www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wie zijn de tien koningen in Daniël en Openbaring?

door Prophecy Watchers - 18 januari 2022

En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. - Daniël 7:24

( )

En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. - Openbaring 17:12

Met het oog op wereldwijde ontwikkelingen en de groeiende dreiging van economische en politieke instabiliteit die zou kunnen leiden tot een ongekende wereldoorlog, moeten we nu letten op een patroon welke de Bijbel in niet mis te verstane bewoordingen uiteenzet. Het is het duidelijke patroon van tien koningen, die in de laatste dagen zullen opstaan, en uit hun midden zal de heerschappij van de Antichrist voortkomen.

Op dit moment is er sprake van een versnelling in de toch al snelle ontwikkeling van de profetische vervulling. De laatste decennia hebben een neerwaartse spiraal te zien gegeven in de destabilisatie van politieke, sociale, economische en militaire zaken. Degenen die profetie bestuderen, ongeacht hun interpretatiemethode, zijn verontrust geraakt door de recente ontwikkelingen. Zij zien terecht de opkomst van een voorspelde wereldheerschappij ... het systeem van de Antichrist. Het gaat om het bedrog van superrijke investeerders, militaire organisaties, industriëlen met een verscheidenheid van denktanks. De wereldpolitiek verschuift naar oorlog, of een reeks van oorlogen.

Maar de volgende wereldoorlog zal nu gebruik maken van geheime en verbijsterende technologieën, met supersoldaten en superwapens. Op dit moment zijn ze zich aan het versterken. Maar spoedig, wanneer hun plan is gerealiseerd, zullen ze uitmonden in een reeks van wereldwijde conflicten die uiteindelijk zullen resulteren in één enkele werelddictatuur. De Schrift is daar heel duidelijk over.

Velen van ons herinneren zich dat in de decennia na het ontstaan van de staat Israël, waarin de bijbelse autoriteiten zich bezig hielden met het noemen van verschillende van de toen machtige staatsleiders als zijnde de antichrist. Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Rusland en het Midden-Oosten leverden allemaal kandidaten op, van wie sommigen zeer overtuigende geloofsbrieven hadden. Maar ze kwamen ... en ze gingen.

Vanaf het moment dat Israël een staat werd, tot ongeveer 1970, waren de profetische mijlpalen gericht op Israëls spectaculaire succes tegen een opeenvolging van vijanden. Christenen begonnen zich op te winden over de Opname van de Gemeente, die op dat moment een hot topic begon te worden. Als reactie hierop begonnen verschillende profetische interpretaties te wedijveren met het klassieke dispensationalisme, waarin de Heer wordt geacht zijn plan voor de naties uit te werken in een reeks afzonderlijke tijdsperioden, elk met een unieke reeks kenmerken. Hetgeen beweert dat we nu leven in het tijdperk van genade.

Het resultaat was een reeks eschatologische meningsverschillen over de aard en het tijdstip van de Openbaring, de komende voorspelde oorlogen in het Midden-Oosten, en eindeloze discussies over de Antichrist en de tekenen die aangaven dat hij op het punt stond te verschijnen.

Gedurende de laatste vijftig jaar of zo, dachten velen dat zij de opkomst van het antichristelijke systeem zagen in de politiek van Europa en het Midden-Oosten. Zij meenden hem te zien in een opeenvolging van politieke en militaire figuren over de hele wereld. Vooral in de tien naties van de voorgestelde Europese Gemeenschappelijke Markt, werden verschillende leiders gezien als mogelijk de Man van de Zonde, zelf. De tien koningen van Daniël 7:24 begonnen te worden gezien als de tien-natie confederatie in Europa. Maar toen begon de Gemeenschappelijke Markt uiteen te vallen in de huidige losse samenleving van concurrenten, wier motieven lijken te veranderen als de wind. De opkomst van de Antichrist werd naar een onzekere toekomst verschoven.

GLOBALISTISCH WORDEN

Op dit moment, terwijl we de snelle verschuiving van wereldmachten gadeslaan, beginnen we te zien hoe nieuwe gevechtslinies worden getrokken. In een zeer kort tijdsbestek is onze visie zekerder dan ooit tevoren. Gecomputeriseerde wereldwijde marketing, satellietcommunicatie en universele bewaking wordt de wereld rondgestuurd. Geheime codes worden gemaakt, dan weer gebroken. Gestolen technologie voedt ontluikende wapensystemen, zodat ooit achtergebleven naties nu angstaanjagende oorlogen kunnen voeren. Moraliteit en ethiek verschuiven als de wind.

Oligarchen wedijveren voortdurend om de wereldheerschappij, en de oude politieke banden van de twintigste eeuw worden gestaag veranderd om te passen in een "Nieuwe Wereldorde". Dat is een oude term, maar nu wordt hij ondersteund door digitale technologie van hoog niveau die tien jaar geleden nog een droom was.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de Verenigde Staten de stabilisator van de wereld geweest. Haar rijkdom en wereldvisie waren losjes gebaseerd op christelijke grondvesten. Daarom stellen wij de morele en ethische norm voor de wereld. Er was een tijd dat generaals en hoge politieke ambtsdragers baden voor onze natie.

De laatste tijd is het echter duidelijk geworden dat we ten prooi zijn gevallen aan een interne staatsgreep van ongelooflijke proporties. De joods-christelijke ethiek die ooit ons beleid leidde, is zo goed als ineengestort. Een aantal duistere figuren zijn stilletjes aan de macht gekomen, gesteund door super-technologie en onberekenbare rijkdom.

Op dit moment opereren zij op de achtergrond, maar hun namen duiken voortdurend op. Het zijn de technocraten, vernieuwers van nieuwe technologieën in vervoer, communicatie, scheepvaart en de dagelijkse overdracht van gecodeerde informatie in triljoenen transacties per dag.

Informatie beheerst de wereld. Het is macht. Ooit was het gebruikelijk dat zij die ons voorgingen God eerden als almachtig. Onze natie bad om Gods zegen. Hij droeg ons door aardbevingen, hongersnood, pestilentie en gruwelijke oorlogen. Erkend werd dat Hij ons redt van de geestelijke dood. Maar nu wordt technologie gezien als de redder van de wereld.

Het meest schrijnende van alles is het gestage verval van de gezonde leer in de kerken van Amerika. Zij zijn geleidelijk afgeweken van de vaste en gedisciplineerde manier van leven waarop in de hele Bijbel, van kaft tot kaft, wordt aangedrongen. Gods woorden tot de kerk van Efeze in Openbaring 2:4 zijn een zichtbare waarheid geworden: "... gij hebt uw eerste liefde verlaten."

En tot de gemeente van Laodicea schrijft Hij: "Omdat gij dus lauw zijt, en koud noch heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en overvloedig, en behoef niets; en gij weet niet, dat gij ellendig zijt, en ellendig, en arm, en blind, en naakt" (Openb. 3:16,17).

De Kerk is bedoeld om de samenleving te verheffen en te stabiliseren. Historisch en doctrinair gezien heeft zij de mensheid door vele crisissen heen geleid. De Schrift is gegeven als het model voor regering. Maar keer op keer, en natie na natie, verzwakt de Kerk onder de verleiding van rijkdom en politieke macht. In een zich vaak herhalend patroon, dat in het gehele tijdperk van de Kerk te zien is geweest, begint zij de wereld lief te hebben in plaats van de Heer.

En net zoals de Bijbel voorspelt: "Weet ook dit, dat in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen komen. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, begerig, opschepperig, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan de ouders, ondankbaar, onheilig, 3 zonder natuurlijke genegenheid, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, verachters van het goede, 4 verraders, hoogmoedigen, meer liefhebbers van het zingenot dan liefhebbers van God, 5 een gestalte hebbende van godsvrucht, maar verloochenende de kracht daarvan; keer u af van zulken" (II Tim. 3:1-5).

Dit vaak geciteerde Schriftwoord geeft duidelijk de omstandigheden aan die in de wereldmaatschappij zullen heersen gedurende de periode die de "laatste dagen" worden genoemd. Dit zouden de dagen zijn die aanbreken bij het naderen van het tweede millennium sinds Christus verrees en de Kerk werd geboren. Met andere woorden, we kijken naar een profetische uitspraak die verwijst naar de huidige tijdsperiode!

OLIGARCHEN, TECH REUZEN & DICTATORS

Als we naar de huidige wereld kijken, zien we twee prominente kenmerken: Ten eerste, de mens heeft God vergeten. De Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben, samen met een reeks communistische revoluties, een focus gecreëerd op handel, reizen en zaken doen, in een steeds veranderende en oorlogszuchtige reeks van concurrerende manoeuvres die ons tot handelsoorlogen en de voortdurende diefstal van ideeën hebben gebracht. Van de marktplaats tot het leger is namaak een kunstvorm geworden. Op elk niveau worden er "koude oorlogen" uitgevochten. Er is de valse hoop dat dit kan doorgaan zonder een explosie in open oorlogsvoering. Wij zouden het zien als de Derde Wereldoorlog.

Maar de Bijbel beschrijft het als een oorlog die alle oorlogen ervoor in het niet doet vallen: "En de volken werden toornig, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, dat zij geoordeeld zouden worden, en dat Gij belooning zoudt geven aan Uw knechten, de profeten, en aan de heiligen, en aan hen, die Uw Naam vrezen, klein en groot; en verderf zoudt brengen aan hen, die de aarde verderven" (Openb. 11:18).

Ten tweede hebben de duivelse drijfveren van de mens een nieuwe wereld van supercomputers en genetische experimenten geschapen. De ingewijden koesteren de valse hoop dat deze twee wegen van ontdekking de mensen naar een humanistisch paradijs zullen voeren.

De technologie explodeert. Experimentele genetische ontwikkeling gaat in het geheim razendsnel. Sinds de zondvloed is er nooit een periode geweest waarin de mens de wetenschap zo heeft aanbeden als nu. De Schrift legt precies uit wat er gebeurt: Paulus beschrijft Timotheüs hoe de mens gelooft dat hij zichzelf kan redden: 17 Beveel hun, die rijk zijn in deze wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch op onzekere rijkdommen vertrouwen, maar op de levende God, die ons rijkelijk alles geeft om te genieten; 18 dat zij goed doen, dat zij rijk zijn in goede werken, bereid om uit te delen, bereid om mee te delen; 19 dat zij voor zichzelf een goede basis leggen voor de toekomende tijd, opdat zij zich kunnen vasthouden aan het eeuwige leven. 20 O Timotheüs, bewaart hetgeen u is toevertrouwd, vermijdt profaan en ijdel geklets, en tegenstellingen in de wetenschap, die ten onrechte zo worden genoemd; 21 welke sommigen, die belijden, zich omtrent het geloof hebben vergist. Genade zij met u. Amen. (I Tim. 6:17-21).

Paulus beschrijft de mens ook als "lerend, maar nooit in staat om tot kennis van de waarheid te komen" (II Tim. 3:7). Met andere woorden, de wetenschap kan de mensheid nooit redden. Wij geloven nu dat we aan het einde zijn van het tijdperk van de Kerk, dat volgens ons het einde zal betekenen van dit tijdperk en de inwijding van het nieuwe tijdperk, dat wij het Millennium noemen. De plicht van de Gemeente van de laatste dagen is Gods openbaring van Zijn komend oordeel af te roepen. Zal de Gemeente de Verdrukking geheel of gedeeltelijk doormaken?

Wij zijn al lang van mening dat zij al veel eerder ten hemel zal worden opgenomen. Bij ons onderzoek naar de aard en het tijdstip van de opname, kijken we naar individuele aanwijzingen die de Schrift ons biedt. Een van deze geeft een aantal zeer interessante aspecten. Hier is het belangrijkste punt: Om de opeenvolging van gebeurtenissen voorafgaand aan de Verdrukking te beschrijven, moeten we de dingen zien door de lens van de 21e-eeuwse ontwikkelingen. Wij gaan ervan uit dat de profetie gebeurtenissen beschrijft die werkelijk gaan gebeuren, zoals beschreven in de Schrift. Omdat velen ervan overtuigd zijn dat we in deze dagen leven, is het natuurlijk om de vraag te stellen: Kunnen wij de duidelijke ontwikkelingen van de profetie zien die op dit feit wijzen?

DANIËLS VEELVULDIGE VISIOENEN

Op die basis is het zeer toepasselijk dat wij terugkeren naar de profetische uitspraken van Daniël de Profeet. Hij sprak duidelijk over de huidige ontwikkelingen in de 6e eeuw v. Chr. God gaf hem een duidelijk beeld van de heidense wereldmachten, in de vorm van een prachtig beeld.

Iedereen die Daniëls uitleg van Nebukadnezars droom heeft bestudeerd, weet van de opeenvolging van wereldmachten die door deze profetieën werden geschetst. Door het raadsel van de droom op te lossen, voorzag hij vier grote wereldmachten die, in volgorde, de heidense wereld zouden regeren.

Deze openbaring is natuurlijk het bekende standbeeld met het hoofd van goud en de voeten van klei. In afnemende volgorde was het beeld gemaakt van goud, zilver, koper en ijzer, maar de voeten waren onvolmaakt, waardoor het beeld instortte: "40 En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer; want ijzer breekt in stukken en onderwerpt alle dingen; en als ijzer dat al deze breekt, zal het in stukken breken en verbrijzelen. 41 En daar gij de voeten en de tenen zag, ten dele van pottenbakkersklei, en ten dele van ijzer, zal het koninkrijk verdeeld worden; maar er zal in zijn de sterkte van het ijzer, want gij zag het ijzer vermengd met mirre klei. 42 En gelijk de tenen der voeten deels van ijzer waren, en deels van klei, alzo zal het koninkrijk deels sterk zijn, en deels gebroken. 43 En gelijk gij ijzer vermengd zag met mirre klei, zo zullen zij zich vermengen met het zaad der mensen; maar zij zullen elkander niet aankleven, gelijk ijzer niet vermengd wordt met klei. 44 En in de dagen van deze koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat nooit zal worden vernietigd; en het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, maar het zal al deze koninkrijken in stukken breken en verteren, en het zal in eeuwigheid blijven staan" (Dan. 2:40-44).

In Daniëls visioen is het beeld in zijn uiteindelijke verschijningsvorm zo verdorven, dat het geen structurele integriteit heeft. Zijn tien tenen zijn corrupt. Zoals wij in vele andere studies hebben geschreven, zal de genetica van de mensheid ("... het zaad der mensen ...") bedorven worden door manipulaties van het menselijk genoom. Een zondige mensheid zal op de een of andere manier verzwakt worden door een mysterieuze groep, "zij" genaamd, die met succes knoeien met door God geschapen menselijke wezens.

Zelfs nu vinden dergelijke activiteiten plaats in geheime ontwikkelingscompounds, zodat de bijbelse beschrijving niet als een verrassing mag komen. Eén van deze wordt voor het eerst gezien in het boek Daniël, en komt later terug in Openbaring. Ons wordt een beestachtig koninkrijk getoond, waarvan geprofeteerd wordt dat het zal verschijnen in de nadagen - specifiek de dagen van de Verdrukking. Wanneer en hoe dit beest verschijnt geeft ons veel om over na te denken in de laatste wereldwijde heidense regering vóór de wederkomst van Christus. Daniëls visie op dit beest-rijk volgt de uiteenzetting van drie eerdere wereldmachten. Het zijn wilde dieren, roofzuchtig en onbeschaafd. De eerste - die Babylon voorstelt - verschijnt als een leeuw met adelaarsvleugels. De tweede is een beer, die drie ribben in zijn tanden heeft. Hij wordt bevolen veel vlees te eten. De derde was een luipaard met vier vogelvleugels die uit zijn rug groeiden.

DANIËL EN OPENBARING VERBONDEN

Het vierde beest is gewelddadiger dan de drie die eraan voorafgaan. Het is onbeschrijfelijk, maar zijn verschijning suggereert een onstuitbare macht. Zijn ijzeren tanden vermalen zijn onderdanen tot poeder. Daarnaast worden ons tien horens getoond, die een consortium van grote individuele machten voorstellen. Drie van deze hoorns worden weggerukt door een andere kleine hoorn, die verschijnt nadat zij zijn opgericht.

"Daarna zag ik in de nachtelijke gezichten een vierde beest, vreselijk en verschrikkelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden; het verslond en brak in stukken, en het stampte het overblijfsel met zijn voeten; en het verschilde van al de beesten, die vóór hem geweest waren; en het had tien hoornen" (Dan. 7:7). "En van de tien hoornen, die in zijn hoofd waren, en van de andere, die opkwam, en voor wie er drie vielen; ook van die hoorn, die ogen had, en een mond, die zeer grote dingen sprak, welks aangezicht kloekker was dan zijns gelijken" (Dan. 7:20). "En de tien hoornen uit dit koninkrijk zijn tien koningen, die zullen opstaan; en een ander zal na dezen opstaan, en hij zal anders zijn dan de eerste, en hij zal drie koningen onderwerpen" (Dan. 7:24).

Verdere informatie in Openbaring toont Daniëls vierde beest aan als een draak. Het heeft ook tien horens, maar er wordt ons nog een extra beschrijvend detail gegeven. Het heeft zeven koppen, die blijkbaar elk een kroon hebben. Het beest is rood, en het is een draak.

Als er één beest is waarvan de identiteit en beschrijving welbekend zijn, dan is het wel de draak. Vooral in het Oosten wordt hij gebruikt om de kalender te vieren en geluk en zegen te brengen. Zijn vuurspuwende, gevorkte tong, ledergevleugelde persoonlijkheid is over de hele wereld bekend. In het Oosten wordt hij vereerd, maar in het Christelijke Westen is hij het beeld van rebellie en de vijand van God.

En er is nog een interessant visueel detail: Zijn koppen zijn op een of andere manier gelabeld met een naam: "godslastering." Dit beest heeft maar één missie: het tegenwerken en omverwerpen van de God van de hemel: "En er verscheen een ander wonder in de hemel; en zie, een grote rode draak, hebbende zeven koppen en tien horens, en zeven kronen op zijn koppen (Openb. 12:3).

"En ik stond op het zand der zee, en zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven koppen en tien horens, en op zijn horens tien kronen, en op zijn koppen de naam van godslastering." (Openb. 13:1). Later in Openbaring krijgen we nog een blik op het vierde beest van Daniël. Op zijn rug zit een vrouw. Het beest wordt beschreven als scharlakenrood van kleur. In de Bijbel wordt scharlaken verbonden met dat wat goddeloos of zondig is.

De volgende verzen illustreren het verband tussen de aardse koningen en de geestelijke macht achter hen: "En ik zag een vrouw zitten op een scharlaken gekleurd beest, vol van godslasterlijke namen, hebbende zeven koppen en tien horens" (Openb. 17:3). "En de engel zei tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw vertellen, en van het beest dat haar draagt, dat zeven koppen en tien hoornen heeft" (Openb. 17:7). "En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar die één uur met het beest als koningen macht ontvangen" (Openb. 17:12).

"En de tien hoornen, die gij op het beest gezien hebt, dezen zullen de hoer haten, en zullen haar verlaten en naakt maken, en zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden" (Openb. 17:16).

WAKEN VOOR DE TIEN KONINGEN

Als dit de tijden zijn die wij denken dat ze zijn, gezien Israëls heroprichting tot staat en de opkomst van naties die precies de beschrijvingen van de Bijbel weerspiegelen, zouden we dan niet moeten uitkijken naar de opkomst van tien koningen? De Bijbel is heel expliciet over hun verschijning, en dat één van hen de rol van Antichrist zou krijgen.

We hebben gezien hoe duidelijk het zowel in Daniël als in Openbaring wordt geïllustreerd, dat de opkomst van de Antichrist tot de macht aanvankelijk zal plaatsvinden met de steun van horens, die duidelijk worden beschreven als tien koningen. Aanvankelijk (zie Openbaring 17:2) zijn zij praktisch onbekend; zij hebben geen koninkrijken. Maar gedurende een zeer korte periode delen zij hun macht met de Antichrist. Hoe dicht we ook bij al deze specifieke details moeten zijn, het is waarschijnlijk dat zij vandaag de dag leven. Het zouden de oligarchen, tech-giganten, bankiers, investeerders en super-wetenschappers zijn die volledig geïnvesteerd zijn in een goddeloze orde van wereldmachten. Sommigen van hen zouden zelfs de leiders van naties kunnen zijn (hoewel dat niet het geval hoeft te zijn).

Zonder een van hen bij naam te noemen, denk maar aan de biljonairs van de digitale wereld, die publiekelijk verbonden zijn met een nieuwe orde van wetenschap, genetische transformatie, gedigitaliseerde wereldpolitiek en een van de vele verschillende technologieën. Zij worden nu bejubeld als degenen die de wereld zullen redden met hun nieuwe methodologieën.

Het lijkt erop dat de wereld op het punt staat op zijn kop te worden gezet, nu zij de macht overnemen. Maar in werkelijkheid zijn zij slechts het fundament van de opkomst van de Antichrist.

>WAT IS ER MET HET GETAL TIEN?

Het mag geen verrassing zijn dat de nieuwe machtsgroep die in de coulissen staat te wachten, wordt aangeduid met het getal tien. In de loop der jaren hebben wij dit getal bestudeerd zoals het in de Schrift wordt gebruikt. In feite hebben we vele studies geschreven die het getal verbinden met de betekenis. Maar van alle bijbelse getallen, staat tien met een bijzonder krachtige betekenis. Het vertegenwoordigt de perfectie van Gods orde.

TIEN GENERATIES VAN MORELE CORRUPTIE

Van de schepping van de aarde heeft alleen de mens een bewuste erkenning van het bestaan van Gods. Zijn werk en gedrag vormen een geschreven geschiedenis, door de Geest van God opgetekend op de bladzijden van de Schrift. De Bijbel is het enige betrouwbare verslag van de vroege mens. De nadruk in dit document ligt eerder op het geestelijke dan op het wereldlijke. Namen, data en plaatsen worden gekozen op basis van hun betekenis voor de val en de verlossing van de mensheid. Het mag geen verrassing zijn dat het een geestelijke waarheid schetst.

Het belang van het bijbelse verhaal blijkt uit de toewijding aan het verlossende verhaal van het leven van Adam, en het leven van zijn nakomelingen. Het eerste deel van onze geschiedenis beslaat de periode van de schepping van Adam tot de grote zondvloed van Noach. Het begint met de onberispelijke omgeving van Eden, en het volmaakte paar dat verleid werd door de slang. Hun flirt met het kwaad resulteerde al snel in een volledige onderdompeling, wat moreel falen met zich meebracht. In het hoogtepunt van deze eerste historische periode brachten Adams kinderen de volledige ineenstorting van de samenleving teweeg.

Genesis 6:5 verklaart de zaak kernachtig: "En God zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, en dat elke verbeelding der gedachten zijns harten gedurig slechts kwaad was." Hoe veelzeggend is het dat het precies tien generaties duurde voordat deze ineenstorting zich volledig manifesteerde: 1. Adam - 2. Seth - 3. Enos - 4. Kaïnan - 5. Mahalaleel - 6. Jared - 7. Henoch - 8. Methusalem - 9. Lamech - 10. Noach. Dit is de manier van de Bijbel om aan te tonen dat de mens onherroepelijk corrupt was geworden. In dit geval is er sprake van vernietiging.

TIEN GENERATIES VAN BELOFTE

Gelukkig bleef de lijn van Adam via Seth (de man die was aangewezen als vader van de Messiaanse lijn) zuiver gedurende deze smerige periode. De getrouwe Noach kwam uit zijn geslacht. In Genesis 6:9 wordt Noach genoemd: "... een rechtvaardig man en volmaakt in zijn geslachten." Hij en zijn familie werden door de zondvloed gebracht om de hoop op verlossing in stand te houden. Toen Noach van de bergen afdaalde naar de vruchtbare valleien beneden, brachten zijn nakomelingen nieuwe generaties voort. Hoewel de meesten van hen hun geestelijk leven verkwanselden aan afgoderij, bleef er een godvruchtig overblijfsel over.

Ook hier zien we dat de tweede periode van de bijbelse geschiedenis wordt uitgemeten in precies tien generaties, te beginnen met Sem, de zoon van Noach. 1. Sem - 2. Arphaxad - 3. Salah - 4. Eber - 5. Peleg - 6. Reu - 7. Serug - 8. Nahor - 9. Terah - 10. Abram.

Abram stond in schril contrast met de andere kinderen van Noach. Hij was de man van het geloof, die "... een stad zocht, die fundamenten heeft, en welker bouwer en maker God is" (Hebr. 11:10). Abram, die later van God de naam Abraham kreeg, staat bekend om zijn bereidheid om God trouw te gehoorzamen door naar het Beloofde Land te reizen. Het was een stap in het onbekende. Zijn geloof werd beloond met een genadeverbond dat zou gelden voor alle gelovigen in de wereld die zou komen. De geschiedenis van zijn persoonlijke afkomst draagt het stempel van ordinale volmaaktheid in de tien generaties die de mensheid van volledige morele corruptie naar de belofte van verlossing brachten.

TIEN VOORWAARDEN VAN TEGENSTAND

Aan de duistere kant is er een goed voorbeeld van tien kwade en negatieve geestelijke krachten: "Want ik ben ervan overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here" (Romeinen 8:38,39).

Hier wordt de veiligheid van de gelovige geïllustreerd in de bevestiging dat geen duistere kracht of fysieke omstandigheid in staat is om tussen de gelovige en de liefde van God te komen. Om deze waarheid te benadrukken, wordt de verklaring tienvoudig gemaakt, aangezien krachten die tegen de christen zijn gericht, worden verklaard als totaal ondoeltreffend in het licht van onze gemeenschappelijke verlossing: 1. De dood - 2. Het leven (in deze boze wereld) - 3. Engelen (de Gevallenen) 4.- Vorstendommen (Satans voornaamste handlangers) - 5. Machten (Satans gedelegeerde autoriteiten) - 6. De huidige dingen (de moeilijkheden van het leven) - 7. Komende dingen (Onvoorziene gebeurtenissen) - 8. Hoogte - 9. Diepte - 10. Elk Ander Schepsel (Geschapen Ding)

TIEN ZIEKTEN

De onherborenen worden echter gebrandmerkt door een aantal ondeugden die hen zullen verhinderen het Koninkrijk van God binnen te gaan. Het lichaam van Christus is heilig - gerechtvaardigd in Christus en schoongewassen. Als om dit feit te onderstrepen, somt 1 Korintiërs 6:9-11 een tienvoudige lijst op van uitsluitingen van Gods aanwezigheid: "9 Weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Laat u niet misleiden: noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch echtbrekers, noch verwijfden, noch misbruikers van zichzelf met mensen, 10 noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, noch oproerkraaiers, noch afpersers, zullen het Koninkrijk Gods beërven. 11 En dezulken waren sommigen uwer; maar gij zijt gewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam des Heeren Jezus, en door den Geest onzes Gods."(I Kor.6:9-11)

Duidelijk opgesomd, zijn deze tien verboden ondeugden: 1. Hoereerders - 2. Afgodendienaars - 3. Overspeligen - 4. Uitbuiters - 5. Misbruikers van zichzelf met mensen - 6. Dieven - 7. Hebzuchtigen - 8. Dronkaards - 9. Kwisters - 10. Afpersers

TIEN GEBODEN EN HET GEBED VAN DE HEER

De geboden, aan Israël gegeven (Deut. 5), zijn tien in getal voor een volkomen volledige verklaring betreffende het verlangen van de Heer voor het gedrag van de mens. Het is noch te lang, noch te kort. Het gebed des Heren heeft tien clausules die spreken van Gods volmaakte orde en Zijn macht.

TIEN EN DE WERELDMACHT VAN DE ANTICHRIST

Als we verder gaan met het onderzoeken van bepaalde negatieve voorkomens van het getal tien, springt één berucht voorbeeld boven alle andere uit. Het ultieme kwaad van het wereldsysteem zal zich op een dag manifesteren in een wereldwijde tirannie, aangevoerd door de antichrist.

Dit laatste koninkrijk wordt beschreven in Daniël, te beginnen in hoofdstuk 2, waar Daniël de mysterieuze droom van Nebukadnezar interpreteert. In de droom stond een groot standbeeld dat de opeenvolging van heidense wereldmachten illustreerde. Zijn hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en dijen van koper, benen van ijzer en voeten en tenen van gemengd ijzer en klei geven een perfect beeld van de degeneratie, van Babylon tot de laatste dagen. Wat begon als goud zal eindigen in klei dat wordt verpletterd en weggeblazen als stof. Maar het is belangrijk te begrijpen dat de antichrist, ondanks de tegengestelde krachten, zal trachten de naties van de wereld te verenigen. Zoals de tenen van het standbeeld, zullen zij uiteindelijk tien in getal zijn.

In Daniël 7:7 wordt dit laatste rijk afgebeeld als een beest - het vierde en laatste monster in een opeenvolging van zulke ellendige schepselen: "Daarna zag ik in de nachtelijke visioenen, en zie, een vierde beest, vreselijk en verschrikkelijk, en buitengewoon sterk; en het had grote ijzeren tanden; het verslond en brak in stukken, en het stampte de overblijfselen met zijn voeten; en het onderscheidde zich van al de beesten, die vóór hetzelve geweest waren, en het had tien hoornen" (Dan. 7:7). Hier, en in Openbaring 13 (die wij hier herhalen om het punt duidelijk te maken), wordt de uiteindelijke wereldregering in verband gebracht met het getal tien, ter illustratie van het kwaad in zijn volledige en complete vorm: "En ik stond op het zand der zee, en zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven koppen en tien horens, en op zijn horens tien kronen, en op zijn koppen de naam der godslastering" (Openbaring 13:1).

Uit deze negatieve illustraties kan men opmaken dat de volmaaktheid van de goddelijke orde zelfs het bedorven wereldsysteem omvat. Ten goede of ten kwade, God heeft het voor het zeggen. Zijn beginselen doorsnijden alles wat in tijd en ruimte gebeurt. Hier, zoals elders, illustreert tien een volledige cyclus. Met andere woorden, de Heer zal toestaan dat de regering van de Antichrist haar volle omvang bereikt voordat Zijn laatste oordeel valt.

WIJ KIJKEN TOE

Deze korte studie is gegeven om op één verbazingwekkend feit te wijzen: Hoewel Gods wegen ver boven het vermogen van de mens liggen om te onderscheiden, wordt ons niettemin genoeg informatie gegeven om te zien hoe Hij verkiest Zijn plannen tot stand te brengen. Vandaag de dag is het bijna zeker dat er tien mannen zijn die klaar staan om samen te komen in een wereldwijd heersend lichaam.

Hoe de wereld hen zal noemen laat zich raden. God noemt hen "koningen." Eerst zal hun aantal tien zijn; dan zal er nog een worden toegevoegd, waardoor hun aantal op elf komt, het bijbelse getal van wanorde. Tenslotte zal deze laatste man drie van de groep vernietigen, waardoor hun aantal op acht komt. Zal de Gemeente nog op aarde zijn wanneer dit gebeurt? Het antwoord is "Nee," want deze dingen zullen zich voordoen tijdens de Verdrukking. Toch kijken we toe, terwijl de leidende figuren in de politiek, technologie en militaire macht zich beginnen te verenigen in de vorming van een wereldmacht. Blijft u ook kijken!

Bron: Who Are the Ten Kings? - The Prophecy Watchers