www.wimjongman.nl

(homepagina)


Strijdwagens van vuur

Gary - 11 mei 2022

()

Zondag lanceerden de Israëlische Defensie Strijdkrachten de grootste militaire oefeningen in de 74-jarige geschiedenis van hun natie. De oefeningen, "Chariots of Fire" (Strijdwagens van vuur) genoemd, zullen vier weken duren en eindigen op Pinksterzondag. De oefeningen zullen elke eenheid van de IDF omvatten ter voorbereiding op wat binnenkort een oorlog zou kunnen worden met Iran, Hezbollah, Hamas, de Islamitische Jihad, en misschien andere spelers zoals de Syrische regering, Jordanië en Egypte in het geval van een grote en onberekende escalatie tijdens de dreigende confrontatie. Zoals sommigen hebben gespeculeerd, zou Rusland zelfs in een of andere hoedanigheid betrokken kunnen raken.

()

Het grote probleem: de besprekingen over kernwapens zijn mislukt en Iran heeft in wezen een nucleaire doorbraakcapaciteit bereikt. Rusland houdt zijn islamitische partner niet langer in toom vanwege de ontluikende oorlog in Europa in de confrontatie met de NAVO. Israël heeft waarschijnlijk de beslissing genomen om toe te slaan, wat op zijn beurt de reden is dat we getuige zijn van een grote escalatie van Hamas en Hezbollah. Wekenlang waren er rellen, aanslagen en dreigementen met een nieuwe intifada van de kant van deze door Iran geallieerde proxies.

Deze plotselinge en grote escalatie in het Midden-Oosten komt op een moment dat Rusland dreigt met een nucleaire reactie op NAVO-leden die zich mengen in het Oekraïne-conflict, Finland en Zweden zich mogelijk aansluiten bij de NAVO, de Wereldgezondheidsorganisatie op het punt staat Orwelliaanse macht te verkrijgen via het geplande Pandemie-verdrag, de inflatie explodeert, de voorraden instorten, de scheepvaart instort, moeders geen flesvoeding voor hun baby's kunnen krijgen, en het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten op het punt lijkt te staan een uitspraak te onthullen die Roe v. Wade ongedaan maakt in de voorlaatste punt naar de Openbaring 12:5 ontsnapping. De Israëliërs zijn letterlijk begonnen met het hakken van stenen voor de Derde Tempel. Ze hebben de hoekstenen al uitgehakt, het brandofferaltaar gebouwd, de priesterlijke gewaden, de vaten, de kandelaar en de Tafel van het toonbrood opnieuw gemaakt, de priesters opgeleid en een hogepriester aangesteld. Nu zijn ze stenen aan het verzamelen voor de muren, een inspanning waarmee ze begonnen op 5 mei, de datum van Israëls wedergeboorte op de Rabbijnse kalender.

Maar om terug te komen op de "grootste militaire oefeningen ooit" die nu in Israël aan de gang zijn: kijk eens waar strijdwagens van vuur het meest prominent voorkomen in de Bijbel:

En het geschiede, zij gaan voort, sprekende, en zie, een wagen van vuur en paarden van vuur [verschijnen], en zij scheidden tussen hen beiden, en Elia gaat in een wervelwind op naar de hemel. (2 Kon. 2:11, LSV)

Het moet worden opgemerkt dat vóór vrijwel elk belangrijk oordeel in de Bijbel er ofwel een vlucht naar de hemel was, ofwel een verdwijning, ofwel een ontsnapping was:

VÓÓR de zondvloed werd Henoch opgenomen in de hemel. Evenzo werden Noach en zijn familie zeven dagen vóór de zondvloed in de ark verborgen.

VÓÓR de verwoesting van Sodom en de steden van de vlakte, werden Lot en zijn dochters door engelen met geweld naar een veilige plaats buiten de gevarenzone gebracht.

VÓÓR de zeven jaren van hongersnood die de bekende wereld trof, werd Jozef in Egypte verborgen voor de familie die hem verwierp, steeg hij op tot de rechterhand van de macht en nam hij een niet-Joodse bruid (vgl. Joh. 1:11; 7:5; Mc. 16:19; Hand. 15:14; Ef. 5:25-27).

VÓÓR dat het cataclysmische oordeel over Egypte viel, werd Mozes verborgen in een mand (ook wel een "ark" genoemd in Exodus). Evenzo werden alle Israëlieten in hun kamers verborgen toen de doodsplaag over hen kwam (vgl. Jes. 26:19-21).

VÓÓR dat de zeven jaren van hongersnood het land Israël trof in de tijd van Elisa, werd zijn mentor Elia in een wervelwind naar de hemel opgenomen.

VÓÓR dat Jeruzalem, de Tweede Tempel en een miljoen Joden in 70 na Christus werden verwoest, was Jezus ten hemel opgenomen en waren christenen, gehoor gevend aan Zijn woorden over de verwoesting van de Tempel, buiten Israël in veiligheid gebracht.

Gods wegen veranderen niet. Voor grote oordelen en cataclysmen die God zelf initieert, is er altijd een uitweg. Denk maar aan de belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de Eerste Tempel: God vertelde Zijn volk dat er een uitweg zou zijn voor hen die Jeruzalem zouden verlaten en zich zouden onderwerpen aan het juk van de koning van Babylon.

Zoals de ark waarin Noach en zijn gezin werden beschermd en de ark waarin baby Mozes werd verborgen, zo is er ook een ark die op ons wacht: Nieuw Jeruzalem. In Johannes 14 zei Jezus tegen Zijn discipelen dat Hij wegging (naar Zijn Vader in de hemel) om een plaats voor ons te bereiden en dat Hij zou terugkomen om ons mee te nemen om daar bij Hem te zijn. Deze hemelse ark is onze bestemming; in deze ark zullen wij veilig beschermd zijn tegen de verwoestingen op aarde. Merk op dat "ark" slechts een archaïsche term is voor "kist". De "Zion Kubus", zoals iemand het onlangs uitdrukte, is letterlijk een reusachtige doos - een ark ontworpen om de kostbare kinderen van God die erin zitten te beschermen (zie Openb. 21:9-21). En de weg in deze ark - de enige weg van toegang - is door geloof in Jezus Christus, die ons redt van de toekomende toorn (1 Thess. 1:10).

()

"Chariots of Fire" begon een week voor het einde van Israëls 74e verjaardag op de Gregoriaanse kalender, de dag dat een totale maansverduistering (bloedmaan) zal beginnen over Noord- en Zuid-Amerika, Europa, en Afrika. Een deel van de gedeeltelijke fase van de bloedmaan zal te zien zijn in Israël en het Midden-Oosten. 14-15 mei zal ook precies 888 maanden markeren sinds de wedergeboorte van Israël en 911 maanden sinds de geboorte van Donald Trump van "Trump-Pence" faam (vgl. 1 Kor. 15:52; 1 Thess. 4:16). 888 = Jezus Christus en 911 = noodsituatie. NOODSITUATIE! DE BAZUIN ZAL KLINKEN! JEZUS KOMT!

()

Grote hoge waakdagen zijn aangebroken, broeders en zusters. Israël zal 80 zijn tegen mei van 2029. Minder dan de duur van de Verdrukking, die net geen zeven Gregoriaanse jaren duurt, komt midden juni van dit jaar. Terwijl het verband tussen Israël en de vijgenboom zeker is en gebaseerd op de gewone lezing van de Schrift, is het belang van "als door krachtig tachtig" in Psalm 90:10 als betrekking hebbend op de vijgenboom-speculatie. Maar het zou juiste speculatie kunnen zijn. We staan op het punt het uit te vinden.

En als klap op de vuurpijl is 2022-2029 toevallig een Shmita-cyclus van zeven jaar, althans volgens moderne berekeningen.

Dit brengt me bij een onderwerp dat ik een paar maanden geleden al aansneed: Ik heroverweeg de noodzaak van een Tisjri tot Tisjri Verdrukking. Hoezeer ik en vele anderen ook hebben aangenomen dat Jezus terugkeert in de herfst van een of ander toekomstig jaar, nu ik de bijbelse gegevens herzie, ben ik er niet zo zeker van dat ik die opvatting kan verdedigen - althans niet als "evangelie waarheid".

OVERWEEG HET VOLGENDE:

1. Jezus herrees en steeg op naar de hemel in de lente. Evenzo is veel van de oudtestamentische beeldspraak over toekomstige opstanding mogelijk verbonden met de lente (bijv. Hooglied; Jes. 26; mogelijk ook Mal. 4). De pre-verdrukking opname gebeurtenis omvat een opstanding uit de doden (zie 1 Cor. 15:51-53; 1 Thess. 4:16-17), evenals de post-verdrukking terugkeer van Christus: de opstanding van de verdrukking martelaren (Openb. 20:4). Als algemene opstandingen bestemd zijn voor de lente, zou dat een lente tot lente verdrukking kunnen impliceren.

()

2. Alle zeven feesten die in Exodus en Leviticus worden beschreven, werden door de Israëlieten vervuld in het jaar van hun vertrek uit Egypte - een jaar dat loopt van lente tot lente. Toch hebben wij lange tijd aangenomen dat de tweede vervulling van deze feesten tijdens het leven van Christus niet de herfstfeesten omvatte. Is dit waar?

Ik zou willen beweren dat we iets over het hoofd zien: een groeiende consensus ziet de uitlijning van de ster van Bethlehem op 11 september 3 v. Chr. als een aanwijzing voor de geboorte van Christus. Die dag viel op Rosh Hashanah - het feest van de Bazuinen. Mannelijke Israëlieten werden op de achtste dag besneden. Met andere woorden, Jezus zou zijn besneden, waarbij eerst Zijn bloed werd vergoten, binnen een dag of zo na Yom Kippur (de Grote Verzoendag). Als de geboorte van Jezus op de Bazuinen van 3 v. Chr. viel, dan zou Zijn verwekking precies op of rond Chanoeka van 4 v. Chr. hebben plaatsgevonden, wat een uitgestelde viering van Soekkot (het Loofhuttenfeest) is. Hij zou heel goed alle drie de herfstfeesten kunnen hebben vervuld door Zijn conceptie, geboorte, en besnijdenis.

Zelfs als deze data van 4-3 v. Chr. onjuist blijken te zijn, hebben veel schriftgeleerden betoogd dat Jezus in de herfst werd geboren, wat betekent dat enige vervulling of overlapping met de herfstfeesten waarschijnlijk was.

()

3. De Gruwel der Verwoesting vindt plaats in het midden van de Verdrukking en geeft aan dat het overblijfsel van Israël onmiddellijk moet vluchten naar een toevluchtsoord (Mat. 24:15-18) gedurende 1260 dagen (Openb 12:6,14). Intrigerend is dat Jezus eraan toevoegt: "Bid dat uw vlucht niet in de winter of op de sabbat zal plaatsvinden." Waarom zou Hij dit gebed bevelen als de winter niet werkelijk in aantocht was of als de winter al voorbij was, als, zoals ik en velen hebben aangenomen, de Gruwel plaatsvindt in de lente rond Pesach?

Misschien gebeurt de Gruwel wel in de herfst. En als we deze mogelijkheid overwegen, komt er plotseling iets op één lijn: alle Gruweltypen en schaduwen uit het verleden vielen in de herfst of nazomer: Antiochus' ontheiliging van de Tempel (begin december 167 voor Christus); de verwoesting van de Tweede Tempel (augustus 70 na Christus); en de ontheiliging van de Tempelberg na de nederlaag van de Bar Kokhba-opstand (augustus 135 na Christus). Zelfs de verwoesting van de Eerste Tempel, die dateert van vóór de profetie van Daniël 9, vond plaats in de nazomer (op Av 9, net als de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 AD en de ontheiliging in 135 AD). De negende van Av is onverbrekelijk verbonden met de donkerste momenten in de Joodse geschiedenis.

()

Als de Verdrukking zich inderdaad uitstrekt van lente tot lente, hoe zouden de feesten dan vervuld kunnen worden?

Tijdens de eerste vervulling in het jaar van de Exodus, werden de feesten vervuld in eenvoudige opeenvolgende volgorde, beginnend met Pesach en eindigend met Sukkot.

Tijdens de tweede vervulling kan het omgekeerd zijn geweest - van herfst naar lente. Jezus kan de herfstfeesten hebben vervuld als baby, en natuurlijk vervulde Hij de lentefeesten met Zijn kruisiging, begrafenis, opstanding, en zending van de Heilige Geest.

Misschien begint de derde en laatste vervulling in het midden met Pinksteren in een of andere vorm of manier. Opname? Verzegeling door de Heilige Geest van het overblijfsel (Openb. 7:1-8)? Heilige Geest die de twee getuigen zalft (let op: met Pinksteren wordt er met twee broden gezwaaid)? Al het bovenstaande?

Een andere mogelijkheid is dat de feesten helemaal niet het begin of het einde van de Verdrukking zijn, maar eerder wijzen op specifieke gebeurtenissen binnen de Verdrukking. Bijvoorbeeld, misschien wordt de Derde Tempel gewijd op Chanoeka, beginnen de Israëlieten in schuilplaatsen in de woestijn te wonen op Soekkot, etc.

Ik kan hier beide kanten mee op. Dit kleine gedachte-experiment is ontworpen om ons alert te houden. We moeten dogmatisch zijn over wat zeker is: één God, het evangelie van genade, de inerrancy van Gods woord, en de pre-verdrukking belofte, maar altijd bereid zijn om de andere mindere dingen te herevalueren opdat we niet gevonden worden God in de doos van onze eigen veronderstellingen te stoppen.

M - A - R - A - N - A - T - H - A


BENT U KLAAR VOOR WAT KOMEN GAAT? Geloof in Jezus en wat Hij voor jou heeft volbracht is het enige dat jou zal redden van wat komen gaat. Draagt u nog steeds uw zonden, of hebt u aanvaard dat Hij voor uw zonden stierf en weer opstond? Vandaag is de dag van verlossing. Morgen is u niet beloofd. Stap in de ark, want de zondvloed komt.

 A  dmit that you're a sinner.
Geef toe dat je een zondaar bent.

 B  elieve that Jesus Christ died for your sins and rose again.
Geloof dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven en is opgestaan.

 C  all on the Lord Jesus Christ to save you.
Roep de Heer Jezus Christus aan om je te redden.

Bron: Chariots of Fire - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates