www.wimjongman.nl

(homepagina)


EEN UNIVERSUM VAN 10 DIMENSIES

15 juli 2022

()

Wanneer een persoon deze wereld verlaat door de dood, weten we dat zijn geest het lichaam verlaat en naar één van de volgende twee plaatsen gaat: of naar het Paradijs (Hemel), of naar Sheol/Hades, vooraf aan de Hel. Maar waar zijn deze plaatsen en waarom kunnen wij ze niet zien? De voor de hand liggende verklaring is dat het plaatsen zijn in een andere dimensie van tijd en ruimte. Plaatsen die buiten ons huidige vermogen liggen om te aanschouwen.

Wij zijn vol vertrouwen, zeg ik, en gewillig om liever afwezig te zijn van het lichaam, en aanwezig te zijn met de Heer. 2 Korintiërs 5:8 KJV

De goddelozen zullen naar de hel gaan, en al de volken die God vergeten. Psalm 9:17 KJV

Er is een theorie dat er 10 dimensies zijn die ons universum ordenen, en dat wij momenteel slechts 4 van die dimensies ervaren; Lengte, Hoogte, Diepte en Tijd. De andere 6 dimensies, die wij momenteel niet ervaren, betreffen de ongeziene wereld en het universum, alsmede de oneindigheid en de eeuwigheid van de tijd.

Een universum van 10 dimensies

In de bijbel wordt ons niet specifiek verteld over verschillende dimensies, maar er zijn enkele dingen die we kunnen afleiden uit de bijbelse verhalen die we lezen.

Ten eerste lijkt het erop dat Gods woning, (de hemel), zich in de noordelijke hemelen boven de aarde lijkt te bevinden. Satan zelf verklaarde dat hij zijn troon zou verheffen boven de sterren (Engelen) van God en hoog boven dit alles zou zitten in het noorden. Het lijkt er ook op dat God, vanaf dit uitkijkpunt, neerkijkt op de hele aarde:

Want gij hebt in uw hart gezegd: Ik zal ten hemel opstijgen, Ik zal mijn troon verheffen boven de sterren Gods; Ik zal ook zitten op de berg der samenkomst Aan de verste zijden van het noorden; Jesaja 14:13 KJV

"De Heer keek neer vanuit zijn hoge heiligdom, vanuit de hemel aanschouwde hij de aarde, Psalm 102:19 NIV

Ten tweede lijken wij hier op aarde te worden gadegeslagen door een schare getuigen in de hemel, die op ons neerkijken terwijl wij door het leven gaan. Nu is er enige onenigheid onder bijbelgeleerden over deze suggestie, maar er is een passage uit het boek Hebreeën die dit lijkt te suggereren:

Laten we daarom, nu we omringd zijn door zo'n grote wolk van getuigen, alles afwerpen wat ons belemmert en de zonde die ons zo gemakkelijk in de war brengt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons is uitgezet, Hebreeën 12:1 NIV

Ten derde heeft God het vermogen om de hele tijd te zien, van begin tot eind. Hij leeft buiten onze tijd en ruimte;

Verklarende het einde van het begin af, en van oudsher hetgeen nog niet geschied is, zeggende: Mijn raad zal standhouden, en Ik zal al Mijn welbehagen doen, Jesaja 46:10 KJV

Er schijnt dus een toegangspoort te zijn die de Derde Hemel van God verbindt met onze planeet aarde. Door dit soort portalen kan toegang worden verkregen:

Hij had een droom waarin hij een trap zag rusten op de aarde, waarvan de top reikte tot aan de hemel, en de engelen van God waren daarop aan het opstijgen en afdalen. Genesis 28:12 NIV

Dus wat kunnen we afleiden uit de bovenstaande punten? Wel, de Hemel schijnt net buiten ons vermogen te liggen om er getuige van te zijn, maar zij die in de Hemel zijn, (van God/Jezus tot Engelen en misschien de Heiligen), kunnen ons zien en ook wanneer zij aangeroepen worden (de Engelen), kunnen zij toegang tot de aarde maken.

In feite weten wij dat Engelen in het verleden hun opwachting hebben gemaakt in onze dimensie van tijd en ruimte. Bij vele gelegenheden zijn Engelen (boodschappers van God) voor de mensen verschenen (o.a. Daniël en Jozef), en hebben een korte boodschap gegeven alvorens verder te gaan. Ons wordt ook verteld ons te gedragen tegenover vreemden, dan zouden we in feite Engelen kunnen ontvangen zonder het te weten:

Terwijl ik aan het bidden was, kwam Gabriël, die ik in het eerdere visioen had gezien, snel naar mij toe op de tijd van het avondoffer. Daniël 9:21

De engel zei tot hem: "Ik ben Gabriël. Ik sta in de tegenwoordigheid van God, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u dit goede nieuws te vertellen. Lucas 1:19 NIV

Vergeet niet gastvrijheid te betonen aan vreemden, want daardoor hebben sommigen gastvrijheid betoond aan engelen zonder het te weten. Hebreeën 13:2 NIV

Wat de duistere kant betreft, er zijn vele, vele verhalen van mensen die getuige zijn geweest van alles, van demonische verschijningen tot UFO-fenomenen. Er is van alles, van onverklaarbare dierverminkingen tot verhalen over ontvoeringen van mensen, waarbij de getroffenen zich niets meer kunnen herinneren, met slechts zeer vage herinneringen aan de voorvallen.

We kunnen hieruit afleiden dat er voor korte perioden een toelaatbare intrede is toegestaan vanuit de tijd en ruimte van de Hemelen in onze 4 dimensionale tijd en ruimte. Zij (Engelen en Demonen) kunnen zich inter-dimensionaal verplaatsen, maar wij zijn beperkt tot deze dimensie.

Dus waarom gebeurt dit niet de hele tijd. Waarom frequenteren Engelen en Demonen niet onze tijd en ruimte wanneer en hoe zij dat willen? Ons geloof is dat er een sluier is die dit afsluit en alleen als God het toestaat, kan er beweging zijn van Gods kant van de sluier, (de andere 6 dimensies die we nog niet ervaren), naar onze kant.

Dit voorhangsel zal op een dag vallen tijdens de Verdrukking en letterlijk de hele Hel zal losbarsten op de aarde. In het boek Openbaring wordt ons verteld dat de afgrond (de sluier) ontsloten zal worden en de poorten van de hel letterlijk geopend zullen worden met alles van dat in onze tijd en ruimte mag binnendringen;

De vijfde engel liet zijn bazuin schallen, en ik zag een ster die van de hemel op de aarde was gevallen. De ster kreeg de sleutel van de schacht van de Afgrond. Toen hij de afgrond opende, steeg er rook uit op als de rook van een gigantische oven. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de Afgrond. En uit de rook daalden sprinkhanen neer op de aarde en zij kregen macht als van schorpioenen van de aarde. Openbaring 9:1-3 NIV

Samenvattend kunnen we dus zien dat we op dit moment zijn opgesloten in onze 4 dimensionale tijd en ruimte waar de tijd voor alle levende wezens slechts eindig vooruit gaat, (aan alles komt een eind). De enige ontsnapping is door de dood, (of vertaling - opname), waar de eeuwige geest wordt vrijgelaten en kan oversteken naar de andere dimensies, (ofwel in de Hemel of in de wachtkamer van de Hel).

Er komt een tijd dat die eeuwige geest een gloednieuw lichaam zal krijgen dat voor altijd zal leven in de andere 6 dimensies waartoe wij nu geen toegang hebben. Zelfs als we dat konden, zouden we waarschijnlijk onmiddellijk opbranden in onze huidige eindige lichamen.

We zullen dan de 10e dimensie van eeuwigheid ervaren, (oneindige tijd), waar alles mogelijk en voorstelbaar is. Zoals de bijbel ons vertelt, "geen oog heeft gezien, noch oor heeft gehoord" wat mogelijk is in Gods eeuwige wereld.

Echter, zoals er geschreven staat: "Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, en wat geen mensenverstand heeft kunnen bedenken" - dat wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. 1 Korintiërs 2:9 NIV

Best gaaf spul, vind je niet? En allemaal voor jou, als je maar tot de reddende kennis komt van de reddende genade van Jezus Christus. Door tot Jezus te komen in berouw en geloof, kan de foutcode in je beschadigde DNA, (de Adamitische Vloek van de zonde), gerepareerd worden die dan toegang geeft tot de Hemelse dimensies in plaats van vervloekt te zijn tot de eeuwige dood van de Hel. Gemakkelijke beslissing wat ons betreft.

Volgende week gaan we voor een week op vakantie. Dus tot de volgende keer, blijf omhoog kijken. Misschien kijk je recht in de hemel zonder het te weten. Zij kijken zeker terug naar jou.

Maranatha en God zegene je

(Er gebeurt veel in onze wereld, dus lees de nieuwslinks op de site en weet dat de tijd inderdaad heel, heel kort is)

Bron: A universe of 10 dimensions