www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Als je de voedselvoorziening controleert, controleer je alles,"

De VN voorziet een wereldwijde geleide economie

Robert W Malone MD, MS - 9 augustus 2022

( )

1: De regering schept een centraal economisch plan. 2: De regering wijst alle bronnen toe in het centrale plan. 3: Het centrale plan stelt de prioriteiten vast voor de productie van alle goederen en diensten. 4: De regering bezit alle zakelijke monopolies. 5. De regering schept wetten, regelgeving en aanwijzingen voor de handhaving van het centrale plan.

Ik heb een middag doorgebracht met het lezen van de 2030-agenda van de VN, met de 17 doelen en 169 doelstellingen. Dit is een agenda waar de VN al sinds 1992 aan werkt. -

Eerlijk gezegd, het was angstaanjagend. Wat ik ervan vond, was dat als je de unicons en vlinders uit de tekst haalt, dit unilaterale consensusdocument leest als een communistisch manifest.

Dit is met name relevant omdat de Agenda 2030 weliswaar geen juridisch bindend instrument is, maar de regionale en internationale mensenrechtenverdragen en -convenanten die de kern van de Agenda 2030 vormen, zijn in feite bindende instrumenten van internationaal recht. Voorlopig kunnen we er dus op aandringen dat onze politici zich verzetten tegen de meer draconische aspecten van Agenda 2030.

Op het eerste gezicht - zijn de meeste van de 169 doelstellingen van Agenda 21 nogal "vage" maar uiterst naïeve doelstellingen. Het zijn de doelstellingen van een geleide economie-regering, niet van een organisatie voor wereldvrede! Eerlijk gezegd, zijn het de doelstellingen van een mislukt regeringsmodel. Een model dat keer op keer is uitgeprobeerd.

Definitie: Een geleide economie is een systeem waarin een centrale overheid alle economische beslissingen neemt. De regering of een collectief bezit het land en de productiemiddelen.

Maar laten we een stap teruggaan naar het begin van de Verenigde Naties (VN). Na de Tweede Wereldoorlog werd de VN ontwikkeld door een aantal naties om oorlogen te beëindigen en de wereldvrede te bewaren. In de loop van de tijd zijn 193 landen lid geworden.

De VN is uitgegroeid tot een kolossale organisatie, met tentakels die zich uitstrekken tot in alle aangesloten landen. De verschillende overeenkomsten en doelstellingen hebben betrekking op de economie, gezondheid, armoede, migratie, "reproductieve" gezondheid, monetaire systemen, digitale ID's, milieucontroles, controle van de landbouwmarkten, universeel leefloon wereldwijd, regeringssystemen, enz.

De VN heeft partnerschappen en strategische overeenkomsten met aangesloten landen, honderden niet-gouvernementele organisaties - zoals de Bill en Melinda Gates Stichting, de Wereldbank en het Wereld Economisch Forum. De VN heeft veel organisaties ontwikkeld die hun eigen nakomelingen hebben, zoals UNESCO en de Wereldgezondheidsorganisatie.

De VN heeft strategische akkoorden gesloten met alle grote organisaties en wereldmachten om een utopische visie op de wereld te verwezenlijken die een wereldwijde regerende macht omvat die zal zorgen er geen armoede zal zijn, geen discriminatie en voor universele gezondheidszorg en reproductieve zorg, geen vuile energie, geen ongelijke voedselverdeling, maar een leefbaar loon en een omkering van de klimaatverandering door ingrijpen van de VN in de aangesloten naties. In feite een nieuwe wereldorde, met ongekozen ambtenaren aan het roer.

Het is niet langer genoeg om te werken aan wereldvrede, ze vervullen nu de rol van een geglobaliseerde regering. Zij heeft vele, vele ondertekende verdragen en strategische overeenkomsten met de aangesloten naties. Deze overeenkomsten bevatten verklaringen dat regeringen niets zullen doen dat tegen de 2030-agenda van de Verenigde Naties ingaat. Die omvat "gelijkheid" voor iedereen. Dat wil zeggen, een universeel leefbaar loon.

Eerlijk gezegd moet je je afvragen wat de regering van de VS dacht toen ze deze overeenkomsten ondertekende. Het is alsof de regering van de VS zojuist heeft besloten haar soevereiniteit over te dragen aan de Verenigde Naties!

Maar geloof me niet op mijn woord - laten we in plaats daarvan rechtstreeks citeren uit hun 169 doelstellingen in hun nieuwste en grootste initiatief "Agenda 2030:"

Onthoud - deze doelen moeten op een GLOBAAL niveau ingevoerd zijn tegen 2030 en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze doelen niet worden gedwarsboomd. Dit zijn slechts enkele van de doelstellingen in Agenda 2030 en zij hebben geen betrekking op andere strategische overeenkomsten die door VN-lidstaten zijn ondertekend:

De lijst van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen en 169 Doelen

Zorgen voor een aanzienlijke inzet van middelen uit diverse bronnen, onder meer via versterkte ontwikkelingssamenwerking, teneinde de ontwikkelingslanden, en met name de minst ontwikkelde landen, adequate en voorspelbare middelen te verschaffen voor de uitvoering van programma's en beleidsmaatregelen om een einde te maken aan de armoede in al haar dimensies.

Op nationaal, regionaal en internationaal niveau degelijke beleidskaders te creëren, gebaseerd op armoedebestrijdende en genderbewuste ontwikkelingsstrategieën, ter ondersteuning van versnelde investeringen in armoedebestrijdingsacties bescherming als gevolg van conflicten

Handelsbeperkingen en -verstoringen op de wereldlandbouwmarkten corrigeren en voorkomen, onder meer door de parallelle afschaffing van alle vormen van landbouwexportsubsidies en alle exportmaatregelen met een gelijkwaardig effect, overeenkomstig het mandaat van de ontwikkelingsronde van Doha.

Maatregelen aannemen om de goede werking van de markten voor voedselgrondstoffen en de daarvan afgeleide producten te garanderen en tijdige toegang tot marktinformatie, onder meer over voedselreserves, te faciliteren, teneinde extreme volatiliteit van de voedselprijzen te helpen beperken.

Tegen 2030 universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten waarborgen, onder meer op het gebied van gezinsplanning, -voorlichting en -educatie, en reproductieve gezondheid integreren in nationale strategieën en programma's

Totstandbrenging van universele dekking van de gezondheidszorg, met inbegrip van financiële risicobescherming, toegang tot hoogwaardige essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot veilige, doeltreffende, hoogwaardige en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor allen

Het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen voor overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten die hoofdzakelijk de ontwikkelingslanden treffen, steunen, en toegang tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins verschaffen, overeenkomstig de verklaring van Doha over de TRIP's-overeenkomst en volksgezondheid, waarin het recht van ontwikkelingslanden wordt bevestigd om ten volle gebruik te maken van de bepalingen in de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom met betrekking tot flexibiliteit om de volksgezondheid te beschermen, en in het bijzonder toegang tot geneesmiddelen voor iedereen te verschaffen

Ervoor zorgen dat uiterlijk in 2030 alle meisjes en jongens gratis, rechtvaardig en kwaliteitsvol basis- en secundair onderwijs voltooien, dat leidt tot relevante en doeltreffende leerresultaten in het kader van Doelstelling 4

Ervoor zorgen dat tegen 2030 alle vrouwen en mannen gelijke toegang hebben tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en tertiair onderwijs, met inbegrip van universiteiten

6. Ervoor zorgen dat alle lerenden uiterlijk in 2030 de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder meer door onderwijs voor duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijlen, mensenrechten, gendergelijkheid, bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en waardering voor culturele diversiteit en voor de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling

Universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten te waarborgen, zoals overeengekomen overeenkomstig het actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het actieprogramma van Peking en de resultatendocumenten van de toetsingsconferenties daarvan

Tegen 2030 volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jongeren en gehandicapten, en gelijk loon voor werk van gelijke waarde (mijn nota - ja, dit betekent een geleide economie - ergo communisme).

Gelijke kansen waarborgen en ongelijkheden in resultaat verminderen, onder meer door discriminerende wetten, beleidsmaatregelen en praktijken af te schaffen en passende wetgeving, beleidsmaatregelen en actie in dit verband te bevorderen

Beleid goed te keuren, met name op fiscaal gebied, inzake lonen en sociale bescherming, en geleidelijk meer gelijkheid tot stand te brengen

De regulering van en het toezicht op de mondiale financiële markten en instellingen te verbeteren en de uitvoering van die regulering te versterken

Ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen faciliteren, onder meer door de uitvoering van een gepland en goed beheerd migratiebeleid.

Tegen 2030 voor iedereen de toegang tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten verzekeren en de sloppenwijken saneren

Tegen 2030 iedereen toegang bieden tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen, en de verkeersveiligheid verbeteren, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met bijzondere aandacht voor de behoeften van kwetsbare personen, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen

Tegen 2030 in alle landen de inclusieve en duurzame verstedelijking en de capaciteit voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen te versterken

Positieve economische, sociale en ecologische verbanden tussen stedelijke, randstedelijke en plattelandsgebieden ondersteunen door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken

Tegen 2030 het aantal steden en menselijke nederzettingen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen aannemen en uitvoeren met het oog op inclusie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, aanzienlijk verhogen

Inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die verspilling in de hand werken, rationaliseren door marktverstoringen weg te nemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, onder meer door herstructurering van de belastingheffing en geleidelijke afschaffing van die schadelijke subsidies, voor zover die bestaan, om rekening te houden met hun milieueffecten, ten volle rekening houdend met de specifieke behoeften en omstandigheden van ontwikkelingslanden, en de mogelijke negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling tot een minimum beperken op een wijze die de armen en de getroffen gemeenschappen beschermt

De ontwikkelde landen om hun toezeggingen inzake officiële ontwikkelingshulp volledig na te komen, met inbegrip van de toezegging van vele ontwikkelde landen om het streefcijfer van 0,7 procent van het BNI voor officiële ontwikkelingshulp aan ontwikkelingslanden en 0,15 tot 0,20 procent van het BNI voor officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen te halen De verstrekkers van officiële ontwikkelingshulp worden aangemoedigd te overwegen om ten minste 0,20 procent van het BNI voor officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen te besteden

Ontwikkelen van effectieve, verantwoordingsplichtige en transparante instellingen op alle niveaus

Te zorgen voor een responsieve, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus

De deelname van ontwikkelingslanden aan de instellingen voor mondiaal bestuur verbreden en versterken

Tegen 2030 iedereen een wettelijke identiteit verschaffen, met inbegrip van geboorteregistratie

Nu zijn veel van de bovenstaande doelstellingen legitiem - MAAR voor een natie, niet als wereldbestuur.

De VN is te ver gegaan.

Bron: “If you control the food supply, you control everything,”