twintigste eeuw was dit cijfer tien tot twintig keer zo hoog" (blz. 172).

Goed Nieuws #3: "[...] In de vijftig jaar van 1961 tot 2011 is de wereldwijde opbrengst van tarwe, rijst en maïs elk meer dan verdubbeld, en die van Amerikaanse maïs meer dan verdrievoudigd" (p. 173).

Goed nieuws #4: "[...] De toenemende concentratie van koolstofdioxide is een belangrijke factor geweest in de opbrengstverbeteringen, omdat het de snelheid van de fotosynthese verhoogt en de fysiologie van de planten verandert om efficiënter gebruik te maken van water" (p. 173).

Goed nieuws #5: Volgens het Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), "daalde het aantal weer-gerelateerde doden dramatisch gedurende de laatste honderd jaar toen de aarde 1,2° C (2,2° F) opwarmde; ze komen nu ongeveer 80 keer minder voor dan een eeuw geleden" (p. 169).

Goed nieuws #6: "Toenemende CO2 [koolstofdioxide] in de atmosfeer heeft ook de natuurlijke wereld bevrucht [...] gedurende de laatste vier decennia; de Leaf Area Index (de fractie van de oppervlakte [van de aarde] bedekt met bladeren) waargenomen door satellieten is duidelijk toegenomen ('vergroend') over 25-50 procent van de begroeide gebieden van [de] wereldbol, terwijl het is afgenomen ('bruin geworden') over minder dan 4 procent van de wereldbol" (pp. 173-174).

Wanneer men het bovengenoemde "goede nieuws" bekijkt, zal de lezer het ermee eens zijn dat de huidige omstandigheden niet zo slecht zijn als ze lijken. Dat wil niet zeggen dat de wereld probleemloos is.

Eschatologische feiten interpreteren en inpassen

In deel 1 hebben we christenen eerst verweten dat zij zich profetische "tekenen der tijden" (voorvallen die in de Bijbel worden genoemd, maar verkeerd geïnterpreteerd of chronologisch verkeerd geplaatst) verkeerd toe-eigenen, hoewel er geen enkel bijbels bewijs is.

Ter illustratie: aardbevingen zijn een bijbels legitieme trend in de eindtijd, maar chronologisch misplaatst.

Aardbevingen worden wel degelijk genoemd in de Bijbel, met verschillende profetische toepassingen. De meest bekende verwijzing is te vinden in de Eindtijd-rede. Alle drie de verslagen van de verhandeling of gedeelten daarvan (te vinden in Mattheüs 24, Marcus 13 en Lucas 21) bevestigen het toekomstige optreden van aardbevingen.

De Eindtijd-profetieën maken melding van andere verschijnselen in de eindtijd dan aardbevingen. Toen de discipelen Christus vroegen: "Wanneer zullen deze dingen zijn?" zei Hij het volgende: "En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe dat gij niet verontrust zijt; want al deze dingen moeten geschieden, maar het einde is nog niet gekomen. Want naties zullen opstaan tegen naties, en koninkrijken tegen koninkrijken; en er zullen hongersnoden zijn, en plagen, en aardbevingen, op verschillende plaatsen. Dit alles is het begin van smarten" (Matteüs 24:6-8, KJV).

Zeker, de Bijbel stelt dat een toename van de frequentie van aardbevingen de wereld nog te wachten staat. Eigenlijk zijn er twee verschillende groepen aardbevingen die nog moeten plaatsvinden. Ten eerste is er de verhoogde aardbevingsactiviteit die zich ontwikkelt in de eerste helft van de Verdrukkingsperiode ... namelijk de tijd vóór het "begin van de smarten", maar nadat "het einde" is begonnen. Dit in tegenstelling tot de trends vóór "het einde is nog niet" ... wat bijvoorbeeld geldt voor toenemende geruchten.

De tweede periode van aardbevingen bestaat uit vijf afzonderlijke voorvallen die in het Boek Openbaring worden genoemd. Deze volgen allemaal op het vijfde zegel en vallen daarom in de Grote Verdrukking (namelijk de laatste 42 maanden van de 7-jarige Verdrukking). Onder deze laatste groep wordt de grootste aardbeving aller tijden genoemd (zie Openbaring 16:18).

Ondanks dat dit heel duidelijk is, houden sommige profetie-uitleggers vol dat er nu al een toename van aardbevingen is. Dat kan niet, want de uitspraak van Christus plaatst de toename van aardbevingen in de eerste helft van de Verdrukking. (Over dit onderwerp wordt heftig gedebatteerd.) Velen zien de Schrift op dit punt over het hoofd en baseren zich op bewijzen van toenemende aardbevingsactiviteit vandaag de dag. De feiten zeggen echter van niet.

De U.S. Geological Survey geeft informatie over aardbevingsactiviteit wereldwijd. 2 Zoals wij in eerdere onderzoeken van haar gegevens hebben opgemerkt, neemt de frequentie van grote aardbevingen vandaag de dag niet toe. Er kunnen geen statistisch geldige argumenten worden aangevoerd voor de conclusie dat het aantal grote aardbevingen toeneemt ... nog niet.

Hete winden?

Terugkomend op ons onderzoek naar de "opwarming van de aarde"-trend vandaag, is de voorlaatste vraag die om een antwoord vraagt deze: Veroorzaakt de mens klimaatveranderingen ... en leiden deze veranderingen tot "opwarming van de aarde" of andere gerelateerde verschijnselen? Het eerlijke antwoord van wetenschappers moet deze zijn: Niemand weet het zeker.

Christenen moeten even voorzichtig zijn in hun debatten met voorstanders van "klimaatverandering". Ten eerste moeten we zeker zijn van onze feiten en de Schrift. Een voorbeeld is deze uitspraak van Dr. Koonin: "Zonder twijfel neemt de koolstofuitstoot inderdaad toe [voornamelijk kooldioxide en methaan] en dat blijft zo. Dit kan niet worden ontkend."

Veel Christelijke tegenstanders kiezen er simpelweg voor om dit feit te ontkennen ... en verliezen zo onnodig hun geloofwaardigheid. Toch blijft het grote debat: Dragen deze emissies, die in de atmosfeer van de aarde rondzweven, daadwerkelijk bij aan de "opwarming van de aarde"? Zoals gezegd, niemand heeft een zeker antwoord. De feiten geven geen uitsluitsel.

Maar deze feiten kunnen we wel weten: Er zijn inderdaad trends die, als ze nog 100 jaar of langer zouden aanhouden, verontrustend zouden zijn. Maar het is ook duidelijk dat de voorspellingen over de opwarming van de aarde schaamteloos zijn overdreven.

Voorlopig is er geen sprake van een opwarmingscrisis.

Het tweede feit dat we met zekerheid kunnen weten is dit: De mogelijke vernietiging van de aarde door klimaatveranderingen werd blijkbaar niet belangrijk genoeg geacht om een plaats te verdienen in het corpus van de Bijbelse profetie.

Is het dan logisch dat de hele wereld doodsbang is voor een ontwikkeling die niet eerst aan de profeten is verteld? "Zeker, de soevereine HEER doet niets zonder zijn plan te openbaren aan zijn dienaren, de profeten" (Amos 3:7).

Gedachten ter overdenking

Kan het echt zo zijn dat de vele belanghebbenden in klimaatzaken - wetenschappers, wetenschappelijke instellingen, activisten en NGO's, de media, politici - allemaal bijdragen tot verkeerde informatie over klimaatverandering? Ja, dat is duidelijk mogelijk.

Het tegendeel beweren veronderstelt dat men kan aantonen dat de mens de "opwarming van de aarde" heeft veroorzaakt. Hoe dan ook, seculiere wetenschappers hebben tot op heden niet kunnen bewijzen dat er een dergelijk verband bestaat. Ja, de emissies blijven stijgen (zoals reeds vermeld), en de aarde is de afgelopen eeuw een zeer bescheiden beetje opgewarmd. Maar er kan geen verband met de opwarming worden aangetoond.

Wat zegt de Bijbel dan over de opwarming van de aarde? Deze schrijver gelooft dat het antwoord "niets" is, eenvoudigweg omdat het niet in de Bijbel genoemd wordt.

Veel profetieleraren zijn ten onrechte verstrikt geraakt in overdrijvingen en onwaarheden over de "opwarming van de aarde". Zij schrijven wat zij zien als "klimaatverandering" toe aan een ontwikkeling in de eindtijd. Dit is fout .... in feite twee keer. Ten eerste stemmen zij in feite in met de verzonnen beweringen en conclusies van "extremistische" voorstanders van de opwarming van de aarde. Ten tweede identificeren zij ten onrechte "tekenen der tijden" en dwingen die in hun eigen alarmerende en profetische tijdlijnen. En, praktisch gezien, als de effecten van de hogere CO2-uitstoot van de afgelopen decennia er niet waren geweest, hoeveel mensen zouden er dan gestorven zijn door hongersnoden als gevolg van lagere gewasopbrengsten?

-

Wilfred J. Hahn is een mondiaal econoom/strategist. Voorheen was hij een vooraanstaand wereldwijd analist, onderzoeksdirecteur voor een grote investeringsbank op Wall Street, en hoofd van Canada's grootste wereldwijde investeringsoperatie. Hij is over de hele wereld geciteerd en zijn geschriften zijn overgenomen in talrijke andere publicaties en talen. Zijn boek The Endtime Money Snare: How to live free uit 2002 anticipeerde en bereidde zijn lezers nauwkeurig voor op de wereldwijde financiële crisis. Een volgend boek, Global Financial Apocalypse Prophesied: Preserving true riches in an age of deception and trouble, gaat verder in op de profetische toekomst.

1 Frost & Sullivan, "Growth Opportunities from Decarbonization in the Global Power Market," 2019-2030.

2 https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/earthquakes

Bron: Christians Using Science Badly: Part 2 :: By Wilfred Hahn - Rapture Ready