www.wimjongman.nl

(homepagina)


>EEN VERHAAL VAN TWEE KERKEN: ZOEKER-VRIENDELIJK OF CHRISTUS-VERHEERLIJKEND

4 november 2022 - door Jonathan Brentner

()

Het is een kerk vol blijde verwachting van de spoedige verschijning van Jezus om zijn heiligen mee naar huis te nemen in de heerlijkheid.

Het is een kerk die haar inspanningen concentreert op het aanspreken van de verlorenen in het verhogen van de opkomst op zondagmorgen.

Kortom, het is een verhaal van twee soorten kerken die men vandaag de dag in onze wereld aantreft.

Openbaring 3:7-22 beschrijft de kerken in de steden Filadelfia en Laodicea. In Jezus' brieven aan hen ontdekken we aspecten van beide die ons helpen de tweedeling te begrijpen tussen de kerken die op elkaar lijken in de wereld van vandaag.

Op een willekeurige zondag zal een toevallige waarnemer misschien geen verschil merken tussen deze twee typen. De aanbidding en de prediking klinken aanvankelijk identiek. Maar na verloop van tijd worden de verschillen duidelijk.

Wat onderscheidt dan de kerken die dichter bij het oude lichaam van gelovigen in Filadelfia staan van die in de Laodicea-gerichte kerken?

DE FOCUS

Het eerste onderscheidende aspect tussen de twee is de verschillende focus; de ene neigt meer naar binnen, terwijl de andere meer naar buiten is gericht dan op zichzelf.

In Openbaring 3:17 lezen we Jezus' woorden over de kerk van Laodicea:

"Want u zegt: Ik ben rijk, ik heb voorspoed en ik heb niets nodig, zonder te beseffen dat u ellendig, arm, blind en naakt bent."

Uit dit vers blijkt onder meer dat deze kerk op zichzelf is gericht. Hun economische voorspoed had de leiders blind gemaakt voor hun geestelijke armoede. Zij waren trots op hun welvaart en gingen ervan uit dat het aantal Gods zegen en goedkeuring impliceren.

De toon van zoeker-vriendelijke kerken neigt naar zelfbediening; ze benadrukken vaak wat ze doen. Net als de kerk in het oude Laodicea, pronken zij vaak met hun prestaties. Lidmaatschap van de kerk betekent betrokkenheid bij haar programma's en lokale bedieningen.

Wanneer Jezus de kerk van Filadelfia beschrijft, zegt hij dit in 3:8a:

"Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor u een open deur gezet, die niemand kan sluiten."

Kerken die zich spiegelen aan die in Filadelfia streven open deuren na, zelfs wanneer zulke mogelijkheden de schijnwerpers van zichzelf wegnemen. In Jezus' boodschap aan dit lichaam van gelovigen zien we zowel een naar buiten gerichte als een naar boven gerichte focus.

DE WOORDEN VAN DE SCHRIFT

Hoewel beide soorten kerken in hun geloofsverklaringen op hun websites doorgaans veel respect tonen voor de integriteit en de onfeilbaarheid van de Schrift, is er een essentieel verschil in de manier waarop zij omgaan met alle woorden van de Schrift.

Let op de nadruk op woorden in het openingswoord van Jezus aan de gemeente van Laodicea:

"En schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea: 'De woorden van de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping.'"

Het is mijn ervaring dat veel Laodicea-gezinde kerken de woorden van de Bijbel koesteren, totdat het gaat om toekomstige dingen. Velen van hen hangen de vervangingstheologie aan, die berust op de vergeestelijking van de woorden in de bijbelse profetieën over de toekomst van Israël. Zij zien over het hoofd wat de woorden van de Schrift eigenlijk openbaren; zij vertellen over Gods glorieuze herstel van een koninkrijk voor de nakomelingen van Jakob tijdens de duizendjarige regering van Jezus op aarde, gedurende welke Hij op de troon van David zal zitten (Lucas 1:30-33).

Op andere plaatsen zwijgen de voorgangers van dergelijke kerken over de gezegende hoop van het Evangelie, ook al geloven zij in een pre-Verdrukking Opname en Gods toekomstig herstel van Israël.

Let op het scherpe contrast dat we zien in Jezus' lof voor de Filadelfiaanse kerk:

"Ik weet dat u maar weinig kracht hebt, en toch hebt u mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend."(Openbaring 3:8b).

"Omdat u mijn woord met geduldige volharding hebt bewaard ..." (Openbaring 3:10a)

Het woord voor "bewaard" in de bovenstaande verzen kan de betekenis hebben van iets bewaken om het in de staat te houden waarin men het aantreft. Leiders in deze kerken bewaren de woorden van de Bijbel in de staat waarin zij ze aantreffen, woorden die het naderende verschijnen van Jezus betekenen om ons op te halen om Hem te ontmoeten in de lucht en Zijn duizendjarige heerschappij tijdens wat wij het "millennium" noemen.

Het is tot deze kerk dat Jezus zegt: "Ik kom spoedig" of snel zoals het woord in het Grieks suggereert (Openbaring 3:11a). Deze belofte van de Opname geeft ons de broodnodige geruststelling in deze gevaarlijke tijden.

In de woorden van de Schrift vinden we hoop voor de gevaren van onze tijd. Het is de glorieuze hoop die besloten ligt in het Evangelie.

DE PLAATS VAN JEZUS

Jezus staat aan de buitenkant van de Laodiceakerk te kloppen op haar deur (3:20).

Veel zoeker-vriendelijke kerken vereren Jezus tegenwoordig met muziek en lofprijzing, maar Hij blijft in veel opzichten aan de buitenkant. Bezoekersaantallen overtroeven het voeden van de kudde met het vlees van Gods Woord, zodat de gelovigen geestelijk groeien en leren "goed van kwaad te onderscheiden" (Hebreeën 5:14).

Bij het plannen van de toekomst slaan de leiders vaak de wijsheid in Jakobus 4:13-17 over het hoofd.

Jezus' boodschap aan de gemeente van Filadelf onthult een heel ander verhaal over de plaats van de Verlosser. Hij levert geen kritiek op deze kerk, maar geeft in plaats daarvan een liefdevolle bemoediging. Het is een boodschap van lof voor gelovigen die Hem duidelijk liefhebben. Hij is de reden van hun volharding, terwijl ze geduldig wachten op Jezus' verschijning te midden van spot en benauwde omstandigheden.

Let op de belofte die Jezus doet aan deze oude groep heiligen en dus ook aan ons:

"Omdat u mijn woord over geduldig volhouden hebt bewaard, zal ik u bewaren voor het uur van beproeving dat over de hele wereld komt, om hen die op de aarde wonen te beproeven. Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, zodat niemand uw kroon in beslag neemt." (Openbaring 3:10-11a).

Is het niet interessant dat Jezus' belofte in het bovenstaande vers geldt voor levende heiligen? Het is niet nodig om de "doden in Christus" te verzekeren dat zij het "uur der beproeving" zullen missen dat iedereen die in de wereld leeft in de laatste dagen zal ervaren.

Jezus' glorieuze belofte geldt voor alle wedergeboren gelovigen. Allen die in Christus zijn, zullen worden opgenomen in de lucht om de Heiland te ontmoeten, precies zoals Paulus beschrijft in 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Daarna zal de dag des Heren aanbreken. Daarna zal de dag des Heren toorn neerdalen op de aardbewoners waar Jezus in bovenstaand vers naar verwijst (zie ook 1 Tessalonicenzen 5:1-11).

ZICHT

Misschien is de grootste behoefte voor de huidige leiders van de Laodicea-gerichte kerken wel "zalf om hun ogen te zalven" (Openbaring 3:18).

Predikant en bijbelcommentator John MacArthur schreef het volgende over de behoefte aan zicht van de oude Laodiceaanse kerk:

"Hoewel zij prat gingen op hun zogenaamd superieure geestelijke kennis, waren de Laodiceanen in feite geestelijk stekeblind. Blindheid staat voor gebrek aan begrip en kennis van de geestelijke waarheid."[i]

Zijn woorden zijn niet alleen van toepassing op deze kerk uit het einde van de eerste eeuw na Christus, maar ook op het gebrek aan inzicht in de profetische teksten van de Bijbel. Zoveel voorgangers herkennen vandaag de dag niet de tekenen van de tijd, die onthullen dat we leven in de laatste momenten voor de Opname en het begin van de zevenjarige Verdrukking.

Wij leven in een wereld vol voortdurende dreigingen van een nucleaire Derde Wereldoorlog, waarschuwingen voor catastrofale voedseltekorten voor 2023, en bittere voorspellingen van aanhoudend stijgende inflatie voor de eerste levensbehoeften, waardoor velen zich afvragen hoe zij deze winter tegelijkertijd hun huis kunnen verwarmen én eten op tafel kunnen zetten voor hun gezin.

Dit is geen tijd om terug te deinzen voor de verkondiging van wat de Bijbel zegt over onze glorieuze hoop die begint met Jezus' terugkeer voor ons, zijn geliefde bruid.

Het is de werkelijke toestand van onze wereld die mensen bang maakt (of in ieder geval zou moeten maken). Bijbelse profetie daarentegen troost ons en bereidt ons voor op wat ons te wachten staat.

De Bijbel zei dat de wereld er in de dagen voorafgaand aan de Verdrukkingsperiode er precies zo uit zou zien als nu. Door geloof zien wij Zijn hand aan het werk, zelfs in deze tijd van wetteloosheid. We verheerlijken God als we erkennen dat Hij soeverein de geschiedenis en de naties blijft beheersen. En het meest bemoedigende is dat Hij ook onze toekomst beheerst.

Nu we getuige zijn van een groot aantal tekenen die ons vertellen dat de wereld op het punt staat de vervulling te zien van alles waarover Johannes schreef in Openbaring 6-19, vergroten we de grootsheid van de naam van Jezus. Het boek Openbaring verheerlijkt Christus van begin tot eind. (zie mijn artikel: Rommel niet met het boek Openbaring).

Mijn hart breekt vaak voor gelovigen die in kerken zitten en nooit horen over het glorieuze nieuws over onze toekomst.

MAAR ZIJ VERKONDIGEN TROUW HET EVANGELIE.

Velen zullen protesteren tegen mijn kritiek op zoeker-vriendelijke kerken door aan te voeren dat de leiders ervan vaak een zuiver evangelie verkondigen, ondanks het feit dat zij dwaalleer geven of zwijgen over toekomstige dingen.

Ik ben het ermee eens dat het prachtig is dat veel zoeker-vriendelijke voorgangers de ware reddende boodschap van het kruis verkondigen en dat mensen door hun prediking tot de Heer komen.

Maar, zoals ik in het verleden heb geschreven, degenen die onze "gezegende hoop" scheiden van hun verkondiging van het Evangelie vergissen zich op minstens twee manieren:

  1. Zij moeten vele bijbelteksten die spreken over onze glorieuze hoop in Jezus' verschijning negeren of verdoezelen.
  2. Zij slagen er niet in de heiligen onder hun hoede voor te bereiden op wat hen te wachten staat voordat Jezus voor ons komt en Gods toorn op de wereld neerdaalt.

Dit is het verhaal van twee kerken.

Hoewel de meeste niet alle vakjes aankruisen van de Laodiceakerk die Jezus beschrijft in Openbaring 3, vertonen de zoeker-vriendelijke kerken van onze tijd veel van haar kenmerken. Mijn voornaamste kritiek is dat zij meestal niet de nadruk leggen op de glorieuze, verbazingwekkende en overdreven blijde boodschap van Jezus' verschijning om ons op te nemen in de heerlijkheid.

Zij die het voorbeeld van de Filadelfiaanse kerk in de wereld van vandaag volgen, houden stevig vast aan Jezus' woorden over Zijn wederkomst voor ons en volharden in hun waakzaamheid voor Zijn spoedige verschijning.


[i] John MacArthur, Jr., The MacArthur New Testament Commentary - Revelation 1-11, (Chicago: Moody Press, 1999), p. 139.

Bron: A Tale of Two Churches: Seeker-Friendly or Christ-Glorifying — Jonathan Brentner