www.wimjongman.nl

(homepagina)


Want de essentie van profetie is het geven van een duidelijk getuigenis voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

Hoe dichtbij is de opname van de gemeente?

Door Britt Gillette - 18 oktober 2022

Hoe dichtbij is de opname van de kerk? Ik denk dat we een goed idee kunnen krijgen op basis van recente enquêtes onder zichzelf-identificerende-christenen in de Verenigde Staten.

Onlangs berichtte The Christian Post: "Meer dan een derde van de senior pastors gelooft dat 'goede mensen' hun weg naar de hemel kunnen verdienen." Dit was de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door het Cultural Research Center van de Arizona Christian University. In de enquête werden ongeveer 1000 christelijke voorgangers ondervraagd, waarbij tientallen overtuigingen werden onderzocht, en werd vastgesteld dat slechts 37% een bijbels wereldbeeld heeft. Uit het onderzoek bleek dat 39% gelooft dat "ieder individu zijn eigen waarheid moet bepalen", 38% gelooft niet dat "het menselijk leven heilig is" en 37% gelooft dat "het hebben van geloof, in het algemeen, belangrijker is dan in wat - of meer specifiek in Wie - men gelooft".

Aangenomen dat dit waar is, zal het geen verrassing zijn dat de mensen in de kerkbanken van deze kerken er soortgelijke opvattingen op na houden. In zijn blogpost "Barna: Most Americans Create a Customized Worldview" [De meeste Amerikanen creëren een aangepast wereldbeeld] stelt Ken Ham: "Zeven van de tien volwassenen in de VS noemen zichzelf 'christen' en toch hebben slechts 6 op de 100 (6%) daadwerkelijk een bijbels wereldbeeld." Vervolgens haalt hij statistieken aan van een recent onderzoek van Ligonier Ministries. Onder de bevindingen:

  • 56% gelooft dat "God de aanbidding van alle religies accepteert, inclusief het Christendom, het Jodendom en de Islam".
  • 38% ziet Jezus als "een groot leraar, maar hij was niet God".
  • 60% zegt: "De Heilige Geest is een kracht, maar geen persoonlijk wezen."
  • 65% denkt: "Iedereen wordt onschuldig geboren in de ogen van God."
  • 37% is het ermee eens dat "Religieus geloof een kwestie van persoonlijke mening is; het gaat niet om objectieve waarheid."

Deze overtuigingen stroken niet met wat de Bijbel leert, wat betekent dat de ondervraagden (die zichzelf identificeerden als "Evangelische Christenen") ofwel de Bijbel niet hebben gelezen ofwel verwerpen wat er in staat. Dit "afvallen" van de fundamentele overtuigingen van het christelijk geloof, door hen die beweren christen te zijn, is een aanwijzing dat de wereld aan de vooravond staat van de zevenjarige Verdrukking. En aangezien de Bijbel zegt dat de opname plaatsvindt vóór de Verdrukking (Openbaring 3:10; 1 Thessalonicenzen 1:10; 1 Thessalonicenzen 5:9), kunnen we, als we tekenen en aanwijzingen zien dat we op het punt staan getuige te zijn van de gebeurtenissen van de Verdrukking, weten dat de opname nog dichterbij is.

De Bijbel zegt dat de Dag des Heren (de Verdrukking) niet zal komen en de Antichrist niet zal worden geopenbaard voordat er eerst "een grote val" plaatsvindt (2 Thessalonicenzen 2:3). Sommige vertalingen noemen dit "een opstand" of "afvalligheid" - een verlaten van het geloof door belijdende christenen. Wijzen deze antwoorden op een grote terugval? Het lijkt erop.

Maar op zichzelf is dit teken niet genoeg om de nabijheid van de eindtijd - en dus de opname - aan te geven. Het is immers subjectief. Een aantal mensen heeft altijd beweerd christen te zijn, terwijl ze de grondbeginselen van het geloof ontkennen. Maar op deze schaal? Ik denk het niet, maar ik weet het niet zeker. Dit gezegd zijnde, zijn deze onderzoeken die wijzen op een afvalligheid van het geloof niet het enige teken dat ons vertelt dat de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus nabij zijn.

Jezus en de profeten gaven ons een aantal tekenen waarop we moeten letten. Bovendien, en dit is de sleutel, zei Jezus: "Als je al deze dingen ziet, kun je weten dat mijn terugkeer nabij is. Ik sta voor de deur" (Matteüs 24:33). Dit was in antwoord op de vraag van de discipelen aan Jezus om hen "de tekenen van uw komst en het einde der tijden" te vertellen (Matteüs 24:3). Met andere woorden, Jezus zei dat het belangrijkste teken van Zijn wederkomst en Zijn terugkeer om Zijn Duizendjarig Rijk te vestigen de samenkomst is van de verschillende tekenen die Hij en de profeten zeiden te verwachten. Dit staat in drie van de vier Evangeliën - in Mattheüs 24, Marcus 13 en Lucas 21. Jezus zei: "Wanneer u al deze dingen ziet plaatsvinden, kunt u weten dat zijn wederkomst zeer nabij is, vlak voor de deur." (Marcus 13:29). Hij zei ook: "Wanneer al deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan op, want uw redding is nabij!" (Lucas 21:28).

De Bijbel is duidelijk. De #1 indicatie dat Jezus spoedig zal terugkeren is dat alle tekenen samen verschijnen. Zowel Jezus als de profeten hebben ons verteld wat die tekenen zijn, en het verschijnen van slechts één teken is reden genoeg om er aandacht aan te schenken. Maar de komst van het ene teken na het andere eist je aandacht op. Het is het teken dat Jezus zei te zoeken. Deze samenkomst van tekenen bevestigt dat onze generatie getuige zal zijn van de wederkomst - niet volgens mij, maar volgens Jezus.

Het samenkomen van tekenen

Een grote terugval van hen die beweren christen te zijn, maar de fundamentele waarheden van het christendom ontkennen, is slechts één van de vele tekenen. Jezus en de profeten wezen op tientallen en tientallen. Dit artikel noemt er slechts enkele, maar de realiteit van elk van deze tekenen is onmiskenbaar. En hun samenkomst zou voldoende moeten zijn om u ervan te overtuigen dat de terugkeer van de Heer nabij is. Deze tekenen omvatten:

Israël terug in het land - God beloofde het Joodse volk terug te brengen in het land Israël voordat Hij terugkeerde (Jeremia 23:7-8). Hij zei dat Hij hen zou roepen uit "de volken" (Ezechiël 39:28), uit "de verste uithoeken van de aarde" (Jesaja 11:12), en uit "het noorden, zuiden, oosten en westen" (Psalm 107:3). Hij beloofde hen thuis te verwelkomen uit de landen waar zij verstrooid waren (Ezechiël 20:34). Wanneer zij dat doen, belooft Hij terug te keren en Zijn eeuwige koninkrijk te vestigen (Jesaja 11:11-12).

Het Joodse volk in controle over Jeruzalem - Jezus zei dat legers Jeruzalem zouden omsingelen, de stad verwoesten en de burgers tot slaaf maken. De Romeinse legioenen vervulden deze profetie in 70 na Christus. Jezus zei vervolgens dat andere mensen dan het Joodse volk Jeruzalem een tijd lang zullen controleren, totdat het Joodse volk Jeruzalem weer zal controleren. Als dat het geval is, belooft Jezus terug te komen (Lucas 21:24-28). Sinds 1967 beheerst het Joodse volk Jeruzalem.

Het evangelie wordt over de hele wereld verkondigd - Toen Jezus gevraagd werd naar het einde van het tijdperk en de tekenen van Zijn komst, zei Hij dat we een heel specifiek teken moesten zoeken. Hij zei dat het Evangelie in de hele wereld gepredikt zal worden. Elk volk zal het horen. En dan? En dan zal het einde komen (Matteüs 24:14). Eeuwenlang na de kruisiging bleef het Evangelie beperkt tot een klein gebied rond de Middellandse Zee. In de afgelopen twee eeuwen hebben christenen het evangelie naar alle landen van de wereld gebracht. Vandaag de dag zijn er missionarissen in elk land. De Bijbel is vertaald in honderden talen, en de boodschap van Jezus wordt de wereld rondgestuurd via radio, TV, satelliet en internet. Deze generatie is bezig om het Evangelie te verspreiden naar alle mensen op aarde.

Een toename van reizen en kennis - Zeshonderd jaar voor Jezus gaf een engel Daniel een speciale boodschap. Hij zei dat "reizen en kennis" in de eindtijd zullen toenemen (Daniël 12:4). Gedurende eeuwen van de menselijke geschiedenis vond er GEEN dramatische toename van reizen en kennis plaats. Maar de laatste tweehonderd jaar zijn er explosies geweest in de snelheid en frequentie van reizen en in de hoeveelheid en beschikbaarheid van kennis.

Aankomst van de exponentiële curve - Jezus zei dat er een verscheidenheid aan wereldwijde tekenen zal komen vóór Zijn terugkeer en het einde van het tijdperk. Deze tekenen zullen geestelijk, natuurlijk, maatschappelijk en politiek van aard zijn. Hij zei dat ze op een aparte manier zullen verschijnen - "als geboortepijnen" (Matteüs 24:3-8). Dit betekent dat de frequentie en intensiteit van deze tekenen zal toenemen naarmate Zijn wederkomst nadert. Onze generatie heeft de exponentiële toename van oorlog en hongersnood gezien die Jezus zei te verwachten. Alleen al in de 20e eeuw zijn er meer mensen gestorven door oorlog en hongersnood dan er op aarde leefden toen Jezus deze woorden sprak.

Israël omringd door vijanden - De Bijbel zegt dat vijanden Israël in de eindtijd zullen omringen. Die vijanden zullen zeggen: "Kom, laten we de natie Israël wegvagen. Laten we de herinnering aan haar bestaan vernietigen" (Psalm 83:4) en "Laten we ons deze weilanden van God toe-eigenen" (Psalm 83:12). Ezechiël zei dat Israëls buren zullen zeggen: "God heeft hun land aan ons gegeven" (Ezechiël 11:14-17), en "Israël en Juda zijn van ons. Wij zullen ze in bezit nemen. Wat kan het ons schelen dat hun God daar is?" (Ezechiël 35:10). Sinds de wedergeboorte van Israël in 1948 staan deze Bijbelverzen dagelijks in de krantenkoppen. Israëls moslimburen eisen het land Israël voor zichzelf op, en zij hebben geen respect voor de God van Israël.

Israëls buitengewoon grote leger - Ezechiël zei dat Israël in de eindtijd "een buitengewoon groot leger" zal oprichten (Ezechiël 37:10). Zacharia zei dat Israël zal zijn als een vuur tussen graanschoven, dat de naburige naties in vlam zet (Zacharia 12:6) en dat zelfs de zwakste Israëlische soldaat zal zijn als David (Zacharia 12:8). Sinds 1948 heeft Israël niet minder dan vier conventionele oorlogen tegen zijn buren gevoerd. Ondanks een overmacht van meer dan 50 tegen 1 heeft Israël elke keer een overweldigende overwinning behaald.

Opkomst van de Gog of Magog alliantie - De Bijbel zegt dat een militaire alliantie die Rusland, Iran, Turkije en een aantal andere naties omvat, Israël zal aanvallen "in de laatste dagen" (Ezechiël 38:8) wanneer God Zijn volk thuisbrengt uit de vijandelijke naties (Ezechiël 39:27). Vandaag zien we dat diezelfde naties voor het eerst samenkomen - een verbond dat in de wereldgeschiedenis nog nooit heeft bestaan.

Opkomst van een verenigd Europa - De Bijbel zegt dat in de eindtijd een herleefd Romeins Rijk aan de macht zal komen (Daniël 2, Daniël 7, Openbaring 17). Volgens Daniël zal het een verbond van tien naties zijn, bestaande uit zwakke en sterke naties. Sommige delen zullen zo sterk zijn als ijzer, terwijl andere delen zo zwak zullen zijn als klei (Daniël 2:42). We zien het begin van dit verbond in de Europese Unie - een coalitie van zwakke en sterke naties die worstelen om bij elkaar te blijven.

De opkomst van een wereldregering - De Bijbel zegt dat één regering in de laatste dagen de wereld zal regeren op politiek (Openbaring 13:7), religieus (Openbaring 13:8) en economisch (Openbaring 13:16-17) gebied. Deze zal heersen over "alle mensen, stammen en talen" op de aarde (Openbaring 13:7). Haar gezag zal zo volledig zijn dat niemand iets kan kopen of verkopen zonder haar toestemming (Openbaring 13:16-17). Eeuwenlang was een echte wereldregering onmogelijk. Vandaag de dag spreken de wereldleiders er openlijk over.

Ontkenning van de tekenen - Bijna tweeduizend jaar geleden gaf Petrus een waarschuwing. Hij zei dat in de laatste dagen de mensen het idee van de terugkeer van Jezus zullen bespotten. Ze zullen de spot drijven met hen die in de wederkomst geloven en precies datgene zeggen wat we vandaag horen - dingen als: "Ik dacht dat Jezus terug zou komen? Wat is er gebeurd met Zijn belofte? Generatie na generatie heeft gezegd dat Hij komt. Toch is sinds het begin van de wereld alles hetzelfde gebleven!" (2 Petrus 3:3-4).

Het uur is laat

Het is niet waar om te zeggen dat deze tekenen altijd aanwezig zijn geweest. Generaties christenen leefden en stierven zonder getuige te zijn van deze tekenen. Gedurende eeuwen van de christelijke geschiedenis was geen van deze tekenen aanwezig. Nul. Vandaag zijn ze er allemaal. Jezus zei dat als je deze tekenen ziet, je weet dat zijn terugkeer nabij is. Hij staat voor de deur (Matteüs 24:33). In feite zei Jezus dat de generatie die deze tekenen ziet, niet voorbij zal gaan voordat Hij terugkeert (Matteüs 24:34). Dus ondanks de sceptici en neezeggers komt Jezus, en onze generatie is getuige van Zijn terugkeer. Het samenkomen van al deze tekenen bevestigt dit.

Dit betekent dat de kerk op de rand van de opname staat. De opname is altijd een op handen zijnde, tekenloze gebeurtenis geweest. Er zijn geen voorwaarden voor nodig. Nu we echter het begin van de Verdrukking naderen - een periode die gevuld is met talrijke specifieke gebeurtenissen - hebben we niet veel tijd meer om de opname onverwacht over de wereld te laten komen. Jezus zei: "Ook gij moet steeds gereed zijn, want de Zoon des mensen zal komen wanneer hij het minst wordt verwacht" (Matteüs 24:44). Per definitie kan Jezus het niet hebben over een tijd tijdens of na de Verdrukking. Zodra de gebeurtenissen van de Verdrukking beginnen, zal de glorieuze verschijning van Jezus worden verwacht. Hij heeft het over de opname vóór de Verdrukking. Verder heeft Jezus beloofd ons te bewaren voor "de grote tijd van beproeving die over de hele wereld zal komen om degenen die bij deze wereld horen te beproeven" (Openbaring 3:10). Dit betekent dat als we de gebeurtenissen van de Verdrukking vlak voor ons zien en de opname vooraf plaatsvindt, we extreem dicht bij de opname zijn.

De tekenen van Zijn terugkeer zijn overal om ons heen. Jezus komt eraan. Als je hebt gewacht om het Evangelie met iemand te delen, wacht dan geen minuut meer. Je krijgt misschien geen andere kans meer. Het uur is laat. De tekenen zijn aanwezig. Nu is het uur van de terugkeer van de Heer. Dus houd je ogen op Hem gericht - Jezus komt!

Bron: When Will Jesus Return? - YouTube