www.wimjongman.nl

(homepagina)


Temperatuur loopt op in de heilige tempel: Het oordeel begint bij Gods huis

Jeff - 20 april 2022

()

Op dit moment warmt de huidige crisis op de tempelberg in Jeruzalem op en bereikt een nieuw breekpunt. De stad in het centrum van de wereld (Ezech. 5:5) bevindt zich opnieuw midden in een wereldwijd conflict. Maar voor degenen onder ons die de Bijbel kennen en geloven, zijn we toch het minst verrast?

Of het nu Jeruzalem, Shanghai of Damascus is, de wereld in het algemeen heeft geen tekort aan crises of dreigende crises. Zeer zeker de term crisis is nu bijna dagelijks te zien in de krantenkoppen en breaking news-verhalen. In onze tijd is dit woord een soort kritieke situatie of dreigende rampspoed gaan betekenen, zoals de huidige economische crisis, financiële crisis, of de crisis in Oekraïne, enz.

Wanneer we echter de etymologie van de term bestuderen, ontdekken we dat het grondwoord een diepere, theologische betekenis heeft. Het Engelse woord crisis is een transliteratie van het Griekse woord krisis (Strong's 2920), dat in de volksmond wordt vertaald als 'oordeel'. De verwante verbale vorm, krino (Strong's 2919), betekent "scheiden, onderscheiden, tot een beslissing komen door een oordeel te vellen voor of tegen." En op dezelfde manier is er nog een andere vorm van het woord, krima (Strong's 2917), die te vinden is in 1 Petrus 4:17:

Omdat het de tijd van het oordeel (krima) is begonnen vanuit het huis van God, en als het eerst van ons is, wat [is] dan het einde van degenen die ongehoorzaam zijn aan het goede nieuws van God? (LSV).

Zoals besproken in de 1 Petrus-studie van deze week, wordt het bovenstaande vers in de brief van Petrus gegeven om Gods pelgrim-priesters aan te moedigen om "beproevingen van vuur" (1 Petr. 4:12) te doorstaan en "te delen in het lijden van Christus" (1 Petr. 4:13) terwijl ook het soort lijden wordt vermeden dat voortkomt uit hypocriet, goddeloos gedrag (1 Petr. 4:15).

En als de rechtvaardigen [in Christus] met moeite gered worden – wat betekent dat onze heiliging niet bepaald een wandeling in het park is gebaseerd op de "vurige beproevingen" – stel je dan eens de uitkomst voor voor degenen die ongehoorzaam zijn aan het evangelie van Gods genade en redding door Christus (1 Petr. 4:18)!

Naast het aanmoedigen van gelovigen om te volharden in tijdelijk lijden en beproevingen, heeft 1 Petr. 4:17 ook andere leerstellige implicaties. Nogmaals, de apostel zegt: "... de tijd van het oordeel is begonnen vanuit het huis van God... eerst van ons..." De sleutelbegrip hier is proton, wat betekent: "eerst, in de eerste plaats, vóór, enz."

Kijk nu eens hoe in het laatste boek van de Bijbel het oordeel over de zeven gemeenten (Gods huis) wordt genoemd als eerste:

Schrijf de dingen op die je hebt gezien, en de dingen die zijn, en de dingen die op het punt staan na deze dingen te komen; het geheim van de zeven sterren die je aan mijn rechterhand hebt gezien, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn boodschappers van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die je hebt gezien zijn zeven gemeenten (Openbaring 1:19-20, LSV).

Openbaring hoofdstukken 2-3 zijn een gedetailleerde uitleg van oordelen die Christus heeft uitgesproken – zowel goed als slecht – aan de zeven gemeenten. Daarom begint, net zoals Petrus zegt, het oordeel bij het huis van God.

Vervolgens krijgen we in hoofdstuk 4 een glimp te zien van de troonzaal van de hemel met gloednieuwe bewoners – de verheerlijkte Gemeente. Het oordeel van de rechtvaardigen [in Christus] is volbracht: de ouderlingen zitten op tronen, dragen witte gewaden en werpen gouden kronen – alle beloningen die Jezus in de vorige twee hoofdstukken beloofde. Opmerking: Dit is niet de eerste keer in de Schrift dat ouderlingen als eerste worden geoordeeld:

Dood oude mannen, jonge mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, maar raak niemand aan op wie het merkteken is. En begin bij mijn heiligdom.' Zij begonnen dus met de ouderlingen die voor het huis stonden (Ezech. 9:6, ESV).

Petrus put uit deze oudtestamentische tekst in 1 Petr. 4:17 als hij het Bijbelse principe bevestigt dat het oordeel eerst bij Gods huis begint. Concreet begint het met de ouderlingen (voor of tegen). Kortom, voor de Kerk geldt dezelfde typologie als voor Israël. De 24 oudsten die in het innerlijke heiligdom van de hemel worden getoond, zijn gespaard gebleven van Gods toorn en ontsnapten aan de vurige Oordeel (met een hoofdletter "O" - Openbaring 3:10). Zij ervaren het verterend vuur van God niet tijdens de Verdrukking, omdat hun zonden aan het kruis werden geoordeeld door middel van het bloed van het Lam (Openbaring 5:6-10). Bovendien is hun oordeel geen veroordeling, maar lofprijzing; het is een definitieve beslissing van beloning (ook bekend als de "bema-zetel" - Rom. 14:10; 2 Kor. 5:10).

Kijk ook eens naar nog twee "Pre-Verdrukking" verzen naast 1 Petr. 4:17 met het woord proton ("eerste"):

Simeon [Petrus] heeft verteld hoe God eerst [proton] kwam om een volk uit de heidenen te nemen voor Zijn naam (Handelingen 15:14, Berean Literal).

En:

Laat niemand je op geen enkele manier misleiden, want als het vertrek niet eerst komt [proton], kan de mens van wetteloosheid [niet] geopenbaard worden – de zoon van vernietiging (2 Thess. 2:3, LSV).

Ten slotte, met betrekking tot het oordeel dat begint bij Gods huis (of tempel), heeft Petrus ook een andere oudtestamentische tekst in gedachten: Maleachi 3 en 4. Verschillende verzen in het laatste hoofdstuk van Maleachi openbaren dat Jezus eerst naar Zijn geestelijke tempel komt voordat Hij Israël oordeelt op de Dag des Heren (Mal. 3:1-4; 16-18; 4:1-3).

Voor een diepgaande blik op de Pre-Verdrukking implicaties van Maleachi 3 en 4, zie het Unsealed artikel: Bron: Here Comes the Son.

Voor een diepgaande blik op de pre-trib implicaties van de "gekeurde" en verheerlijkte Kerk in Openbaring 4-5, zie het Niet-verzegelde artikel: Wie zijn de 24 Ouderlingen?


1 Petrus

De identiteit, veiligheid en het doel van een gelovige door beproevingen en lijden

Samenvatting van vorige week (4:1-11): Een belangrijk facet van het volgen in Christus' voetstappen is het aannemen van de juiste instelling. In het bijzonder moeten gelovigen zichzelf "bewapenen" met Christus-achtige vastberadenheid om te lijden gedurende hun resterende tijd in het vlees. Lijden volgens Gods wil betekent dat de gelovige afgedaan heeft met het leiden van een verspillend bestaan, en om deze reden lasteren ongelovigen iedereen die stelling durft te nemen tegen het bevredigen van vleselijke verlangens.
Niettemin staat God klaar om de levenden en de doden te oordelen, en degenen die Zijn volk valselijk beschuldigen, zullen rekenschap moeten afleggen voor hun roekeloze woorden en daden. Gelovigen daarentegen hebben niets te vrezen op de dag des oordeels. Hoewel ze door anderen worden veroordeeld en hard worden beoordeeld door mensen die op aarde leven, zal God hen opwekken en belonen met eeuwig leven omdat ze het evangelie geloven.
Ten slotte benadrukt Petrus dat het einde nabij is. In het licht van Christus op handen zijnde wederkomst en Zijn oordeel tegen de goddelozen, moeten gelovigen alert blijven in gebed, voortdurend houden van hun medebroeders en zusters en ze vergeven; ze moeten gastvrij blijven in een onherbergzame wereld, elkaar dienen en voorzien van geestelijke gaven op kosten van God en tot Zijn eer.

Week acht: Geloof onder vuur; Lijden als christen; Vonnis Begint vanuit Gods huis (4:12-19)

4:12-13

"Geliefden, wees niet verbaasd over de hitte van verdrukking dat onder jullie plaatsvindt als een beproeving voor jou, alsof je iets vreemds overkomt. Maar zoals je hebt gedeeld in het lijden van Christus, verheug u, opdat ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid u zich mag verblijden en jubelen."

Petrus' overkoepelende boodschap over de identiteit, veiligheid en doel door beproevingen en lijden komt in dit gedeelte tot een crescendo. Hij begint met het aanspreken van gelovigen als degenen die door God worden bemind en gekoesterd ("Geliefden"; zie ook 2:11). Bovendien heeft God de Zijnen lief in die mate dat Hij wil ze verfijnen en zuiveren – door dit tijdelijke proces van heiliging en Christusvorming dat plaatsvindt door verschillende beproevingen te doorstaan of tests (zie Petrus' openingsverklaring in 1:6-9).
Sleutelzin(nen): "laat je niet verrassen" - Uit het Grieks, xenizo, "als zijnde verbaasd, overstuur [bij een vreemd gezicht]." Dit is hetzelfde woord uit 4:4, een nabijgelegen passage die laat zien hoe ongelovigen verrast zijn ("denk aan vreemd") dat gelovigen hun verspillende, afgodische gedrag niet volgen. Dus, in 4:12, Petrus vervolgt dan de gedachtegang van 4:4 en wijst erop dat beproevingen van "vuur" onder gelovigen niet abnormaal is, vreemd of ongewoon. Integendeel, lijden en vervolging zijn de norm voor een christen. Samen met Petrus zijn Paulus en Jakobus het eens over beproevingen en hun doel: Rom. 5:3-5; Jak. 1:2-4.
"het vuur onder jullie" - Petrus gebruikt een spraakfiguur gebaseerd op een oude praktijk van het zuiveren van edelmetalen om het raffinageproces van Christusvorming in de gelovige (zie cupellatie). Daarnaast zijn er verschillende OT-passages die Petrus' gebruik en toepassing van het Grieks bevestigen term purosis (letterlijk, "brandend, vurend" - Strong's 4451):

Spreuken 27:21 (LXX): "Voor zilver is er beproeving (dokimion), en voor goud er is verbranding (purose); maar een man wordt getest (dokimazo) door de mond van zij die hem prijzen."

Psalm 66:10 (LXX): "Want gij hebt ons beproefd (dokimazo), o God, en gij hebt gezuiverd (epurosas) ons als zilver wordt gezuiverd" (zie ook Zach. 13:9).

Maleachi 3:2-3 (LXX): "Maar wie zal de dag van zijn intrede doorstaan, of wie zal staan voor zijn uiterlijk? Omdat hij binnenkomt als een vuur (pur) van een oven en als een soort reiniging. Hij zal zitten, smeltend en reinigend, alsof het zilver en alsof het goud was; en hij zal de kinderen van Levi zuiveren en uitgieten als goud en als zilver, en ze zullen degenen worden die een offer brengen aan de Heere in gerechtigheid."

In deze OT-contexten heeft het concept van "branden" betrekking op Gods uiteindelijke doel van testen (of bewijzen), verfijnen en zuiveren van gelovigen. Petrus bouwt voort op deze OT-theologie en past deze toe op de Kerk – Gods geestelijke tempel en priesterschap (denk aan 1 Petr. 2:5, 9). De passage uit Maleachi 3 is bijzonder leerzaam voor een nauwkeurig begrip van 1 Petrus 4:12-19, omdat Petrus dezelfde progressie van denken volgt: Het vuur van Gods aanwezigheid komt eerst om het huis van God (Zijn tempel) te zuiveren, en dan breekt het "branden" (purose) van God breekt uit om de ongelovigen te verteren bij de laatste finale oordeel (zie ook Mal. 4:1-3). Opmerking: Het enige andere geval van purosis in het NT anders dan 1 Petr. 4:12 is te vinden in Openbaring 18:9 en 18:18 — de laatste, eindtijdoordeel van Babylon de Grote, "... de rook van haar brandende..."
"zoals u hebt gedeeld in het lijden van Christus, verheug u dan" - Petrus echoot hetzelfde patroon van "lijden van Christus" + "openbaring van Zijn heerlijkheid" als eerder in de brief gezien (zie 1:11). Op grond van het feit dat zij "in Christus" zijn, delen allen gelovigen in verschillende mate in het lijden van Christus, maar ze zullen ook delen in Zijn heerlijkheid na "een tijd" van lijden (1:6; 5:10; zie ook Handelingen 5:41; Rom. 8:17; Kol. 1:24; Php. 1:29; 3:10; Openbaring 2–3). Daarom, in plaats daarvan als geschokt, verward of ontzet te zijn wanneer er beproevingen komen, moeten gelovigen de moed niet verliezen en zich "verheugen" in de wetenschap dat hun lijden een grotere heerlijkheid geeft die komen gaat (zie Rom. 8:18; 2 Kor. 4:16-17).

4:14-16

"Als u beledigd wordt in de naam van Christus, dan bent u gezegend, want de Geest van heerlijkheid en van God rust op u. Want laat niemand van jullie lijden als een moordenaar, of een dief, of een boosdoener, of als een lastige bemoeial, maar als een Christen, laat hij zich niet schamen, maar laat hem God verheerlijken in deze naam."

Romeins historicus en politicus Cornelius Tacitus legde in zijn werk De Annalen de gemeenschappelijke haat vast die heidenen hadden voor degenen die Christus volgden tijdens de regering van keizer Nero (64 na Christus):

"Bijgevolg, om van het rapport af te komen, heeft Nero de schuld vastgezet en de meest exquise martelingen toegebracht op een klasse gehaat om hun gruwelen, genaamd Christenen door de bevolking. Christus, van wie de naam zijn oorsprong had, leed de extreme straf tijdens het bewind van Tiberius door toedoen van één van onze procureurs, Pontius Pilatus, en een zeer ondeugend bijgeloof, zo gecontroleerd voor het moment, brak opnieuw uit niet alleen in Judæa, de eerste bron van het kwaad, maar zelfs in Rome, waar alle dingen afschuwelijk en beschamend zijn vanuit alle delen van de wereld vinden daar hun centrum en worden populair" (Cornelius Tacitus, De Annalen, BOEK XV, hoofdstuk 44, nadruk van mij).

Voorafgaand aan Nero's systematische vervolging van christenen, onthult Tacitus dat volgelingen van Christus al veracht werden om hun eigenaardige en onderscheiden manier van leven. Bovendien worden hedendaagse gelovigen vanuit deze buitenbijbelse tekst geïnformeerd over de directe historische context en achtergrond van Petrus' brief (die geschreven is vanuit Rome; oftewel "Babylon" - 1 Petr. 5:13).
Sleutelzin(nen): "Als je beledigd bent... ben je gezegend" - De eerste clausule in 4:14 staan de Griekse woorden oneidizo ("vereren, bespotten, beledigen") en makarios ("gezegend zijn, gelukkig"), die beide te vinden zijn in de eerste clausule van Matteüs 5:11:

"Gezegend (makarios) ben je wanneer mensen je beledigen (oneidizo) en vervolgen en ten onrechte allerlei kwaad tegen jullie zeggen vanwege Mij."

Daarom echoot Petrus de stem van de Opperherder – Degene die vele beledigingen, spot en valse beschuldigingen verdroeg. Gebaseerd op de voorgaande verzen (4:12-13), een belangrijk deel van het delen in het lijden van Christus en het doorstaan van vuurproeven houdt in dat je de beledigingen van anderen verdraagt (denk aan 1 Petr. 2:23; 4:4). Dus wanneer gelovigen door anderen vervloekt worden in navolging van Christus dienen deze pijnlijke beproevingen als bevestiging van het gezegend zijn door God (denk aan 1 Petr. 3:14).
"De Geest van heerlijkheid en van God rust op u" - Ter voortzetting van het thema van het delen in het lijden en de heerlijkheden van Christus past Petrus het messiaanse tekst van Jes. 11:2 toe op alle gelovigen; de Griekse vertaling van Jesaja bevat soortgelijke formulering en terminologie:

"En een roede zal tevoorschijn komen uit de wortel van Isaï, en een bloem zal opkomen van de wortel. En Gods geest zal op hem rusten..." (zie ook Jes. 42:1; Matteüs 3:16).

Petrus' uitdrukking "de Geest der heerlijkheid" verwijst ook naar de "heerlijkheidswolk" die rustte op de tabernakel tijdens Israëls dagen in de woestijn. Interessant is dat Exodus 40:38 een meeslepend type en schaduw biedt aan de huidige pelgrimstocht van de Kerk: "Want de wolk des HEERen was boven de tabernakel overdag, en vuur was er overheen in de nacht, in het zicht van het hele huis van Israël, gedurende al hun reizen" (NKJV). Volgens Petrus is de de huidige "tabernakel" van God zijn geestelijke tempel – de Kerk – en de voortdurende aanwezigheid van "vuur" in deze donkere tijd van vervolging betekent dat Christenen inderdaad de gezegende zijn, rustplaats van de Heilige Geest.
Sleutelbegrip: "lastige bemoeial" - Anticiperend dat sommige christenen hun privilege zouden misbruiken en straf voor hun eigen misdaden zouden toeschrijven aan "lijden voor Christus", voegt Petrus er als een disclaimer aan toe over het niet lijden vanwege onrechtvaardig gedrag. Onder de korte lijst van slechte daden – inclusief moord en stelen — de apostel voegt er merkwaardig genoeg ook 'lastige bemoeizucht' aan toe. Terwijl verschillend vertaald in het Engels, het Grieks is er slechts één term, allotriepiskopos (Strong's 244), een samenstelling van allotrios ("behorend tot een ander, vreemd, vreemd") + episkopos ("opziener").
Petrus' punt in het gebruik van deze unieke term is vergelijkbaar met de apostel Paulus schrijvend aan de Korintiërs: "Wat is het mijn taak om die te oordelen buiten de kerk? Moet je die van binnen niet beoordelen? God zal die oordelen buiten" (1 Kor. 5:12-13). Zowel Paulus als Petrus zijn het er dus over eens dat het een ernstige belediging voor een christen is om zijn geloof, manier van leven en morele normen op te leggen aan buitenstaanders. Bovendien moet de opziener of ouderling in de Kerk zijn eigen kudde bewaken, net als de Opperopziener (episkopos) het hele Lichaam bewaakt (1 Petr. 2:25; 5:1-4). Dan, op de "dag van visitatie" (hemera episkopes; 1 Petr. 2:12), God zelf zal alle buitenstaanders oordelen die ongehoorzaam waren aan het evangelie, in het bijzonder onrechtvaardige heersers en besturende autoriteiten.

4:17-19

"Want het is de tijd dat het oordeel begonnen is vanuit het huis van God; en als van ons het eerst, wat zal de uitkomst zijn van degenen die ongehoorzaam zijn aan het evangelie van God? En: "Als de rechtvaardige met moeite gered wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?" Daarom ook degenen die lijden volgens de wil van God, laat zij hun ziel in weldoen aan de getrouwe Schepper wijden."

In deze slotverzen vat Petrus samen en verduidelijkt hij wat hij gedurende hoofdstuk 4 (en de hele brief) heeft ontwikkeld; namelijk, het pijnlijk lijden en de zuiverende beproevingen waar gelovigen momenteel mee te maken hebben een indicatie dat het einde nabij is (4:7). De laatste dagen is het "oordeel" begonnen vanuit Gods huis (d.w.z. Zijn tempel), een grimmige realiteit, een onaangenaam maar tijdelijk lijden voor Gods volk in de huidige tijd. Echter, het lijden dat naar de onverlosten komt buiten Gods huis is ondoorgrondelijk.
Sleutelzin(nen): "het oordeel... begonnen vanuit het huis van God" - Petrus verwijst waarschijnlijk naar de historische context van Ezechiël hoofdstuk 9. Aan het begin van Ezechiël 9, God staat klaar om Israël te veroordelen voor haar ontrouw. Voor de heerlijkheid van de HEER vertrekt uit de tempel in Jeruzalem, God gebiedt Zijn engelen om een merkteken te zetten op het voorhoofd van degenen die trouw blijven – degenen die gespaard zullen blijven voor Zijn toorn. Dan, na het markeren van degenen die loyaal zijn aan de HEER, wordt het gebod gegeven:

"Slacht de oude mannen, de jonge mannen en meisjes, de vrouwen en kinderen; maar ga niet in de buurt van iemand die het merkteken heeft. Begin nu bij Mijn heiligdom.' Ze begonnen dus met de oudsten die voor de tempel stonden. (Ezech. 9:6, nadruk van mij).

Evenzo worden gelovigen in Christus gespaard van Gods heden en toekomstige toorn; dit betekent echter niet dat Gods volk immuun is voor hardvochtigheid disciplinering of berisping. Soms kan Gods oordeel binnen de Kerk het gevolg zijn van plotselinge, vroegtijdige dood (zie Handelingen 5:1-11; 1 Kor. 5:5; 11:27-34; 1 Joh. 5:16).
"gered met moeite" - Het Griekse bijwoord molis (Strong's 3433) heeft twee betekenisbereiken: (1) nauwelijks, zelden; (2) met moeite; moeizaam. Petrus gebruikt in deze context het tweede gebruik. Onder verwijzing naar Spreuken 11:31 uit de Griekse vertaling, de apostel versterkt zijn argument dat de rechtvaardigen worden gered door ontberingen en moeilijkheden (vergelijk vergelijkbaar gebruik van molis in Handelingen 27:7, 16).
Na het ondergaan van een moeilijk verfijningsproces, zullen alle gelovigen verschijnen voor de rechterstoel van Christus om een eeuwige beloning te ontvangen (Rom. 14:10; 2 Kor. 5:10). Omgekeerd, met betrekking tot de uitkomst van ongelovigen, past Petrus het OT-spreekwoord toe en schrijft: "... waar zullen de goddelozen verschijnen en de zondaar?" Later in de voortgang van de openbaring openbaart de apostel Johannes precies waar de niet-gelovige zal verschijnen op hun dag des oordeels:

"Toen zag ik een grote witte troon en de Ene die erop zat. Aarde en de hemel vluchtte voor Zijn tegenwoordigheid en er werd geen plaats voor hen gevonden. En ik zag de doden, groot en klein, die voor de troon staan. En er waren open boeken, en een daarvan was het Boek des Levens. En de doden werden geoordeeld volgens hun daden, zoals vastgelegd in de boeken. De zee gaf haar doden op, en De Dood en Hades gaven hun doden op, en ieder werd geoordeeld volgens zijn daden. Toen werden De Dood en Hades in de poel van vuur gegooid. Dit is de tweede dood – de poel van vuur. En als er iemand werd gevonden wiens naam niet in het Boek des Levens stond, werd hij gegooid in de poel van vuur" (Openbaring 20:11-15).

Gebaseerd op het visioen van Johannes, verbleekt het lijden van gelovigen als gevolg van het tijdelijke beproeven door vuur (purosis) waar Petrus over spreekt, dit in vergelijking met de gruwelijk, vurig oordeel dat zal komen voor de goddelozen en ongelovigen. "Laat hen hun ziel begaan" - Deze zin in 4:19 bevat de Grieks werkwoord paratithémi, "plaatsen naast, overgeven, toevertrouwen" (Strong's 3908) doet denken aan Jezus' laatste woorden aan het kruis:

"Toen riep Jezus met luide stem: 'Vader, in Uw handen leg Ik (paratithemi) Mijn Geest.' En toen Hij dit gezegd had, blies Hij Zijn laatste adem uit." (Luc. 23:46; zie ook Ps. 31:5).

De pastorale boodschap van Petrus aan hen die lijden volgens Gods wil is om niet op te geven of het geloof te verliezen, maar begrijpen dat hun hemelse Vader de soevereine "Schepper" is en Iemand die ook "trouw" is. Net zoals de Vader dat deed voor Zijn eigen Zoon, zal Hij de gelovigen in Christus trouw bewaken en beschermen door elke beproeving en dan ieder belonen met een opstanding in eeuwige heerlijkheid.

Samenvatting week acht (4:12-19):

In deze bekende tekst is Petrus' "vurige beproeving" een herinnering aan de aanwezigheid van de Geest van de Heer in Gods volk; het is "brandend" voor testen en zuivering van Gods geestelijke tempel — Zijn woonplaats. Dit proces van verfijning is niet iets raars of vreemds, want zelfs het Oude Testament openbaart dat het zuiveren van onzuiverheden in een gelovige een teken is van Gods zuiverende aanwezigheid en zorg (geen afwezigheid of verwaarlozing). Daarom, terwijl we door verschillende beproevingen gaan, zoals blijvende beledigingen omdat we een trouw christen zijn, kunnen we ons verheugen over Gods doel voor tijdelijk lijden en met grote vreugde anticiperen op de eeuwige heerlijkheid die er is bij Zijn komst. Bovendien moeten nieuwe gelovigen en degenen die worstelen in het geloof weten dat God hen niet in de steek heeft gelaten. Integendeel, pijnlijke beproevingen zijn een teken van Gods aanwezigheid. En om echt te delen in het lijden van Christus, moeten gelovigen goed blijven doen en zich toevertrouwen aan hun trouwe Vader die door alles heen de touwtjes in handen blijft houden.

"Wanneer vrede als een rivier mijn weg gaat,
wanneer smarten als een zeevuur rollen;
wat mijn lot ook moge zijn, gij hebt mij geleerd te zeggen:
'Het is goed, het is goed met mijn ziel.'
Ook al gaat Satan vechten, ook al moeten er beproevingen komen,
laat deze gezegende zekerheid mij beheersen:
dat Christus mijn hulpeloze toestand heeft aanschouwd,
en zijn eigen bloed heeft vergoten voor mijn ziel."

Bron: High Temps in the Holy Temple: Judgment Begins At God's House - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates