www.wimjongman.nl

(homepagina)


Begint de toorn van God na de opening van het zesde zegel?

door Mondo Gonzales - 17 maart 2022

Er zijn vier belangrijke interpretatiescenario's als het gaat om de beschrijving van de periode van de verdrukking en de toorn van God (Voor-verdrukking, Midden-verdrukking, Na-toorn, en Na-verdrukking). Het is niet de bedoeling van dit artikel om deze allemaal te bespreken. Deze besprekingen kunnen elders worden gevonden (één plaats is pre-trib.org). Wij van Prophecy Watchers blijven erbij dat de Pre-verdrukking opname/verlossing het meest consistente theologische perspectief is. Deze visie leert ons dat de opname/bevrijding plaatsvindt enige tijd vóór de 7-jarige verdrukkingsperiode. Wij zien deze hele periode van 7 jaar ook als synoniem met de toorn van God en de "dag des Heren" zoals die in het Oude en Nieuwe Testament gevonden worden. Dit artikel zal het bijbelse bewijs voor deze positie laten zien, evenals de toorn van God die begint bij het eerste zegel als Jezus dat opent in Openbaring 6:1.

Definities van de toorn van God

Het Nieuwe Testament bevestigt heel duidelijk dat de gelovige gerechtvaardigd is door het bloed van Jezus en door Hem gered zal worden van de toorn van God (Romeinen 5:9). Paulus leerde dat de kerk moet wachten op de Zoon uit de hemel die ons redt van de toekomende toorn (1 Thessalonicenzen 1:10). Later, in de context van de Dag des Heren, zegt Paulus dat de kerk niet bestemd is tot toorn, maar tot bevrijding (verlossing) te verkrijgen door de Here Jezus Christus (1 Thessalonicensen 5:9). De vraag rijst natuurlijk, "van welke toorn zullen wij gespaard worden?"

Als we de theologie van de hele Bijbel bestuderen, blijkt dat er minstens zes verschillende soorten toorn zijn. God is heilig en Zijn toorn tegen de zonde is gerechtvaardigd (Jesaja 6:3; Openb. 16:7; 19:2). De eerste toorn die we zien was de persoonlijke toorn tegen ongehoorzaamheid wat in de hof gebeurde toen God Adam en Eva hen eruit verdreef (Gen 3:23-34). Deze toorn wordt vaak getemperd door Gods barmhartigheid, maar andere keren deelt Hij onmiddellijke gerechtigheid uit (Handelingen 12:22-23; 5:1-11). De tweede toorn wordt vaak beschreven als een cataclysmische toorn, zoals bij de wereldwijde zondvloed (Gen 6-8) of de vernietiging van Sodom en Gomorra (Gen 19). Het derde type van toorn is het type dat Paulus beschrijft in Galaten 6:7. Het is de toorn van het principe van zaaien en oogsten. Wanneer mensen naar het vlees zaaien, oogsten zij de toornige gevolgen. De vierde soort toorn staat bekend als de toorn van de verlating. Dit is wanneer mensen de genade en barmhartigheid van God zo hardnekkig verwerpen dat Hij hen overlaat aan hun eigen zondigheid. Hij verwijdert Zijn weerhoudende genade en barmhartigheid en laat hen eenvoudig over aan hun eigen neerwaartse spiraal. Dit is de toorn die Paulus uit in Romeinen 1:18-32. Het vijfde type van toorn is wat theologen de eschatologische toorn of de toorn van de Dag des Heren noemen (1 Thess 5:9). Het laatste type van toorn is de eeuwige toorn van God die begint voor ongelovigen die in de tegenwoordige tijd sterven en in de Hades terechtkomen (Hebr. 9,27; Luk. 16,22-23). Deze toorn wordt volledig en definitief ten uitvoer gebracht na het grote witte troonoordeel in Gehenna/poel van vuur (Openb. 20:11-15).

Alle ware gelovigen uit alle tijden zijn vrijgesteld van de eeuwige toorn (Romeinen 5:9; vgl. Lukas 16:22). Tegelijkertijd zien we dat het mysterie van het nieuwe lichaam van gelovigen dat bekend staat als de gemeente (Ef 2:15; 3:4-6) het speciale voorrecht heeft gekregen om niet alleen aan de eeuwige toorn te ontkomen, maar ook aan de eschatologische toorn van de dag des Heren (1 Tessalonicenzen 1:10; 5:9; Openb 3,10). Alleen de gemeente, die met Pinksteren in Handelingen 2 begon, heeft deze belofte gekregen. Daarom zijn mensen die gered worden na de pre-verdrukking opname onderworpen aan de eschatologische dag van de toorn van de Heer. Talloze aantallen zullen lijden onder de verschillende gevolgen van de verdrukking (vergelijk Openb. 7:13-17 met hongersnood - 6:5-6 en verzengende hitte van de zon van het vierde schaal-oordeel - 16:8). Zij zullen echter de eeuwige toorn ontlopen en worden opgewekt om te genieten en te heersen tijdens de duizendjarige periode (Openb. 20:4-6).

Er zijn twee belangrijke woorden in het Grieks die gebruikt worden voor toorn en boosheid. Deze zijn orge en thumos. Wanneer Paulus schrijft dat wij gered, veilig en verlost zijn van de toorn van God, gebruikt hij orge (Rom 5:9; 1 Thess 1:10; 5:9). In het boek Openbaring komt orge zes keer voor (6:16, 17; 11:18; 14:10; 16:19; 19:15), terwijl thumos tien keer voorkomt (12:12; 14:8, 10, 19; 15:1, 7; 16:1, 19; 18:3; 19:15). Deze kunnen vaak als synoniemen worden gebruikt, maar ook samen om de intensiteit van de toorn te benadrukken (Openb. 16:19; 19:15). Beide woorden worden gebruikt voor Gods toorn/boosheid in Openbaring (14:10,19; 15:1). Ik deel deze informatie om eenvoudigweg te zeggen dat alleen focussen op elk van deze woorden niet definitief is in het maken van de zaak voor de toorn van God om te beginnen in Openbaring 6:1. We moeten het bewijs volgen en niet proberen de tekst te dwingen te zeggen wat het niet doet.

In Openbaring 6:15-17 lezen we: "Toen verborgen de koningen der aarde en de groten en de generaals en de rijken en de machtigen en allen, slaven en vrijen, zich in de spelonken en tussen de rotsen der bergen, roepende tot de bergen en de rotsen: 'Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit en voor de toorn (orge) van het Lam, want de grote dag van hun toorn (orge) is gekomen en wie kan standhouden?"

Er zijn verschillende interpretaties over de timing van de komst van de toorn van God in deze verzen. De pre-verdrukking interpretatie ziet de toorn van God (de gehele 7-jarige verdrukking als de dag des Heren) beginnen met de opening van het 1e zegel. Dit zal later in meer detail worden behandeld. Het midden-verdrukking standpunt ziet de toorn van God alleen als de 2e helft van de verdrukking. Het standpunt van vóór de verdrukking ziet de toorn van God als het laatste kwart van de verdrukking. Het standpunt van na de verdrukking ziet de gelovige als behouden door de verdrukking heen. Om de schijnbare verwarring over de toorn van God te ontrafelen, moeten we de bijbelse leer over de Dag des Heren behandelen.

De Dag des Heren

De uitdrukking "Dag des Heren" komt vijf keer voor in het NT (Handelingen 2:20; 1 Kor 5:5; 1 Thess 5:2; 2 Thess 2:2; 2 Petrus 3:10). Alleen de laatste 3 zijn in een specifiek eschatologische context. Dit is belangrijk omdat als we de manier kunnen zien waarop het NT deze uitdrukking eschatologisch gebruikt, het ons zal helpen de ontvouwing van de toorn van God in het boek Openbaring te begrijpen.

Let op Paulus' gebruik van de dag des Heren in 1 Tessalonicenzen 5:1-4, "Wat nu de tijden en de seizoenen betreft, broeders, is het u niet nodig dat u iets geschreven wordt. 2 Want gij weet zelf ten volle, dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. 3 Terwijl de mensen zeggen: "Er is vrede en veiligheid", zal het plotselinge verderf over hen komen zoals de weeën over een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontkomen. 4 Maar jullie verkeren niet in duisternis, broeders, want die dag zal jullie als een dief overvallen." De context is duidelijk de beschrijvingen en verhouding van de dag des Heren tussen gelovigen en ongelovigen. Als we naar beneden gaan naar vers 9, schrijft Paulus: "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van redding door onze Heer Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, of wij nu wakker zijn of slapen, met Hem zouden leven. 11 Daarom bemoedigt elkander en bouwt elkander op, zoals gij ook doet." Paulus stelt de toorn, waartoe wij niet bestemd zijn, gelijk met de Dag des Heren die het verderf over hen brengt (ongelovigen in vs.3). Petrus gebruikt een soortgelijke beeldspraak van de Dag des Heren die komt als een dief en gepaard gaat met vernietigende elementen (2 Petrus 3:10). Paulus' andere specifiek eschatologische gebruik beschrijft de Dag des Heren als pas komend wanneer eerst de afval plaatsvindt en de mens der zonde zich openbaart (2 Thess 2:3). Deze specifieke passage zal in een volgend artikel worden behandeld.

Voor ons hier, erkennen wij dat Paulus de toorn die wij ontkomen in verband brengt met de Dag des Heren. Het is een periode die plotseling als een dief over de ongelovigen komt. Zij verkondigen vrede en veiligheid, maar ondervinden vernietiging. De uitdrukking "Dag des Heren" in het NT is zeker verbonden met zijn oorsprong in het OT. Volgens hoofdstuk 8 van Arnold Fruchtenbaum's Footsteps of the Messiah, zijn er 21 verschillende namen of benamingen in het OT en 9 in het NT voor het concept van de "Dag des Heren". In het OT zijn er onder andere: "Tijd van Jakobs benauwdheid" (Jer 30:7), "Dag van wraak" (Jesaja 34:8; 35:4; 61:2), Dag van "toorn, benauwdheid, woestenij, verlatenheid, duisternis, somberheid, wolken" (Zefanja 1:15).

Een van de meest grondige beschrijvingen die goed overeenstemt met de uitwerking van Gods toorn in het boek Openbaring door de verschillende kosmische en aardse verstoringen is Jesaja 13:6-13 dat luidt: "Jammert, want de dag des HEREN is nabij; als een verwoesting van de Almachtige zal hij komen! 7 Daarom zullen alle handen zwak worden, en elk mensenhart zal smelten. 8 Zij zullen ontzet zijn; benauwdheid en kwelling zullen hen aangrijpen; zij zullen in benauwdheid zijn als een barende vrouw. Zij zullen elkaar met verbijstering aankijken; hun gezichten zullen in vuur en vlam staan. 9 Zie, de dag van de HEER komt, wreed, met toorn en felle woede, om het land tot een woestenij te maken en zijn zondaars daaruit te verdelgen. 10 Want de sterren van de hemelen en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet geven; de zon zal donker zijn bij haar opgang en de maan zal haar licht niet werpen. 11 Ik zal de wereld straffen om haar kwaad, en de goddelozen om hun ongerechtigheid; ik zal een einde maken aan de hoogmoed van de hoogmoedigen, en de hoogmoed van de meedogenlozen laag leggen. 12 Ik zal de mensen zeldzamer maken dan het fijne goud, en de mensen dan het goud van Ophir. 13 Daarom zal ik de hemelen doen beven en de aarde van haar plaats doen schudden, op de toorn van de HERE der heerscharen ten dage van zijn hevige toorn."

Timing van de Dag des Heren

In het magazine van december 2021 schreef ik een lang artikel waarin ik aantoonde dat Jezus, voorafgaand aan de eindtijdrede, onderwees dat de "dagen van de Zoon des mensen" zouden zijn volgens het patroon van de "dagen van Noach" en de "dagen van Lot" (Lucas 17:26-30). Dit artikel, "Bewijs van redding/verlating", is te vinden op onze website onder "artikelen" in de bovenste menubalk. In die passage onderwees Jezus dat beide groepen ongelovigen, verbonden met Noach en Lot, een achteloos leven leidden en zich niet bewust waren (vgl. Matt. 24:39) toen de plotselinge vernietiging over hen kwam. Verder zou er een redding van de gelovigen plaatsvinden voordat de periode van het oordeel aanbreekt. Dit is zeer in overeenstemming met de beeldspraak van Paulus die we eerder zagen, dat de "Dag des Heren" zou komen op een moment dat ongelovigen "vrede en veiligheid" zouden zeggen. Laten we deze twee passages in ons achterhoofd houden als we ons bezighouden met andere bewijzen voor het vaststellen van de timing van de Dag des Heren.

Het Oude Testament was duidelijk dat de dag des Heren een periode van oordeel zou zijn die God over de aarde zou zenden. Van Jezus leren wij dat het zou plaatsvinden aan het einde van het tijdperk vóór Zijn wederkomst (Mattheüs 24; Lukas 21; Markus 13). Paulus en Jezus bevestigen dat het zou komen over een nietsvermoedende wereld. Er zijn meerdere tijdsindicatoren in de verschillende eschatologische passages die nuttig zouden zijn om op dit punt samen te vatten.

Uit het boek Openbaring leren wij dat er twee perioden van 42 maanden zijn (11:2; 13:5). Ook profeteren de twee getuigen voor de 1e helft van de 7-jarige periode of 1260 dagen (Openb. 11:3) terwijl de vrouw vlucht voor de achtervolging van de draak voor de 2e helft van de verdrukking (of 1260 dagen - Openb. 12:6). De vrouw (die Israël is) wordt tijdens de tweede helft van de verdrukking beschermd tegen de draak voor een "tijd, tijden en een halve tijd" (Openb. 12:14). Deze uitdrukking is gelijk aan 3,5 jaar, 42 maanden, of 1260 dagen. Het boek Daniël gebruikt deze formulering om te leren dat de antichrist volledige wereldheerschappij zal krijgen, zelfs over de heiligen/gelovigen (Dan. 7:25). Uit het NT leren wij dat deze periode de tweede helft van de verdrukking zal zijn (of 42 maanden - Openb. 13:5). Bovendien gebruikt Daniël de uitdrukking "tijd, tijden en een halve tijd" om de tweede helft van de tijd van benauwdheid te beschrijven (12:1 - verdrukkingstijd), die zal eindigen zodra de macht van het heilige volk (Joden tijdens de verdrukking) verbrijzeld zal zijn (12:7). Dit is weer consistent in de beschrijving van de laatste helft van de verdrukkingsperiode als zijnde er een van intense vervolging van het Joodse volk om hen te brengen tot een plaats van bekering en ontvangst van Jezus als hun Messias (Matt 23:37-39; Zach 13:8-9; 12:10; Rom 11:25-26). Houdt u niet van de consistentie? Als we ons huiswerk doen, wordt Gods tijdsbestek van een 7-jarige verdrukkingsperiode onthuld. Tenslotte beschrijft Daniël een laatste week (7 jaar; dit kan ook worden weergegeven als 2520 dagen of twee gedeelten van 1260 dagen, 84 maanden of twee gedeelten van 42 maanden) die door God zou worden gebruikt om Zijn plan voor de heilige stad en het volk Israël tot een hoogtepunt te brengen vóór de duizendjarige periode (Dan 9:24-27).

De toorn van God en het zesde zegel

De eerste plaats waar het woord toorn in Openbaring voorkomt is in 6:16-17 nadat het zesde zegel door Jezus is geopend. De wereld heeft zojuist de oordelen van de eerste vijf zegels meegemaakt en nadat het zesde zegel is geopend, erkennen de ongelovigen van de aarde dat de toorn van God "is gekomen". De vraag die vaak gesteld wordt, "is het al gekomen in de eerste zes zegels of zal het komen bij de opening van het zevende zegel?"

Het midden-verdrukking standpunt beschouwt de tweede helft van de verdrukking, als de toorn van God en ziet deze daarom niet inclusief de eerste zes zegels. Het standpunt vóór de verdrukking ziet het laatste kwart van Daniëls 70e week als de toorn van God en de toorn begint bij zegel zeven. Het post-verdrukking standpunt maakt niet echt uit of de toorn van God 1 jaar is of alle 7 jaren. Zij geloven niet dat de gemeente gespaard wordt van de eschatologische toorn van God. Zij geloven dat de gemeente behouden wordt door de toorn van God. Dit is moeilijk te rijmen wanneer men ziet dat Openbaring 13:7 heel duidelijk zegt dat de antichrist "het gezag heeft gekregen om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen". Zij hebben vaak een andere definitie van behouden worden dan anderen. We zien heel duidelijk dat de 144.000 gedurende de hele verdrukking bewaard worden door aan de dood te ontsnappen. We zien dat ze verzegeld worden in Openb. 7:4 en dat ze verschijnen met het Lam nadat de verdrukking voorbij is (Openb. 14:1). Het lijkt redelijk te denken dat werkelijk behouden worden door de verdrukking zou betekenen dat men aan de dood ontsnapt. We weten dat dit niet het geval is voor de rest van de heiligen, want er zijn ontelbare martelaren (Openb. 6:9-10; 7:14-17; 16:6; 17:6; 18:24; 19:2). De na-verdrukking opvatting van behoud is zwak.

Hier zijn de redenen waarom de toorn van God moet worden gezien als beginnend met Jezus die het eerste zegel opent. Deze staan niet in een bepaalde volgorde van belangrijkheid en het bewijs is bedoeld om als cumulatief opgevat te worden. (Zorg ervoor dat je Gary's uitstekende artikel in dit nummer leest, omdat hij inzichtelijke achtergrond geeft over de rol van het Lam en de wettelijke aanklachten van de boekrol in Openbaring 5).

  1. De schets van het boek Openbaring die Jezus in 1:19 geeft is belangrijk om de volgorde van de rest van het boek te begrijpen. Jezus zegt tegen Johannes: "Schrijf dan de dingen op, die gij gezien hebt, die zijn en die na dezen zullen geschieden." Dit is een drievoudige verdeling van het boek. Hoofdstuk 1 zijn de dingen die Johannes zag toen hij de opgestane Jezus zag. De hoofdstukken 2 en 3 zijn de dingen die betrekking hebben op de zeven gemeenten. Openbaring 4:1 gebruikt dezelfde Griekse uitdrukking meta tauta ("na deze dingen") die Jezus zegt in 1:19. Hoofdstuk 4:1 begint met het openbaren van de eschatologische gebeurtenissen die plaatsvinden na het "kerktijdperk" dat eindigt bij de Openbaring. Hoofdstuk 4 en 5 bevatten een troonzaaltafereel waarin het Lam wordt erkend als waardig om de boekrol met zeven zegels te openen en het proces te beginnen van het oordelen van de aarde als voorbereiding op de heerschappij van het Lam over de gehele aarde. Jezus had reeds gesproken over de "grote verdrukking" (Openb. 2,22) en "de ure der beproeving, die over de ganse aarde komen zal, om te beproeven hen, die op de aarde wonen" (Openb. 3,10). Het is duidelijk dat in 6:1 een nieuwe opeenvolging van gebeurtenissen en chronologie begint met het openen van de zegels door Jezus. Openbaring 6:1 tot en met hoofdstuk 18 onthullen de verschillende oordelen die het gevolg zijn van het openen van de boekrol door Jezus.
  2. De kerk in het bijzonder wordt vrijstelling van de eschatologische toorn beloofd, zoals we eerder zagen (1 Thess 1:10; 5:9). Dit is volkomen logisch als de toorn van God begint in Openb. 6:1. In de hoofdstukken vier en vijf worden we voorgesteld aan deze mysterieuze groep mensen die bekend staan als de 24 oudsten. Wanneer men eerdere OT troonzaal taferelen vergelijkt (Jesaja 6:1-7; Daniël 7:9-14), is er geen groep van oudsten aanwezig. Dit levert het bewijs dat in de troonzaalscène van Openb. 4-5 deze nieuwe groep de weggerukte kerk is die van de aarde is verwijderd als voorbereiding op de toorn van God die in 6:1 begint. Er zijn vele redenen om deze groep als de weggerukte gemeente te zien, maar de ruimte laat het hier niet toe. Verder is het geen toeval dat de gemeente 19 keer genoemd wordt in de eerste 3 hoofdstukken van Openbaring en 100% afwezig is in de hoofdstukken over de toorn van God (6-18).
  3. Er wordt vaak beweerd dat de eerste 5 zegels niet de toorn van God zijn omdat ze niet expliciet "toorn" worden genoemd. Men hoeft alleen maar te zien dat er vele andere oordelen in het boek Openbaring zijn die ook niet expliciet toorn worden genoemd. Dit is een zwak argument en het gaat voorbij aan de hele breedte van de bijbelse theologie die de aard van de dag des Heren beschrijft, waarop eerder is gewezen.
  4. Sommige bijbelleraren die ontkennen dat de eerste 5 zegels de toorn van God zijn, maken de bewering dat dit de toorn van de mens is of de toorn van de antichrist (Satan). Dit kan niet waar zijn om drie redenen. De eerste is dat Jezus duidelijk de initiator is van het openen van alle zegels. De meeste van deze zelfde mensen beweren dat het 6e of 7e zegel de toorn van God is. De consequente benadering is te erkennen dat het Lam expliciet betrokken is bij het openen van elk zegel. Het tweede antwoord is specifiek op de beschuldiging dat de eerste vijf zegels de toorn van de mensheid zijn en dat er geen hemelse tussenkomst bij betrokken is. Ook dit is niet juist. Jezus is er duidelijk bij betrokken, maar Jezus schakelt ook de hulp in van de vier levende wezens bij het oproepen van de vier ruiters. Ook werd een van de levende wezens door God aangewezen om de zeven engelen de laatste schalen van Gods toorn te geven (Openb. 15:7). Dit is in overeenstemming dat de levende wezens in verband worden gebracht met het verspreiden van de toorn van God. Zelfs als de vorige twee redenen niet in de tekst staan, hebben we nog een derde reden. Om te zeggen dat dit alleen de toorn van de mens is en niet van God gaat voorbij aan de manier waarop God in vorige tijden Zijn toorn heeft verspreid. God zegt in Jesaja 10:5-6: "Wee Assyrië, de roede van mijn toorn; de staf in hun handen is mijn toorn! 6 Tegen een goddeloos volk stuur Ik hem, en tegen het volk van mijn toorn beveel Ik hem, om buit te maken en plundering te grijpen, en hen te vertrappen als het slijk der straten." God noemt het volk Assyrië instrumenten van Zijn toorn tegen Zijn eigen volk. Wij weten dat Assyrië door God werd gebruikt om het opstandige koninkrijk Israël in 722 v.Chr. weg te voeren (zie ook Jeremia 51:20). Bovendien is het hele boek Habakuk een reactie op het feit dat God had geopenbaard dat Hij Nebukadnezar en het goddeloze koninkrijk Babylon zou gebruiken om Zijn gerechtigheid uit te oefenen tegen het opstandige koninkrijk Juda in 605/587 v. Chr. Dit oordeel van God is niet minder oordeel omdat God menselijke agenten gebruikte om Zijn wil te volbrengen. Meer nog, wij zien dit idee in het boek Openbaring zelf. Openbaring 17:16-17 luidt: "En de tien hoornen, die gij gezien hebt, die en het beest zullen de hoer haten. Zij zullen haar verlaten en naakt maken, haar vlees verslinden en haar met vuur verbranden, 17 want God heeft het in hun hart gelegd om zijn voornemen uit te voeren door eensgezind te zijn en hun koninklijke macht aan het beest over te dragen, totdat de woorden van God vervuld zullen zijn." Tenslotte, het was Gods wil om Jezus te verpletteren (Jesaja 53:10), maar Hij verordineerde dat het door menselijke tussenkomst zou gebeuren (Handelingen 4:27-28; Johannes 19:10-11; vgl. Daniël 4:25; 5:21; Johannes 3:27).
  5. Sommigen beweren dat het OT profeteert dat kosmische astronomische verstoringen zouden plaatsvinden vóór de Dag des Heren (Joël 2:30-31). Daarom is dit voor hen het bewijs dat, aangezien het zesde zegel grote kosmische verstoringen heeft, dit aantoont dat de toorn van God ("dag des Heren") na het zesde zegel begint. Dit klinkt overtuigend, maar is onvolledig en veronderstelt dat er slechts sprake is van kosmische beroering. Het is waar dat Joël 2:30-31 kosmische verstoringen voorspelt vóór de Dag des Heren. Tegelijkertijd profeteert het OT dat er kosmische verstoringen zullen zijn binnen de dag des Heren, wat ook duidelijk naar voren komt in het boek Openbaring na het zesde zegel (Jesaja 13:9-10; Joël 3:14-15; Openb. 8:10-11; 8:12). Verder zei Jezus dat nadat de Dag des Heren verdrukking voorbij is, er verdere kosmische verstoringen zouden zijn als Hij naar de aarde terugkeert (Matt 24:29). Het volledige bijbelse bewijs toont aan dat er vele gevallen zijn van kosmische astronomische verstoringen en daarom is dit niet overtuigend in een poging om te bewijzen dat de toorn van God begint na de opening van het zesde zegel, uitsluitend gebaseerd op Joël 2:30-31.
  6. Veel discussie is er over de zinsnede "de toorn van het Lam is gekomen" in 6:17. Verwijst dit naar iets dat "op het punt staat te komen" (na het zesde zegel) of naar wat al gekomen is in het verleden (zegels 1-6)? Het Griekse werkwoord hier is elthen (aoristus -v.t.t. indicatief) en komt van de stam erchomai. Dit is belangrijk omdat we niet mogen verzuimen in te zien dat het woord "is gekomen" duidelijk verband houdt met de herhaling van het woord "komt" in de zegels 1-4 uit de mond van de levende wezens. Er zijn vele Griekse woorden die Johannes hier had kunnen gebruiken om te zeggen: "kom." Hij gebruikte andere Griekse woorden voor "kom" in ditzelfde boek (Openb. 19:17; 17:1; vgl. Matt. 11:28; 25:34), maar het is de moeite waard om eenvoudig op te merken dat hij de gebiedende vorm van het woord erchomai koos door erchou te gebruiken. Dit woord erchou komt alleen hier voor bij de vier levende wezens en 3 keer in Openb. 22:17, 20. Zeven in totaal. Geen verrassing. Dit is geen bewijs, maar het bevestigt dat de toorn van God, die "gekomen is" in 6:17, in verband wordt gebracht met het oproepen van deze toorn tot "komen" door de vier levende wezens.
  7. Er moet meer gezegd worden over de zinsnede "is gekomen" in 6:17. Bijbelleraren zullen over en weer kibbelen over de grammaticale betekenis van dit werkwoord (aoristus indicatief). Het kan in beide gevallen niet 100% doorslaggevend zijn, maar het bewijsmateriaal pleit sterk voor het idee dat de toorn, die "gekomen is" (Grieks elthen), in het verleden ligt en betrekking had op de eerste zes zegels. Ik probeer niet al te technisch te zijn, maar er zijn er die de grammaticale details op prijs stellen. Het raadplegen van bijna elke Griekse grammatica zal aantonen dat de aorist indicatief specifiek (en aoristus deelwoorden) gewoonlijk verleden tijd aanduidt. Andere tijden van de aoristus geven de tijd van het werkwoord niet aan. Dezelfde vorm komt ook voor in 5:7; 7:13; 8:3; 11:18; 14:7,15; 17:1,10; 18:10; 19:7; 21:9. Deze hebben allemaal een verleden of een onmiddellijk heden aspect. Er zijn zeldzame gevallen dat deze vorm gebruikt kan worden voor een toekomst (mogelijk in 19:7), maar dit is zeldzaam. Het overweldigende grammaticale bewijs is te zien dat Johannes de mensenkoningen citeert als erkennend dat de toorn van God alle oordelen van de eerste 6 zegels omvat.
  8. Tenslotte hebben wij eerder van Jezus en Paulus geleerd dat wanneer de Dag des Heren toorn (plotselinge vernietiging) begint, deze zal komen over een nietsvermoedende wereld die onder betrekkelijk normale omstandigheden leeft (Lucas 17:26-36; Matt 24:36-39; 1 Thessalonicenzen 5:2-3). Als de dag des Heren begint na het 6e zegel, hoe valt dit dan te rijmen met het feit dat de eerste 6 zegels uitgebreide oorlog, hongersnood, dood, pestilentie, en kosmische astronomische en wereldwijde topografische verstoringen hebben gebracht (Openb. 6:1-16; Luk. 21:10-11)? Dit zijn duidelijk geen normale levensomstandigheden. In feite erkennen de verschillende volkeren van de aarde dat de gebeurtenissen in het verleden deel uitmaken van de toorn van God. Zij zijn zich er zeer van bewust en trachten zich te verbergen voor de toorn van Lam (Openb. 6:17). De plotselinge vernietiging is reeds begonnen, waarbij mogelijk een kwart van de wereld gedood wordt door zwaard, hongersnood, pestilentie en wilde beesten (Openb. 6:8). Zelfs het vijfde zegel dat door Jezus geopend wordt, maakt deel uit van de toorn van het Lam. Het zegeloordeel van het Lam is niet op de martelaren zelf, maar in het antwoord dat hun gegeven wordt. Hun wordt verteld dat hun verzoek om wraak (toorn van het Lam) over een periode van tijd zou plaatsvinden, maar dat zij geduld moesten hebben terwijl het zich ontvouwde.

Het cumulatieve bewijs dat in dit artikel wordt gepresenteerd is dat de toorn van God de gehele periode van 7 jaar van de verdrukking duurt. We zouden er verstandig aan doen om het advies van Paulus in acht te nemen. "Laten wij dan niet slapen, zoals anderen, maar wakker blijven en nuchter zijn" (1 Thessalonicenzen 5:6). Maranatha!

Bron: Does the Wrath of God Begin After the 6th Seal is Opened? - The Prophecy Watchers